Goudsche Courant, zondag 28 september 1862

iaver Tnn 22 tot 24 Sept aangebragt 490 qr inl en 9790 ir vr ïartt e 10 qr inl en 20S0 qr vr Gerst en 10 350 Haver qr qr vr Haver 25 September Aan de veemarkt van heden werden aangeboden 1140 runderen 214 kalveren 5690 schapen en 2 30 varkens Voor beste runderen werd 4 10 voor d kalveren 5 2 voor d schapen 5 4 en voor d varkens 4 S betaald Burgerlijke Stand GOETDA Gkborex 24 Sept ifalaas oudcra J bluijter ea A van Ommen 3 Overleden 25 Sept V l tmina an i orp 14 d 26 Johanna van Hattem 4 m Geuuwd 24 Sept A de Zeeuw en A van Kikel 26 G N Bouman en J P Davids SCIIOONIIOVEX Ingeschreven van 12 tot 19 Sept Gfhoufx Clabina ouders P Oostrora en Iïoi kc JolKtnna Catha 1869 Donderdag 2 October H 53 GOÜDSCHE COUEANT d Heri i M van Kelekhovcu G au der rinn ouder A C v d Ber h en C Ovn i LDt C Oustroin 4 u GtHlvM V J van der Kop met S Dubsen lïict V Selieukel OUDEAVATEE van 17 tot 23 Septemler Maria llroit ireb Kommer d Gerrijrie Sophija de Groot 4 w RINKMAN Oost Haven B n 75 Uitgave van A WOERDEX Iïïaaijf n 2 bi ptcniber r o irlniKltr i b an der Laiitltii 7 OMintTKorA n 1 SLiikiiibcr ra pt r J ii us de Kruijtl i9 j met Mfitia Jr coba iiik oud ruim i ö j 19 Cijsbertu VerhcuK L 4 j niet Lij jt cr hoef 20 j r LTKorwD lü Scpt jinbcv Theüdoru = Knirclbart 23 j mtt Joainia van Wijk ADVERTENTÏEN iVaiijc Collectie Photograpliisclie Albums en LIJSTJES tot buitengewoon lage prijzen a sniedr eene groute sortering Portemonnaies Sigarenkokers eu Stereoscoopplaatjes J M van Minden GEi XAiiïiNET ui r Mi i r5rrit te Jc hi m f f 0 hht hle bii fK recomm inileert i li tot liot i la it en v m aUe soorten van KunSttailden f n Gebitten li aan alle verei chten o loen rn df i ikirzeiidc op proef worden L cicveni oiik verriL ft hij alle operatien Iw vak bi tretiVuile Vcnler k m v wn yjHi bij Iiem ABONNLi KX ii l vn r liet regelen der I HMtn v in kil if ren ils voor het sehoon li iHlcn der ian lcn v n hen d e een slecht L i liit h b iMi da ir n eni m l riitken1 11 d 1 lo menig p doon gelaat door 11 M nt c nii V rmd wordt Aiie reconini inda1 e i overbod g lügvii lij voor ion is v in de l este g iri kril n v it gcn f hetTen zoovel binnen aU buiien dt ït iJ Ibgelijks te consulteren raing reer slap VVitte Tarwe ƒ 11 ƒ 11 60 Rogge 6 90 a S Winterserst ƒ 5 40 ü ƒ 5 90 Zomergerst ƒ 5 30 i ƒ 6 Korte Hav r A a ƒ 4 10 Lange d ƒ 3 20 a ƒ 3 50 Duivfliooiieu ƒ Taardeboonen ƒ 7 30 Groene Erwten ƒ 9 50 a 1 itte Erwten ƒ S u S i5 Aan stad waag gewogen van 19 tot 25 September 51 4 63 en ö iil boter te zamen 15 3S0 S S Gra bour 51 Ti ƒ 59 hef vier e ƒ 1 27V 2 i 1 47V2 P Ter marlt 702 mud aardappelen hoogste prijs ƒ 2 30 laagste ƒ 1 0 Dordrecllt 25 September Tarwe eenigziiis beter gestemd en verkocht pidke jarige Witte Zeeuwsche Tarwe ƒ 11 80 a ƒ 12 mindere 1 a ƒ 11 30 geringe ƒ 10 30 a ƒ 10 50 mooije nienwe ƒ 10 7 J il mindere en geringe ƒ 9 50 a ƒ 10 Eogge in eenen d n met kleinen handel Jarige ƒ 7 a ƒ 8 Xienwe ƒ 7 a 7 0 Gerst onveranderd winterzakmaat ƒ 4 50 a ƒ 5 60 Gestort ƒ 5 0 Zomerzakmaat ƒ 4 30 a ƒ 5 Gestort ƒ 5 40 H iver wtniiT ter veil als voren doch ook met beperkte kooplust Ini oeder 2 fiO i ƒ 3 20 d dikke ƒ 3 20 Ti ƒ 3 70 Paaidd i eii 20 c lager ƒ 6 10 i ƒ 6 S0 Ihiiveboonen ƒ 7 60 Tl ƒ S ill Bruine boonen ƒ 2 terug gegaan ƒ 10 a ƒ 11 Erwten met trai L f koopers Goed kokende blaaiiwe 8 50 mindere f k 20 Jie ting f 1 