Goudsche Courant, zondag 19 oktober 1862

Bijvoegsel bij de Goudsche Courant van Zondag 19 Oct 1862 TEEKE BEIIOEFTE V QUANT WiJU TKuT te G01D4 i tdi i ii MVCV IJN ruimisvoor Ik nioEtlnke TEEKENBE HOEPTEN il = PaSSerdOOZen m dnci e siootte cii kui i i Mil 50 2 ƒ j 50 ƒ 4 5 I Ml lm Echte Engelscüe Passerdoozen mu ƒ 7 50 eu ƒ x Paber eu mderc Tcekcn potlooden Ctonté of Teekenkrijt Mil 2 en i cent het pijpje GrOIUelaStiek lift stukje 4 5 b en 10 cents Trekpennen Teekenpennen Passers Driehoeken Pistolets Teekenhaken Doezel en Bergknjt iioutskool Mondlijni Oost indisehe Inkt Doezelaars Verw Verwpotjes Penseelen Teekenkokers e 17 Teekenportefeuilles m TBerig t aan de Dames Fransch Anilin Praeparaat lm 1 ii oudi2 mu lel om 7 jde Linten Vetien Fliureel Cheni h Foulaids Boft anii l jJ ii injTin n m weinige minutiii zonder de minste moeite zelf te Oranje Blaain Poneeau Violet co Magenta ive kp 1 111 II tijTin UI on en ch 1 e l ind blijven cu als niiuw gedragenkuurcn oilii Het llesuliji met cbru ka iinnijzuig kost 75 CentS Gevernde tueu ijii am de üepóis tir be iïtigiiiir Iloofd deput voor Nederland M J H i te llrtch erJer vtrkrij rbiir te Uoan ed Bo nnii Helmond v imsterdim J ten tidhui Tiiiienbur Iniherbüin B Mediltn H J Keuken J endun Lev den N k bivemei I Aleppei L Bri ek hul en I Aliddelburï k Bairt OudeM 1 r Buijs Utrecht Kiukbuizrn ii Hiimmghm en M J Hm A f end m J Polak lillen lej Hoogendoorn Ali smgen I Dclvove Wageningui V sman V oerden G L Ruiten Zutpben H v Lek i I Blanke Kilver triit V iiviug om HLPjT Iki co bij M 1 C H M l trtüit ZUTPHENSCHE Schroefstoom boot Reederij IE1UW E DIEXST TOT VERVOER VV GOEDEREN E VEE MET DE NIEUWE SCHROEFSTOOMBOOTEN GELDERLAND en OVERIJSSEL n iiEN ROTTERDAM en ZUTPHEN 1 NGS Gouda Vin terilam Kaïnpeii A ijl e Olst en DeA enter in geregelde correspondentie met ENSCHEDE en ALMELO Mill RIK an ROTTERDAM AWKOMsT T ZÜTPHEN nl l tijr ing eii j OoiuVrliG ei lu mul 1 u 11 ZÜTPHEN V eii d t r I st r tg s rioi t i ten fj un Ie ROTTERDAM ft l elfi d tijd AOEXTEX Ie fc W GL Ell te Pennter BOl I I 1 LM N te OM H J OMR E r te Jfi wV WKjMVN eK ije i I II v iruin lN Tr Ie i n tt Jmn t l KORTFAI X lu il l nnlo vvsAILIIiKOAl ie Rul terdirm J Sl V v vH LFK CIIL iT I aimjvhet 7md ij li v iir iid inll tien Ligter gereed ligt urn d Goederen ir outvangst te nemen Uc 1 e 1 02 DE DIRECTIE Aanbesteding Door Je A oedm s CommiS ie vin he 4 Regiment Infwtekii lu girrizoer zal ondtr rautre goedkeuimg vin den n er koLONEL R giineiits kommandant op Maandaij den 0 dezer des middags ten 12 ure worden aanbe teed de lev er 11 tie van Vlcesch Vet Aardappelen Groenten Winkelwa ren Turf en Spek benoodigd voor lie menige vm gtnoemd koips De voorn aarden liggeu tei inzage voor gegadigden ten biiieele van den Adjudant Oiidtr OH lil Rl VRD in de kizenie alvvaar cok de nnbesiediiig al plaats hebben De Commissie voer de LOTERIJ ten beiioev e der Vereeniging Hulp betOOn enz alhiei brengt nogmaah ter ktunia aan allen die daartoe wel vvillen mede verken dat zij leeds onderscheidene f aiije prijzen d larv oor outviug en herinnert teven dit het hnr aangtmam zal wezen de toigezegde ot daarvooi bestemde aken vuoi 31 October te ontvangen a UI het hu s van Alejufv ronvv HOFFMAN Indien er lieeren 1 VBK i ivA ilN of AMNkELIERS genegen mogteu zijn om dooi toezending v m prjzeu uit hunne fibriiktu of