Goudsche Courant, zondag 19 oktober 1862

ADVERTENTIEN SPOELING Geheel of gedeeltelijk te KOOP de SPOELING eener Branderij AuiiEs LIL KER S C Openbare erkooping ie GOUDA Op n oemdag den 22 Oduha 1SG2 d s voormiddags ten elf ure in het Logement DE ZALM aldaar van Een hecht sterk en w elgelegen HUIS en ERVE aan de Westzijde van de Uomct te GOUDA wijk CN 216 kadaster sectie D N 188 bevtittende een Winkel ondeischeidene goede Vertrekken eene Keuken een Kelder en Zolders en bbende een afzonderlijken uitgang in de ten Noorden aangrenzende straat Het benedenhuis is verhuurd voor S 33 in de maand en het bovenhuis is niet verhuurd Verdeie inlichtingen z ie bekomen ten kantore in d e o uirissen PaatS en Nierstrasz te Rotu d m en Fortuijn Droogleever te Gmnia bezig met besebouniugen over de jongsie gebeurtenissen in rrui ii Schier alleu onder onderselieid gispen eu soniuiigc z r he ig de liandclwijze der regering De poging om ösn b e ciioafd volk in de ncgeutieiuie eemv te regeren onder grondwet is meer kinderachtig dan gevaarlijk te noeineii lie beri teu uit Hon irij luideu al ertreurig t In ehoofdt ul tif iiiids neemt het aantal failhs eme iten op e onruibarrinie wij c toe T ant g en dag raat voorbij ronder iLnhet aan al uimrrkelijk nordt vermeerilerd ïenvijl de e kwaalde jcïi i ld i = rt is de toe taiid tbr bewoners van utniiii c c iii i a noir beklaL Cii irdiger Daar heerse it bij voorlitel m lil Jlllo ry eu l ala e ne uitgestrektheid van 211 vlerk niijieu xonueiule sehier op oii jeperkte wijze de rooverhouidmanPalko die den w reedaanligen Tiesz tot plaatsvervanger heeft Onder de 540 100 be nouers dier streek bestaat slecbts eeuevrii i amtlijk om oiider de handen te vallen van den geduchten r iikii A ele groiideisrenaren iu gemckle streek eu u anderecorilin gevestigd verkoopen tot zeer laire prijzen iiuniie eiïendoinincu len einde zich zoo snel mogelijk naar l esili te begeven om Biiiisteii het leven te redden oor eeaige d gen hadefu boeritn ruover irevangen eu aan den niilitaireu regter overgeleverd Hel proces duurde niet iaug en spoctlig daarna weixlde rouMr opgeliangeu ma ir ook even snel werd wraak genomeu waut geen dag later was de bedoelde boer met zijn gauschi i e in gedood en zijuf woning in de asch gelegd Berlijn ll October Een groot aantal leden der liberale partij heeft aan het pnsidereud lid der hiidget commis sie den ii er on liuckuui Dolti s en aan den baron von Baerst rapporteur van de eomnüssie voor de t egrGoting vaii oorloir een k tl aur irescbeiik in zilver vereerd voor ien van eene toep elj e iii ri iu A au t i oi euaamde liberale leden van het huis derheeipu htbïeii ieli 17 voor de a lüieuiiufr van liet budgetverklaaril zoo als het door het hui der afge aardigden wasaarigeiuuneu l i van deze hebben dit opcntlijk iu lie Berl Alig Ztg te kennen gegeven tjpiuerkelijl is het dat zichonder dit getal slechts twee adelijkeu lievintlen l en van deze de iii iiisinrei v llicrgardt is eerst onlaugs tot den adel3tni l verhtMii de tweede is de voormalige mii iste van jnstite V Bernuth Al de overigen ziju vertegenwoordigersvau iteileu en t niversiteileu liet