Goudsche Courant, donderdag 16 oktober 1862

öuttettlonïr Londen lO October De voorraad van ruw katoen te Liverpool is in de laatste dagen door belangrijken aanvoer u t britsch India aanmerkelijk vermeerderd Men raamde die den 3 dezer op 212 590 balen t elen bcierpn echter dat de raming te laag ia en dat de voorraad bij de 300 000 balen bedraagt Bovendien is eene groote hoeveelheid ruw katoen men berekent 71 000 balen op weg an Indie naar Engeland Eene proclamatie van den heer Bichard Mayne chef vanhet politicwezen verbiedt het houden van vergaderingen enhet uitspreken van redevoeringen in de parken De bevolkingwordt gewaarschuwd om zich van zoodanige vergaderingen teonthouden omdat de noodige maatregelen zijn genomen tothandhaving der openbare rust 12 October Het ondercomité voor de meetinpr r eerevan Garibaldi heeft vrijdag avond eene bijeenkomst gehouden De heer Kichardson gaf te kennen dat Londen Tavern niet op den bepaalden dag beschikbaar is en dat hij een aantal brieven van personen uit alle standen en van alle opinienhad ontvangen waarin de weigering van den lord mayor zeerwerd afgekeurd De meeting 7al nu vrijdag ten 2 ure inLonden Tavern plaats vinden De roonische partij wil thansverzoeken dit Guildhall haar worde verstrekt om eene meetin2 ie hoihlini ten einde de regering uit te noodigen op deoutni mg van Rome niet meer te doen aandringen ileu wil neten dat de heer Liiicoln van ïlorida eenkalo n produecrende staat nil maken en met dat doel zoowelblanke als zwarte arbeiders zal oproepen om zich aldaar tevcs igi n en zich up de kuituur van katoen toe te leggen 13 October De rust is gisteren in het Hj de Park nietn e ler irestoord geworden De politie had krachtige maatregeleni an oorzor gcuoineu en de k irdinaal i eman nad vanzijnen kant de katholijke geestelijken aangespoord om de lerei in de hoofJst id te beneden zich van oproerige demonstratiente onthouden Da irbij ziju zware rcgenbuijen gekomen die depogiiigmi der ovcriieid kracht ladig iu dt hand hebben gewerkt Omstreeks 10 Ou personen zijn niettemin in de genoemde I iian leij la its te zamen gekomen meest allen nieuwsgierigen tor i egoede klasse behoorende onder welke inen evenwel iook üprucmiakers als Ieren gekleed en van stokken voorzien heeft t p emerkt Sterke afdeelingen militairen waren op eenigeu rlVt n l gerted om desgevorderd de politiebeambten eonder teuiieu Het is alzoo ieer mogelijk dat zoo niet debiiiieiigii oon zware regen voond in den namiddag te vi rure de laatst o ergeblevc nen en met dezen de politiedicnaren had Parijs 11 October Jlen wil weten dat de goede ve st indhoudin tusschen Frankrijk j Spanje is hersteld en dat de heer ilon zijn hof bij dat der Tuu rien zal vertegenwoor I digcn Alen zegt hier d it de geneesheeren den koning der Belgen hebben aangeraden om den winter in het zuiden door te brt iiLcn eerst echter zal Z M zich naar Engeland begcen om lie onderhandelingen tusschen dat Imd België en de Nederkuden over den afkoop der schelde toUen ten einde te lirengen Brieven uit Rome melden dat mgr de Mérode zijn ontslag hceft bekomen De rede daarvan wordt niet medegedeeld 12 October Men verzekert dat prins Napoleon om geen andere rideu naar Napels gegaan is dan om zijne gemalin priusL s C lotilde te vergezellen die in mei U toen de prins met Victor Einaauel Xapels bezocht wegens den gevorderden Het Journal des Debuts bevat een berigt over de pogingen aiugeueud door eenigc hoofden der gematigde hon ii irsche partij en eeuige aanzienlijke personen te A eenen omtot eene schikking te geraken Uit dit artikel blijkt dat de 1 cornaamste geschilpunten tusschen de partijen reeds beliandeld zijn tern ijl de onderhandelingen zich door een wede zijdschen geest van verzoening kenmerken ten gevolge waarvan tot dusverre de zaak een vrij gunstig aanzien heeft Yolge s ecu gerucht wordt uit Cochin China gemeld dut de rsleilen zegevieren en zelfs in de hoofdstad het oproer is uitgebroken Berlijn ll October De eerste kamer heeft heden het r=tf 1 harer commissie conferentie van ene commissie uil de beide kam rs om te beraadslagen of de bezwaren der tn eede luilitC tf tet budget van oorlog voor 1862 niet uit dep weg geruimd konden worden bij hoofdelijke stemming met 127 tegen 39 ste mmen verworpen Ook heef de kamer verworpen met 150 tegen 17 stemmen het budget