Goudsche Courant, donderdag 2 oktober 1862

öutUnlttitïr Londen Nutimber Gisteren nerd in hydepark eene er id rini ehouden ter gnnste vin Garibaldi welke door u iH o per outii iierd bijnewoond Een öOOtal Ieren stoorde de xorjidcrin door het a nhetfen an deu kreet Leve de pa Lr ontstond een gevecht ♦ issclieu de giribaldisteu en i c Icfn Sommigeu fterden gewond Eene heTige regenbui muktc een eiiidc au de nanorlelijkhedeu De vergadering 1tot uustiiiulcu ondag mtge tcld In de steden der griifschip ien gaat men Icmsc jiren ge edeii ontilugtte een slaaf Delia Martm reiiiini l zun mee ttr zekeren eern John Dorson te Columbia 111 Geo rgia v oonichtig en vestig Ie zich als prediker te Pi n De man hid eeue zuster en tnec kuideren m slavernij i cr 1 ten t zem hem zeer mirtte Zijue vrienden te Bost n briïten niet meleixikin i ui eenige engelsehe gentlemen eui oni V lu t bijten ti steide zoodoende den zwarten prediker m = ti it zi ne biuulvermnten vrij te koopen Kanikten iiek zi n in dic ge ehicdtnis de volgende bijzonderheden De vrnïiüchte ai tei irolini tene inulattin eu hire ki iCuii Vdi een qu Iruiie en Kirel mede een quidron Zijn de uituurlijkc bloehcrtt i i en v in deu voormiligen eiginair die iih voor de vnjteil v ui die ezens goed liet betalen Len overleden oon dcs eenv Hormon toch v as de onwettige echtsenoot v ui Cirjlmi Vdi en kirel ijn de kleinkinderen van en vromen pitriiri h cin ouden rijken en m den omtrek P neach en maii Deze eer lardc schreef den o Junij aan den wc elooprn si i il bij de over enduig vin de kvvitintie voor het lo i ehl Ltt vul nide j hebt nog eene mdeie huid te b ialcn ninielijk nn unpn meester vvien gij zijt oiit loopen Ik verntnn uit de d igbliden dat gij pen prediker zijt en hoop dus du ïij voir alles ain de wooulcn des apostels ui denken nei s nieminds chuldeniir De stid w laruit uw brief 2e 1 ig eekcuil i i lij ton wis altijd bekend als een s uiphoek Mu in 1 it ipp lijke monsters en go ldeloo e aboliti onisten en d lar ik neet dit C irolini eene thiis m is heb ik slechts me tegeu m tot eeue scheiding van 1 a ir besloten ij t vrees dat ik er rekeiischip voor zil moeten afle£ rg n da ik hiar m zulk een poel v in zonden lat viUfu Moge de hemel hari ziel redden FanjS 2 ip ember De terugkeer der keizerlijke familie te Cljud bljtt op de eer te dig n van de volgende immd bepiald De kei7er zil du evenmin zijn verblijf te liurrfz erlensen al den heer Fould te laibes gnn bezoeken dl ir die minis er deu 29 dezer zijue betrtkkmg weder al iin iirdtn Mhier i de bekcndmikiug vin den brief des keizers i 11 fu heer Thouvenel en de beide depêches vin den heer d 1 ivalelte het voomnmste onderwerp vin de gesprekken c V lu de redeneringen der d igbladeu Alen is v rij algemeen vin sevoilen c it hiermede clu tip voorwaarts gedain i en ie vreudtu v m It ilie verhei gen zich dit de heer Thouvenel lul vin het kabmet blijft y e njdiuir di nria=ï lu thid met dtu aeei Uiti i eu durni met verscheidene lore uuui urs n koning i oi Eininuel geeft aanleiding t t er uiteeu oi if 1 Ie irei iljtrekk ngen Sommigen houden oi t it it prin doj t eu k ei met geene ending is bel i t ndeieu bi Aeren d l ireut gen d i hij lu I i t lieeft om sommige 1 lorbereuleude mi lr gelen i trifFen 66rliin 29 epiemher K er Bij eene ukise dooi keizer Alex mder te J ovoïoiod 1 i i vainligd per te egrnf te irsc iau ontvanien wordt I oi bet be tuur der chatki st van het koningrijk Polen bevoIfi irverwijld alle vervoigiugeu te staken wegens de coi fi t ie ler goedelen die toebehoorden am na IS31 wegens ilkuudiïe midrijven door de militaire regtbai ken tot eon1 I itu hMPljrJ bezittingen veroordeelden feiwijl in het algeueai ll zoora i ge vervolgingen met eii 2Ü ep tniLer ip houden en alle bezittingen welke de schatkist zich toegeëigend heeft aan de eigenaars moeten teruggegeven worden De gezamentlijke leden van de 12 Evangelische kerkvergadering die dezer dagen te Brandenburg gehouden werd hebben adres am den koning ondeiteekend waarin zij zichin t bijzonder beklagen over de pogmgen die v an eene zekerezijde worden aangewend om aan de instelling