20 a ƒ 7 50 Witte 7 20 a ƒ 7 SO Boekweit per 21li0 N S ƒ 173 a ƒ 175 Deventer 2 Sopt Tarwe ƒ 9 Ti ll Eogge ƒ 7 a ƒ 7 75 Boekweit f O ii ƒ 0 75 Gerst ƒ 5 af 5 75 Haver 50 a ƒ 4 25 lioter pr 20 X s ƒ 19 a ƒ 21 Inter iire l5 2 3 ƒ 15 a ƒ IG Bev li ex Overleden Zwolle 26 Sept Middeiprijzen Tarwe n ƒ S S7 Eogge ƒ 7 S7 Boekneit i CO Aardappelen ƒ 1 45 Boter pr X ƒ 1 05 20 X V 21 75 IjOnden 23 September Boter I rie che 102 Kamper en Znolsche 92 a 9 K aas Edaai Jii a 52 Gouda y 44 24 s ptember Granen eng en vr met redelijken invoer de prijzen zijn nominaal onverander l zoo ook voor Ger t cii A QUANT Deg iier die jets te vorderen hebben v iii of verschuldigd zijn aan I octor WEEBERS worden erzoch daarvan AVi ii iil t te GOUl A opgave of Ijctaling te doen aan den Heer i j ontvangen eeue zeer Steenmeijer Vpotheker op de We haven alhier Gouw Sept 1 6 Burser Bcwaarsc ool Iiischrijv i g van KIXUEEEX voorzien van t ii v vt t iN E BEWIJ s voor het l i kwartaal van 1=62 Maandag 29 September s avonds van s 9 ure aan het SchooUocaaï J X SCHELTEM V T oor H C BEGEEK Str Binnen en BuiteiÉlandsclie BOEKHANDEL ij A BE1NK M N 1 klundelaar rjp den lang n Tienilcu r t iiii i te Ijeknnieu Best HoUandsch en Velin Schrijfpapier POSTPAPIER et vti üHit ü vveiuiirc flaxen ai c KAXTOOiï BOER en Steendruk vrerk tegen zeer billijke prijzen Prijzen der Effecten AiISTEEl M Vrijdag 26 September ïT jouste ko 64 Laat te kgès 77 iinlS 16 139 102 fitbleveu koil S öiVs I Cl Xed w ch 2 dito j dito 4 443 4 1 44V 4 3 4 lOO s ie Amort Sijnd o i Hmdelm 4i I Ü Ï Eeeniuir 4 Aand H Sp 4 d Eijn pn i België Eotts 2 Spanje obl 2 d bliite d J dO biniieiil i Portuiral olil Enl obl 11 r 10 1 0 o S2 i j 1045 4 1 Ceri ISjI d 1 10 1 d 5 erie t 90 i d i i v 194 Volgel Spw 5 rui eu 1 59 5 Oü t bij oll 5 io 4 dito le ll 5 dil 2 d reutcAni t 5 7 i ic li u do nat lb J4 5 l l lil i Mex o l 51 3 32V4 2 Tertrëïi tkrSjiooitreinen Um v ran 16 S j fc er l ü2 in Grouda iKiar Rotterdam 7 o 9 20 12 14 i ia 6 27 b 40 ai Gouda naar Utrecht 7 2 10 2 12 46 2 42 6 29 9 5 i De met geteekende treiiien loopeii op Zonen Fttf tdagi i NIET Ter Küekdrukterij vau BRl KJI en voor Gouda en Deze Courant Overzlgt GOU A 1 October Wel heeft de Spiiix gc irrkra maar het is dechts een raadsel dat hij opgeeft In Italië wordt het vrij gunstig opgenomen en men verklaart I t volgens de hoap die men koest t maar het dubbelzinnig ti ord is even v itljaar voor eene ongunstige uitlegging en nit s aarborgt indcrda ad den spoedige i iloop van het italiaai rclie vraagstuk De bekendmaking der f kkea in den iloniteur was naar het beweren van sommigei vouraigegaaii door uc verklaring dat de keizer zich volst jkt niet meer inlaten h il met de verzoening tussehen den r as en Victor Emanuel Met ilexico zal dat aniler zijn en ali doet vreezen dat dit land weldra de buit zal worden der v eeiude indringers Pe president schijnt den kamp te wijk aanvaarden maar velen wanhopen reeds aan den goeden ui ig Engeland slaat Traukri zorgvuldig gade zoekt angstvallig naar katoen en maakt gji t rumoer over Garibaldi De luide afkeuring der fransclie aatkunde is daar aan de orde van den d ig en Garibaldi woi t in honderd geestdriftige meetings vergoüd Pijnlijk is echte de inwendig voortwoedende kwaal der stilstaande fabrieken i geheel ongenoeg aani de hulp der verschillende surrogaten Tn het toekomende zal men zich wel redden en de manufactur i