aantal kdeu van beide huizen die de sluiting vanden liiidd U hebben Ijijgev lond was gering men berekentd t niet meer dan 1 50 leden daartoe waren opgekomen meeren leeN belicorende tot het huis der Jieeren liet Ciüilitzer dagblad schrijft lieden kwamen hiercenige b frea uit den rothcuburger kreits met hunne vrouwen om l iiigden spo weg naar Berlijn te reizen Zij verhaalden de lieer laiidraad had hun gezegd at zij den koningmeeteu g an bedanken omdat hij de hmdweer hid afgercii f en zj dus voortaan niet meer ojiireroepen koneen worden Ook muest men Z M huik zeggen da hij niet veelomstandigi tJen met de afgevaardigden had gemaakt T jcn en die lieden aan het ver ti nd bragt dat zij iu cei e dnaüuir verkeerden antwoorden zij Xu de landheer wil dat nueenm ial zoo en du moeten wij hem dat pleizicr doen Ken kamc l vr z u het wuoul voor hen voeren maar hoe de naamvan di U liei r as wi cn zij niet Aldus organiseeri men deput titu vau trouw cu geheciitheiil aan den koning I Jii vervolging der d i ldaibn neemt meer en meer toe In d U b p dezer weik zullen i en aantal lrukptrsproces enafgcd i u w rden Kf lU is de uitgever der National Ztg toteei c 11 u trevaniji ii raf leroordeehl omdat in dat blad i i1 is de iieer vuj Koon de miliiairen naar L e NOUiii ai Il crd hai wa nnede aldus interpie LTtijjnk 111 I te vc ïia in gegeven dat de milli ter Ield v ie i x zen nioejt worden terwijl in de kenh li i mini i behts ten goede raad te leien wi s Frankfort 1 ii iiir Aolgeus medcdeelingen uit Kas fl ivi i I keur ir e vergeef de pruisisehe regering o er l iiiu 11 et r i ajriii te doen tot het weder aanknoopt n der ihp i maiiek ii n kkiugen Pruisen bli ft standvastig V iL Ti en Heden ii te l i in urir de algemeene vergadering der jjirs in de speelluiik gelioudfn Zn heeft met iÓ Ï te 1 temmen bepi iM dat in het belang der openbare zc ibeid de iandlie len arbeiders en koopinan bedieuden niet in de speelzalen zullen wr alen toegelaten en d it het actiën van 42 000 op 10 000 zal worden verminderd I ur rtisatie der Ü2 O00 aandeden zal bij uitlofiug geschiedu den koers van 2 50 11 en betaald uit de winsten nu aftrtk van 20 pCt dividend Na allo p der amortisatie zullen de loiifio overblijrinde actiën 1 de winsten der onderneming Mi eu tot aan den afloop der concessie Het divip q j pr l ct loopende semester is vastgesteld op 44 fr 50 e TTariJa IC October Volgens berigten uit het Xapelsehe lieeft eene koloune mobiele troepen de omstreken van Ariano eu andere plaatsen doorkruist en zijn uit die landstreken met medeuerking der nationale gardes de rooverebenden yerüreven De bende van Chiavone is naar Apulie gegaan die van Crocco is in Basilicate gedrongen en een derde heeft den v tg van Ascoli ingeslagen Sacchi en Andreotti eijn nog zwervenrlb maar men twijfelt niet of zij zullen zich weldra moeten overgeven ilen be eert dat de hh Fabrizzi Calvino en Mordini de drie dezer dagen op vrije voeten gestelde leden van het italiaansclie parlement eene verklaring openbaar tien maken houdende dat zij niet voornemens zijn de aciestie aan te nemen en NeW York S October i uiieger au 40 000 zuidelijken oniler