Goudsche Courant, zondag 12 oktober 1862

dcrtlo jaren loopende ohligatiön betreft werd eene waarde van i 7 160 fr ingewisseld tegen 3 pCts Over het geheel is de tinaneieele toestand aldus Te korten van oor 1862 met 157 iriUioen verminderd de dienst van 1362 zal geen te kort opleveren die van 1863 zal beginnen met eene reserve van on cM c 80 mülioen oor onvoorziene gebeurtenissen H t rapport einüi met de verzekering dat door het budget voor 1S6 + L ecu verh oging van belastingen zal noodig gemaakt norden Pp te i voin t es keizers heeft hier alweer eene levendigheid te wucl ebragt liet opmerkL i i lat de vrienden van Italië even zoo luide aU de a iuhaugers vu len laus hun ïeuoegeu te kennen geven Alweer een bewijs vand buiteii renop rckb iarheid der keizerlijke politiek waardoorbij slot van res ening ieder wordt tevreden gesteld Wel iswaar er zijn er altoos genoeg die beweren dat die politieknien iml noeL eu iteeft maar daarvoor hebben we nu in detevi deuhei tier itrdiauen en pausgezJnden toch een afdoendteucnbewij Er wordt thans druk gesproken over de vermoedelijke ze epraal on er troe ieu in Mc icu Ue verwachting is in dat op zi t 110 al h Og e pauuen want aU men de gesprekken na nt dan is het iuderda id alsof men zieh tegen de vol emle m umd moet voorbereid houden op eene algemeene uitbar tln waarbij men van niets anders zat hooreu dan van roem Te epraal dapperen en lau eren Te midden van die temÜ3iu H raxif de l ersiguy dipper in de weer ter gunste d r i ciiMi n men houdt het er voor dat hij uu ook wel v in die opJeivonden sn üiming gebruik zal maken om zijne plannen ten uitvoer te brengen U t revoelen dat het geschil tusschen Denemarken en Pruisen berreffende de hertogdommeu in der miuiie zal worden biJ2 elegJ niiit hier meer eu meer veld Het voorstel door dt u k juiuï van Denemarken op raad van Zvedeu iuf edieiid = ivkkende tot bijeenroepiug van een congres heeft imar men verneemt te Berlijn een gunstig oiith ial gevonden ood it er slcjliis op de terugkomst van den prius de la Tour d Vuvergne wordt gewacht om daaraan gevolg te geven liet chiiiit dat men hei nuodig heeft geoordeeld dezen diplomaat te fi i ip i eu ofschoon er overigen niet aan te twijfelen valt of luAiT zijne goedkeuring wel wegdragen Vat den heer voii i a irck betref deze zal Mluiirl jk tevreden zijn dat hij iui i v ecu uitweg ziet geopend o U uit eeue positie te ge raken uirdoor Truisi u ieder üogeubhiv m nieuwe vtrwikkkin reii is lilooigesicld In alï u gevalle i het zich nu iiii icii d it de c kwestie die de algemeene amd iciit zoolang ijuiï uehoiuka of eigentl jk vermoeid heeft binnen kort tot i voiioclidr op o siug Zal külUPll Marseille October In berigtcii uit Konstantiuopel van den 1 ilc er w jr It het volgende gemeld de russische gezant is deeeniL c die gcpro e tccr 1 licrï t tegen de voorwMardcu van 1u t vreie vcr li ag tu 5c icn Turkije en jlontenegro De indere iczanien heiibcu verklaard te dien a inzien geeue bepaalde iuJtructien te hebbeu De ult ai is voornemens op reis te gaan eu v d waarsLhijulijk ook Smyrna bezoeken Dt ou rkouing van Egvpte l eeft hem ecu gepantserd fregat in Kngeland gebouwdT tcu geschenke luaigebuden Het bevestigt zieh d it Fuadpaclia hecfi bcloten over te gi in tot den verkoop van de oedereii der moskem met toekenuiug cciier dotatie aan de ni izelnnnsche geestelijkheid als schadevergoeding Meliemetpaclui is als gezant naar Frankrijk viTtrokken lie porte heeft een afwijzend antwcoril gegeven op de vertodijcn van Rusland betrelftiidc den