Goudsche Courant, zondag 28 september 1862

186 Zondag 28 September iV 5 13 in Polen sedert 1546 bijna verdriedubbeld toen toch was het 213 000 en nu schat men hun getal op meer di i fjOO 0 tO In Engeland worden jaarlijks G50 raillioen sina s appelen ingevoerd zoodat ieder inwoner er gemiddeld 22 jaarlijks gebi uikt De advocaten zullen ook patent krijgen fit dit Buigerlijke Stand GOUDA Ofboufn 18 iscptemher Mensje Jae ba ouders A M van der Pool en E i nel Maria Wilhelmina ouders G Boot en M S Rond Maria He jiirita Johanna ouders H C Edauvv en J van Heek 21 I eendeit ouders A van der AVal en C den lleldt Hendrik Hermanu = ouders H van NVingerdeu en C MulJer Johanna Maria onder A de Jong en J M Zoet 22 Theodorus Hartwig Leendert ouders J J van Iteinmel en L G OTbttLKOi 18 September Adriaua Petronella Yjjelaar 15 d Johannis Stephauu van Tricht 7 m 19 Ccrnelia Hendrika ZwaaneveW 2 j G in 20 Anna Trist huisvr van H Boot 43 j 22 CorueIn de Jong v d v iu J Kruisheer 81 j GOUDSCHE COURAlürT Uitgave van A BRINKMAN Ocsi Ha€du B u 75 ADVERTENTIEN ieudp l i i70 u ere personen en coUcgien nerdea achtereenvolgens de holen ilc kerkgebouwen de werven dytoomzeildoekweverij van len heer vau iler Lee en uog eeuige andere openb ire iiirigiiiiircn bezocht wa irna zijn ex rll ua een verblijf van t ee iirtu na ir i e naburige gcraeeuie Oud All as vertrok van w uir hij over Dordrecht des avonfls naar s Hage is tevu ï gek er 1 Gcmen de Bcrijiiten ruim t i 1 1 li cii i iit j ii aii Cruol ünttaimie vtrlitzcn jaarlijks gemiddeld t k eu Victor Emanuel heeft aan eene dede roiMt inchc kwe tie zal i r het einde aH Ijij tie tweede kamer zijn 13 2 adresscii iiigel nïiViide de regelini an liet regt jrcbied Hoe vijandig at teLiii het algemeen belanjr I ij 15russei heeft men een 1 sii l ize d oude ivociitf irH chc imfr aldaar De rni t v jr hj ve uitgeï drunken De rni t v jr hj ve uitgever v n de Diritto t Turijn isverwrdeeld tot 200u lire boete en 18 maanden gevangenisstraf wegensULt belecdijpu van cc tiijfi persoon en andere staatkundige Tergriji ciu IJe sluhiiig der teii ti m telline te Londen is bepaald op den eersten inember s onniuue aije che bezittingen an Noord Amcrika Nieuw c ila id Niefft Brur uijk en de prins Kdwards eilanden openbaart irh eine zucbt om i h af te chtiden van het moederland Ten ge nl c van den staat vim beleir te Napels bhj e de daKbl ideu aldaar nogleed aan de ceuMiur ouderui ri ea De sliUtaud der fabrieken in En k komt der jcuüd ten goede die nu bezig pehoudea zal worden metf Te Vtne ie Lt rrselt rene ongeuune en onheilspellende kalmte ced zoo levendige M Marku plein is zuo stil aU het graf i ert in Australië ïiet voornemen om zich in het groot tcö te j k ïabak bouw waartoe de grond zeer geschikt is 5000 j hebben in Hrit ch Columbia aan den mond der Fia icr rivicr u iL i n ili Kn gulden aan goud opgegraven Het getal joden OHDERWIJS t osTt Aï iEK in het HANDTEEKENEN ENVELOPPEN eu leverl biniieu w iniLrc daircn alle KANTOOR lïOEK en Steendriikwer k tegen zeer billijke prijzen 11e f i t i i erkii ifL ft de eer te herig cn L nvos e lesiru in liet HSUdteokenen v ederom zulien aanvangen j rii v o b r a 5 i i A T vERsrriJ Thejé Soorten ITT HIT V 7I N N Si iiJti am en Sil esz r ii v tw ty f ji ü iL en watt riiou i r bovrii i el Jcr ui u ijn in 5 2 1 ni KABÈL i j t iorii te ir t en m r q i lïi Gouwe Wijk e fi j Genoemde Eoekhamb laar heeft weder 7 V orhaiidcu Ti COXÏANT voor De j neje öoorten SO in plaals van r 9 80 EEN NIEUW EXEMPLAAR v liLN PHACHTBUBEL alsmede voor f SJ in jïlaats van f 30 EENSnIEUW EXETiIPLAAR N in l I ll V iSm KK riTllTTEIll J T T RAV EX Itiuncn cii ItuUriiliiiiilsclic