Goudsche Courant, donderdag 16 oktober 1862

1869 Donderdag 16 October 11 57 GOUDSCHE COURAJÜT Uitgave van A BRINKMAN Oost Kavejij B n 75 ADVERTENTIEN Binnen en Buitenlandsche BQEKHMDEL Bij A BRlXKilAX Boekhandelaar op den langen TiendcH eg te Gouda is te bekomen Best Ilollandsch en Veün Schrij apier POSTPAPIER en levert binnen weinige dagen alle KAXTOOR BOER en Steendrukiverk tegen zeer billijke prijzen Genoemde Boekhani el inr heeft weder voorhanden ii COXÏAXT voor J0 in plaats van 59 80 5 EEN NIEUW EXEMPLAAK j VVN I EN PHiCHTHÏJHEÏi Vitgave van G B v ix GOOT te CoiD 1 uieeo i hteft eervol ontslagen te zijn n naar zijne uicawe standplaats la vertrokken notificatie Missive m dezLllden kennisRevende dnt de heer C M Kan benoemd conrector ook eene dcraehjke benoeming te Middelburg ontvangen hebbende laatitgemelde heeft aangenomen en verzoek om ten einde verdere vertraging te voorkomen ontheven te orden van het doen eener nieuwe oprVpin van sollicitanten of het maken een J andere aanbeveling vvaarop B eu voorstellen met afwijking van art 3U van het regl van orde tot de dadelijke behandeling over te gaan ivaa toe eenparig besloten wordt en aluu met algemeene 1 9 stemmen wordt benoemd tot conrector de heer B V Ilofinau te 1 trecht atilltii B en V voor om ten behoeve van de verbreedmg en verfraaijiuir lan den toegang tot de algemeene Legrjafplaats ecne som van 35O an dcu lust van onvoorziene uitgaven al en oier te schrijven h tnelk mede eenparig wordt toegestaan Wijders wordt door den voorzitter kennis gegi en dat hij het uazien van de kaa CU de boeken van den ontvanger dezcbe in behoorlijke orde waren zijnde in ka ecne som van ƒ 813i 61 eu een half Niets meer aan de orde 7ijndc wordt de vergadering gesloten Maxktberigten Gouda 9 October Tarwe Zeeiiwsche ƒ 11 50 Polder lu l vul5che per 2400 X W ƒ 395 Eogge Zeeuwsche VS l uMcr 6 50 Amerik per 2230 X ƒ 240 Gerst V 6 25 Haver ƒ 3 50 Tarwebloem ƒ 20 50 De veemarkt met geringen aanvoer handel laauw vettefchapcn en lammeren mede traag magere varkeus en biggentlaauw te verkoopfu r an evoPrd 46 partijen kaas prijs van ƒ 1 a ƒ 22 Cxoeboter ƒ 1 10 a ƒ 1 22 AVeiboter ƒ 0 90 a ƒ 1 02 Delft 9 October De aanvoer was zeer ruim te hooge eischen beletten den handel Tarwe ƒ 11 a ƒ 11 75 Rogge 7 25 a f 7 60 Wintergerst ƒ 5 a ƒ 5 60 Zomergerst ƒ 5 20 a ƒ 5 60 Korte Haver ƒ 4 a ƒ 4 20 Lan e d ƒ 3 40 a 3 60 Duiveboonen ƒ S PaardeL ooueii ƒ 7 Groene Erw ten 9 a ƒ 11 Witte Erwten ƒ 8 Aan stadswaag ircwogen van 3 tot 9 October 46 4 682 8 en 7016 Boter tezamen 161 0 X 1 Ter markt 1720 mud aardappelen hoogste prijs 2 30 laagste ƒ 1 80 Dordrecht 9 October Tarwe ging over t algemeen lepcuile af iar ze tot 20 e lager nieuwe tot vorigen prijs Be e j inge 11 60 ƒ 11 80 mindere ƒ 10 20 i ƒ 11 30 puike nieuwe ƒ 10 80 a ƒ 11 10 mindere en geringe ƒ 9 60 i ƒ lo 0 Ko2ge lusteloos 10 a 20 c lager Jarige ƒ 7 a ƒ 7 so nieuwe f 1 f 7 60 Gerst viuterzakmaat ƒ 4 70 a V 570 restort 6 Zomergerst ƒ 4 50 ii ƒ 5 tO Haver inl voeder ƒ O i ƒ 20 d dikke ƒ 3 20 h ƒ 3 70 Paardc Fraiikforter Speelkaarten A QUANT Wijüstraat if GOUD A llee t ontvnnsen eno rroote en fraaije r crii SPEELKAAHTEN aU Supra fijne Frankforter met ge luniifcnl f irottc liit IlI do inn O i liet pel 32 cents lluiniur 3 Zeer fraaije Franktorter het iu7 jii 3 l ft i tl 27 ci iits ll i r 2 i 5 2 Fijne Fransche met moderne Poppen en gekleurde Aaen Whi t l et do iju l ct pel l cents Homber 1 50 t n 15 las of Piquet 1 23 12 Beste Fransche met gekleurde Azen het dozijn ƒ 1 60 het spel 15 cents llüuiiiei 1 30 f 12 Ja t S iquet 1 10 Fijne Gesteendrukte iMi lm dozijn ƒ 1 10 let spel 10 cents I if l miiet 0 63 II 6 II Gewone Jaskaarten duziju 4 3 cents het spel 4 cents A iice soorten per 12 do iji genomen 111 1 men eeue bijzr nderc korting Hombre of Quadrille Doozen in irrootc sortering Witte gekleurde Fiches van 70 cnii