zoo als het door de tweede kamer was vastgesteld de ministers stemden met de meerderheid Daarentegen werd het amendement Amim vaststelling van het budget van oorlog volgens de regeringsToordragt aangenomen met 114 tegen 44 stemmen Acht leden I onthielden zich van de stemming De ministers hadden alvorens de zaal verlaten 13 October Heden heeft de tweede kamei eene zitting gehouden die door geen der ministers werd bijgewoond De president opende de vergadering met de betuiging van zijn leedwezen dat hij verpligt was een besluit der eerste kamer mede te deelen hetgeen hij voor inconstitutioneel moest verklaren Voorts stelde de president voor dat de kamer hare werkzaamheden gedurende een uur zou staken ten einde de commissie voor het budget gelegenheid zou hebben te beraadslagen en rapport uit te brengen over de motie van de heercü Simson en Keichensperger strekkende om te verklaren dat het besluit der eerste kamer niet geldig is alsmede over het voorstel van Gneist en consorten inhoudende dat genoemd besluit inconstitutioneel en dus van nul en eener waardeis alsmede dat de regering hierait eenigerhande regten af te leiden onbevoegd en integendeel verpligt is iiet budget voor 1862 langs constitutionelen weg te regelen Dit voorstel werd met nagenoeg algemeene stemmen aangenomen Door de commissie is daarop eenparig verklaard dat het besluit der eerste kamer inhoudende aanneming van het bud j get voor 1862 volgens het ontwerp der regering tegen den I duidelijken zin en de letter der constitutie indriiischt en dus van nul en geener waarde is dat de regering dus onbevoegd I is eenigerlei regten daaruit af te leiden De commlssis stelde verder voor dat de kamer onmiddellijk daarover zou beraad slag De heer von Bonin protesteert hiertegen en verlaat met vijt zijner vrientien de zaal Niemand het woord vragende wordt tot de stemming o er het besluit der com ii ssie overgegaan Het wordt door alle aanwezige leden 237 in getal aangenomen De minister president las daarop een koninklijk besluit voor w iarbij tegen heden namiddag 3 ure de sluiting van de zitting in het koninklijk slot bevolen wordt Heden namiddag is de zitting van de tweede kamer op last des konings gesloten De minister president deelde bij die gelegenheid mede d it de gi ondslagen van het fransciie handelstractaat de handelspolitiek van Vruisen zullen beheerschen daar de ret riug voornemens is de in dit tractaat opgenomen beginselen voortaan te huldigen De minibtrr gaf vervolgens zijn leedwezen te kennen dat men niet is Kunnen geraken tot eene wettige vaststelling der staatsuitgaven voor 1862 De regering ziet zich daardoor in de noodzakelijkheid gebragt om in de behoefte van den staat te voorzien zonder inachtneming der wettelijke voorschriften op dat punt Zij w eet het dat zij daardoor eene groote verantwoordelijkheid op zich laadt maar zij weet tevens welke pligte i op haar rusten tegen over den staat Die v rpligtingen schenken haar het regt om zoolang het budget et op we tige wijze zal zijn vastgesteld in die uitgaven te voorzien welke tot handhaving ven een goed beheer en tot bevordering van s lands welzijn noodig zullen j bevonden worden De regering vertrouwt dat de kamer daartoe te zijner tijd geroepen niet aarzelen zal de op die wijs gedane uitgaven te bekrachtigen I In de vesting üraudenz i = dezer dagen eene geheele compagnie bestaande uit 101 man wegens insubordinatie gestraft De kapitein von Besser die door ruwe beiiandeling van zijne onuerlioorigen aanleiding heeft gegeven tot de gepleegde schennis der krijgstucht is veroordeeld tot zes maanden ves tingarrest Een onder officier veioordeeld tot 19 jaren kruiwagenstraf is aan zijne bewakers ontkomen Het misdrijf der compagnie heeft hierin bestaan dat zij op het exercitieplem uit wrok tegen den kapitein von Besser geweigerd heeft t gehoorzamen aan zijn commando en in weerwd van zijn herhaald bevel het geweer niet aan den schouder heeft willen brengen Petersburg U October Bij den rijksraad zijn eenige wetsontw erpen in behandeling betreffende den registoestand en de politie der gemeenten De gouvernemcnts landdagen zullen bestaan uit afgev iardigdeu van de districtsraden die alle klas sen vertegenwoordigen l e jaarlijksche vergaderingen van de gouvernemciits Iinddagen duren 21 dagen en die der districtsraden 7 dagen 