Goudsche Courant, donderdag 16 oktober 1862

180 Zondag 19 October van 8 tot 14 October Bhv i i FX Cathaiina de Waal peb Stelling d Wilhelmina Jlaekaij iich uï der Klis z Ar iolda au der ilor t gtb aii Dam z Alida VerL ul geb Kooijmar 7 0 FlJT FDr N Cornells den Burj r 50 j geb met Evertje Vonk Gij berta Stuivenberg 43 j geh met Co uelis GOUIU firnouEN Ortüber Johanna o iiler5 H ie Ju ig en A Jt Pelt 11 r i ini a ouiki 5 f llornra eu 1 de Gruijl 11 Nicolaas ouders iu 11 UI c iM irlioef f ornchs oiiilei J de Koning en P Blonk lo i i i ciiJtr J F Je Wea er en A Bik 10 l bor Tn iiia PetroneUa de Hineli 1 j 1 m l iii du loiiL 4 d l luUpiiu m A czel j ADVERTENTIEN SPOELING IKJ en overleed te Middelburg ni Jiie ir ii f iimoe Ier Mevrouw E ti k ik ii k in boni BOUDE inden Geheel of gedeeltelijk te KOOP BRINKMAN B n 75 Uitgave van A Oost Haven De Boschivol producten y Een belioed en geneesmiddel voor Jicht eu RhumatleklijderS Centraal Pepot voor Nederland bij M J C HAM te l lrecht He heilzame uiiwerking van onze BOSCHWOL PRODUCTEX alles bereid uit Ir Verschi Naalden der Pijnboom fpiniis silvesiris bestaande uit Borstrokken BroeIfH K Hitii Sokken K tie Borst Pch Arm Geznjt ea But tcamiers Breiloftchi jJ Ji tleti Flanel eu Keper per el Dekens Kussens Beimenfiaalden tot vnlsel voor Matr i ui bcne ens onze Praeparaten als Extract roor Baden Olie Bonbons Spiritus Zeeji l vmude enz gevcii ons de vrijlieid aan JICHT en BHtTMATIEKI I TUERS die ten rrkste aan te bevelen alsmede ook hnn die er zich van il en vrij aren liet is geenszins ons doel aan de verschillende genees attcsten die wij ontvaniren publiciteit te geven alleen de beoordecling van ons GezondheldsF iiiricaat dor K iini inie G eneeskimdigen goedgekeurd is voldoende In het bijzender bevelen u j lan on C Anti Klüiinatisclie Waldwolwatten Spiritus cu Deniienuaaldenolic oleum pinus silvestris Breeder ont clircven in onze Brocliure welke gratis aan de Depuis verkrijgbaar is beuevens l r j couranten De Bo ehr jh are if ljriek II SCHMIDT C te Remda aan liet Thnringerwald verder verkrijgbaar te Aanvr ia om PEPOT Pk mi liij M J C HAM Vtreel t ouderdom vau bijna 71 jaren G0VD 1 dcu 12 Oct 1S62 IEEXMEl fER Strekkende deze tot algemeene en liijzoudere kcnui LTvin jTbënnïng T 1LLE1 E OoMareii B N 44 liceft de eer te beiigteii dat hij zich alhier sedert Zes maanden gevestigd heeft en voort£raat £ met het leveren van alle soorten van Heercii Rleediiigstulikeii naar den htatsten smaak hij neemt bij deze Ze rijheid ziclt tegen het aanstaande WlXTEUSAIstlEX bij zijne geerde Stadgenooten gunstig aan te bevelen tot het vervaardigen van nette SOliede en smaakvolle WINTERKLEE DING belovende eene atiezin prompte en ejviele bediening l Wed P m in ui T 1 Oudenhoven Rokin A f ten Vehlhuis Rapeidiurg 1 1 k i ii J i anderen II V Ruijven i I V uter 1 V d Saag J Boerboom Itarmi u W G Kurvers ll uT iiu Wed Gridie Sl Bodaan IIa re M J v d Schaft d SPOELING eener Branderij Adues LIESKER Sc C Openbare Verkooping Op Dingsdag den 2 = October ISG des s mor j ens ten Sf Ure in het Gr MEENTEnuis van LiNOE JIlice VVeide aan liiiii BituGCE bij II DE IIUIÏER van Eine Kapitale HOFSTEDE bestaande in hechte en sterke ïott inans voning met annexen Koestal Zomerhuis Schuur en twee Hooibergen en verdere Getimmerten met dcrzelver Erven en daarbij behooronde uitmuntende Weien HoOÜanden alles te zamon groot 20 Bunders 76 Roeden 47 Ellen staande en gelegen in de Gemeente LAXGE RUIGE V EIDE Te aanvaarden dei 2 FehruariJ en 1 il ei 1863 Breeder bij bületten omschreven en nader onderrigt te bekomen ten Kantore van den X0T UUS S LAGEE WEIJ te IVoeiidex lleerenveei S K vart Hilversum B A Meddens hampen Gebr A rlcnd I euien N K Sueuier Mejjpel L Broeklnii cu Aliddelliurg K Baart Oudertater A Buijs Veendam C 1 Polak Viaue i H V de