ƒ 1 23 en hooL cr hei stel boonen ƒ 6 a ƒ 6 60 Duiveboonen ƒ 7 50 ii ƒ 8 20 Erwten goedkokende bl ƒ 8 50 mindere ƒ 7 50 ii ƒ S Boekweit per 2100 N Peel ƒ 175 Bredasche ƒ 180 i ƒ 185 Deventer lO October Tarwe ƒ 9 i 11 Eogge ƒ 7 a ƒ 7 50 Boekweit ƒ 5 50 a ƒ 6 50 Gerst ƒ 5 a ƒ 5 75 Haver f 3 50 a ƒ 4 25 Boter per 20 N S 1 s f 20 50 a ƒ 22 50 inf ƒ 19 50 2 = 5 ƒ 15 50 a ƒ 16 50 Zwolle 10 October Middelprijzen Tarwe n ƒ 10 Euwarige a f 10 50 Sogge ƒ 7 75 Boekweit ƒ 6 05 Aardappelea ƒ 1 10 Boter per N S f 1 07 20 N f 22 37 Londen 7 October Boter Friesche 106 Kamper en Zwol 96 a 100 8 October Granen Er was weinig eng maar veel vreemde Tarwe ter markt en de prijzen waren nagenoeg onveranderd zoo ook voor Haver en Gerst Sedert eergisteren aangebragt 1610 qr inl en 18860 d vr Tarwe 450 qr inl en 310 d vr Gerst en 2o760 qr vr Haver 430 zakken 11290 vtjs meel 9 October Aan de veemarkt van heden werden aangeboden 1070 runderen 138 kalveren 4600 schapen en 190 varkens Voor beste runderen w erd 5 voor d kalveren 4 8 voor d schapen 5 4 eu voor d varkens 4 S per steen betaald 10 October Boter Friesche 112 Burgerlijke Stand GOUDA GebobeS 6 October Maria ouders A de Zeeuw en C Akrijn 7 Margaretha Johanna ouders T A Sparnaaij en C J Meuwkerk Arie ouders W de Keiztr en C de Groot Abraham ouder A van Reeden en M de Bruin 8 Maarten ouders 8 Hazebroek en A M de Jong 9 Matthijs ouders A Feeters eu T Berutsen Anthouia Wilhelmina ouders J de Jong en J Breda Om KLEDEN 7 October Johannes Jacobus Hageman 3 j 5 m 8 Claudius V rschut 76 j 9 m Maria Johanna van der Wouden 3 m j Petrus Kastelein b in Ghivwd 8 October Christiaan van Sehijndel en Mijntje van Eeuwen 9 Josephus Leouardub Hubertus Everardus van Mspen en CatharinaMi iia den Bijkei WOERDEX BEï I I L 6 October C J Mooij geb van uer Maal z 7 A Duiuaus z 8 G Blok z Ov EKLbUES G October Weerdenaar Lit 4 m Gehewd 3 October Casper Jacobus de Kruijtï met Maria Jacoba Vink Gijïbcrt crhcul met Lijsje Verhoef Prijzen der Effecten AMSTEEDAM Vrijdag 10 October r iUi cii koirb 04 c küLl S 041 7frV8 Laagste Hoogste koers 64 76 16 99 i 1397 45Vl 49Vir 49 45 ic 45 4 lOU s lOOVs 74 s 823 l s 19U3 4 S2 911 197 91V2 197 pCt Ned w sch 2Y2dito 3 dito 4 Amort bijnd 3 Handelm 4 2 O l Lecning Aaud H Sp 4Vad Kijns w 4 2 België Kotts 2V2Spanje obl 2 d buitenl d binncnl 3 Portuiral obl 3 Eusl übl H 5 d J 1S28 29 5 Certl831 33 5 d Is40 4 d 5 serie 5 d 6 erie 5 Volgef Spw 5 Pruisen Is 59 3 Oost bijGoU 5 dito 4 543 4 54I 4 28 541 4 27 o 63V 6 33 1 c 321 dito Aletall 5 dito difo 21 d renleAinst 5 do nat 1854 5 Mex oblS 3 Ü2 1 Tu 1 kdiukiciij liiu V lilil MsJI Nieuws en vcop Gouda en Deze Courant vn ch ut des 1 aderdags en Zondags Ifl de Stad geschiedt de uit des avonds te voren De prijs pev drie maanu u francop postf2 23 Dt inzending der Advenentien kan geschieden tot des nergens ten 11 ure Overzigt GOUDA 15 October Het besluit van den amerikaanschen president Lincoln dat de eindelijke opheffing der slavernij ten gevolge moet hebben heeft de voornaamste engelsche dagbladen zoo zeer verbitterd dat zij naauwelijks woorden weten te vinden om hunne woede uit te spreken en den president op de Liaghartigste wyze verguizen terwijl zij zijn aanstaanden val verkondigen De berigten uit Amerika zyn echter volkomen in tegenspraak met die voorspelling Ï i0t slechts de vrienden van de afschaffing der slavernij juK hen zijn besluit toe maar de gouverneurs van festien uniestaten te Altona in Pensylvanie vereenig l hebben ich ter gunste van len maatregel en voor de krachtige voortzeiLiug van den oorlog verklaard Te Washington heeft men den president eene serenade gebragt en er is geen spoor te ontdekken van die algemeene afkeitring waarmede hij volgens de engelsche bladen bedreigd werd Overigens valt het niet moeijehjk te begrijpen wat de engelsche kooplieden beweegt liet voornemen om vergoeding