Goudsche Courant, zondag 5 oktober 1862

Zoo 7al de bank voortaan elke week het bedrag der in omloop zijnde bankinlktten en den voorraad edel metaal openbaar maken in plaats van maandelijks zoo als tot nu toe plaats had Berlijn 30 September Gisteren ochtend ten 9 ure heeft het huis der afgevaardigden zijne werkzaamheden hervat Eeeds vroe tijdig stond nabij de insrangen van het huis eene zeer talrijke menigte Vele leden van het corps diplomatique bevonden zich iu de loges te hunnen behoeve gereserveerd In de hofloge merkte men op den veldmaarschalk von Wrangel en een aantal adjudanten des konings en van de prinsen In de zaal vormden de leden talrijke groepen allen in een druk gesprek gewikkeld een duidelijk bewijs iat er iets buitengewoons op het gebied dtr constitutioue vertegenwoordiging erd te gemoet gezien Ten 9 4 ure namen de ministers von Bismarck Schünhauscn von Soon graaf von Itzenplitz von Muller graaf zur Lippe en von Jagow plaats Nadat eenige mededeelingen waren gedaan aan de leden betrekking hebbende op de werkzaamheden van het huis vroeg de heer von Bismarck Schönhausen om het woord aan den president en ging daarna ov r tot het afleggen eener verklaring iz naam van het kabinet de mhoitd ie er rerk aring ix reed in ons vorig nohihier aitdtgedetld Later deed hij iiiededeeling van het kabinet5re cript u aarbij hij was gemagtigd de begroeting voor 1S03 in te trekken 2 October In de zitting van de eerste kamer heeft de heer von Bismarck verklaard dat de regering vasthoud aan het hai delstractaat met Frankrijk en tot eene vernieuwing van het tolverbor d alleen op dien grondslag besluiten zal Hij drong en op aan dat de vergadering het besluit der tweede kamer betrelfenile deze aangelegenheid zon aannemen Het traktaat werd daarop met eenparige stemmen goedgekeurd Frankfort 29 September In het kanton Lucern heeft zich de consevvaueve partij niet de katholieke vereenigd ten einde oo mogelijk eciic lierzieuiug der grondwet tot stand te brengen Hoewtl om andere reiienen wenscht mede een groot gedeelte der liberale partij eene herziening der constitutie Men twijfelt niet of de zaak zal baar beslag krijgen maar ten voordeele van welke partij die her ieiiiiig zai i itvallcn latit zich tot heden nog niet met eeaige zekerheid vooruit bepalen Turijn 2 October Prinsen Pia heeft voor haar vertrek uit het luud den koning verzocht om aan al de beschuldigden in de laatste beweging gratie te verleenen Aanstaanden zondag zal het besluit betreifende die amnestie worden openba tr gemaakt Zij die van liet leger g dpserteerd zijn zullen evenwel biervan uitge loten worden ömnenlanï Gouda 3 October Pe heer J van der Kee kapitein bij het vierde bat van het reg alhier in garnizoen ontving dezer dagen namens Z K H den prins van oranje een prachtig kristall n platea cp zilveren voet en met zilveren loverwerk gemonteerd ah schietprij gegeven in het kamp van Milligen 4 October Tle en nacht heeft zekere M K onj 28 jaren van beroep zeilmaker zich door ophanging van het leven beroofd A an wrge de hoUandsche maatschappij van landbouw zijn op de tentoonstelling te s Graveuhage o a de volgende prijzen toegekend Veetei lf longe paarden geb in 1859 1 prijs H M van der Haak Zuid Waddinxveen Merrieveulens geb in ISOs 1 = prijs W van Bentem Bodegraven Bijstieren onverschillig van welk ras 2 prijs J van der Breggen Az Xoon Waddinxveen Pinksti ren 1 prijs K v d Torren Kz NoordVVaddinx veeii 23e prijs M Bruut Bodegraven pr js van het bestuur dezelf ie Twee melkgevende Schotten