heirw eg in Montenegro Berlijn 7 Ocuber ilen heeft berekentl dat het jiruisisclic volk voor het corps officieren lü miilioen JOÜ OOiJ thlr uitL eeit en dat daarvan vier vijfde den adel te goed komt Vooreerst omdat de meeste oflicieren tot dien stand beliooren tn ten andere dewijl onder de hoogste rangen bij de armee bijkans geen burgerl jken gevouden worden Door het prui ische Volksvereiu worden thans iaudte = kruiiitren verzameld op a lrcis n w aarln de koning verzocht wortlt tie voorgcti iiH u organisatie des legers door te zetten Tot dusverre gelukt iiet slechts Iilcr en daar enkele onderteekeningen bijeen te kr jgen October ilet het huitsl gentmien bcjluit der 2 kamer bt eSt d e voorloopig hare taak met betrekking tot het bera id Liireu over de begrootiiig ten einde gebragt De land ieht v u liet publiek is thans gevestigd op de houding welke de kamer die Vrijdag e k hate discussicn over datpuut aanv uigt zal aannemen Mogt het gebeuren dat deze vergaderiiit het eindbesluit vau de 2 kamer verwerpt dan V ord daardoor de kwestie nog ingewikkeliler ilau zij reeds is j October De commissie uit het heereahuis voor liet inid et zal morgen aan dat huis voorstellen om den president ie inagtig£iJ iia i iet huis der afgevaardigden een voorstel tot chikkins te d eis iea einde te trachten of door middel van een nieuw onderzoek de bezwaren tegen de aanneming Tan het budget voor 1862 niet uit den weg kunnen worden geruimd en om tevens door eeue nadere opheldering van de bsteekeuis die het huis der afgevaardigden aan het schrappen van eenige op het buitengewone budget gebragte uitgaven hecht het heerenhuis in de gelegenheid te stellen om met volkomen kennis van den stand der zaken over de aanneming of de verwerping van het budget voor 1862 te beslissen De heer von Bismarck heeft heden in de tweede kamerkennis gegeven van de aftreding der heeren Bernstortf euHolzbrinck alsmede van zijne benoeming tot president van denministerraad eu minister v n buitenlandsche zake i Ook gafde minister te kennen dat de heer von Itzenplitz ad interimmet de portefeuille van koophandel belast was 10 October De heer v Arnim Boytzenburg heeft hedenin de eerste kamer voorgesteld dat de verg idering het budget zooals het door de tweede kaïner gen ijzigd is verwerpenen daarentegen het regerings ontw erp aannemen zal Deze motiewerd door 58 leden oudersteuud Door den ministerpresidentwerd daarop eeue verklaring voorgelezen waarvan het slot ophet volgende neerkomt de regering kan zich na de aannemingder resolutie Forckenbeek in de tweede kamer van verderepogingen geen goed gevcV beloven zij verwacht integendeelnog ergere botsingen over kwestien van beginsel welke eenegoede verstandhouding bemoeijelijkeu In dien stand van zakenzal de regering voortaan slechts de gemeenschappelijke belangen des vaderlands in het oog kunnen houden Oiitler dezerekent zij den pligt om te zorgen dat de constitutie ook eenowaarheid blijve in al datgene wat de regten der kroon en vandeze kamer betreft Volgens raededeelingen van leden der eerste kamer kan men de a innemiag der motie v Arnim te gemoet zien Frankfort 7 Oct De algemeene vergadering der kleinduitsche nationale vereeniging is gisteren te Koburg gehouden Kr wareu sleclits 200 letleu aanwezig De afwezigheid van den hertog van Koburg beschermer der vereeniging kwam den leden voor opzettelijk te zijn geschied Er is besloteu aan te dringen op uitvoering der rijks grondwet van 28 ilaart 1819 benevens op die der groiidrej en en der kieswet alsmede op tie