14 October Een heden bekend geworden keizerlijke nkase behelst de grondslagen eener nieuwe regterlijke organisatie Voortaan zal de justitie afgescheiden zijn van de administratie oprigting van arrondissements regtbanken en vredegeregten de senaat te Petersburg als hof van cassatie kamers van advokaten de leden der arrondissements regtbanken zijn gezworenen gekozen uit alle standen der maatschappij Eene commissie uit den rijksraad is belast met de daartoe strekkende bijzondere wetten alsmede met die betreffende h notariaat Brody is Oct De gouverneur heeft de bijeemkomsten der grondeigenaars verboden en de zaal waar z i hunne vergaderingen hielden doen sluiten Tevens heeft hij geweigerd zich te belasten met de indiening van hun adres waarin zij aandrongen op de vereeniging van geheel Podolie met het koningrijk Polen en de invoering van meer liberale instellingen De heer Eomkel die zich daarop met de overbrenging van het adres naar Petersburg had bekst is gearresteerd New York 2 October Een groot aantal personen e NewOrleans hebben den eed van getrouwheid aan de L uie afgelegd om de confiscatie hunner goederen te ontgaan Hel congres te Richmond heeft een wetsontwerp aangenomen tot het oproepen eener ligting bij conscriptie toepasselijk op de personen tusschen de 35 en 40 jaren oud Er loopt een gerucht dat het genoemd congres voornemens is over te gaan tot de emancipatie en wa jening van 400 000 negers 6tnnenlaiiïr Gouda Ij October Z M de loning heeft heden morgen per extra trein de residentie verlaten vergezeld door twaalf heeren van de hofhouding en verder gevolg Z K H de prins V Oranje zal zich binnen kort voor eenigc dagen naar het Loo begeven Bij den raad te Leeuwarden is door den heer Harmens aanzoek gedaan tot vernieuwing van zijn contract totgasverlichting welk contract den 10 Oct 1865 eindigt Hijwil dan van 1865 af de stad 273 lichten leveren voor ƒ 4000 in plaats van vcor ƒ 9500 s jaars en den partic prijsvan het gas van 24i o cents op 17 cents brengen met 1863 wilhij al dadelijk den prijs voor de i I 10 pet en voor departiculieren 25 pet verminderen Men herinnert zich dat kort na de verschijning van van Money s werk Java or how to manage a colony de heer van Bosse den min van kol verzocht eenigc inlichtingen te geven omtrent de echtheid der cijfers die de neer Money in iijn werk had opgenomen Het gevolg daarvan was dat iu de afgeloof en zitting eenige officiële stukken aan de kamer werden medegedeeld Daaronder belioorde ook eene beantwoording door de Indische regering an eene nota van den heer van Eosse waarin deze laatste het ontwijfelbaar achtte dat de heer Money uit officiële bronnen had geput Het antwoord der Indische regering was echter dat noch inzage noch uittreksels noch afschriften van stukken tot gonvernements archie en behoorende en niet reeds onder verschillenden vorm door den druk openbaar gemaakt aan of ten behoeve van den heer Money zijn verstrekt Thans verneemt men dat aan den min van kol en verder aan diu voorzitter en sommige leden der kamer een schrijven is gezonden waarin de heer Money verklaart in Strijd met de inliehtingen der Indische regering dat hij wel degelijk uit officiële cijfers heeft geput Ja wat meer is wordt daarin uaar men zegt verklaa d dat de heer Money zijne becijferingen ter inzage en goedkeuring he toegezonden aan den gouv gen Pahud en deze wede aan len directeur van financiën den heer Diepenbeim zoodat omtrent de echtheid der cijfer in het bewuste werk opger men geen twijfel zou behoeven te bestaan Op requisitoor van den controleur der directe belastingen te Bergen op Zoom zijn den 11 dezer op last en in oijzijn van den kantonrecter vergezeld van twee maréehausée s door een smid alle deuren opengebroken van het huis toebehoorend aan eu bewoond door den heer Louis Cuypers onderde gemeente V oensdrecht ten einde de rijkssi hattcr S in digeï eenheid te stellen de haardsteden en vensters te tellen waartoe hij reeds herhaalde malen aan de bevoegd autoriteitden toegang tot zijne woning geweigerd had Ainst6rdam 14 October Gisteren namiddag ten een ure heeft de heer mr J T Buys de betrekking van hoogleeraar in de egt geleerdheid e i staatswetenschappen aan het athenaeum illustre te Amsterdam aanvaard met eene plegtige redevoering over Het wezen an den constitutionelen regeringsvorm