van inlandsch ras 1 = prijs J van d r Breggen Az Noord Waddinxveen 2 prijs F Bruut Bodegraven T ee meik cvende A aiivrn van inl ras 3 prijs C W Hoogendijk Zwamraerdaiu prijs van hc bestuur F Bmat Bodegraven Kuispinken van inL ras 3 = prijs J Herrewijn Jz Aarlanderveen Drie Graskalveren va inl ras 1 = prijs G Spruyt Az Zuid TVaddinxveen Spr ngrammen prijs van het bestuur K v d Torren Kz Koord AVaddinxveen Drie Ooijen Z prijs K v d Torren ICz Noord Waddinxveen Xe Lammeren van gekruist ras 1 prijs K v d Torre Kz NoordAVaddinxveen Beeren l = j ujs C Klapwijk Nieuwerkerk 3 = prijs dez Vier stuks vette Ooijen 3 prijs K v d Torren Kz Xooril ad Jinxveen Geiten 2 p ijs J de Bruijn Gouderat Huiskatten i prijs J de Bruijn GouderaJt Pluimgedierie Twee toornen goud of zilverlakensehe pelkippen 1 prijs J de Bruijn Gouderak Êen toom witte blaauwe of zwarte spaansehe Kippen l prijs J de Bruijn Gouderak Een toora blaauwe witte koekoeksch of zwarte kraaikoppen 1 = prijs J de Bruijn Gouderak Twee toomen blaauwe of zwarte Kippen met groote witte kuiven l e prijs J de Bruijn te Gouderak 2 prijs dezelfde Een toom zilverlakensehe padua Kippen met groote kuiven en baarden 1 prijs J L Kamphuijzen Gouda Het schoonste paar zwarte Zwanen van Australië in Nederland geteeld 2 prijs J L Kamphuijzen Gouda Een toom Eenden prijs van het bestuur J de Bruijn Gonderak Een toom groene Fluweel eenden l prijs J L Kamphuijzen Gouda 2 = prijs J de Bruijn Gouderak prijs van het bestuur dezelfde Een toom witte of giaauwe zeer fijne Kwaker of Hoepeendjes 2 i prijs J L Kamphuijzen Gouda Aquarium behoorlijk gevuld met planten en dieren 3 pr J3 de Lange C Gouda Niet gevraagde voorwerpen prijzen van het bestuui J v d Breggen Az Noord Waddinxveen twee prijzen Voor h it grootste aantal zwarte Kippen met groote witte kuiven N de Vroom Gouda en A Blom Nieuwerkerk voor de grootste verzameling witte pellen N de Vroom Gouda en A Blom Nieuwerkerk Bij de herstemming in het hoofd kiesdistrict Gorinchem voor een lid van de tweede ka aer der staten geueraai isverkozen de heer mr C W J baron Boetselaar van Dubbeldam met 1201 stemmen e heer W A Viruly A erbruggehad 931 stemmen op zich vereenigd Men verzekert i at de tweede kamer na het onderzoekvan alle aanhangige wetsontn erjien in afwachting van hetopmaken van de verslagen der afdeelingen en van de beantwoording Larvan door de regering voor eenij 2 weken zaluiteengaan Amsterdam l October Heden namiddag had de plegtige opening plaats van het nieuwe gebouw voor hooger onderwijs hij de doorluchtige school alhier De burgemeester droeg in eene toepasselijke rede het beheer aan curatoren over welk beheer door den heer Koenen met eene belangrijke rede werd aanvaard Nadat de hoogleeraar J van Geuns namens professoren het stedelijk bestuur en curatoren hulde had gebragt voor hunne zorg aan het onderwijs besteed en dit door een der jongelieden mede was gedaan was de plegtigheid afgeloopen en verspreidde men zich door het gebouw om dit te bezigtigen Middelburg l October Men verneemt dat curatoren van het stedelijk gymnasium alhier licbben opgf maakt het tweetal voor de betrekking van conrector opengevaUen door het vertrek van Dr A Eomeyn thans rector te Enkhuizen Het tweetal bestaat uit de heeren T M Kan benoemd conrector am het gymnasium te Gouda en B W Hofmann htt hum doijtorandus te Utrecht s Graventage 3 October Heden is in de zitting vr n de tweede kamer ingediend het wetsontwerp tot aiTcoopbaarstelling der tienden Verder zijn ingekomen eenige adressen enz