winkels de loterij te bevorderen zou dit met dankbaaiheil worden aangenomen De LOILN ijn te bekomen i 75 Csnts bij Mejufvrouw KOLPF VAN OOSTERWIJK op den Khuceij en bij J BIK Jr op den Korle litmhireg De digen der tentoonstelling eu dir trekking zullen liter woidcn boke id gemaakt Prijzen der Eflecten AMSU IU vM A riju ig 17 O tober I ajf ti llu 1 kücr ku 1 = if 7 7 Via J911 9 4 li z 56 8 2 lC 451 4 43 531 49 16 453 4 101 6 101 74 8 82 4 9lV 911 19C i 197 49 54 5i 4 273 4 7 o li 6 75 62 02 il 7l a kxrs 7 iu 1 Ncd iv h 21 2 dito i dito 4 453 9IV4 l = 4 jnd Hiiidelin 4 O 1 L tuiiij 1 Vmd II V 1 d Rijii p l 2lidgiellotl 21 Spinji obl 2 dO buitinl 3 d binnenl 1 Poitugiiolil 1 Eu l obl II 5 d i 2s 29 5 Cu l il i 5 d IMO 4 d 51 i ie 5 d O irie 5A oïget pvv Pnn eii I j9 5 Ju t bijGoU 5 dito 4 54 27 74V 62V dito AlfUiU 5 dito Ulo 2 s I il rente Vmi t 5 I d lilt 1 554 5 I Me ülilb A Ier Bocta vikUrj v u i lili NKM VN Gemengde Berigten Het suez kanaal zal binnen kort het water der mild llandache zee kunnen opnemen Bij de opening van do Storthing te Lh istiania iiecft dekoning van Zv eden en Noorwegen de invoering der conscnplie aingekoudigd De stad Grenada hal geen reaal m kds om dt kouiugm Isabella te ontvangen De baukiei balamauca heeft zich over haar ouifermd en degelden voorg schoteu De itahaausche minister Pepoli is op reis omeene brujd tt zoel n voot deu kroonprins Ect hongaarsche spotprent telt Garibaldi voor zonder regtcrvoet letor hmanuel zonder regterhandea het itahaaa jclic ministerie zonder hoofd Bij Doorn is een bijzonder groote tn zet i schoone komngs arend e eschoten Proudho i die totdusver zeer armelijk leefde sehunt r otseling in betere omstandighedengekomen en heeft te Vassy eeu huis gekocht Di wekt bedenkingen Ku hert eert men weder da twee legiueatu uit Ron naar FrankrijkzuUeu erugkeereu De wond vaa baldi is gepeild de kogel zit ei in en zal er bmnen weinige dagen uitgehaald word i De pijneu ziju bedaard De keuer vaa China veroorlooit m de geheeie u tg vtiektheid van het hemelsohe rijk de chnstelijK e odsdienstoefeain en preütiviug De nieuwe burgemeester van Enschede heeft ziju ontslag in edieLd Uit Rotterdam petitioneert men tegen de voorgestelde belasti g op de kofBj Er bestaat plan bij jaze regering om lu vcrcenigine met Eiigelaii 1 eeae expeditie uit t rusten ten einde paal en perk te sttlleu aan de zeeroo verij ia de mdi he wateren Het k uUrhe dagblad verkliart dit zij den nieuwen minister president met zeggen kan hoe zij over hem denkt omdat de vnjheid van drukpers m Pruisen daartoe te beperk is De doodstraf i it esproke over de deserteurs die zith bij Garibaldi aauge sloten hadden is vtianderd in altijddurende gevangenis De lessen over het latijn worden door professor Plujgers te Levden m het nolUndsch gegeven Te Abberhroek is een huis eu schuur afjrtbrand Mea vprwacht Garibaldi stellig te Londen zooJra zijne gezondheid het toe aat Te klein bchnellendorf is een standbe ld onthulu viu 1 rcdenk dengroo e Een bronzen beelü op i rrm ren voetstuk met h t opschrift Aanzijn erootea koning Iredi rik il het lankbire Silezie De pruiauchemmister van oorlog beeft zieh naar wi serlaud bej evea om mt te rustinvan zijn vermoeijeuden veldtogt tegfu de tweede kamer De algemeenevergidering der maatsthippij tot bevoidermg van dp afschifhtig iler slavenij te s Hage heeft tof de