Goudsche Courant, zondag 28 september 1862

M ur an de Brussel t s i cmber De koning i met zijne fimüie iiedui ui deze le idcutiL ttnig gekeerd Hl volk git de ondubbt 11 e bhjktu in d hirttlijkste behngstellmg Men onl 1 en en dit de koi iiig ei ei r goed uitzig en zelfs heter i u our ee iigc in linden Weenen l eptemlier De heriog lan Alodeua i eer ji tcrcu ni r Bassano lertrokken ten einde zijne aid ar gesta tionetrde tr epcii in ooccii ihoun te nemen Door o verloopers ml bet itiUim the le er is dit c ips thius oltalllg en zeker btt euiij t leger m geheel Luiopi hetwelk op lott van ooi = r tilt iet nlleeu is thins de sredc her teld tussehen Turkije eii Montenegro ui nr ook tu chen Turkije en Herzegow ma 1 nn der oor i irdcn m den rede tusschen de laaisten is d t er ceue loUeli e imue tie zal orden toegestaan De oniierMndino heeft echter geleerd dit er me veel te rekenen ait op het BerllJIl ii bepteniber Gi teren heeft eindelijk in de iwcede kamer de stemming plaats gehid o er het mditair budget Voor ls62 De uit lig was dat de als gewone uitgaven loor oorloï gcimgde 37 779 000 thlr niet werden toegeef lau ir w iren 303 temmen tegen en elf voor het toest nn De prms van Hohenlolic heeft zijn out hg als pres van den mmisterraad on Bi mark Schouhnusen is benoemd tot mm van staat en zal a s zoodinig ad interim het presidium waarnemen an den mmisterraad Het ontslig an den minister van hnanCiCn on der He dt is door den koning aanffeioraen 1 it de keus 11 den heer v ou Bismark meent men te moeten afleiden dat de nirering aan geene toen idermg tot de lertegenwoor digiiig dei kt eu looniemejs is zon Ier budget te regeren Want de e mini tei is een in de mannen die Pruisen de rol in eene sroote mogendheid willen laten spelen en men verdenkt hem dat h j het 1 ind lu moe jelijkheden met het bui ruhud 7 1 wikkelen ten eiu Ie diirdoor werk voor eene ar mee vin 210 01 0 man te inden De debatten over het budget vin 1S63 zijn tot maandag iiit steld 2 1 september Alen ziet met groote spinning de Men deukt dit m de eerste pliats het vooruitzigt geopend zil norlen op een zamengian met Lugehnd en eene toenide riiï tot irinKrijk zoodat Prui en als t w ire de biiid tu schen iKidc mogendheden zijn ziu Keeds Int men doorschemeren di lord Loftus enïcelsch gezant alhier znh over eene zoodiuige combinatie ijuu tig zou hebben uugeliten Het is echtei te voorzien dit men m 1 ruisen op al die priitjes en combinatien zonder Het mim tene voor zoomt op dit oogeublik bekend enIc heer on Ptoon ougerekcn i thius z imengesteld ils i olgt ramister vin tin mtien in pints van den heer von der Ilcidt die op eene voor hem eervolle w j e zijn ontslig gevrais heett dfj opperprc ident te Ma igdenburg von it leben inmi ter vin voophiiidel UI pints v m den liter Holzbriiick om dezelfde ie leii d von liei Hevdt afgetiedep grnf Lulenberg mini tei v ui bui c land the tikeu iii pints van giiif Benistorff von Bi mirtft luiihiiisen De overige minister gruf It eiiplitz in Iboiiw von Aluhier eeiedien t en onderwijs Jigou bmiientndstlii zaken en grx if zur Lippe jUstitie behouden hunne porttteLihe l e viti hitsten b houre dleii tot de p ut j dei Krei zeitung otvel = onimistu niet ondei de er teii kiniiin r u ui wo fn U it echlir de nieuwe minisUis betieft stut von uz ben ten der hevigste ultris btkcu 1 en gra il J lenbcij tou i o k nooit in do gelederen dci libti den New York 13 Septembei De zuidelijken ziin Pen 1 1 I inncu tuikt en tot Giieu Cas Ie doorgtdiongen Lr isi it in dun eeheelen stnt ttnt buitengewone ij uitie goiv rnenr heeft nog 50 000 mm onder de wip utii i e ppen om de i invdleis het hoofd te bieden lu Muvlind wair zich eene intlere afdeelmg der zuidehj en oj ho jn ij thins bezig met ntt imwerven v m