Goudsche Courant, zondag 5 oktober 1862

186 Zondag 5 October M 4 60UDSCHE COURAJÜTT TT nT TMï M A AT I J d erteu1 1 1 n an een tot zes Uitgave van A liKÜNJvMAiN jrcges ut mbe np an hel ztgei is oO Cent voor l i 77W ö P ïiO 7K eiken retret daa boven 10 tent UOSl liavei £ n to Buutugew me Utter worden berekend naar I plaatsr nute ADVERTEMTÏEM Biiiiicii cii BiiitoiilaiHl clie BQfiKïïMDlEL Bij V BB1NKM Bolhindeliu op den langen Tl iidtvMtr ti dofiiv i te bekomen Best HoUandseJi en Velin Schrijfpapier POSTPAPIER c en le tii lipiei v tiai e 1 u en alk kiMOOII BOEk eii Steeiidriikwerk V d 1 lU tegra sesr l illijk3 öiijzen 1 1 f 1 f i m 1 1 I II v tdei O hu tl t M 1 vooi I MO in f aa uin 10 80 SEN ITIFÜW EiErdPLAAR PRAGïlTBÏJBEri U 1 i G 1 schepen Di rom zijn de nair Uierika be temJe ostboolenvdu bikken bussen oo zlen hierin sluiten zij de genigtigste leuM n ii en werptu die bu cn bij de kaap in zee laar dieiloor c 1 r i un telJe personen opgeiisoiit en niar hette r r src rigi nurden msg lijks ontvangen de mar Eur Nel kende boo ea diar de laats e amerikaansche tijdll t II en inrniej uit dotter Bernstein aan iMen door e ek luKi il he l c eriiig het kei eener neten ch ipi e ki ru 11 r Ie Molukkeu cu ieu i Gumei tot het xnerN ui i ii n n itui nandi e oiiderzoekiasui i opgedrj i u I p 11 1 iiu K itj m ceue oiitdtkkmg heelt gedaan n elke Il ft PU Tt i te z ji onibloot Jlj iip I ij in 111 let ibtat ebe gte hetnelk vóór hem ho door I lem md chijut te zijn beklommen ond hij op leit hoo tL UI onge ei 2ij00 tot omstreeks djoO pmjsche voeei bu fIl de zee eeu ui ge trekt bo ch vm notenmuaka tjifinpu I 1 leii met vnithi n in bij onüerL giootte en schoon1 PI d d i ti uühlïjk It de ra rkt i oniende noten in i iide iir T lu piding Tn hit hi i in nr J instem dat deze 1 pi pii I mtibk i tnotcn uoi iii zeer groote hoe eelneid op het lUi cbergle am czis i = ouden zoo ordt verder j c hl oü de noodige btielen gegeven zijn tot het inzamelen lil teiii f pikols diei noten nelke vrvolgen uan wel iiier te Imde ti r miikt ulkn worden ire i igt GcnuMiiïde Beriiiteii üO lii All i ilvHjk Ie t mc i ccic wlI In k pro e rc t teil u i t f ind U ert ia i De itilmii hc ri 1 t 1 ie f tttii 1 i bouwiit tin m tj Ji n k i 1 1L 1 tl Mti tit 111 Q de M en tea h If J t t iiemt 1 1 lie jTerii l u t e iiiii j vv j l t L laiitl Loe wtn i ou b 1 ti is UlT 1 iu t ttl t u e dl lik lUli f lU I i peP I iuu Je kjitLii tl 1 l 11 1 t 1 r tl i ni i t 1 1 UI a i cf e tul I 1 II dï nii iibt ld trüeuieLll n oi 1 ii De 1 0 11 en bet i l c tuit aii d i beru ni i i 1 Ir tLiUli Jji de d i 11 lu d n Il lil 1 Ltdti i it 11 ilü nb iler C 1 U Ijll tnist n ULlvf U I niLuUL 1 lubu I k 1 I tt 1 e i eil ld ilii iii È tbou i d lI 1 woidt b il t i t H 1 keu i t I t i II rtmtiide do tui Il Z u It i i l Iv Ui ce 1 Luoi II ir tu in ki d lonco l u pti t ht rea waaiLij iinu Lem 1 lipJlrj c 11 nu Ut 101 1 I l 1 i l i r bi e G HOVE Riihr KAGCIiELIvOLE iia le vju I PU 1 k Vt i u 1 15 ler I 1 i M M UI 1 BLRLi l l V i V 11 G P van de VELDE 1 1 20 or eiif 111 It ld 1 liiii o e uiire lu b 11 tIM 1 De Thee Soörten in II V Müdcraü en Mblesz h i t lil w lil t 3 u I 1 I 01 ii I 1 t 1 0 1 11 1 pdj i 5 2 t i 1 o M ir b G KABEL la cit Tu r 11 NO O JLIU D BOËR Az te Cu iiclIu t i vei 1 iloor tint kaai tful cii e n Iviiia ie fejonLii dat hem regt verleende tot practiseren tti toiid loorlooa La lianre se ve ui in De j litie i cteie iaidi liideii 1 1 u It leed het op thift idwijueii Op M id ip i ii di ei ± dt piiii e en de cri uohntb boven de japon ien inboedtl te Li ehtde uas vtizckcrd bij ectie buitenlandsthe imat di ppij de llonij b j Die maat chippij i nergens te Burgerlijke Stand GOLDk V 11 II 1 tn J A feci i ill n iic Ji ban Gfb RF J september ft iidu ond i P Zf crboo 11 Miiii udeic I aii Oudlurrn n Pit n 11 Hideia 13 de co cu M an l i k If oi 1 au tii en l van dci tld ii H iii i September Pictcr hchcoi U n oO j in f di Hl So j 2s llendnki dt Gioot w d i S vu dci Ji il CHOO IlO L rngescbK en ai 10 to 20 ept Tl ïOlt i e oi k = 7 Le mond cu C tibotf KLUUN t G Gitbe 5 j wediwu u vju I iioek Ic ciiloo kl 1 V m het 1 1 cli k e a 1 Mn B A m er en t Ki I 1 Prijzen de EÜedeii VA bil liDVAl IJiiigMla r ü fj lubti ï T c 1 t i tbU tli rc 1 kjtis i o 1 I ko i 1 N pd W 6ii I 4 s 99S 761 99 inuut ntt j H ini p m 1 li Oil 111112 1 kand 11 p België 1 otts 3 Spil jp i bl 2 11 biu enl 3 i i buiiienl i l oiti g i obl i Li I bl 11 ï tl I lil 111 d l i 1 pvv 4 1 7 16 ju 4SI 4 l 49 4 1 3 I ISVs 1 1 10 UI 1017 8 I 11 dito M 5 I dito dito 21 diiiiitp vUlst ï 27 i i 1 n I ll U 1 2i 16 2 1 I l s 751 8 I 1 1 Gl s 3JI 1 lil P I I V I N 1 Nieuws en voor Gouda en Bese Courant verschijnt des Donderdags en Zon lags In c e Stad geschiedt de mtgiv des avonds te öuttenknïr XiOnden 29 September Dooi de politie legtb mk m Mar l oiuugh stieet ziju heden veiaclieiden personen tot geldboete oi gevin i enzettmg seiooideeld geworden omtlat g uaags te vorm m Hult p rk zich feitelijk hadJ n verzet tegen de openbare mist die niet komle aai zien dat daar een vinuigc strjd v eid geroeid tussohen vooratuideis van deu paus en lanbildi In de 1 ibriekdistucteu is gejureude de vorige weekgeene bijZoiiiuie verandeung op eiutikt de beruten uit Aiueiika st ekten niet tot veileventliging van den liandd Gediirn lp de laatste dagen dei voiige vvc k zjn te Liverpool 1 sJif ien uit Bombi met 53 587 balen ka oen a ingekomen men nteft uitgtiek nd dat thans nagenoeg 370 000 b len vau tlair hervvaaits op weg zijn Alen schaalt dat de voormdige gezagvoerde lau de oumtei tham komminderende de Alabima onlanas op de hot ïtp van het 1 loies eiland behoorende tot de Azorische eilanden een koopvaaidij chir tier ei Staten heeft bemagtigd na kort le voitn vier vialvischvaardera genomen en verbiand te he ibe i ± O ober liet m de laatste dagen door de fransehe en eenige andere bladeu van het vaste land medegedeelde gerucht dit de koningin ten behoeve van den prins van VVilUa afstand zou doen van den troon vind hier weinig geloof Lvenvve 13 dit nog geen bewijS dit er niet iets van waar zou kunnen ziju oorloopig w ordtMarlborough house fotj een verblijf voorden prins v m Wallis ingerigt Het ia ten betrekkelijk kieingebouw waarin geen groote hofstoet kan gehouden worden 2 October De Mornmg Post bevat een adres van Gaiibaldi aan de engelsche natie gedateerd uit Varignano 28 September waarin de generaal zijn dink betuigt en verzoektdat Lugeland het initiatief neme m de zaak van den vooruitging Parijs 29 September Heden heeft hier een gedicht het licht gezien dat vor il in de tegeiiw ooi dige omstandigheden en omdat het ge eg 1 w ordt een half offieieelen oorsprong te te lubben nog al opzitn zal v ei wekken In dit werkje met en psendonvm de burggraaf llaiv de Iresserve onderteekend vvortlt namelijk de stelling ontwikkeld dat de bpanjaa dcn ot lievei het ibeii che ri evenveel leut hebben op hunne ttnheid als e Italianen en d it de portu eacht dvnastie het hootd van dien veieenigden