BOI KïïANDEL HET kOXiXGHI ïK WA NEDERLANDEN rei i v iii iM liilderaelie pLi it5cn Bij r INK MAX F VV v langen Tl hdewcg ie io U j Best Hollandsch en Velin Schrijfpapier i I iii i kv i rÜL ii den Kelken K reien fu iiiii ere a n irh Mke Gelk n en vuit rt cL ereii en latereu lij 1 T ei e l lL ivei v i 0 l ie IHA Prijzen der Effecten pCt Ned w sch 2 2 dito 3 dito 4 Ainort Sijnd 3 3 Hiindeim 4 2 0 1 Leening 4 ind H Sp 4 d Rijnspw 4V2 1 elgie Rotts 21 2 Spanje obl 2 d biiiteiil 3 binneiit 3 Portugal obl 3 1 1 TT iHl l UUl il ü CertlS31 33 5 d rsjo 4 d o serie 5 10 li erie 5 Vob ei Spw 5 Pni i enlv 9 5 Oü t bijGoll h ililo 4 diio Met dl diio ditt j d reiiteAin t 5 d M x l l 1 AMSTliKDAM llinjsdag 23 Sejitember aa ste Hoogsi Gebleven koers koers koers 4 s ï 74 V 100 99V 13S3 139 ISS s 44 V = z 4S3 4S Vio iS is 5 io 45 V 451 10178 101V HVio S2 9 7if 901 0 1931 194 193 104 i 1 2 5 V 52 Vl lo 2 7 I 1 S i ïVs i3 Voiiiek cieVs poortreinen hifi t rail 16 S jJi i Jn r o2 Van Gouda naar Rotterdam 7 30 9 ill 12 27 f S 40 Van Gouda n iar Utrecht 7 2 M N 12 40 3 42 0 29 9 5 ip5 Vv niet iieteejiende treinen looj e 1 eu Fn ld jiiai Nllj l i V a V m B i hM V Nieuws en voor Gouda en De7e C UT ri v ch ui d D md dpj eo Zond ij s In de bi td i n d avoniK u ren DepnjsperJ jcunuid ii r 2 f m op ii ït t 2 De liizeadui der U lcj i c c i edci i n des morgens ten 11 ura I3 ttettlttnïi Londen 23 Septjmber De kamer van koophandel te Manchester heeft een officieel rapp Tt uitgegc en omtrent de bevinding van de cómm ssie van onderzoek nopen een surrogaat voor ka en Aan iaude de verdienste iler ontdekking wordt geen oordeel geveil daar dit niet was ver oiiht de commissie liepaalt zich tot erkenning van de belangeloosheid des heeren Harben die zijne O itdeki ing zonder eenig voordeel voor zich zelven wil bekend maken liet blijkt nu dat op ka oeu gelijkende vezelen door den h er Harben verkregen zijn nit liet bekende zeegras Zostera Marina zonder dat hij echter tot lieden beproefd heeft die vezelen tot eei i weefsel te verwerken Men schijnt ecTit ef zéer giinstig over ïTèzé stof te oordeelen liltnssclien wor lt ook vau elders gemeld dal door vers iliilleude bewerkingen vezelen kunnen worden verkregen die op iwiiüen gelijken uit fute uit spaanseU gr is uit Xew Zealand vlas gewonen hennep Sisol hennep Manilla he mep brandnetelen enz kortom uit een aantal plantaardige zelt tandighedcn Binnen weinige d i en zal een siualdeel onder bevel van den vieeadiniraal liraees naar Lissabon vertrekken ten einde tijdens liet Imwelijk van den koning aldaar tegenwoordig te zijn De Kdgar Lilfey Warrior en Black Prince zijn daarvoor liestemd Volgens berigten uit Amerika waren de zuidelijken zoo uitmuntend geslaagd in het overtrekken van de Potomac dat die overlogt oor de noordelijken een onverklaarbaar feit was Het scheen intussehen in het plan van M icClellan te liggen hen naar den linker oever dezer rivier te lokken omdat hij verzekerd is hen aldaar den terugtugt te kunnen afsnijden doch daarentegen schijnen de zuidelijken dit gemerkt te hebben en het er op toe te leggen om dit te verijdelen Het blijft nr nog de voorname vr iag wat zij voornemens zijn ten aanziet van Baltimore Men denkt dat zij nog vooreerst op die stad g en aanval zullen wagen omdat de aldaar liggende bondsvloot ten stelligste in last heeft om de plaats wanneer zij werd ingenomen terstond te vernielen in welk geval de zuidelijken eene zeer voorname positie zouden veriirzen Wat de plannen op Pen ylvanie betreft alwaar de znitielijken met eene unionistische bevolking te doen krijgen zoo weet men alleen dat zij zijn verdeeld iu twee afleelingen