Goudsche Courant, zondag 5 oktober 1862

ADV3ËRTENTIEN 186 Donderdag 8 October iV 55 Prijzen der Effecten AMSTERDAM rijdag 3 October Laagste j Hoogste 1 Gebleven pCt j Ivoers koers 1 iocis Ned W sch 21 2 043 641 6 i 8 uito 3 7 6l o dito 4 99I 2 99V8 991 2 Amori Siiud 3V Haudelm 4 0 0 1 Leening 4 j 1 Aand H Sp 41 Riinspw 41 lOOï o IOIV2 1 België Rotts 21 55 s 5 53 8 Spanje obl 2 45I 10 45 i 15Vlc a buitenl 3 5SWl d binnenl 3 4 7 8 49 48 Vl6 Portugal obl 3 ir i U Rnsl obl H 5 ior 102 lOD 8 d 182S 29 5 101 Cert 1831 33 5 d 1S40 4 Ii Ti é 74 s dl 5 = serie 5 S2 d 6 serie 5 91 91 i i6 Volgef Spw 5 190 198 1 7 4 Pruisen 1859 5 i04V Oost bijGoU 5 dito 4 ditj Metall 5 1 B3 58 16 ö3 o dito dito 21 2 2711 10 27 4 dOreuteAmst 5 nVie 753 753 d0 nat lb54 5 62 1 62i o 2Vir Mex oblSSl 3 1 313 1 32 1 32 i Ter UüAdrulvk erij Pi V J l I k I X De Ondergeteekenden Correspondenten van de ON DERLKüEBRAXD VA ARBORG MAATSCIIAVPIJ ondei Directie van de Heeren DE JONG Cf te Amsterd oi ontvangen hebbende van genoemde Directie de A = natiën wegens een buitengCWOnen omslag ten gevolge van den brand van EnSCliedé op 7 llti 11 waardoor die stad geheel werd vernield geven zich de eer lan de Deelgenooten van genoemde Maatschappij te berigten dat de schade daardoor aan die Maatschappij vert orzaakt bedraagt Voor de Gebouwen 2 onderdeel ƒ 973 719 481 2 Voor de Koopmansgoederen en Gereedschappen 370 502 13Vs Voor de Meubelen Huis sieraden enz 235 127 54 GOUDSCHE COURAITT Uitgave van A Oost Haven te zamen ƒ 1 579 349 16 en dat dien ten gevolge door hen over ecne buitengewone bijdrage binnen enkele dagen per kwitanJe zal worden beschikt Zij betreuren met Hll Directeuren het otter dat voor die groote en onvoorziene ramp waarvan geen voorbeeld in Nederland bekend was gevorderd wordt doch verwachten tevens dat de wettige aanspraak van hen die schade leden en de niet minder wettige verpligting van hen die zich verbonden alle schade onderling te dragen een ieder zal dilngen om het door hem verschuldigde in dien omslag onverwijld te voldoen Gouda R J K01 PEN0L 3 October S62 P P P KIST ZUTPHENSCHi Schroefstoom boot Reederij TOT VER OER VAX OOEDEREX EX VEE MET DE NIEUWE SCHROEPSTOOMBOOTEN GELDERLAND en OVERIJSSEL TUSï CHEN ROTTERDAM en ZUTPHEN OVER Gouda Amsterdaai Rampen AVijlie Olst en Deventer Dagen en Uren van Afvaart I Van Zïltphen Woensd s morg ten 6 u Van Rotterdam lUngsdag sav teu 7 u GOTlda Woeüsd raorg circa 6 Amsterdam middag 3 Kampen Donderdag morg 6 Wijhe 1 1 10 Olst 12 Deventer nndda 2 Auikoni it te Zutplien Donderdag midd n Var Rotterdam Vrijdag av ten u Gouda Zatuid iuorg circa 6 Amsterdam midd 3 KamTJen Zondag morg 6 Wyiiè I 10 If OiSt ft rt ƒ 12 Deventer middag 2 Aaukuniii te Zutplien Zondagmiddag Deventer circa 9 Olst II II 10 Wijhe II 12 Kampen midd s Aank teAmsterdam Voensdagav Van AmsterdamDonderd smorg S u Gouda midd ca 2 Aaiik te Rotterdam Donderdag middag II Van Zutphen Zaturdag s morg ten 6 u Deventer v u circa 9 1 Olst 10 II Wijhe 12 Kampen middag 3 Aank te