stait be ioort te wezen Sommigen willen 1 eien dat het gedicht hetwelk den titel van Hei huwelijk of de toekomst van Portugal dravgt a ui de pen der pruises van Solms 13 ontvloeid 30 September In onze officieele krino en houdt men zich ovcriuiirii iiai df markiPo de Lav lette net niir Rome zal lerug keeien uij zelf zegt dit hij met beh t wil ijn met het uitvoeien van maatregelen die de verb im ng vin den paus zjllen ten gevolge hebben Biunen acht ot tien digen verwa ht men de 1 fkcndimk ng van skeizeis belochngen flij zou iriiuie te lijine willen blijven mair vleest voor de verwezentlijkiiig v in schrikk hjke le lipigingen v vat in den eed van Biniini waara in hij loor Adverlentieblad Omstreken Orsini IS heuuncid senordeu Llktu tla ontvangt imn aan liet kabinet van den kuzer talrijke anonieme brieven om h m te heimneren wat hij als cirbontio heitt sezvvortii Ook h ft men de politie ewaarschuw 1 dat tr verschtul üp It lianin vertiokken zijn met lu t tl om di u ktiz i t rnoi tlpn ij naderen ein ciisis zoowel in ht t biiiii ut m 1 as m hef buitenhud De terugkomst des ktizn uil b fii ni r welke zijtle die crisis tie p lititk zd doen ovti t ii ot zij tei gunste van de consciviti vt Ixlmgiu zil af joiven dan of de viiendcn van pi nis 1 Ottober Het digblul la Irance bevat leden de cuculaire m giaaf de Pei uii a in de pretee en T e miuisteivestigt diann hunne aanthitht op de corre poiiüentie tussdieuden hter de Thouvnpl tn d u markies tic Liva ttte i egto a Vleze documonten znllca u doen ipn welkc pogingende regering des keizers in het wertt heeft gesteld om peneschikking tusschen den p ua en It die tot stmd te brengen ttneschikking die steeds het doel blijft van de keizerlijke politie Gij ziet he de minister is zeer vo ji i tu en kondigt nog volstrekt niet de ontruiming van Ilunif u i w t de bilden ookzeggen mogen De keizer wordt tegen den 5 di ci p t Cl ui uht De graaf vou ki seUtf heeft zjiu iri v i v u p ping ontvangen en zal die binnen tdi t tl n uk iaanbieden Hij zal doei dei heti Oubiil ir i igatie als zaaltgel istigJt v ui Eusluil vtrvii dat de ba ou von BuJberj zil ziju amge ten betreffende liet veiviugtn vin den h ii s gezant aan on hof door genend Dur i nd ontbloot Men z gt du de heer de Tav de de iheer de F ahault als gezant te Londen o i ouderdom en de verzwakte sUiat der ge i a gtnoemde maken hem op dit oogeu ilik mi er gtsehikt v rdien post De tijdingen uit Italië bepilcu uh tot de meledeelmc lat htt be l t ubijain Giiibihli cu zijne volgelingen amnestle verb did w t door A ictor Emuiuel rtcdionderteikei dla Zoodii dit be hut officieel zd zijn ifffckondigd zal mei diarvan wel door mi Idel in ileu telegraaf ondemgt wo denHa geru ht betreffende etue o len zijndp wijziging van het italniansel e muustene schijnt overdreven geweest te zijnde Isationilitts en de Diacusaione melden alilians dat alleen tie hoer Conforti zal afiredtn Weenen oO September De nieuwe s atutp i hebben bij het onderzoek in den boezem v m htt commit wemiï verinderii onderg i lu en l t u sectie weid ehoon na Icuudige beraad liginsp i m piuge stemmen auitreucmen Hierbij moet eth ti voit in dit de gewillige v i ig noj ei s de vtrmdering pi ü veilenirmg vin hpt oc rooi der bink voorloopig in het m dtlen gelaten iLerst nadat men let eens zal zijn geworden over de tusschiu den staat en de bank garoffen overeenkomst zal dit punt beslist worden Eenige door het commité aangetomen veranderingen in de = titutcn ziin van algemeen belang