waarvan de eene langs Chambersburg Sykesburg en Hanover dien staat Vn i liihiienrukken terwijl de andere regtstreeks naar Baltinii r i W ishington kan opmarcheren Het voornaam = le waar hl I 1 aankomt is dat zij zich van achteren zoo jierk mogelijk dekken ten einde hunne communicatie met A irginie open te houden Parijs 23 September Atu het ministerie van bnitenlandsche zaken en ook aan de russischc ambassade aUder ivordt verzekerd dat er reeds sclert twee maanden tussehen Engeland Fr iukrijk en Rusland eene thans nog geheime overeenkomst getrollen is waarbij deze mogendhetleu zich verbinden om te gelegener tijd tusschenbeide te komen in de noordameri vras die aken De gereiene moeijelijkhcdcu ten aanzien Advertentieiilad Omstreken De p ij 1 der A dvert t i t i l i v ém ttii lol zes r j l5 nin ininL p vo i lii ztirel i nCeiii voor el en ie i j b ve H Ctif liuit en gev one lei Iers M Tden bti eleiid naar pl a U n L van het te Nieuw Orleans verbeurd verklaarde frausche schip la Manche zijn nog uiet uit den weg geruimd Volgens berigten uu ïurijn zonden niet alleen d li ren Dura do eu Conforti aftreden maar ook de heer I tv ieus toestand door zijne vroegere verhouding tot ti i zeer moeijelijk is gesvorden alsmede de adminal 1 wien men gebrek aan administr itieve itundiirlti icu v Gisteren verhaalde men dat de lieer ne 1 h jir ontslag had ingediend bij den keizer dat ecir er i genomen terwijl de keizer geantv oord zou he istaat vau zaken dien stap niet regtvaardig Ie iii tijd is aan eene aftreding te deukeu iiiii eii et gende maand wanneer de keizer up S i oi i beraadslagingen over de romeinsche kwc men het ten dien aanzien met eens kan De Moaitenr bevat htt votgeade h ► c vraagstuk het onder erp geworden ijn tusscheu de d igbladeu zoo is het nood doen kennen welke de keizer heeft a zoeuing tot stand te brengen tiissclieu Italië Het regeringsbl id maakt d i i j dien de keizer den 20 mei l O a m di i heeft geschreven waarin de st iatkuiidiiri iii aangeiooiu van eene ver euini i i d VücrsteLen V waarvan de grondsl ii ui 7 de slagbooinen zal wegriiunen i e 11 scheiden terwijl de itali i eu de if o j v Qa voor de onafh nikeiij viieid vm di ii ji 1 deze combinatie eeu iweeieditr loei bt reik ü m in zijne staten als mce ter te lMiid i e 1 wegruimen welke thatis de kerkelijke Si Italië scheiden De paus moet oii tfh iTil i iy zag moet door zijne onderd inen vr jelijk v Men moet hopen d it dit gesciiiedtn mI v tegenover Fr iiki jk verbindt om de Kuktkennen eu w unieer de paus tot de rende de privi egieu der sleden en provii 1 1 kennen zoodat zij ieh e en kunnen besturen In t u jia v m den Etcü u él door den heer Tliouvenel aan den heer Lavalette gezonden worlt verkl iard dal de woorden des keizers nimmer aan het kaidnei van Turijn de hoop lieliben gegeven dat Rome de hoofdstad v in het k ninkrijk Italië kan worden Alle verklaringen van Frankrijk getuigen van zijn vasten wil om den paus te har Uiaveii in het bezit van zijne tegenwoordige staten De eei ig mogelijke scliikkiug is de handhaving van het territori de status quo Italië zal moeten aiVim v m zijne aansprikcn op Rome en zich tegenover rrankrjK v iluaden om hei pauselijk gebied te eerbiedigen en zieli li een groot geiieelte zjo al niet met de gehe schuld Aan den gezant is gehst om aan dtii k u tonelli dit onderwerp van seliikkiug mede te ileel niets dreigends heeft maar moet tevei s doen vu r indien inen de theorie van hardnekkige volharding daar tegenover blijft stellen de regering des keizers verjiiigt low zijn om met zooveel mogel j ke bescherming der belangen van den heiligen stoel zelf ten einde te maken aan een toe tand