Iroe ii Algemfen verw c it men ook dat het binnen kort üij Cm iiniii tot CeU ve dshg zil komen in ar men zegt bevindt zich de geuerial Lee volgii n o i plan de zuidelijken in dezen veldtogt te werk gnn te Leesbnrg Ie Newtown en Cmcmnati zijn onlusten uitgebroken ten gevolge der door de Unie ingevoerde conscriptie De Is eiv 1 orksehe dagbladen deelen tijdingen mede uit era Cruz Dairm wordt gezegd dit er oneenigheid i ontstaan m het knbinet van Jmre Generaal Doblado heeft zijne demissie genomen De bevolking van Manzi iiUa heeft zich verklaard ter gunste der interv entie van Frankrijk Onder de spaansche bevolkmg zijn circulaire verspreid vvairin zij vvorat aangemaand tot de vcsuging eener monarihie en daartoe de heito gm van Jlontpensier op den troon te pliatsen lï September Het bevestigt ich dat de legerafdeelmg der zuidelijken onder Jaek on over de Potomac is terug ge trokken In de nabijheid van Higeistown werd zij dooi Mac Clellan en Burnside aangevallen teiigev olge vv iarvan de zuide lijken na een hevig gevecht met iihterhtmg vin 13 000 mm aan gpvingenen en dooien zijn teriiggesligen terwijl zij dooi de oordelijken thans worden vervolgd A olgens een geiueht w a = generall Lee der zuidelijken m d it gev echt gew oud Gouda 26 September adit gisteren uimiddig omstreektwee ure het zoontje van zekeren N van der Kee wonende ilhier op de Groeneweg aldaar in het water was gevallen trof dit zelfde ongeuik gisteren avond omstreek 9 ure Ale I vrouw de wed B v O oud 70 jiren welke laitste vermoedelijk tlooi de duisternis en tengevolge van kiren hoogcn ou derdom de bnig voor de doelesteeg nas mi geloopen beiden zijn gelukkig oiimiddelbjk gered 27 Sept Heucr nicht omstreeks half drie ure is di or de nichtnaeht uit de haver opgehaald een min van 87jiieude ingeroepen geneeskundige huip vva vmenteloos Deze persoon G d H van Rotterdam sedert korten tijd alhier besteed verkeerje m kindsehen toestand en wps daarenbovendoof Hij verliet geheel gekleed met een n thJicht m dt I hind in stilte zijne wonmg en gmg regt op het v atei aan de nibij 7ijnde schildw icht die hem bemeikte heeft der on ffelukkige vergeefs toegeioepen s Gravenliage 24 September Alen verneemt dat celling het hotel geleden nnst het ministerie vm oorlog dat eemgen tijd geleden tot uitbreiding van dat depirteraent was laugekocht en inger gt tijtlelijk door het ministerie vin biniieul ziken in bezit zil wortlen genomen Het topognphisth bureau zou voorloopig achter het mmisterie van ooriog worden geplaatst in het gebouw dat daar voor de geneeskundige dienst s opgerigt Het locaal van het tegenwoordig depirtement vm uinnenl zaken zou weldra geheel woiden ontruimd Men verneemt dit aan de H ilLbrordus kerk in deVsseiitlelfstrut alhier uithoofde iin het steeds toeneinentl getalleden bij die kerk eene giootere uitbreiding zd wtiden gegeven eu er een verbouwing al moeten ilaats hebben waarvande kosten op ƒ 30 a 40 000 zijn geraamo 25 September In de heden gehouden zittmg va d tweede kamer der staten geneml zijn ingekcmen diie wets ontwerpen als 1 + ot goedkeuring eener didiiig tussehenden stiat en de gemeente Mnstncht 2 tot verhoogmi v mhet hoofdstuk Aiiriue der st ntsbegrootmg vooi 13b2 eu i tot het miken van een kanaal door HoUmd op 7 jii siinlst ende verbetering lan den waterweg in llotterd im mar zeeDeze ontwerpen zjn verzonden niii de ifdeehu eii Bij hetlia ste ontweip is overgelegd de memorie v 11 dii leer J igeibetretfende het pi in der dooignvmg vm Hollmd op ijnsmalst en zulks ter voldoinmg nn den wensch vroegei doordeze kamer euit Tot rapporteurs voor he eerste hooi Istukdei staitsbcErrootiiig vooi ISb ijn benoemd de bene 1 i Bos=e Blom DiiUert Hovn k en Dumb ir Tot lediii u I huishoudelijke commissie 7iju benoemd