de generaals Trice en v Dom heeft de noordelijken onder den generaal llozeuoranz te Corinthe aan de Mississippi aangevallen De veldslag heeft twee dagen ueduurd Het rapport van generaal llozencr inz gedagteekeiid van 5 dezer meldt dat de zuidelijken teruggedreven zijn nadat een groot bloedbad onder hen was aangerigt De laatste offieieele rapporten der noordelijken constateren dat de vijand geheel en al op de vlugt geslagen is en zich over Frederieksbuig naar Kichmond zou terugtrekken Frankfoit is door de zuidelijken ontruimd De commissie van den senaat der zuidelijken heeft eene ic solut e aairgenomen volgens welke na 1 jantiarij a s alleofliI eieren der noordelijken die in handen der zuidelijken mogten vallen tot duaugarbeid zullen worden gebelgd tot de oorlog geêiudiuil of totdat de proclamatie betrelt ende de afschaffing der fla eruij ingetrokken zal zijn 6tnnenlanö Gouda 17 October De berigteu uit ludie behelzen het berigi tla de regciing den invoer van rijst voor onbepaalden tijd rijgesteld heeft van regteii wel eeii bewijs dat dit daar zoo iioodige voedingsmiddel nog niet in overvloed voorhanden is Intnsschen zijn de berig en omtrent den nieuwen oogst niet ongunstig zelfs wordt de oogst in de tavasche courant ais gunstig vermeld l it is de rjjjicli le waarlieid die evenwel eeuigziiis il strijd is met de vrijstelling van regten Met genoegen heeft nn i op Java venicmeu dit de gouverueiu generail concessie vcileeud heeft a m den lieer l oolman c 3 tot het aanleggen van een spoorweg van Saiuarang naar de vorsteulanden en met verlangen ziet men het ln rigt te gemoet dat die concessie door de liooge regering bc kr leiitigd is Het ontwerj van wet op de ktiltuur ondenicniiiiiien in X I schijnt zoowel hier als in Indie veel bestrijders te vinden Het is daarom te weuschen dat de minister van koloniën bij de behandeling der begrooting duidelijk zijne plannen bekend make opdat men wete waaraan men zich te houden hebbe Weifeling heeft reeds dikwijls indie in eene gevaarlijke positie gebr igt Pe berigten van de imilen bezittingen zijn gunstig Nadat men op Ternate ci uige schokken van aardbeving gevoeld had is de berg g aii rookcn Voortdurend zijn op Borneo nog patrouilles noodig om de opstandelingen te verjagen In de kolenmijnen zijn de werkzaamlieden weder aangevangen De vrachten blijven voortdurend vast eu men verwacht vooreerst nog geene daling zoodat in dit opzigt de vooruitzigten goed blijven De gemeenteraad van Amsterdam heeft 15 dezer een verzoek om een jaarlijksche subsidie van ƒ 3000 oor de ambachtsschool van de maatseh var den werkenden tand in handen gesteld eener c iiiiiiii ie an iiidei ek Burg en Weth hadden vo r li i ei i r I e chikiii i ge d i u nl In zake de pla itsing i r k i i i i ii i i i het piU is in dksvlijt heeft de raad met li iia eeu K rige stemmen beslist dat zij liet ten hoogste zoiiddi be ieiireu bijahlirn de kazernen op het bolwerk tludcrkerk of op het Drilveld werden geplaatst en dat B en AVeth mitsdien bij den min van oorlog zullen aandringen gestand te doen aan de toestemming van zijn ambtsvoorganger om de terreinen van de aschbelt voor