bijeenrocping v in een pariemeut gekozen naar de voorschriflcn der rijkskieswet wijders is het cominitttï gemagtigd om bjdiMgen te blijven inzamelen voor tie oprigting van eeue tluitsciie oorlogsvloot Turijn T October Ook tot de Zweden heeft Garibaldi C i adres lierigt D i irin heet het aan het slot Dc degen is een misilrijf gelijk de doodstraf ecu misbruik tie verovering een hoon is I iat ons de vruchten van den bodem die ons zag geboren worden tot tic onze maken om ze nj te verruilen voor anderen Laat ons den oorlog een a u i lironisine en het werk een lofzang aan tl Ecawige doeu voiaeii Als klokken en kanonnen productive in iehieuen zullen g wortlen zijn zal het ontwapeutl geweUi terugkeereu tot de iliiisteruis WMarnit het tot wanhoop tier menschen is verrezenen zal tie dagen iil des geluks den horizon kleuren om geheel tie wereld met hare stralen te verlicliten lu de Xapelsche provincie Capitanata zijn bij eene verortleniug van den gouverneur uiterst strenge maatregelen totuitroeijiug der struikrooverij voorgeschreven De bevolking vanhet platte l ind moet zich met ontruiming v in alle afgezonderde woningen in de dorpen vcreeiiigen om g zameallijk iiietde gewapende magt de struikroovers te vervolgen eu op hen gelijk op wild gedierte jagt te maken Deze klopjagt z il onafgebroken worden voortgezet tot tlat alle pp sonen voorkomcntle op de vooraf op te iiiiken lijst vin struikroovers zullengevat zijn Vera CrUZ H September lie bemanning der fransuhe vloot heeft zeer veel te lijtlen van de heerschcndc ziekte New York 27 Scpteu er Jlae Clellaii heeft bij H irpers Ferry eeue brug over do Potomac gelegd en is voornemens spoedig lie rivier te passeren De zuidelijken lievonden zieh aan tien Boven Potomae De gouverneurs van 16 staten hebben geZv mentlijk een adres bij den president Lincoln ingediend w larin zij verklaren vast besloten te zijn om zijn coustittitioueel gezag te ondersteunen voorts verklaren zij ten volle hanne adhacsie te scheuken aan do proclamatie belretleiule tic emancipatie tier negers terwijl zij ten slotte een voorstel doen tot tie vorming eener reserve van 100 000 man De gouverneur van PeuiiSylvanie heeft de militiecori s U die hij tof wering van den inval tier zuidelijken te waiei had geroepen naar hunne haardstede teruggezonden ötnncnlflnï Gouda 11 October Men wil weten dat bij de tweede kamer der staten generaal in overleg met de regering het voornemen bestaat om liet wets ontwerp tot doorgraviug van Holland op zijn smalst en tot verbetering van den waterweg van Eotterdam naar zee dat door de regering onlangs op nieuw met uitvoerige memorie van beantwoording is ingeiliend nog vt5i5r de staatsbegrooting in discussie te brengen Het nader verslag van het hernieuwd onderzoek der afdeelingen wordt eerlang te gemoet gezien Door tien minister van biniil zaken is op voordragtvan curatoren tot directeur van de tnentsehe industrie enhandelschool benoemd de heer dr J A van Deinsc te Dordrecht Den 7 = dezer is door den minister van biuneul zakenop de daarvoor bestemde plaats aan den rcgter ijsseloever bijhet nieuwe werk te Zw olie de eerste steen gelegd van de spoorwegbrug die eerlang de provincie Overijssel met de overigegewesten aan gene zijde der rivier zal vercinden Met opmerkelijken spoed was het werk voor weinige maanden aangevangen zoo ver gevorderd dat dez i plegtigheid nu reeds Icon plaats hebben De heer Cramerus voorzitter van denraad van administratie der eeutraal spoorweg maatschappij sprak de genoodigden toe waarop de minister