Ie heeien iiitgeiis eu Heemskerk Bzn 2fi Sept Heden is het vei lig d r eoinmissie uit detweede kimer der staten gcneiial over de enqufte omtrent de eeimgt die Iselerhnd behoeft openbnr gemiikt Nnr de ovetuigmg der commusie heeischt thins ev en eer ds voor eniigejaien ovtrdiijvmg in de kligt omtrent het verv d on7ei zeeniagt IJ hebben niet zoodanig gebrek nn ofulogsbodems alsmen uit sommise gezegden zou oj maken ooi de gewonedunst m Nederlimls ludie zijn ildaar thans schepen gen ex Ook de at keuring v m den bouw onzci schepen of v dekeus der di rvoor ingenomen tvpe i na ir het ooideel iei 1 commissie g enszins voor alle sooiteu verdiend Omtre it elt tiiigaidje en ocw ipeumg der schepen is de commissie mg t van hetzelfde sevoeien als omtrent die schepen ztlven j nu on lerschrijft zij het gimstig gevoelen over het personeel der I eeimgt De commissie icht het ouniogelijk om in tijd 11 eristigeu 001 b g eene vloot lu zee te brengen geev ir ig aiu de door onze zeemagt te vervullen tuk De commissie huivert om de zekerheid te geven d it een afdoend toezigt op den bouw bij particulieren mogelijk is Hair denkbeeld 13 geene zeer groote schepen te bouwen en dus m iar eene werf zoodat de werf te Alissingen kan vioiden opgeheven De bouw van schepen uitsluitend voor de dienst in Ived Indie bestemd km diar op particuliere werven pliats hebben Gorinchein 26 September Onder begunstiging an het schooue hertstweder is de plukking van den zoogenoemden zaailing hennip in deze streken afgeloopen Ais eene bijzonderheid moet te dien opzigte worden vermeld dit de oiulste Imdheden 7ieh nii t hermiiereii ooit i spoej g met dien veldirbcid gereed te zijn geweest Reeds drie dageu ni de pUikkmg moest veehl tot dorschen wordeu overgegian De heuiiip w i zoo rijp dat sommigen meeue d t het Imt f de seliil diirdoor m gevvigt niet mede vallen zal Voor zoo verre de bewerking van den hennip v m de plukkmg af op het veld wordt verrigt is dit in dit jnr in onseveer veertien digen ifgedian en derhalve nog ruim ééne week vroeger dan u het vorige De opbrengst v in het zaïd is volgens soinmigeu niet veel meer d in middelmatig au prij en hoort men tot dusverre nog mets Gemengde Berigten Men beweert dat de MontencgrijDC tot de vijandelijkheden dit zoo treurig oor hta zya afgeloopea aren aang zet door de ouver ulde be loften an den ruasischea consul te Ragusa Alen wil tt Rotterdam een Garibaldi comitt prigten dat te s Gra enhage reeds 7ou bestaan Te Liverpool is den 21 september een hevige b and iitgebaisten in een magazijn van olie vermis en anderL brandbare stoffeu het gthcclc ge bouH H uitgebrand de schade bedraagt meer dan 100 duizend guldeu Te Bellast m Ierland ijn ter gelegenheid eener groott piotcstautsche mee tiBg gro e ongeregeldfaedüu voorgevalleu die met nio ite door 700 aolda ten en GOO politiebeambten gestild zijn De koamkhjk e bLwiUigmg is verleend tot de oprigting dei naamlooze ven lootsrhap spoorweg maatsthappy Almelo Salzbergen Door dt tranen zijnei viouvi is prma Uitmuntenden wyo De homoeopath ische gencesheeren m Nederland ver zotken dt vnjhe d om hunne patiënten kosteloos van medicijnen te mogen voorzien Ie iDgezondcD an de Redactie ernomen hebbende dat de Goudsche Machinale Grirf nspm nenj lanstainde week hare werkzaamhetlea zal aauvauireii vertrouw ik tLd giarne aan mijn verzoek gevolg zak eUe ven te g veu door die mededeelmg m uw blad op te iieuien en te eu3 dtn onverflaauwden ijver te roemen vva rmeie ut Directie dit iik heeft tot stind gebngt naar daarmede met illeen geluk te uenachen maar ook de 3t id Gouda zelve X meer d nr het te veronderstellen is dat de bekwame mannen die aan het hootd dier larigtmg stian evenzeer de goede reputatie van het Goudsche Machinale garen zullen