te geven voor de slaven in de aan de unie getrouw gebleven staten eu die der opstandelingen binnen korten tijd zonder vergoeding in vrijheid te tellen bedreigt de katoenteelt met een zeker en welligt onherstelbaar verval Zoo lang de slavernij in stand bleef mogt men hoop voeden dat het einde van den oorlog de langzame herstelling van den aanvoer voor de engelsche fabrieken zoude veroorzaken Nu dit uitzigt weg genomen wordt moet Lincoln al den onwü dragen der baatzuchtige kooplieden en fabriekauten die het katoen hooger stellen dan de onvervreembare regten onzer mishandelde natuurgeuooten Lang genoeg heeft de beschaafde wereld dien smaad geilragen en de toekomst zal bewijzen dat de gruwelen der slavernij niet noodig zijn om ons te voeden en te kleeden De schending der constitutie ii Pruisen is geene vrees meer maar is door de handelnijze der regering tot eene ontwijfelbare daadzaak verheven De eerste kamer heeft de gewijzigde voordragt der afgevaardigden terzijde gelegd en hetoorspronkelijk ontwerp der ministers a ingonomen Dit besluit waartoe de eerste kamer niet bevoegd was heeft de tweede met nagenoeg algemeene stemmen als strijdig met de constitutie en nietig verklaard Maar de regering erkent de geldigheid van het besluit der eerste kamer neemt de verantwoording op zich en sluii de vergadering der vertegen A lvei tenliei lad Omstrelïen De prijs der Advertentieu an Céu tot zes regels met ir begnp an het zegel is bO Cent oor eiken regel ddarbo eu 10 Cciit Buitengewone letters wordtn bertktnd naar plaatsruimte woordigers Het is waarlijk of men het geduld des volks op de proef wil stellen maar het is eene hoogst gevaarlijke proefneming voor de rust en welvaart des lands De gev ni kunnen niet uitblijven Bij herhaling heeft men reeds io nabijzijnde invjerirg eener constitutie in Rusland aangekondigd en nog zeer onlangs werden die geruchten hernieuwd Intusschen is de viering van het duizendjarig bestuan des rijks voorbijgegaan zonder dat men iets van dergelijke concessien vernomen heeft alles schijnt zich tot nu te bepalen bij eene wijziging der regterlijke orgccisatie eu eene scheiding van justitie en administratie Misschien is het Tjeter vooreerst niet verder te gaan indier men toch niet anders dan schijn beoogt en het volk door woorden wil bevredigen in dat geval is de opentlijke iiiekeur beter dan de huichelachtige schijn der vrijzinnigheid De italiaansche zaken gaan gccne schrede vooruit ja menbeweert zelfs dat het italiaansche kabinet zich overtuigd houdtvan de voortduring van den tegenwoordigen staat der aken zoolang de veiligheid van den paus bedreigd kan würdfndoor de revolutie en zoolang er geene verzoening tu sjken ie hof van Kome en de italiaansch regering p iiei i t opduurzame gronden ïoch is het zeker dat I nre den kan zijn met dit uitzigt en dat de be w dra Garibaldi hersteld is i ieuwe pogingen ii het doel te nadeien In Engeland is men ernstig bedoclit t n ii i i stuiten die bij de Garibaldi meetiugs gipltcgd wem en de kardinaal Wiseman werkt mode om de onra tige Ieren tot bedaardheid te vermanen En hoewel de o erheid zich terug trekt en verdere vergaderingen ontraadt beraamt men met den meeston ijver eene groote verceniging om schitterend te doeu blijken van de ilgemeeue belangstelling in den italiaanschcn volksvriend en van het misnoegen over de voortdurende bezetting van Rome door de Franscheu Oostenrijk Beyeren en Spanje willen ich vereenigm paus ter hulp te snellen indien de Pranschen It ieverlaten waarop echter thans weinig hoop bestaat berigten uit Frankrijk luiden eenstemmig dat de Ie izaken van Italië nog altijd wil laten rusten De geldelijke toestand van het rijk Hordt door den minister Fould onder degunstigste kleuren voorgesteld maar men wajtrouwt zijne berekeningen en ducnt te regt dat de mesicaansehe expeditienog geweldige kosten zal eischen v