antwoordde daarna werd ondci fanfares der muziek de steen gelegd Xa den afloop der plegtigheid werd van wege de spoorwegmaatschappij in het gebouw aan het katerveer tien geuoodigden een dt jeuner aangeboden Uit Oosterhout meldt men dat de aardappeloogst in diestreken is afgeloopen en dat de opbi engst ver de daarvan gekoesterde verwachting overtreft Men berekent dat het bundergemidtleltl 250 mud heeft opgeleverd en wanneer men nunagaat dat in die gemeente alleen 490 bunders tnet aardappelen worden gepoot en daarvan dus inira iOS S lasten zijnverkregen kan men zich een denkbeeld maken van de massaaartlappelen die iti die streken zijn ingcoogst S iet alleen enorme geldsommen intiar ook eene menigtekostbaarheden zijn naar Kome gezontlcn voor eene grootc loterij om het piusdom te steunen daaronder komen halssieradeii voor van 10 en 12000 frs De verloting is op 9 Dee gesteld en de inschrijving overal geopeutl Ook te Oravehebben zieh twee dames met de zaak belast maar zonder opde eisclien der wet te letten weshalve zij tloor tie regtbankte s Bosch negens ovcrtretling van het kon besluit v m 22 junij 1811 veroortleeld zijn eu wel ietler in eene geldboetevan 100 tlukatous ƒ 315 subsidiaire gevangenisstraf vandrie maaiiilen en in de kosten van het geding ad ƒ 33 S8 Amsterdam lO October Men verneemt dat de HII P C van Mis5iii en en M de Bruyn Cz in verb ind met de plannen tot uitbreiding der stad aan de zijils van het I J tlie door hunnen raadsman den heer Mr AV K van tier Breggen krachtdadig worileii voorgestaan en met het oog op de tlaarstelling van het Xoordzce kanaal concessie hebben aangevraagd tot den aaideg van eeiieu spoorweg 1 an tie Xoordzee af door het IJ naar Amsterdam station Leytlsche poort met een ceintuuibaan rondom tlie stad i e heide dokken en dehoUandsehe met de rijnspoorw verbintlende A an Amsterdam door den Ha rlcmmermeerpolder langs Alphen Bodegraven naf r Gouila en van d iar in eene regte lijn naar het punt waar de t ansluiting aan de staatsbaan vau Eotterdam lerkregen zal kunnen worden 3 Van Alphen met een zijtak naar Gravenhage Mogt dit plan verwezeutlijkt worden dan zou een korter weg zoowel naar België en Frankrijk als bij het verleeiieii tier aangevraagde eonce=sie van een spoorweg over Xaarden Xijkcrk en Ziitphen naar jlitidcn en Xoortl Duitschland daargcstekl wortleii s Gravenhage S October in de zitting vandetweetle kamer tier staten generaal van heden zijn al de aan de orde gestekle wetontwerpen wan nder ook de ontwerpen op de onteigening var perceelen v in den spoorweg Itoermontl Venlo en TilburgBoxtcl deels met ilgemeene deels met een of twee stemmen tegen aangenomen Men verzekert tlat de leden tot 28 oetober huisw ii ts keeren tegen welk tijdstip tie antn oorden tier regering op de verslagen nopens de begrootingswetten en anilere outlerzoehte e ntwerpen gerekentl worden gereetl te zijn zoodat de openbare beraadslagingen alsdan onmiddellijk zouden kunnen aanvangen Gorinchem o October De algjii een bekende i aardeninarkt te Ameitle op heden gehouden wcrtl druk bezotlit Er werden ruim zoovele paar len maar inzonderheitl halfjarige veulens aan de lijn gebragt dan in de vorige j trcn De handel ging van stondeu aan vlug van de hand Meest vooj franscht maar oo voor belgische rekening erd veel gekocht Ook merkte men eenige kooplieden die voor Pruisen schenen aantekoopen Voor beste paarden werden als gewoonlijk zeer hooge prijzen b isteed Halfjarige veulens golden van ƒ öO 100 a ƒ 110 Anderhalfjaiige mosten zelfs tot ƒ 200 