Goudsche Courant, woensdag 8 oktober 1862

Ouitenlanïr Tanden i October Een heden middig alhier uu Ha Ltff u m r p c e meldt du de pre dent Lincoln eene Tl I uugc a rdud ivaarbg J de slaven in de u vau 1 fcbuiarij 18b3 at worden vnj yei 1 dl 4n i dergfrom geblev en taten door euHiit Mi ocdmg Il V uien eileend uk ord eeiie ictien inaU chippiJ gevormd I nc blijvtnle te itoün tLUing te verkrijgen i ankre trekUng 1 bebbe i d n de tot OU 1 ne nM trheid= tei toonstellmgen Men i name e om m het midden der ciu e n groot gebouw d 1 m mon ter = v an de me i ste vooi tbreagselen en I u te tellen opdit de brit olie koopman ir 1 n dlui tijde keun = kunne bekomen van T c nkaten monsters eiu en zjne be tel1 n t nu ir r i i Ter dtkKing der ko ten zou ieder po in o d 11 it j 3 nioi L 1 bt rOnZ c en heeft er b gelegenheid der meeting Tude rk ter uu te Mn G ribaldi eene vechtpartij plaats i llvdepark ter er van dezen en de Ieren Er a d tu n Ie hu Aer cheideue per r z o e iii 1 UI vaen giarie teerd De politie heefteen C= I J t fS an een pUn tothet r k o s de uoorboot tusscnen Do er en Calais Vol bouvv 7 7 l ge aarte eene lengte moeten hebben van g us het ontwerp zaï o diepgang 00 ete = f het dek zal een overdekte ijzeren 1 Wen tuwd vvaar de te Dover en Cilas aanko uniiel worden uou na a ier en goederen zonuer eenig ende P om alsdan met eene tot nog toeopo Koud y j u te orden getrmspoiteerdone cnde nuk ove buitengewone kracht be Het e het gaat even gemakkelijk achter alsvlogen dooi r f Jo f om te keerenvoormt Züodi Uu f X g en b j voortduung van toenëmend v vr rt d iar te iiude onder Trouwe f lef crtiumouele g mdbcgiu elen ücn i Septt p g 1 le k ncr = dooi den keizer in per V ae d i ir IJ onder au aien liet rijklou ge o eu l J betiekkmg met de andeio ndbëu 1 VOO luiend v ui v ei Uch ippUijUn aird IkmoirendbeUi = y gouvernement vtrlteiidc omkrsttu V r e lUuJud wairmede giJ in de behoeften mug en vu r 1 vertrouw dat g j ook b j 111 dt ewt ten uw ei luwouug ki ithtig zult ouwe u lev mg der constitute en eler l v ihtthug ou e = lanels athuikebjk i Pams 4 O 1 1 ll i zegt z jn de werklieden i anjS lui tamde veikie mgen den heer er J lellen voor het wetgevend ligciurn lTl3 t t voouiemen met aiidei i = dui eene e Al n I i jP erin wint mem md kan lid au het Ld lui elen die den eed op de constitutie ord lrte t en dat Mctor Hugo dlart e met zal ovei ïrdrbu uv v n het mmistene wn binneiihnd che 1 dit er plan bestond om eine nieuwe behslmg 1 eule meu P j feuilleton in de d gbl den te voeren d ver gain vin ook de budenzou iretiui L r de bet dmg v n die belastmg te nooel t f wt 3 tn elu literuische weiken nis teuiUeton U t mul lel um hen hiertoe te dwingen zou al VbTrtun m hèt in b 4 S neme an die bliden welke m 7e t d t de heer ihiers besloten heeft om de ge ems van Iranknjk van 1815 1830 onder Iniiden te emei reeds heeft hij eene overeenkomst daaiover met een uTgever getroffen de hoofdstad I llen en bezoek aan het station van der nooi zijn brengen allen ee der poorweg dat binnen rachtise en mee=t pi L 1 1111 ieiieui lt 1 uw r 1 Cl I 11 II Cl 1 1 c 1 T IA j er ucMviuö e ine rnunte een j url jkscheu tiuurlU n indeelliouder loi die huurprijs d r t i sdiui t nwi tem koui t me Ie werken tot we tPii w urv m poorweg f de meest prachtige en mee=t folniai gZuwe dte atn de verschdJde spoorwegen in XKr Xoft algemeen dat de romeinsche kwestie spoc r verden opgelost in den zin als onhings door den Con voorVsteld Kome gewaarborgd tegen een inval van de zijde van Italic maar de paus dooi bet vertrek der Iransche troepen alleen tegenover zijne onderdanen gelaten In dit geval twijfelt men met of Victor Emanuel zil we aige dagen daarna door de gezamentlijke gemeentebesturen gei oepea worden 5 October Het valt met te ontkennen dat onze regering thans zoowat de vruchten plukt an hetgeen zt gezaaid heelt Immers is ij in met weinig moeijehjkheden gewikkela In Mexico heeft zij zich hgtvaardig gewaagd op het woord vm eenige uitgevekenen en iii riganten In het oosten