en is mededecling gedaan van de benoeming der rapporteurs voor verschillende aanhangige wetsontwerpen Eindelijk is be doten op woensdag a s te beraadslagen over de volgende vijf ontwerpen waarvan de eindverslagen gereed zijn a Dat tot vaststelling der begrooting voor de gestichtenOmmerschans en Veenhuizen voor 1863 b Dat tot vaststelling der begrooting van den arb3id dergehangenen voor 1863 e Da tot onteigening van pcrceelen ten behoeve van den spoorweg van Roermond naar Venlo d idem van Tilburg naar Boxtel e Dat tot vaststelling der begrooting voor de landsdrukkerij v or 1863 De tweede kamer der staten generaal heeft thans in hare afdeelingen het onderzoek van de wetsontwerpen uitmakende de staatsbegrooting voor 1863 ten einde gebragt en zal thans aehtervolgens onderzoeken de ontwerpen van wet 1 tot wijziging van hoofdstuk V blnnenlandsche zaken der ataatsbegrooting van 1S61 2 tot goedkeuring van een dading tusschen den staat en de gemeente Maastricht gesloien 3 betrekkelijk het geneeskundig staatstoezigtgt enz en 4 wegens het en van een kanaal door Hoüand op zijn smalst en de rbeten g van den water veg van liotterdain naar zee Uit de aan de tweede kamer overgelegde rekening wegens de ontvangsten en uitgaven ter zake van de begrooting voof den aanleg van slaatsspoorwegen voor het dlenstjaaï 1820 vastgesteld bij de wet van den 22 December 1861 staatsblad n 150 blijkt 1 dat df ontvangsten hebben bedragen ƒ 1 000 000 2 dat de uitgaven hebben beloopen 737 469 08 zoodat deze rekening een voordeelig slot aanwyst ten bedrage van 262 530 92 W Oördön 2 October By de herstemming voor een Kd V£ui den gemee teraad alhier had de heer H van der Lee 73 en P C Knjjif 54 stemmen zoodat als lid van den gemeenteraad is verkozen de heer H van der Lee CtortncLem 3 October In hennipzaad is tegenwoordig de handel levendig Door commissiekoopirs wordt van 7 50 tot ƒ 7 75 het mud besteed j e meeste boeren verlangen echter meer Vandaar dat nog al voor geheime prijzen wordt gekocht te meer daar niet alle zaad tegen den hooger gestelden prijs begeerd wordt De wijze van uitmaling bij het schoonmaken en het meerdere of mindere schot of glanzen van het zaad is daarop van grooten invloed Voor het glanzen weten echter tegenwoordig velen wel een middel fcfemengde Berigten Op het congres van letter en opvoedkundigen oulaogs te Augsburg gehouden heeft de meerderheid zich virklaard voor de handhaving der ligchamelijke straifen op ce scholen T3 Bostel is in den nacht van zatnrdag op zondag de bliksem in den kerktoren geslagen ten gevolge waarvan drspits begon te branden Aan c uigr jongelieden die het waagden den steilen spits te beklimmen is het gelukt den brand te blusscheu Op eene advertentie waarbij een bedrijfboer gevraagd werd zijn 134 aanbiedingen ingekomen De oulangs overleden maarschalk de Castellaue verlangt Iu zijn tertament dat de grcuadier en de dragonder van het leger van Lyon die i eerst na hem overlijden naast hem iu den Tafkeider ter aarde besteld zullen worden De nieuwe koningin van Portugal is door een eskader van elf italiaausche fransche en russische schepen geëscorteerd Den 23 augustus zijn 22 0 man fransche troepen te Vera Cruz gearriveerd In den loop van dit jaar zullen nog 400 militairen naar West Indie gezonden worden Tnee circassische opperhoofden zijn ts Londen aangekomen om Engelauds bescherming tegen Rusland in te roepen Te T rijn is men onvermoeid bezig met het zoeken van ministers Te Berlijn is het stel ook nog niet compleet Lavalette is te Parijs