Graaf Zhoüc Nailuin Polak Aanbesteding Door de A oedings Commijsie van het V Regiment Inf vnterie alhier in garnizoen zal onder lu dere goedkeuring van den Heer Koeonel Regiments Kommandam Dp Muuunaif den 20 dezer des middag ten 13 ure worden aanbesteed de leverantie van Vleesch Vet Aardappelen Groonten Winkelwa ren Turf en Spek enoodigd voor do menages van genoemd Korps De voorwaarden liggen ter inzage voor gegadigden ten bureele van den Adjudant Onder Officier REXaRD in de Kazerne alwaar ook de aanbesteding zal plaats hebben Prijzen der Elfecten Gt tlcvfu koers l Ct Xed w sell 2 2 dito 3 dito 4 Amort Sijnd 3 o llandelm 4 O I Leening 4 Aand H Sp 4V d Rijnspw 4 1 België Rotts Vjl Spanje obl 2 d bnitenl 3 d binnenl 3 Portugal obl 3 Rusl obl H 5 d i82S 29 5 CtrtlS31 33 5 d 1840 4 d j serie 5 d f serie 5 Yoigej Spw 5 Pruisen l8 j 5 Oost bijGüll 5 dito 4 dito Metall 5 dito dito 21 2 d renteAmst 5 d nat 1854 5 Mex o 1851 3 1017 83 91 Vb 19fi3 54 AJISÏ1 RI AJI Dingsd ig 14 October 1 I a ptc H üirste 1 koeis kuLTS 633 C AVs 7ü3 Z 1 y c 993 100 431 4 53 lG i iie 493 + 5 i 11013 lOl s lOOVs j 83 74 2i 83 aJV 913 i juV 19 i j 3 S3 1 o k 541 27= 4 asVic 75V2 0213 k 635 ir 1 saVs 32V4 1 Vertrek der Spoortreinen Dienst vari IC Septewtier 1862 Tan Gouda naar Rotxerdam 7 30 9 20 12 44 1 53 6 27 8 40 Tan Rotterdam naar G tida 6 5 9 50 12 25 2 10 3 n 13 Tan Gouda naar Utrecht 7 32 10 28 12 46 2 42 6 29 9 55 Aan Utrecht naar Gouda 6 10 8 40 11 40 1 1 5 5 35 7 50 De met geteekende treinen loopea op Zonen Teestdagm isIET Ter Boekcb nkkcrij van A liI l KM iN Meuws en voor Gouda en Deze Coii nt erschijnt des Donderdags fn Zondags j In de Stxl geschiedt de uitgave des avonds te voren i Dcprij riema iiidenis 2j fruncop postƒ2 25 i De inzt j U der Advertentien kan geschieden tot des morgens ten 11 ure Bij deze Courant behoort een Bijvoegsel öuttenlonïr Londen 15 October Berigteu uit New York van 4 dezer melden dat men bij Tanisville een gevecht te gemoet ziet tusschen Buell en de zuidelijken Het congres der zuidelijken is naar men zegt door de proclamatie tot vrijmaking der negers uii gevaardigd verontrust en lieeft een maatregel van represaille tegen de bondsregering voorgesteld om de proclamatie te doen intrekken Een gevecht wordt te gemoet genen tusschen Mac Clellan en Lee bij Cork De World gelooft dat de proclamatie de verovering van het zuiden zal bemoeijelijken en dat de gebeurtenisseu zullen aantoonen dat de pruclamatie een grooter dwaling is dan de oorlog zelf Lincoln heeft over het leger van de Potomac eene wapenschouwing gehouden Na 1 november zullen geene vreemde facturen aan het bureau van in en uitgaande regten te New York worden ingeschreven tenzij voorzien van een certificaat van den consul der afaoliepingsplaats in den vreemde 16 October De Morning Post bevat eene dépêche uitParijs waarin gemeld wordt dat aldaar eene ministeriele crisisbestaat vermits niei allecu de lieer de Thouvenel maar ook dehecren de Persigny Fonld llouher en Baroche hun ontslagzouden nemen terwijl zij plaats zouden maken voor mannenvan reaetionai e beginselen In afwachting van de groote Garibaldi meeting die morgen avond alhier in de Londen Tavern zal worden gehouden is de algemeene aandaclit inmiddels gevestigd op de meetings die tli tns in andere steden des rijks plaats hebben Gisterenzijn Ie I iverjiool twee zulke bijeenkomsten ter gunste van Garihaliii gtlionden In de eene heeft de bekende pater Gavazziuu aanhjore van 3000 personen eene voordragt gehouden Te zelfder tijd l iJ ook te Bath eene dergelijke meeting plaats die door den mayor der si d werd gepresideerd Deze bijeenkomst strekte niet alleen on sympathie jegens Garibaldi uitte dr ikken maar ook om bij de regering aan te dringen opkraelitdadige medewerking ter gunste der ontruiming vanHome door de