ontbinding der maiischappij besloten De fransche gezant te Kon tantmopel beeft last gekregen om de russischevertoogea tegen den militi ren weg door Moutenigro te ondersteunen Een voormalit uirecteu dtr braulvAdarborgmaatschappij Lltrajectum teZeist 15 gevaiikelijk naar het huis v u arrest te Ainerslooit overgebragt besehuldigd van gtldea verduisterd te hebben Prins Het onderzoek ia Beven öunranic heeft noi weinig goud opgeleverd het gevondene bei talt zich bij koirels Ter gelegenheid van den verjaardag viu der h oninp vaa Dcnemaikeu njn e iltona in Holatein ongeregeldheden voorgevallen In 1530 is te Dt negers m unuamt gelooven nog met zeer ii Ie uin taande mij latiug waat 41 slaven ija nog onliu v a ee jl it e weg eloopen Mea zal eea bis hop van de anglieians e kerk 11 Miditrisear zenlendie zijn zetel lu di hoofdstad des eiliais l ve ti tii Het gouveniement vaa Vergadenng van den Gemeenteraad Ztttin van Vrijdag 17 Ottobtrr Afwezig de HH Keutm er en Poolman na bet goedkeuren der notu len worden ter tafel gebragt de navolgende stukken il Missive vin het alg M ssive nis Adres vin B M vaa Leer e s tot het behoud vaa het subsidie aan de ïraelitischc armenschool zal liter behandel w or len Adres vaa H Krop om met 1 Nov a eeivol oi slagea te worden als hulponderwijzer aan de openbare armen ebool weU oatsl eeapang wordt veneend Idem van de HH A de Jong en 7cueu cun icrleiiging van uuur voor 8 jTir op de thans bestaande voorwairden be lu t Is voren Idem van J de Bruin tot verlenging v u huur voor G jiar tegen ƒ 3 s jaars van een stuk e grond in de Kruidenier tra t als voren De buur au d n kiemen vol lokn uit December udi ei de wordt het dagelijk ch bestuur magtied dieu wedei voor 6 ia ir te Atrhuren Di positie van ged stateu omtren ku keftijd der kudeitii die deOpc bae = h l n bezoeken en vm bezold der oud i ijz i = bij ontstentenis als ander its B en W dku vj r m nnl i en op mte advies vin de pldatselijke schoolcomm smi net midshe luit höudp e regeling aer Dezoiaiging vaa üooia en nuiponüecwijzers in dien zia te wijzigen dat bij ontstentenis van dei hoofdonderwijzer hij dic hem pervangt zijne bezoldiging geuiet hij ziekte of afwezigheid met verlof b bouit it hoofdoodTwijzer zijne bezoldigmg bij scho sing ontvangt de waaniLmpr het vrijvallend gedeelte met dien verstaride dat dit gedeeUe met ZIJD eigen bezoldiging met meer bedrage dan schirschte zoude oiitvangen hebben nadat de HH lortuijn Droogleever van Gei jep Pnnce hemper en dt Gra e daarover het vvoo d hadden ge oerd wordt dit voorstel met algemeene stemmen aauecoomen Adres van den heer J 4 Aioniiju ter verkrijging an eene vaste aan IcgpUats voor de Ouduva cjscht stoomboot wajrtoe up oor cl vanden VOO zitter Liet algemtene = iemmen be lotea wordt diL aan te wijzen achter die an de stoomboot de IJssel teffen eeae recognitie van J 10 3 jaars llsuu komen m behandeling de verschillende adresaea en voo tellen lu betrekking etaande tot de begrooting dienst la63 Adres van W van Bemmel om verhoor n van jaarwedde de comm v in fabricage prtid i cert goedgun tii de b giOolmir commi3sie ii vior eene gra iücatie van ƒ lÜO nadet de HH Kemptr en Buthner hie jver het woord hebben ge oerd wordt het laatste met alg stemmen aangenom n Adres van N Simons als boven adviea der begr comm om afwijzende te besch kken ditn overeenkomst g wordt besloten oor