en mer denkt niet dat hij naar lïome zal teru keeren Een der feodale bladen te Berlijn verheugt zich in de aftreding van den heer von der Hsydt omdat daarmede het burgerlijk element geheel uit het ministerie is geweerd Het bestaat nu geheel uit jonkers Het volksfeest iu het Malieveld te s Hage ten besluite der landbouw teutoousteliing werd door dertig duizend menschen bijgewoond alaar eindigde in groote verwarring door den aanhoudenden uevigca regen die bet volk verdreef en het vuurwerk uitbluschtc In het zwitsersclie kanton Aargau is te groote raad ontslagen ten gevolge eener poging om aan de iaraelie a eene gedeeltelijke g dijkheid van regten te verzekeren De generaal Mac Clellan is door zijne overwinning bii Hagersburg op nieuw de gevierde held De naar Madagascar gez den engeUche consul is ontevreden over de koele ontvangst Daar zijn de Franschen het meest gezien Prins Napoleon heeft zich te Turijn hartig geweerd oin het besluit der amnestie te bevorderen De Weencrbank ial in 18C7 hare betalingen ia specie hervatten Men meldt uit Ro dat de pauselijke regering eene leening van 20 millioen fr wil sluiten Te Luik V eeft de gemeenteraad zijn ontslag genomen ten gevolge eenei nietige jioliuekwestie De japansche gezanten wachten te Parijs op den keizer om afscheid te nemen en zullen zich dea 9 October te Marseille inschepen TJit t trecht schrijft men de linnenma kt was dingsdag druk bezocht Lr waien veel beesten vooral dronken boeren en boerinnen Van linnen en pellen werden ruim 30 JlO el a ugevoerd Alleen uit Tricsland zijn bij de tweede kamer 62 adressen ingekomen van geneesheeren tegen de ingediende wetsontwerpen betreffende hun vak Gorkum heeft een voorbeeld gege en van kiesijver doch niet van verlichten zin zij hebben de duisternis lief De onweersbui van 11 zondagavond heeft in onze noc l t ike provinciën op verschillende plaatsen grcote schade aangerigt au de meelbloemplant wordt na den bloei eene wollige zelfstandigheid re gameid die men geschikt acht in vele opzigten het kostbare dons te vervangen In Xapcls steken de roevers het h ofd weder cp Een mecklenburgsch dagblad noemt de pruisiscbe tweede kamer een huis vol roode Fra diavolo s r r r meent te Parijs het mid el ontdekt te hebben om het stuiven in de straten te voorkomen De drentsche kanaalmaatschpppij heeft gedurende haar laatste boekjaar eindigende 31 julij 11 S 6 0 ton turf van inferieure kivaliteit vernietigd Nu toch hebben ook veenbazen een adres ingezonden ten voordeele der afschaffing van den turfaccijns Het kom uit de gemeenten Haskerland Aengwirden Opstcrland en tVeststellingwerf Te Hellevoetsluis zijn drie varensgezelien omgekomen de vierde heeft zich zwemmenae gered 2ij waren met een jol in zee gegïGin ter adsistentie van binnenkomende schepen Marktberlgten Gouda 2 October Zeeuwsche tarwe ƒ 12 50 Poolsehe d per 2400 N B ƒ 390 Polder d ƒ 10 a ƒ 11 Eoggt ƒ 8 Gerst 6 25 Haver ƒ 3 a ƒ 3 50 Duiveboonen 8 Paardeboonen ƒ 6 50 De veemarkt met tamelijken aanvoer prijzen traag vptje schapen en lammeren mede trager magere varkens en biggen met grooten aanvoer zeer traag en zijn nitt aUeo verkocht kunnen worden Aangevoerd 25 partijen kaas prijs 17 a ƒ 23 Goeboter 1 12 a 1 20 Weiboter ƒ 0 92 a ƒ 1 Delft 2 October iJe aanvoer van granen wüs heden zeer bevredigend in gerst en haver was redelijke handel tot niet minder pryzen de ter zaaijing geschikte granen bragt n iets boven notering op Tarwe 11 a 11 80 Bogge 7 i S VVintergerst 5 20 a 5 6 Zomergerst 5 40 a ƒ 5 80 Korte haver 4 a 4 