is de frmsche politiek in lijnregten strijd met die van Engeland tengevolge waai van het verkUarde antagonisme tusscnen GrootBr ttannie en ons land niet nalaten zal ook op andere zaken terug te werken In Itilie is e revolutie het werk eener combinatie van heterogene elementen voortvloeijende u de ngtmg onzer binnen en buit alindsche polities overal ziet men botsing of moeijelijkheden De keizer ziet het onhoud bare van dien toestand zeer goed ia en is besloten aan de romeinsche kwestie weldra een einde te maken In sommige kringen verhaalt men dat het reeds voor eemje ren door den keizer geopperde denkbeelu ver eu lijkt zal worden omeene regelmitige dienst van korav len tu schen Qui Senegal en Algerie m te stellen Sedert tvve jaren heeft men onderzoek gedaap naar de geschiktste plaateen om tot halten voor de kiravanen te dienen zelfs zou nen trachten om op die plaatsen zoo mogelijk dorpen te stichten en wa dit niet gelukte zouden blokhuizea worden opgerigt die door in dienst van Frinkrijk gestelde arabieren verdedigd zullen woiden Een directe verbinding over land met onze kolomen aan Jen Senegal zou zeker groote voordeden voor den algerijnscaen handel opleveren Men zegt dat uu eene nieuwe poging zal worden aangewend onaer ue leiding van Jmes Gtrard den bekenden leeuw enjager Weenen 3 October Volgens de Presse heeft het hof van Kome bij de onderhandelingen met onze regeung over eene wijz ging van het concoidait zich over het geheel toegevend betoond De onderhandelingen hebben nu reeus tien maanden gedunid De commissie voui het wapen der artiUeue doet thans proeven nemen met het geschut in der tjd bestemd om met schietkatoen te woideu gebe i d ten einde poj ingen ir het werk te stellen om die stukken met gewoon bu kruid te gebiuiken Tot hedui is lit niet gelukt Mogt het vraagstuk niet op voldoende wijze kunnen opgelost worden dm zal het mimsteiie van oorlog durdoor groote schade ondeivindnu want men had reeds 2 10 stukken geschut tot dit einde gereed gemaikt velke nu voor liet doel o igese nkt zijn Sedert eem e weken 700 wordt uit Pesth gemeld keeren vele Ilongaie die lu dei tijd bij het hougaarsche legioen hebben gestam mar hunne haardsteden teiug liet blijkt echter dat de itahaansche legering met zeer diiikbur is vooi de ondersteuning welke deze mmscliapnen hiir hebben veüeend want in berooiden Je and komen zij aan de grenzen des lands aan Uit Konstantmopel wordt berigt dat de sultan den 27 sept een besluit heeft genomen waarbij de kleederdragt der viouwen wanneer zij in htt openbaar ver chijnen wordt gewijzigd Bij gemeld besluit is veiboden het dragen van opzigtige kleuien ot zeei dunne sluijers oodat het gel ut met uit ondeiiug van lie oogeu met volkomen is bedekt De stedelijke autoriteiten zijn aangemaand seherpelijk te letten op de hmdhaving dier bepalingen eu lerpligt te strafui niet slechts eU oveitreedsters mm ook ele personen die deigelijke kleedingstukkeu hebben veivaaidigd Berlajn 5 October De tweede kiiner heeft gisteicncene zitting gehouden Hoewel zij nog talujk genoeg is oin be sluiten te neir n ziet men echter dit de ijvei bij velen zeei afneemt want het aantal letten m de Jong t veiloopen digeu met veilof huiswairts gekeerd is vnj gioot Tu de z tting V n gisteren werden uitsluitend petitien behandeld welke mee rendeels slechts b jzondere aaiig legenheden betrofien Men zegt dat ele regering het nog met eens is over dt houding ten opzigte van liet budget vooi 1S62 a in te nemen Du 13 te natuurlijker daar met hot budget maar slechts de meer dere uitgiaf van zes miUioen voor de reoiginnatie verworpen 13 en dus zelfs tie sohijnreder met is aan te voeren dit men wel zonder budget moet regeren want dat de kamer ei geen hee t vastgesteld 7 October In weetw d der verklaring van den president mnister von Bismarck inhoudende dat het amendement vai den heer von Vmcke hoewel zonder de daaibij ontwikkelde motieven door de Ilegering overgenomen zou worden heeft nosthans het huis der afgevaardigden met eene