tel an B enW om ïijdelaar te benoemen tot controleur der scheepVdartregten tevens belast met de regeling der dienst v id e ambtenaren derpi belastingen en die bezoldiginsen ot hetzelfde brdrag tot een te ereeaifen en voo stel der begr comm om dien ♦ itel te verleenen maar oö bezoldiging o i eeneu anderen post der begrooting te brengen hierover ontaUiateene lanudun e heraadslatring wiaraan de IIH de Grave Bm i i Prmce deehiemen en wordt dt tucl met al stemm n verleend htt voorstel der begr comm met 10 tegeii 3 stemmen Aerv arp a Adress u van C tolwijk eu C C bchetTcr om verhoogmg vran wedde nadat de hr Bnehner als I d dtv btgr com n nog nader h t advies dier comm tot afbt miüiug had toetrüicht wordt dien overeenkomstig besloten üor tel van B en V om de kosten voor h t cboonbouden vao mt raadhuis met ƒ 50 te njfe mt t ƒ 100 te verhoogen worHt na eenise discuss t tu r HH rulij Juchner en Kemper het laat tt voor tel ma 11 tct stemmen oürstel om voor eene aanicgplaats voor stoomb oten aan den vrxr ren hortua ƒ 990 uit te trekken en daaimede tHjUuideud alri u r begr comm wordt hiertoe eenparig besloten dien Ten oVe zal op alle iDgeyondeo adressen om huur als anderzins vjn dit ttrrem afwijzend worden be cliikt van B o A om het aantal nolitiiagenten mtt 2 te Tt r meeidcren en het adv utrbCj r ruium ter afw tug hiervin dKhümƒlOO meer uit te trekken voor btloutimg ah buite gevouc a tmeu aUuu wordt voorgelezen eene memorie vau den voor itttr als fd dir jd politie ter wederleg ng au het advies waarni Ptnije ffedathtenwi i ieims plaats heeft tussche de HH Prince den voorzitter BucLueren de Gravt waarna het voorstel der torn i mtt 9 tegren 4 sttmnien word aaup i Lunieu Missne van HH Curatoren vac het gvmna lum om de irw Ji e vanden docent m de hüllaud chi ti 1 lu kttt rkuii c met 2 O it l y cei en Adres vn dtu hr H U K iiier = um Gennep dtn Aoorzittei d Grave en Km pi r h vvooid wordt het oorst l der eomm un l 7 tei ei teunien e u stelt de hr liuehiier voor hetwelk btho rh n v rdt oi L gratifieatii van J lUO toe te I an htt eeu mei i emttn eoedgekcujd der comm om de jaarvvedie der hoofd i hrA jufvrouw en thoo te veranderen an jO e 1 ƒ bOC en J 10 van ieder kind boven du dcrt irul Buchner en Kemper van gedachten cl tegen 2 stcniu n aangenomen der isr iehookoram om het j n 1 behouden nut afwijzMid advies der pi cL r b gr onim wordt d t subsidie eenparig to l adies van B M van leer e s van dtn voorzitter om de g i er v jr de natio air mil tie e telh i up ƒ dO u n au i Jiiien Over aJiide t t benoemiig vun een d it m j üui p wordt bti j nd de hr J Nhuraaeltr iplI i c i met terwildehr J Po eu 2 temiueu op zith vereen t de Tot letriar in de gimras tiek woidt benoemd e lir H J Steenbergen met 8 tenvnl de hr v J C de Giout 5 stemmen verkreeg Alsnu wordt het digLlijkiieh bistuur gemag igd tot aanloop van wc stukjes grond ter waaide van umatreek bO Hierna wo l de v gdderiiip j e lot n Tweede Kamer der Staten Generaal er ldgen o er te Begrooting r l De voorloopise verslairen der afdeeJ Bgen v kamer over de eracl lUende ï oofdstukkpn eu de v e middeleu an de t i it begrootiag voor 1863 zijn ichlereen volgend bekend gevvorden Vleemeene beschouwiuiren v orden m het verldg ovei hoohlstnk I i evonde dj n het algeHieea van welwillende gez ndhtid tegenovei het minj Wrtl tuigen el zijn er enkele leien die geen