20 Lange d 3 60 a ƒ 4 Duiveboonen 8 Paardeboonen 7 Groene erwten ƒ 10 ll Witte erwten 7 80 a ƒ 8 Aan stads waag gewogen van 26 Sept tot 2 Oct 43 4 594 8 en 55 16 boter te zamen 14 330 N B GrBsboter 51 a 60 het vierde 1 271 3 a 1 50 per N Ter markt 898 mud aardappelen hoogste prijs 2 25 laairste ƒ 1 80 Dordrecht 2 October Tarige Z 1 en Overm Tarwe sehaarsch en prijshoudend nieuwe d weinig aangevoerd en tot hooger prijs grif verkocht Jarige Z Il a 12 nieuwe 10 80 a 11 10 mindere en bl 9 60 a 10 40 Bogge minder ter veil en 20 c duurder betaald 7 30 a 7 70 Gerst Zomer vond tot iets hooger genegen koopers Winter 4 70 a 6 Zomer dK 4 50 a 5 50 Haver Z en inl voeder ƒ 2 70 a 3 20 Dikke d 3 20 a ƒ 3 70 Boetwei weinig ter markt en als de vorige week Peel per 2100 N E to 175 verkocht Paa deboonen tra ig 20 e ager van 6 tot 6 60 naar kwaliteit Duiveboonen vonden ook weinig kooplust iets lager 7 20 a S 2C Bruine boonen mirder aan evoerd 1 lager 9 a 10 Bla iuwe ernien iets beter ƒ 8 a 8 50 Witte d voor mesting = 0 a 7 90 Deventer 3 October Tarwe 9 a ƒ 11 Kogge 7 a ƒ 7 63 Bo kweit ƒ 6 a 6 75 Ge st ƒ 5 a 5 75 Hav r 3 50 a 4 25 Boter pr 20 N 1 = soort 20 a ƒ 22 Inferieure ƒ 19 2 = soort 15 fi 16 Zwolle 3 October Ali biel prijzen Tarwe n 9 37 r Ofc c 7 77 Boekweit 0 17 Aardappelen 1 SO Boter per n S ƒ l 0o per 2 N S 21 75 Londen 29 September Boter Beste hoUandsche grif met 104 betaald Granen Er was vel nieu eng tarwe ter markt de kwal was niet best en de prijzen 1 u 2 lager vr goed begeerd beste amerit en oostzee schaarscli en gottl op prijs gehouden beste gerst 1 lager en beste haver 6 d Xan 22 tot 27 September aangebragt 1 54 qr eng 13620 qr vr tarwe 544 qr eng en 2942 qr vr gerst en 3 15 qr inl i en 13168 qr vr haver Veemarkt De aanvoer van het v te land was groot de vorige week en beliep 92S1 stuks Er waren heden 6230 iTinderen ter markt en de prijzen waren meest lager de hoogste prijs was 4 6 en de laagste 3 25370 schapen bt dongen 2 d lager de beste bragten 5 2 op de minste 3M3 ISl kalveren 2 d lager tot 4 a 5 en 510 varkens tot 3 10 a 4 10 30 Septeniber Boter Friesche 102 a 104 Kamper en Zwolle 96 a 98 Kaas Sdam 46 a 52 Gouda 38 a 43 1 October Graanmarkt Met redelijken aanvoer vanbuitenl artikelen Goede eng tarwe bedong de p ijzen van 11 maandag doch wakke partijen niet te plaatsen buitenl vast met goede vraag Fuik amerik meel vast iu prjs Gersionveranderd Boouen en erwten prijshondend Goede j irigehaver vast in prijs nieuwe moeijelijk tot vorige pr jzeu teplaatsen De aanvoer bedroeg gisteren en eergisteren 1 jO qr tarwe 2390 qr gerst 6730 qr haver 750 zakken en 7 540 T s meel 2 October Aan de veemarkt van heden werden i e boden 1270 runderen 359 kalveren 5260 S hapen Ovarkens Voor beste runderen werd 4 vi r kalv voor schapen 5 2 en voor varkens 4 S betaald 3 October Boter Friesche 102 lui Burgerlijke Stand GOUDA Gebceek 30 Sep Matthijs ouders M de Jong eti W Wakker 1 Oct Alida Maria Cathariii ouders 1 vaa Wankum en I ran de Pavooidt 2 Adriana ouders G yau der Louw en M de Jong PieSer Karel ouders K van der Burg en S C de Jong OVE U EDKN 3C Sept Jacob Kooij 85 j 1 Oct Johanna van der Zwebn j 2 m ornelis Johannes Huijvenaar 7 m GEHUWD 2 Oct G Schuüenburg en W Kederhof WOEEDEN Bevallen 26 Sf pt C Verwoerd geb van Gorkum d P Groenevoid geb ïan Foijen z 30 J de Wc er geb van Tol z J Irl Zeij treb Xuster d OUDEWATEE van 24 tot 30 September Bevalli Geertruiua van der Roest geb Tinbergen i Johanna de Vast geb van Buurt z OVEBLEDEK Johanna van Vliet ruim een j