zijn erhandeld In werkpaardeu was de omzet minder eu de prijzen dan ook minder stijf Gcoiciigde Berigtesi Ik l aantal deserteurs l it van de italiaauM bt t u t e utji büdniagt niet meer dan honderd laronder t ce T r iirtu lu tuu u olÜLicrcn De jaijai sehe genanten ijii uit TarijS air Purtü al ken Een aanzk iilijke partij bu er is ie llarli jiii v ii u i erkua flj iar tciug fiekamea Meu ermo dt d l L i btdcrvoi te u t 011 zijii uuu de tongblaar ïe Batawa hoopte uilu den 4 Sqit liitg liontsteken Sedert 16 Sept zija te Sdieveiiiug ii d or 17 luiiiuz chi itt Diuiii ebiagt ruin üOi UOO steiirharingeu PooUi l hutbwi deu te ï bebbea in eeue bijccukoinst verklaard dat zij de ui o d iii=l iir n A giuutvoLst Luder e Wielopul ki goedkfurcn li i yu t Tn ui M i uil a N IiiJifj lioLft onder N apükon ten gcselienkc gegev ii iu het museum Nmtu uu Vele uitgewekene Vcnetianen k TC naar huu v kilaiid it i nardfndoor de Oostenrijkers welwilleiid bthandeU De tue tnnd C sribaUiis iu dj laatste dagen weinig an Acn koopprijs cu slechts een vbt te pet ah di reed e cs betaald is i e oisteunjkbche bladen scbinipei oj i hf rc c rnig die h 1 ttj el vau wil ektar ï haudhj ri etflijk niLfUt in t de constitutie Dji aantal j koiiit 11 ar I lMiikrijii om hunne opvorduig te oJ i oi lcn de huw lrK l eesten mtt lui ter gevie d uu Milaan een bt idt ten gi i heiik out aiii fn A VLjr te t Dl ai nnkaanM L i i l zt i v t i Uti e S UlLl d i i d zige u I 1 Iti uhi kanton A i tu lubben t L rn i d 1 n o Li i nii g b luiald bij di mjii n i War ehau is e ie iTordi niu l i i i l tilijke ligiing an ekiutLU oir ik a is litgesield De a iuktliiuudt i n be4 r goes ehe nia t fbri pij voor tixjiii ti Z ivaan aansche otüiuna dn bnune ilemis ie L j i eii Ii i ten wilde 1 teL u üanbalJ jii te p k dt ir Cu A ijf Eolda en die tot iaiibaldi j r ijuj n v i Te N ur buig is di jin it i van ze en kinderm ni i dtu gou trniiir v n iit t gegaan De pau ihjke u g rihg oiid ijivan twintig milLoi n Naar men vernefiut b 1 drooge dok te Xuuvsidicp er chiik tde b kk behoud daarvan dom vreezen Eeu lani an bankroet geslagen Zijn tikort be h aai i 14o po = n vraagt het toonL l u tl fbap ƒ öOU t ub die l j dit verzoek nu 1 = de aak gevoudoujals m il 20 belast Iku L ee=telijke te Kome wilde ik bekn bbden De man zeuk zeer deftig nou zonder den man o te ncineu Men ktatt spoorw egw erkei tUï cheii Arnhem en Zutphea in nog moeijclijkhedeii vooi d driLgtmen aau o no gronden In Spanje zijn v eder ecuïge bi r t straffen Vergadering van den Grcmeenteraa J ZJtthir tan Vr jdoj 1 hf Kvr Af vczig zmi de heerca Jkichner Xa goedkeuring der notulen worden de VL g üe bragt al Dit p an gcd taten hondeiide goulkeurnig dtr beg schutterij mx ISfiS vnor notilk atse Mi5si e van den schutter raad dd 3 d i i 1 u i ging tut verkoop van onbruiivbare kleediii a deling genomen wordt roet alg fcm neu t Mi ive van de pi Sidiook ommissie boiii 5onen voor de betrekking u cnden ijzcr iii Steenbcrgc de letter eu de Groot ttr Adres an de HH A de Joi j ia zonen om v fi van hunr van een gedeelte water aan di n kat eu ii handelim genomen ordt op oorstd v u li en W g ai hierop besthikt Missive van IIH cnraioren ati h rtedelijk gTmiir ium ter aanbeveling van twee candidaten voor le tur m tk hoo duiische ta l en Ictierkunde zijnde de HH C 1 l oseu te yo rtbcij en J Schumacher te Utrecht ter visie eu in de vd er dt vereadering benoeming Mi five al voren houdeuJe Keunisgave dat de heer Vitnnga tea ge ol e n de bij de o iize zitting pk it gtiiul babeudc benoeming er