Fransclien Te Birkenhead alwaar de vorigemeeting tot zulke schrüinclijke ongeregeldheden aanleiding hadüiegeven heeft nu gisteren in weeruil van de vernieuwde vijandige demoustratien der leren eene tw rede bijeenkomst plaatsgehad Naar men verneeint was de beweging evenwel w eervan dien aard dat de militaire magt er bij te pas is gekomen niettegenstaande de politie er 6fi0 special agents naartoe lintl gezonden om de orde te handhaven Volgens een alhierontvangen berigl waren drie dc cr agenten gewond Tc Brigthon werd eene meeting gehouden onder voorzitterschap vauden mayor en onder medewerking van de parlementsleden Coriagham en White die eene zeer scherpe taal tegen keizer Na oleon deden hoeren 17 October Graaf Eussell heeft in eene diplomatiekedepêche van 24 september zijne meening te kennen gegevenover Denmarkens zienswijze ten aanzien der geschillen met W 58 COURANT Advertentieblad Omstreken De prijs der Adverteuti n vai ceD tot zes regels mt t inbegrip an het zegti ia SÜ Cent oor eiken r gfl daarbo eii 10 Cent liuitengewoue letters orden bertlv naar plaatsruimte Duitschhmd De graaf zegt dat die zienswijze verschik van de denkeelden die vroeger door Engeland ontwikkeld zijn over aer k rd X het conflict met Duitschland Hij bestrijdt ook de leer gemeenschappelijke constitutie voor Denemarken en Deueraark n heeft bereids hierop L cantuoord Dit wijst de door graaf Bnsseli geibine voorstellen he y van de hand ik Parijs 13 October Men verzekert dat aan al regters des rijks een rapport is gevraagd omtrent stand der publieke opinie belreffeude het rumeinscl e vr kf ri ïirii 2 eu iui r3i i ci i u oe V r dat s ais r erlijk beslui t tut minister tUii heer d De Pays meldt dat er onderhandelingen tiisnederlandsche en fr in chfi regeringen zijn aangekno j iaangaan van een handelsverdrag en dat de vriend eh ibetrekkingen tusschen beide lauden mogen doen vt rdatt die n otiatien tot den begeerden uitslag zullen 1 Het is zeker in de tegenwoordige omstandighe van gevvigt ontbloot dat v ooral eergisteren eene ef rwisseling van telegrammen tusschen Berlijn en S ttusschen de heeren Thouvenel en von Buniarck öth ihi heeft plaats gehad eu men reeds gister n vuurmuliiaL lukringen wist vvelken weg door de pruiiioheover het hni3 der fg iv urdigilen zou v rlialles draagt hier dan ook niei weinig brhet in de plannen van het kabinet an Beitot het uiterste te drijven en de ngermir wendsel tot eene staa igreep te verschaffen 15 October Men zeirt dat de kci er t heeft ontvangen die hem b j onder veel ge daan Tnnr l it i totieili itome verliet Lcbucu a u i koiuU d dat de door den keivormingen in tic administratie tot stand zouNu zijn deze beloften wel is waar zoo itikinen er in den regel geen geloof meer ai ina il moet hel irii t zijn Men zeL t i ii aRome gekomen dep ehes bijzonderhedc i hek i volkomen teviT leii ge tekl heuben 16 Ootobi r Do Moniteur licvat een k waarbij ile heer Drouin de Lliiiv iiiüi md w van biii ciilandsche zake ter ver angin v iThonvenel v ieiis ontsbg door den kei er is aangenjaien 17 October De iloniteur bevat heden de kei erlijke bt e Lvon en Xaney üug van üidru sluiiüu waarbij de maarschalk CinruLert benoemd wordt te opperbevelhebber in het groot militair eommau lo de hertog vii Magenta tot zijn opvolger in dat K Volgens la France heeft het birigt der den heer de Thouvenel ie Turijn een buitei te weeg gebragt Hel gerucht vond alu uir i Kattazzi zou aftreden Er is tegen der 1 iicn ministerraad bijeengeroepen om over den s te beraadslagen De Temps meldende dat de heer Fould naar Mar eii c vertrekken tot bijwoning van de opening der fransche maildienst naar Indie en China verzekert dat hij aldaar eene rede zal houden die sensatie zal maken in de staatkundige en commerciële wereld Weenen 12 October De lureste dagbladen houJeuzich