de kazernen te bezigen of eenig ander terrein door het gem bestuur in overleg met den minister te bepalen Nieuwe Diep l l Oclober De minister van oorlog heeft gedurende zijn kortstondig crblijf alhier in het laatst der vorige week de forten en kasernen in oogenschouw genomen en in het bijzonder eene inspectie gehouden in het fort Kijkduin Men brengt dit laatste in verband met belangrijke werken welke tot verdediging onzer kust op dat punt zullen ondernomen worden Bameveld 13 October Sedert eenige dagen zijn hier uit l riesland over Nijkerk op de Velnwe meer dan 200 stuks Voortreffelijk jong vee aangebragt dat na in eene nabijgele gene weide of in de hier aanwezige ruime stallen overnacht te hebben den volgenden dag naar Ede geleid werd om van daar per sfoonveg over Emmerik na ir llanover Praag en eldeis vervoerd te worden GrOrincHem IÖ October Over het algemeen is thans de handel in hennipzaad aigeloopen Vlhoewel sommigen iets meer an leren een weinig minder maakten de algemeene prijs is ƒ 8 het ned mud geweest De zaïidopbrengst is gelijk wij verwachtten goed geweest Sommige hennipboeren leverden tot voor plus minus ƒ 500 aan zaad en toch acht men de zaad opbrengst eeiie toegift De pachter betaalt van de sehil en een ge loeltc van den gelling Jlet den afzet van aardappelen en boomvruchten vooral appelen ziet het voor de pachters er treurig uit Bijna onverkoopbaar Naar het een zoo min als naar het andere vraag Toch besluiten vele boeren niet beneden ƒ 1 50 het mud aardappelen en ƒ 2 00 het mud appelen te verkoopen Zij hopen op bet voorjaar en zullen de eersten kelderen en de laatsten zolderen Naar veler oordeel echter te vergeefs aangezien de leveranciers der groote steden zeer ruim voorzien zijn Vette varkens minder in prijs Zoo ook het vee en vooral de schapen Ammerstol 17 October Nog altijd is de zalmvisscherij te dezer plaatse in volle bedrijvigheid daar het aantal gevangen zalmen en vooral de prijzen veroorzaken dat die met voordeel kan blijven werken Zelfs de oudste inwoners dragen geen eheugenis dat dit zoo laat in het jaargetijde geschiedde A an maand I 13 dezer tot heden zijn er ruim 30 stuks meest winterzalincn gevangen die per ons tegen ƒ 1 50 a ƒ 1 S0 verkocht zijn Overigens blijven hier de prijzen der boomvruchtn en aardappelen stationair appelen ƒ 2 a 2 C aardappelen ƒ 1 50 ït ƒ l fi0 het mud Marktberigten Gouda lö October Tarwe w ioolsc ie pr 30 N ffi ƒ 12 60 Polder pr mud ƒ 9 50 a f 10 50 Kogge anierik pr 75 N S ƒ 8 10 Dantz d ƒ 7 50 polder d pr mud ƒ ti 90 i f 7 40 Wintergerst pr mud 4 75 ii ƒ 5 Zomer d ƒ i 5Ó a ƒ 5 Haver pr 100 N u ƒ 7 75 a ƒ S Duiveboonen pr mud ƒ 7 ii 7 0 Vocdergi anen met meerdere levendigheid De veemarkt met gcringcn aanvoer eerste kwaliteit vlug te verkoopen vette schapen en lammeren tamelijk vlug magere Freunden iind Bekaunlen sagt ein herzliches Lehewohl M K B R r C K GOUD V 18 October 1S62 Openbare Verkooping Op lii itjsdarj den 2S Odoher 1862 des voormiddags ten nfytn nre voor het Huis wijk B N 86 aan de STOLWIJKSCHE SLUIS onder GOUDERAK V IN lEXF N ÏMBQEDEL bestaande in M ihonijhouten en andere Jleubelen Bedden en