van het huwebjk een zuiver burgeflijk karakter te geven De vrijzinnige A ossische Zcitung keurt dezen stap der genoemde kerkvergadering nadrukkelijk af en zegt ten besluite Lit het oogpunt des ideilen hrisinloms bezien is het bewuste adics een bvzantjnsch jrei r eht Het levert een bewija hoe stompzinnig en buitenspoug voor een deel diegenen geworden zijn die ei eene er m behooiden te stellen om zi h niet slechts bedienaren v n het EvtUgelie te noemen maar zulks ook met der daad te zijn In de heden dooi het huis der atgeviardigden gehoudenzitting heeft de minister v Bismirk Sehuuhau en de volgendeschriftelijke verkliring vooi gedragen Nadat het huis alleposten der begrooting voor 1862 voor zoover deze betreffende reorganisatie der armee heeft verworpen moet de regeringonderstellen dat een gelijk besluit zal genomen worden doorhet huis met betrekking tot de uitgaven voor datzelfde doelop de begrooting voor 1863 georagt Dewijl echter de regenug van hare zijde onwrikbaar blijft vasthouden aan de be giuselen door hare organen in het huis ontwikkeld bij gelegenheid van de beraadslagingen over de begrooting oor 1862 zou het nemen eener onmiddellijke beslissuig ten opzigte vmhet kwCütieu e punt welligt tot een result lat leiden vv laidooreene litere eenstemmigheid met betrekking tot het lanhaugigevraagstuk niet alleen met zoude worden vergemikkehjkf ma Trintegeudeel de bestainde bezwaren nog eanmeikelijk vermeerderd Ie oordeelen niir den loop dei beraadslagingen maghet als zeker worden beschouwd dat tus chen de regering euhet huis geene eenstemmigheid te dezen opzigle z il tot stindktmCii zonder dat een vvel ontwerp deswege zij ingediend Opvoorstel v ui den niinisterriid heeit de koning mij gemrgtigdom de begrooting voor 1 63 in te trekken Hieibij is echterm geeueu deeie uit htt 0 g verknen de bepilinür om het budget tijdig genoeg lu te dienen De regering heelt het v in harenpligt geuht om de gere eu bezwren welke de eenheid vanmzigt bij regering eu vertegenwoordigers des Imds m den wegstiau met Lug lioogci te doen khmiuen In w eerstvolgendezit mgzal CLue begrooting voor l j3 woulcn ingediend vergezeldgiande van eeu wetsontwerp Letrefienle de leorganisitie derarmee steunende op de hoofdbejrui e en dooi de regering deswege aangeuonuu eu vroeger ict Is ontwikkeld Iegelijk zildin worden ingediend het budset voor lSb4 De minisKiGrdiow leest de oiirop betrekkelijke inagtiguig de k mingsaan het huis vooi De heer lic i doet he vooistel om deverklirmg door den mim tei voorgtdi i en te veiwijzen n i irde commissie voor net budget Dit vooistel woidt aangenomen en tevens bepiild dit zoo poe lig doenlijk ripport deswege aan het hjis ü worden gediin Ten 11 ure i decommissie bijeengekoincn De zitting der bulj et commissii erd bijgewoond door twee ministers de heeren Bi inir k o onhiusen en v on Eoon Op de vriig of de eerstvolgende zitting nog in den loop vmdit jaar zal aanvangen autwooid I de heer von Bi luirck dit de regering te dien op igie ik iiio tot een v i t bciliut is gekomen zij beschouwt den ij 1 lu schen deze i u de v jlgende zitting als den duur vin een w ipenstiW ind ij is v ui gevoebn dat het uitstel een middel tot vv egruimmg v in liet gere en coii flici zal kunnen zijn Frankfort 29 September De landdag van het groot her ogdom Hessen zil den 10 October geopend worden De verkiezingen van leden voor de kamer rn ifgev i irdigden ziju m anti mini erielen zin uitgevallen Lu Kissel woidt let overl Ien gemeld vin den hcci V His enpflug hij stierf den 24 dezer te M iibi rg alna r hl seder gen inieu tijd geve tigd i is Het tbruik i ner geestvermogens had hij voor langen tijd verloren en zijn ligehaam was in zijn laatsten levenstijd derwijze verzwakt dat hij maanden lang bedlegerig is geweest Weimar 30 £ ptember Gisteren is de bijeenkomst van afgevaardigden gesloten nadat nog omtrent de £ e tie van het tolverbond hei volgende voorstel met eennarige stemmen is aaugenomen De vestiging van een bondsstaat ook in hin del politischen zin is eene eerste behoefte voor Duitschlind tot dat die zil zijn ingesteld moet men eene ontbinding