weten te handhaven als vroeger toen algemeen het handge pin werd gezocht Ooor die opngtiog is de grondsl g gelegd om Gouda op denzelfden trap van nijverheid te brengen als w iirop Dundee eu Gent mogen bogen v m waar jiarhjks zoo vele miUiotnen ponden garens naar hi r elders en geheel Luropi worden uit gezonden en waardoor eene beduidende bijdrage is geleveid tot bevordering m den bloti v ui ee llnd5 handel en Cheepvaait A 25 Sept 1 02 R Vergadering van den Cremeenteraad 7iitmfj van ï njduj 2 b September ifnezig de IIH ïteutingtr ci Tejlimn na socdkeuring der no ulec ürdt kennis gigeven dat ziju nt tu u de vol tnde ukken aL Di=pob vanged staten dd 17 dezer boudenle eoedkeuring van bet ra d b sluit dd 9 btiorens omtrent het afsi lau van croud aan K Lafeb r Rapport der commissie voor de rekening van het alg armbe tiiiir 1 61 ter viaie Rapport der commis it voor de stedelijke bcgrootmg van lbC3 houdend voorbtellea tot wijziging van ouder cht dene ait ter inzage llsnu wordt geopend de beraad laj uig over het rc itakundig ad i i vanden heer mr G M aa der Li d n onilrtnt de ela a ücatie a hetO M buis volgens art 2 der wet uj bet armb tuur ekktude m nocmd ef ht voor jo vtr atb ur t brengen oude iett A v du iart lan deze 1 iii lunge beraallui nemtu deel ae HH FortuijnDroouleevcr van Ge iep de Gruc Ktmj Ktmptr en P mtc v airua met 7 tegen j stemmen be list wuidt h lues met te vultjCn waarop de 1111 Kemper Prinee van Genn p n lirag aar aantetkeuing tan hiuac uitgebrante steinmiig in dt notulen verzotL n 1 nu komt lu bthaudelmg een voo stel om dat eesticnt te brer n oiidei Ictt C uelk vooi tel met 7 t j eu C stemmen woidt aangtLo n Om rent het regt jeleerd id ie tour zuo Vt rrt betreft bet ver e 1weeseu aaliuoezeuiei shuts hejbtnde dez 1 It tickhimt voert d h ervan Bivene het wooid ten bfloo e dat dt e ti L Oi k nit o id r 1 t A van irt 2 der wet moetgnla ifi ttrd woid i wa nia met 11 n 2 stemmen wordt be list dat d t et tieht zal behoortn tut de lu i bedoeld bij Iett van enoem art in wordt Itve b lot i j ten der beide j stiehten keuius te 3 eveu a du b luiter m giig hieraar gevolg t geven llians ter thai del u o reaandt v n htt voor d de gezmia ie omtrent k vtib tmi v i bet d nkwat r het riwordt voorgelezen htt rapport van den emetnte bouw metstadvies Vui B t i W houdt ndt beiden gronden toi h t ivan het voo tel waarna de HH Buehne Remij tn vahet woord voe n en het voorstel der eam i l mv oidt vcrwoipen wordtude met alg stemme i bfïlmet omklecdu j van ed iien lan de umi j s raads dauk te betm i voo de g uaue je me egezondheid oestand der gt leente en alsn i wordt in verband met htt vt enstaaude eenparit be bojwmeestcr uit tt bjodu n en voUcdit plan i t ten voor de herstell ug van de gtmtcute watcrwfktii t u Daarna woidt ove gegaan tol e benoeming van lo een conrector aan htt g nasium de uit lag d t o heer C M Kan te ii thoten 10 cu dt he r it A Hoffman tt Itreeht 3 stem men verkrijgt zoodat eeislt euocmd gekozen zullende v n deze be noemiug a n HH curatoren kennis vurden gegeven 2o een eommies bij de gemeente b la ting v ordt bcnoeo d ï erwti met 8 temmen ttrwiji 3 oj i Bui n ei un 1 La tb i z v erd u uitgebragt Hienn wordt de vtrgadtr nc gfs uten Marktberigten Gk U da 25 September 1 tnve Poo per 2i 0 i 3b5 Witte Zeeuw schel true ƒ 12 lü I ur d Eogge 7 Dantz d p 225 N lê 22 1 r P ei Gahcs d p 2100 N U y 212 Gerst ü 2j Hi Diuveboonen ƒ 8 25 De veemarkt met goeden aanvoer kwaliteit Aaarkoeye werden vlug verkocht 2 Lvvaliteit en giiakdven traag v ttt Schapen wel te verkoopeu migere traag magere varkens met grooten aanvoer traag Goeboter 1 12 1 1 20 Wcibotcr 0 92 a l Delft 25 Septembtr De aanvoer van nnen was heden ut3 uuTip en bragt geregeld leta bo en noteim op De stem