Tafelgoed Jlanskleedercu Koper Tin Blik en Aardewerk gewerkt GOUD en ZHiVER en Letgeen meer zal worden aangeboden Daags te voren des voormiddags van 9 tot 12 en ties namiddags vfn 2 tot 4 ure te bezigligen Verdere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris W J For tuijn Droogleever te Gouda Kaas ƒ 17 a ƒ 22 50 Goeboter ƒ 1 6 fi ƒ IfiZ Weiboter ƒ 0 56 il ƒ 1 04 Delft IC October Aanvoer van en handel in granen heden niet zoo groot als de vorige week W Tarwe 11 20 a ƒ ll ii0 Rogge 7 10 a 7 0 Wintergerst ƒ 5 20 a ƒ 5 50 Zomergersl ƒ 5 40 a ƒ G Korte Haver f 4 Lauïe d ƒ 3 40 il 3 SO l aar lelMoiien ƒ 7 25 Briiine jonen ƒ 10 il ƒ 11 ironie Erwten ƒ S lij 10 Vt itie Erwten ƒ 8 a S 25 Aan stadswaag gewogen van 10 lOt IC October 42 4 5S7 8 en 72 10 boter te z men 14140 N li irasboter ƒ 43 il ƒ lil het vleide ƒ 1 32 i ƒ 1 05 pr N a Ter markt 2110 mud aardappelen hoossie pi s ƒ 2 30 laagste ƒ 1 Ü0 Dordrecllt 26 October T irwc met gcringen aanvoer jarige 30 c lager Jarige W ƒ 11 30 l f 11 o niiicaie ƒ 10 a 11 Nieuwe 10 c lager peike ƒ lo 70 a ƒ II ii indere f 9 50 ik f 10 20 Kogge niet weiiiiir handel jarige ƒ 7 a ƒ 7 SO Nieuwe ƒ 7 ii ƒ 7 0 Wintri ei st 30 c hooger 5 a ƒ 6 20 Zomer d ƒ 4 50 ii ƒ sii Haver 20 e lager met weinig handel inl voeder ƒ 2 h0 a ƒ 4 d dikke ƒ 3 20 è ƒ 3 60 Paardeboonen ƒ 6 a 6 60 Duiveboouen 7 50 a ƒ 8 20 Witte Boo en ƒ 7 11 Bruine Boonen ƒ 8 5 j a ƒ 10 Erwten met weinig omzet 10 e lager Goed kokende blaauwe J b 30 mindere ƒ 7 a ƒ 7 50 Xv d ƒ 7 50 il ƒ 7 70 Boekweit pr 2100 N ƒ 175 Deventer 17 October r irwe l il y 11 Kt j ïe 7H ƒ 7 5o Boekw eit 5 50 ii ƒ 6 60 der t ƒ 5 25 i ƒ 5 7 5 l ivei ƒ 21 75 1 2 75 3 50 il ƒ 4 25 Boter per 20 N InferieureV 21 2 s ƒ 10 ii ƒ 17 irue li Vala I Zwolle 17 October iliddeiprij en tre ƒ 7 30 Boekweit ƒ 5 95 ijerst Boter per N tt ƒ 1 12 20 N ü 21 olle I 1 t Londen 14 October Boer fr kwaliteit inferieure Haauw Friesche 11 ii 12o Kan 10 il 112 Kaas vast Edam 4s ii 52 i i 15 October Granen i i g t irwi v iinigter vr met veel invoer D prij en ba ven even tl iaiiu Gerst meergevraagd Haver vast Aaiiviu r i dert eeru i tcren 1520 qr inl en 30140 qr vr tarwe 2i ii qr inl eu 030 qr vr gersten 930 qr inl en 6KsO qr vr haver l sii en 4060 vtj meel IH October Aan de veemarkt werden he en aangi iodeu 1320 runderen 3005 kahcren 40 0 scha fn en 205 a ens Voor beste runderen wenl 1 10 voor lito kalveren ë voordito seliapen 5 4 en voor dito varken 4 S per sreei iietaald Openbare erlioop nii te GOUDA Op ilauiidaij den 27 Uito n i cs voormiddags ten e ƒ nre ii j iiris van den Heer VEbB Markt aldaar van Een HUIS en ERF 0 GROND daarac Groenendaal te Gf Te aanvaarden i i Verdere inlichttngir ijr te beke i ten kantore van den N i iri W J For tujjn Droogleever te i owdo Openbare Verkoopini te ii O MJ n A door den N iaSis j M MdNTI TN GOUDA iu het L i i e m Z im nWoensdag 29 Oclob r 1 62 dags ten 11 ure van een we g l logfitbel WOONHUIS en ERF bevattende 3 Beneden en 2 Bovenkamtis Zolder Keuken Kelder enz staande te GOUDA aan de Oostzode der Gouwe C N 54 Kad Sectie B N llOl breeder bij biljetten omschreven C dadelijk te aanvaarden