van het voor Duitschland onontbeerlijke tolverbond vermijden Bij zijne hernieuwing echtei is eene verbetering van zijne organisatie noodzakelijk NeW York 2Ü September Het verlies der noordelijKen lu den veldslag van 17 dezer wordt begroot op 6 a 10 000 man Dertien hunner generaals zijn gekwetst en een is gedood De zuidelijken zijn nu over de Potomie teiuggetrokken Een hunner afdeelingeu is opgerukt naar inchester bij Goldsborough met het doel om een aanval te wagen op New burn in Noord Ci rolina Heden avond heeft de generaal Burnside Harpers Ferrv bezet en is met zijne troepen de Potomac gepasseerd De zuidelijken hebbeu bij den overtogt dier rivier il hunne gek etsten on 300 na ongcunderd overgebragt Hun verlies wordt begroot op 18 a 20 000 man 22 September Ook bij Shepherdstown en illiamspoint zijn eenige corp en der noordelijken de Potomac gepasseerd De zuidelijken hebben bij de ontruiming van Harpers i erry alle aann ezige ammunitie die zij moesten aehterliten vernield ömnenlanïr Gouda 1 Octo er Gisteren morgen is alhier uit de kromme gouwe opgelaaid het lijk van Jieob K ooij baggerman wonende alhier die zich maindig avond lu ziju aldaar liggend vaartuig wilde begeven en over boord is gevallen De berigten uit Indie waren ditmaal weeler zondereenig bel lug Alom heersehte rust eu de z iken in Bandjer uassing worden voortdurend beter hoenel door sommigenvrees gekoesterd vvorut dat het slechts eene chijnbare rust is De regering s hijn het voornemen te hebben dit jiar meer producten in Oost Indie te verkoopen d ui gew oonlijk daarovcr zal wel weder g schieeuw op ian bij de oiid gasten en vvairom Ook eigei Jelang is hier weder de drijfveei De regering w il de kolomen van het moederland losmaken zdt voorgegeven worden jaar de ware reden van dit ge chreenw zal verzwegen woidea di i 1 et verooizaakt wordt dooi mindere verdiensten van enke ei ten vooidee e der schatkist dus van het algemeen Aroeger werden nlle indisehe producten naar het moeJerlind gevoerd om riderhind voor een groot deel weder vin hier uitgevoerd te worden Maar m de 1 laiste jiren hebben de Lngebchen ui g ► rekte eu bev olkte kolomen in Austrilie gekregen die ook Ie ij en uiker noodig hebben Zoude het nu geene dw nsheid n om eerst de producten herwaarts en vervolgeus weder naa de Kiap de Goede Hoop en naar Australië te brengen er is het met veel beter dat de kooplieden op Java de product u daar opkoopen en naar de nabijgelegene kolomen voerc Daardoor zijn zij toch in stiat eene hoogere markt t ven waardoor het gewigtige batig lot zeker met minder o t en bovendKn worden die vreemde markten v oor de ne 1 rl indsche producten behouden Lene indeie belang njke verbetering die men v oornemens is met 1 jinuarij a s p Java in werking e biengen is eene nieuwe regeling vin de brievenposterij met veel verminderde pjrf w larvm men j le goe s verwacht Mogt diarian nog lemind twijfelen lu ga slechts de vcrbeueringen na die ons po twezcu heeft oude gum nadat men to de lagere porten is overgegam lu plaits van ridd rorden heeft de gouverneur generaal dveren iheeserviesen ten geschenke gegeven nn de inland che regenten die hem o i zijn uitst ipje mar Sji aring en Souraliaja onthaald hebben De rijstoog t schijnt niiar ruiddelmitig te zuUei zijn en lu sommige strekeu vreest men zelfs voor duurte Het is te liouen dit deze vree n et bew larheid wordt iliar de duurte in het voorjiar reed hoogst ongunstig op den invoerhandel geweikt heeft en nog altijd een nadeeligeu iivloed uitoefent In de 11 Zdturlag te s Grivenhage gehouden IC alg meene vergadering vm de hollindschc maatstliippij vin üdbouw 1 op vooistel van de afdeeling Gouda besloten tot ni t indienen an een idres ain de wetgevende migt houdende deu weiieh dat bij de vxet op het middelb lar ondeiwijs aok de belangen v m dn lindbouw mogen w or len behar igd en in de wet een leerva voor de staithuishoudkuiide moge worden opgenomen Oj voor tel vm de afdeeling H orn is be sloten de gouden medaille uit te loven voor het opstel vm een leerboek over de landbouw kunde gc chdct voor de vu baarheid der leerlingen op de scholen