meerderheid van 251 tegen o o stemmen de conelusien an den rapporteur dei begiootmgs eommissie aangenomen Turijn 5 October De koning heeft heden ochtend h t decreet ge ekeud betrefTecde de amnestie ter gunste van alle i handelingen en pogingen die bij de laitste beweging m zuidelijk Itahe plaats hadden lleen de militairen die van he leger zijn gedeserteerd zijn van deze amnestie uitgezonuerd 6 October Het ofticiele orgian beval het koninklijk be sluit gecontrasigneerd door den heer Ratazzi betreftende de amnestie ter gunste an Gmbaldi en zijne vrijwilligers Aan Jit besluit gaat een rapport des ministers aan den ko nmg vooraf waarin o a het volsende voorkomt De bevveearedenen die den konirg genoopt hebben om aan de edelmoedige opweling v m uw lurt ire wederstand te bieden bestaan Jiaus met meer Het tezag der wetten s be vesti jd Het vertrouwen in uwe openl artue en tevens heilacht zame politiek heeft he ongeduld getemperel van hen die Gari baldi tot rebellie en tot de c it istrophe bij De betrekkingen met Eusland zijn op het oogenblik uitstekcntl De ru si che legering heeft zelts aanvraag gedianom een kolen statiou a in de adriati=che zee dus op geannexeeregebied Ook is er sprike van huwelijksplannen die eene nadereverbinding tuschen t e konlnkllJ e far been het huis vinden ezaar ztiUen teweegbrengen prais Humbert zou namelijk meteene hertogin van Leucliteubeig in het huwelijk tretlen 7 October De gedeputeerden Mordini labrizzi en Caldmo welke tot dtisveiic te N ipels gei ngen werden g houden zijn aldiar m viijheul gesteld Ma Ctrid 30 September Bij koninklijk be luit is eencommissaris benoemd ee i ondeizoek m te stellen mar den iijkdom eu de adm tie dei Phibppijnsche edanden De benoemde is de vreegere minister v in binnenlandsche z ken Patricco èe la Escomsa hij zal 15 000 hiro s nc jaar en jaar ijks 5000 duio s rei geld geneten xiet doel van dezen maaiiegel is de ontwikkeling van het voortbrengen vermogen op die eil inden ie ondersteunen Petersburg 27 Septembei Uit Iv ov ogorod schrijft men ilen 20 = sept woonde ae keizer met 3 groothertogen een landelijk fee t bij m het dorpje Rurikovo v lar zij met buiten gewone bewij en an gehechtheitl ontvangen zijn Den volgeaden morgen zondag ontving de keizer de boeren der elomeinen en deputation van boeien uit verschillende dis tiicten van het gouvernement Z M spiak bij die gelegenheid eene rede uit wauuit bleek dit ele bepalingen betref fende de emancipatie geene verinderingen zullen ondergaan zooals er een gerucht liep dat gebeuren zoude Deze duidc lijke verklaring heeft een misverstand doen ophouden dat het goede w rk zeer vertraagde daar sommige boereu in den wain gebragt dat de bepalingen ter hunner gunste zouden veiaudcrd worden weigerden de tegenwoordicre aan te nemen Des nimiddags werden den kooplieden door den keizer een diner aangeboden Des avonds was er bi dat door de keizeilijke fa mme van 10 tot 1 ure v erd bijgewoond en door den keizer en de kei erin geopend w eid Dit b il sloot de fee=iten van het lOOOjirig jiibde Des mianihgs bezocht de keizerlijke 1 imilie m den v oormi 1 ig nog Let beroemde klooster van Jouriew en vertiok tlaarop tie namielelags wederom even eveu üs bij O aankomst te midden der toejuichingen van eene omfzienbare menigte De groudeigena en v an het gouvernement Podolie te Kamnets wegens de verkiezingen vergaderd hebben een adres aan keizer Alexander geteekend waarin zij vije instellingen en de vereeniging van Podolie met het kon ngnjk Polen vragen De gouverneur verzet zich tegen de afzending van dit adres de vergadering blijft echter volharden New York 2b September De zuidelijken zijn nog niet in irginie Men gelooft dat generaal Mac Clellan eene operatie voorbereidt ten gev olge w aarv an een groote v eldshg za plaats hebben De zuidelijken blijven op hunne linie aan de Potomac Zij h bben den spoorweg van Harpers Ferry vermeld Het n ordebjlte leger oud generaal Buell 13 te Louisvi le aangekomen en men gelooft dat de stad aan een aanval