De spreker vestigde in den aanvang zijner rede de aandacht op het feit dat ofscho de algemeene strekking van het vertegenwoordigend reg gstelsel vrij algemeen als goed en deugdelijk erkend wordt het oordeel over vele van zijne beginselen uitgesproken toch verre van gunstig is Naar aanleiding van die verschijnselen onderzocht hij de eigenaardigheden van genoemd stelsel zoowel om de gronden op te sporen waarop het ongunstig oordeel van velen berust als om de beginselen bloot te leggen overeenkomstig welke de leeraar van het staatsregt tot de ontwikkeling van dit stelsel behoort hij te dragen Oudewater 14 October Door den raad werd op heden met algemeene stemmen benoemd tot hulponderwijzer aan de openbare lagere school de heer W Tieman op de voordragt waren mede geplaatst de HH W H Mooij te Haastrecht en G H Leppiuk te Utrecht Meu is voornemens deze gemeente te verlichten door middel van photogeen olie de genomen proeven hebben zeer goed voldaan Gemengde Berigten Be prins van Wallis zal in eigen persoon d meüaljes en eertificflten aan ile exposanten uitreiken Tn den avoD van 7 October is op de rivier de fijne de stoomboot de Forrester do de T nemouth zoodanï aangevaren dat zij binnen drie ml uic een aaufal meii chon te groudï K b Tc Aüwna ziJü tegenwoordig niet mimkr dan 2000 aibtidtrs aan de havens en vestingwerkeu bezig Het officitle oi aau der spaanschiregering be at het proces verbaal der inlijiiug au deti prins an Asturie als eersten soldaat in het regiment des konnig Daanu leest men dat hy 4 Jaren 10 maanden en 2 dagtn oud is katholiek tii ongehuwd Hij teekende oor S jaar lïe blijkt uit statistuke opgaven dat de eogelschtfabriekarbeiders nu zij gebrtk lijden cezonder zijn en minder sterven dan toen zij veel geld verdi adeo De fransche oorlogskosten in Meiicc bedragen reeds 250 millioen franken De Mexicanen zullen eene belangrijke icening moeten nangaan rU zij gedwongen worden die te betalen eu aan de ei rhen an Engehchen S anj i u drn tu Frau= t n t te i Een gcJeeltc an ïn den tijd van 38 minuten is eer cxjirestrein vsn Hül head naaiLonden gestoomd De afstand is 2C4 eni i njleu Het uponthond aaudrie stationsom water en steenkolen in te utmtn bedroeg 21 minuten De havenwerken aan de Jahde worden ijverig ooi ïcyct er sijn 1900 manaan hei werk Alle hoogten in Hydepark 7iju we jrruimd Dl prui eJie redering he ft reeds S milli w n gulden bc t t d ai bt hoeve der loot die nog nergens te inden is Mcn heeft htt ou eqi vtder up evatvan ecu telegraafkabel tusschen Engeland en Anicr ka Het amerikaauscLegouveruement wil 2 pet guarandcren van een kapita iï an drie en eeniiclf millioen dollars als het engtl che dat ook doet n JlIij lotSeptember zijn te Weenen 245 paarden geslagt en ai spi s nitv rkocht De koetsier au den bankier Pereire heeft de laatste operatien auzijn patroon naauwkeurig gade ge lai cn en iu de Ook de andere beigische schüder I e = u l geen baron w i het smeden van het armstrong gesehut Iv Woolwich heeft hc i iaver gebezigde aambeeld ter zwaarte van 35 ton zooveel geleden d it l etniet me r bruikbaar was Daarom heeft men een ander gegoten dat 5 iton weegt en vier of vijf weken tïjds zal behoeven om te bti t eD ± c ± oostcnnjksche regerm At oor de Spet korting op de npou ot 7pet te vrrhoogtn en men vermoedt dat inde kamer v dn afe t vaardigdenhet ioor 1el zal gidaan wonlen om die korting op 10 p t te br nsen Bij het btnoi l ibu der rekening en verantwoording over l oi ihof zijnal de uiet Wl OQilijk gedekte en door dt ekenkamer nitt guLÜ ekeurd X ten duor de pruiaische afgevaardigden voor rekenin geblen v i debetrokken miuitcrs Said pacha heeft den sultan vjor ijn vf rrk nitKonstantino el 12 000 karabijnen met getrokkeu hx pcn Xtu k aangeboden Men verwacht in het volgende ja t eem l l gekroond hoofder te Weenen Eene te kenius vab Ki j onlangs op de londensche tentoonstelling verkocht r een vit euiden liefhebber Bij het eneradreren ïs htt kj o geha end dat de kooper het weigert te ontvangen en dt z i i De duitsche nationale vereenigirg telde den 16 sept jl 2ö ózü i ten heboe e ande duitsche vloot is bij de vereeniging ingekomen 231 j i Jflor Te Napels is men weder op het spoor gekomen eener zamcnzwering van clericalen en bourbonsgezinden Te Tilburg ziju de werkzaambedeuaan den poorweg zoo er gevorderd dat meu io de