voor het onderwijs ten platteu linde Z Al heeft de ontvang kintoren der uir h en acete Moordrecht A addinxveen a Nleuwerkerk a d I JselHaastrecht c a eu Bleisnijk c a zooals deze thans bestaanopgeheven en de volgeudc outving kantoren der voorschrevenmiddeleu ils k mtoor Moord echt zamengesteld uit de gemeeuten Moordrecht Nieunerkerk a d IJ el Gouderak enHii trecht eu k mtoor ZevenLaizen zimenge te d uit de gemeenten Zeveuhui en Noord en Zuid Middiu ïven Bleiwijkeu Moercipelle voorts ziju benoemd lot ontvingers uci dubel en ace te Moordrecht c a D C eldhorst nm dezelfde betrekking te Haistreeht c i te Zevenhui eu c H de Giail tliius in dezelfde betrekking te Bleiswijk e i s Gravenhage 29 feeptemler lu de heden gehouden zitting van de tweede k mer der st iten g i crnl is ingekomen het ontwerp van wet nopens de cultuur ondemtmingen in N Indie dat in het vorig zittiugjiii onafge han is galaten Aan de leden van de twecue ka ner der staten generaalis heden rondgedeeld het wetsontwerp betreflende het makenvan een kanaal door Holland op zijn smal t en de verbeteringvin den vaterweg van Eotterd m naar zee De uitvoerigememoiie van toelichting bevat het octoog dat de twee werken als deeleu van een plan te be ehouwen zijn waarvan deuitvoenng m het algemeen bel in vm eevaart en handelwordt gevorderd De gelijktijdige verbetering der waterwegenvan Amterdam en van Eutterdim is ook in verband met den 1 inleg Ier spoorwegen wei schf lijk oor andere hmdelspliatseu wil het gouvernement reeds nu do n v it het k n Eeneiinzienlijke subsidie wordt gevnigd vor de hivenvauBrouwershiveu wat voor de hiven vin II irlingeu noodig i wordtonderzocht ook voor de verbetenug der k in Ueu in Grouingen zal eerlmg een voor lel worden ged iin l e egeringmeent dat de out i ikkeliug vm Nederliud moet worden bevorderd al raogtcn ook daarvoor geene kolcmale liten worden vci strekt Leyden 30 September Bij koi 1 e hut v u den 27 dezer i de heer C i ruvs v in der Hoeven gevoon lioogleeriar m de genee kundige ficu teit der hooge chool alhier die door het bereiken van den 7 Jirigen ouderdom emeritus is geworden op ijn verzoek met het einde v m het locpende uirtial eervol uit die betrekking ontslagen Gisteren mogt den hoogleeraar Kut ers h t voorngtten deel vallen den dig te vieren waarop liij voor v ii eutwintig jiien het hoogleeriarsambt aan de hoogeschool dhipraauviird Ie Bij die gelegenheid ontving hij talrijke ben ij envan deelneming werd hem door e eput itien u t de hoogleei ren en de studenten geluk gewen ch pü uimeus vele zi uervoorm lige eu tegenwoordige ieerliugeu een ge heuk ter gedac itenis amgeboden Wij verheugen on m Jie bewijzeu i uihulde eu g iiegeuheid en weuschen v lu harte dat de gei hieman nog gpruimen tijd ten nutte der hoogeschool 7 1 lar nnw erkziam zijn De per onen die alhier op den avond van de rwegens ver et tegen de autoriteiten in hechfeui men zijn thans op een na weder in vrjheid Blijkens genee kundige statistieke p iven Ie provincie Zuid Holland gedurende 1 11 I9687 vieciuatien plaat terwijl 25 t i udoor de kinderziekte zijii aangetast lli i 15 zonder gebreken terwijl 21 Zijn overk iu Heiisden 2o September Eenige digeu leden heeft u het nibunge dorp Herpt alwaar het kermi w is hctvolgeude plaats geh id Len jong menseh met name v D kreeg inc lemmd twit en genikte m zoo hevige woede dit hij ji mes nim en den inder daarmede eene snede m het aai zigt gaf ter lengte vin 18 dmm de ongelukkige h uadc jk onder gen eskundige oehandelug gekomen ternijl de dauer m handen van de justitie is overgeleverd en naar Bo h getransporteerd VARIA Cipe E ee waarvan nu dikwerf m de n euv pipieren pr IS ten opzigte der gemeenschap tusschen Eurcpa en de vc eenigde staten van N oord Amerdia s de zuid oo teiijkp pj van NewFoundlarJ het digtst bij Europa gelegen De i lantische stoom chepen passeren haar op himne reizen Tus chen Cape Eace en New lork bestaat eei telegraaf de at stand tusschen beide pliitsen is 900 mijlen te water en 1000 mijleu te land zoodit tydiugen met ue telegraaf overgebragt dr e digen vroeger te New lork aankomen dan met de stiom