der zuidelijken weerstand zal kunnen bieden 6mnenlanb GrOUda 9 October Aan ee Icvdsche hoogeschool is den i October de hoer J Fortuijn Droogleever tot doctoi in de regten bevoiderd met stellingen Op A ijelag a 3 10 Oct zal des namiddigs t n 1 ure gehouden iv orden eene crgielermg van d n Riad ten eicde tebc undelen een voor tel van B en W om met af v jkinj v 11 irt i i V 111 het recrleaie t van ortle ter toiid ovei e uii tide benifjiinj m een Conrector lu de plut v 111 dm ht 1 Kan die voor dio bt lekkins heeft bedankt Mei zegt dit binnen een gen tjl hier te 1 unie iv ir 1 verwacht een tientil jeuj dige Jipinezen wier leis herw i rteen uitsludend weteii ehippelijk karakter z il driïeu d ar gzich voornamelijk weuschen toe te leggen op de levairkni Ie bouwkunde genre kunde en andere v kkt 1 m ui 1 i Uit Luxemburg meldt men vin 2S t i ember d if Inns HeiiJnk der ïvederlinden den voi en i j u d id jri komen is wa ir hij aan de autoriteiien i 1 u e eett verleend lettcgenstaa de de s ten in October geopend mueten wordenverneemt men daaromtrent nog niets Evenmin hoort men ietsvan a de wetsvoorüragten die de regering m de vorige zitting heeft toegezegd Men sehijnt al die fn ije beloften vergeten te hebben Ues doet althans voarz cn dit de statenneder mets te doen zullen hebben dm de begrooting te helpen vaststellen Het ministerie is zamengesteld uit ledea v m de gematigde liberale party w arvan men had verwacht dat het al datgeea tot stand zou brengen hetgeen het vroeger toen zijne leden met aan de ministeriele taiel geplaatst waren zoo hardnekkig van het vorig bewind heeft geei ht a stede vau dien heb ben onze ministers nog mets gedaan zoodat van de iö of 36 ordonnantien naauwelijks 2 of 3 herzien zijn Het geheele administratieve raderweric staat stil De wedren tot wier aanleg reeds voor verscheidene jaren besloten weri jn z e s nog met afgebakend Zej gaat het met alles en dit Iiei Imd daaronder lijdt behoeft geen betoog Op hnaneieel gebied is het ai t i e j ter gesteld Pped twee j i u geleden a bcsloteu tot het aan g an eener leeiung vm 9 nul oe fri ken De tijd leu ilus met ontbroken m lar niets is gedaan zooua de scbatk t ten eenenmaie uitgeput i en toch wordt vcort e un met de vtr neer dering der uitgaven ten behce e van het imii sterie van o riog Met de herzuning van het kada ier heeft men een aanvang j gemaakt maar de werkzaamheden zijn d roij oo Wh be stuurd dat al het daaraan besteede gel l is ver oi eu te be schouwen is De clericale pirtij wint meer en meer vel H t lager en I middeloaar onderwijs is geheel lu hare huilen o ergele fd de gevolgen daarvan doen 7ich reeds 01 n inden De politieke tocstmd van het groot 1 ei i j torn geeft dus al zeer wcimg of tot tevredenheil Gelukt dit diircutegen de stoffelijke toe tand de 1 ind = min=iij te n finrn 1 dank ZIJ den goeden uit lia van den oogst en de h ii imute dn de m aanleg zijnde spoorwegen aanbieden s Gravenhage 7 October De itdeil 11 p de kamer der tateu genei lal hebben heden on 1 1 nt werjKn 1 nopens virbetern v ui d w r u sleidim en Hotterdain naar zee ui 2 1 der tienden Wij vernemen dit de afdeelinien der ti ten generaal tot rapporteurs ov t r hef v Ie de groote w i erweffen mar zee hebix 1 1 Bosse van Heukelom Fransen van d 1 t v van Foreest Terwijl alle andere aanhangnre wet on neipen m de atdeelingen zijn of worden behandeld zal evenwel tli t omtrent d cultum cndernemingtu op Java waar chijnlijk met vooi li aanstaande reces in behandeling worden genomen Het ff 1 hiervan zal zijn dat de uit hg van dit on crzoek m te kend zal worden voor de openbare disoussie der st utsbegno t ng voor 1863 Middelburg 4 October Gi teren i tot conrector an het stedelijk gjninasii m alhier benoemd de heer C M Kin van Winschoten die ook onlangs t Gouda voer J tb trekking benoemd is Gemen gde Be rigteü Het turl sch oüverncment onderhandelt m Enseknd orer het Mim van een gepantserd chroef t omsehip Gedurenae de maand Septen l r U ziin élialandverhn ers van Liverpool meest naar N