Amsterdam Zaturdag avond Van Amsterdam Zondag s morg 8u Gouda midd ca 2 Aank te Rotterdam Zondag middag AGENTEN Te 7 W T SER JhMtrr A BOELl ERMAN O v H J OVERWEG trij w W U WIG MAN Te Kanifeti J H van der Dt SSEN Je AmisUrdam J L KOBTEMAN Amstd I Govda AV v iN MIXLEKOM Sotterdam J A yax der öCHUIJT Haringvliet Zuidzijde r aar steeds een IJzeren Ligter gereed ligt om de Goederen in ontvaiif te nemen Aanteekengelden worden niet geheven DE DIRECTIE Doctor N H de KANTER is Trekpennen Teekenpennen verhuisd van de Markt naar de Passers Driehoeken Pistolets Teekenhaken Doezel en Bergkrl3t Houtskool Mondlijm Oost indische Inkt Doezelaars Verw Verwpotrjes Penseelen Teekenkokers enz Teekenportefeuilles in verschillende formaten Teekenpapier van 3 3 t en 5 cents het vel Hoogstraat Wijk v 117 ten hiii O an dcu Heer J A VaU der 1 STEUR TEEREXBEUOEFTEX A QUANT Gedurende de maand OCTOBER a s is de Prijs der beste GROVE RüUi RxlGCllELROLEX met inbegrip van den Rijks Vccijns ƒ 1 15 per Mud a Comvxt aan de BERG PLAAT S van C P van de VELDE en a ƒ 1 20 worden dn elve in de Stad aan Huis of eenige Schuit bezorgd Goldv ÖO Sci embrr l fiJ WijnsTKAiT te GOVBJ lerigt dat iju MAGAZIJN ruim is voorzien van alle mogelijke TEEKENBE HOEITEN als PaSSerdOOZen in diverse grootte en kwaliteit v ui ƒ 1 50 ƒ 2 ƒ 3 50 ƒ 4 ƒ 5 ƒ6 en hooger Echte En gelsche Passerdoozen van ƒ 7 50 en 12 Faber en andere Teekenpotlooden Conté of Teekenkrijt vaa 2 cii cents het pijpje GomelaStiek 1 i c 4 5 S en 10 cents en ifoor Gouda en ïi I Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de btad geschiedt de uitga c des avonds te Overzigi GOUDA 8 October De latere berigten uit Noord Amerika hebben de door de noordelijken behaalde overwiuniuf volkomen bevestigd de overmoed der zuidelijken is beteugeld Hun leger is voor vernietiging bewaard gebleven door den generaal Jackson die juist in tijds Harpc j Ferry overmeesterde waar zij over den Potomac geraakten en uu in Virginie den ijand weder afwachten In het zuidelijk congres verhief zich tijdens deu voorspoed zijner partij reeds een stem voor den vrede Ook hebbeiT de gouverneiüs der noordelijke staten eene vereeniging beraamd om te handelen over het krachtig voort etten an deu oorlog Eu nu heeft Lincoln eiu clijk verklaard dat al de slaven in de oproerige staten ipet 1 j muarij a s als vrij beschoui d zullen worden l e gevolgen an dezen maatregel zijn onberekenbaar maar de oorlog is ongetwijfeld gerekt door de dubbelzinnige houding ten aanzien dei laveiikwestie waarin hoezeer velep hef ontveinzen de eenige vare oorzaak van den oorlog is te vindeu en het eenige dat he smartelijk gevoel bij den aarblik van den gruwel der verwoesting lenigen kan is de overtuiging dat de eiudelijke uitkomst de afschafüng der slavernij zal zijn Zoodanige uitkomst is goed en bloed waardig De koning van Italië heeft eene amnestie uitgevaardigd Al de aanlsangers en volgelingen van Garibaldi behahe de deserteurs hebben met hem vergitFenis bekomen Niemand twijfelde iiaii