zuilen nog zoo spoedig niet o itbrekcn maar de hongerige magen der milli enen arbeiders doen eischen waar i an men ziel niet onitrekkea kan De pruisi ehe vertegen oordiging heeft blijk gegeven van hare innige overtuiging geworilen miiii terie bcui vangen ie worden door de reeds aauirekondig Ie terie voorl arig bleek te y die ook wel zoaiier kaïuf d iarvüor is nu el het onmogelijk cn doch n iar allen schju om veru nog ongerijmder Want hoewel mcnstelling van het nieuwe rainisn ziet men d tar mannen optreden zuücn regeren Intusschen is men begi uen met hel intrekken van het budget van 1S63 dat ua de verwerping van dat van 1S02 onmogelijk geworden was Xt noemt m n het een apenstiUtand waarin over den vrede il onderhandeld worden JLuir ii ie gevoelt niet dat vrede o uogelijk is tussehen dwang en vrijheid Overigens schijnt ii geheel Duitschland een nieuw leven te ontwaken men ziet terig op het vroegere AVerkeiijk is te Vi elmar eeue vereeuiging tot stand gekomen van tegenwoordige e i vj3 uiligc leden der vcr hilhnde duiische kamers ora te Advertenüftblad Onisireken Be prijs der Ad crit ut icu aii een tot zes regels mtt iiilj frnp au litt ztgel i O CtBt oor eiken rtjrtl daarbo cu ld Cti t Bui t eiigt tt one letters wordeo l rtkEiid Daar plaatsruimte Ikcraadslagen over de voornaamste vraagstukken van en dag D middelen te beramen tot eeue aller ege in Duitschland fenvoriüige oplossing Het italiaansche miuisierie schijnt zijne ontbiudiug ook i bij iaar moeijelijk is het in dien toestand van onzekere ver aeii iig bij algemeen heersoheude misuoegdheid mauneu te iuj a die geschikt eu gezind zijn de tengels van het bewind op te vmten Het proces van Garibaldi dreigt ock nog met grjote beri ering chüon de aÜoop wel bjna De llonicnegrijnen hebben moeten bukken voor de overmagt ïïel J set dei d jj te uetgaewoneri k van 2iu ej m in lot op 7000 man versmoben en de Herzogev ina Jietfc ze pen In Servië is eene sehikkin beraaimi v ier n jg ZM arigheden ontmoet Over het geheel der e vrediging iu de turksclie provinciën iigc no n ii de tijd moet ophelderen Zoo is het ook nu men beweert dat gesmeed orden om geh schiereiland onder eei hoofd te brengen en vPortugal Het klinkt aarlijk ongerijmd g i het naauwelijks eenige opuicrking aard ghet in eene geruchtuiikende brochuic era tigRusland heeft zijn duizendjarig bestaan drift gevierd zeker eerhoudeii door dea ernwoordig oogenblik I tijd is gekomen en d de keizer dat het niet Linger zoo bljveu k ni tiok Uj tC uden nordt vcrdierlijkfc ia het weldadige en gematigde hervormiu brengen in een l ind waar geen burgerstand maar een verb asterde ziekelijk onbeschaafde ait mindere standen or i e ovcr r de 1 lorr Uit Amtrika luiden de berigten v cder i ins iirer noordelijken Ue zuidelijken door de behaalde v orl i moedig werden nu aanvallers en trokken den v l otouiac na en drongen door Jlarvland naar l eno i doch werden hier op gevoelige v ijze gestuit oi i iievig irevecht bij llagersburg in ilarjdand de iv en vijftien duizend man meest aan gevangenen Vir hen tot dien togt bewoog is niet duidelijk sommigen uen 1 t het doel v m te Washington den vrede met behoj 1 lier Unie voor te srlirijicn doch dit uitzigt is door hun e dwouireu terugtogt geheel vervlogen Gelukkig het volk dat rustig voortschrijden mag op den n eg van ze lelijke en stolTelijke ontwikkeling en zich Terheugeu in Ie genot van regt en vrijheid