dezen afloop maar daarom is het minder te begrijpen iioe men zoo lang de vertooning kon volhouden en deu schijn aannemen alsof men den volksvriend voor eene regtbauk wilde stellen Garibaldi zelf heeft eene opwekkende dankbetuiging naar Engeliud gezonden hij wil dat van het engelsclic volk de kreet opga tegen het onregt dat Italië drukt Be7 dig e staatslieden misprijzen ook dae poging Maar Garib ddi is geen tiaalsman en hij gelooft niet in staatkunde bij eet dat do wijsheid der staatkuudigen zoo hoogst zelden iets goeds uituerkt Aan de zaak zelve verandert deze amnestie niets CU de rtdelooze Rauizzi dii alleen op Napoleon v iwt blijft aa i het bestuur Verkelijk Advertentieblad ömslrekeB BRINKMAN B ü9 75 De prijs der Adrcrtt f it i du een tot zes regels met Ji begup an b t itfd i bO Cti t oqt eiken re el daaibu eii 1 Liui Bui teug t one Uit t o dm ItrtktiiJ naar plaat SIUI ml e lier w il t eLii luiui Donker dreigt het nog altijd in Prais en Waar elder era ministerie wijkt voor den onwil der vertegenwoordiging wv iJt het gewijzigd naar den uitgedrukten volkswil An ier A y het ministerie en luen doet beroep op Let volk D jr ii t reeds voorbij in Pruisen de zin en wil des olK i r emand een geheim Het volk wil uiet langer uiti czop u i ten behoe e eencr armee die niet iu ver juding i i r i de krachten des lands en at door vroegere vertegeni gers uit laakbare zwakheid tijdeliik werd goedgeke trd i bestendigen door h t aannemen eencr legcrurgain uie d strijd is mt de wetten des lands en de belangeu de Ook de koning kent die aliremcene gezindheid Er b geeue tegenpartij Het zijn enkelen eeii in oiitu iLkeliii heel achtergebl en deel des adels dat al j k rniiciii foeit en overigens zij wier heling hei Ij schijnt te eischen Eu toch zien wij iu l ri ondacKS allen tegenstand zouder budget d i m r denkt te regeren Tercgt woordigers iu de verklaring l it de ivger nu ii 1 Januarij van het dienstjaar moet aaubiedeii ei stitutit haar verbiedt uitgaven te doen wuiv toegestaan leeft Het miuiöterie eindelijk voltallig door de b heer Bodeischwing voor financiën en Eulr i del zal nu weldra eene Leuze moeten uc bedoeliugen doen keikiïÊn De vorst vau Servië heeft ii eene pr clam it e aangekonuigd dat hij de voorstellen der coutereiitie heeft a aigcuomen omda daarmede eenige wenschen der natie worden bevredigd en een einde wordt gemaakt aan deu tegenwoordigeu toestuud nieuw e firman van de porie is te Belgrado fgek ndigd en de barrikaden zijn aldaar wCL eruimd Uit Irankrijk vult weinig te berigten d iii u p ir ej steeds scherpere belemmenngen der drukper y r ministeriele wijzigingen nieuwe verkiezingen ei 1 s jeculatieu enz Iu Oostenrijk beraamt jien alti d gen er gaat men voort i et te groote uitgaven In 1 eiau houdt men meetings voor Gariualdi aar veel geschreeuwd eu nu tw eemaal hevig gevochten is maar die weinig vruchten opleveren en toch bernst de hoop van allen die de vrijhe d liefhebben op Engeland n het eugelsche volk als den krachtigcu steun van den vooruitgang