Goudsche Courant, donderdag 23 oktober 1862

H 59 tS 2 DoMeMag 23 October GOUDSCHE COURANT gestekfe vérandertngteii taiB fc juicliea docfc eea verf fpoStm aantal was veel gunstiger gestemd en verwachtte goede vruchten van de ijverige werkzaamheden der tegenwoordige ministers Verder vror men of de aangekondigde wetsvoorstellen ter hervorming vau het belastingstelsel stuksgewijze of gezamentlijk aan het oordeel der kamer onderworpen zullen worden De gevoelens hierover verschilden zoo als mede over de verklaring van den minister van financiën dat de afhankelijkheid van de O 1 baten loodzwaar op onzen üuancielen toestand drukt Vele aanmerkingen werden gemaakt omtrent de nieuwe regeling van de zaken der onderscheidene eerediensten die velen minder geschikt voorkwam om de betrekking van staat en kerk duurzaam op goeden voet te vestigen Over het eindcijfer der begrooting is veel gesproken dat echter tot geen resultaat kon leiden en in het algemeen erkende men de strekking van het bewiqd om onnoodige uitgaven te mijden Bij het onderzoek over justitie heeft men oj helderingen verlangd over den stand der werkzaamheden tot herziening der wetboeken aangedrongen op de wijziging of intrekking I der zondagswet en ep wettelijke voorziening ten aanzien van I buitenlandsche vennootschappen De tweede afdeeling van du hoofdstuk IV herv eeredienst enz 1 gaf aanleiding tot den wensch dat aan de verschillende kerkgenootschappen eene vaste som in eigen beheer onder genoegzaam voorbehoud mogt toegekend worden Het onderzoek over de wet op de middelen was van minderen omvang dan vroeg3r omdat de aangekondigde belastingwetten Eianleiding zouden geven tot opzettelijke behandeling der punten die anders weiligl nu ter sprake zouden zijn j gekomen Nogthans viel er bedenking tegen de opvoering van het personeel dat weder nageno ir een ton gouds hojger geraamd was Sommigen drukten hei vermoeden uit dat de accijns op het zout veel meer zou kunnen opbrengen indien niet voortdurend op vrij groote schaal ontduiking plaats had In eene afdeeling werd evenzoo twijfel geopperd of het toe j zigt cp de heffing van d n accijns op het geslagt wel allervVegen behoorlijk plaats vindt Ook werd geklaagd over de wet op den waarbor van gouden en zilveren werken van 18 sept 1852 die niet aan de verwachting voldoet en het publiek met beveiligt tegen bedrog ea misleiding Vele leden maakten ten aanzien an het hoofdstuk marine I de bedenking dat bij dit departement zekere verinderljjkheid van inzigten scheen te heerschen die schroomvaüigheid moes 1 ten wekken tegen de van daar uitgaande voorstellen Anderen daarentegen meenden dat de veranderde zienswijze des ministers zich zeer goed verklaren en ook verdedigen liet Zeer velen bleven gestemd tegen de pautsering onzer schepen op eenigzins grootere schaal Het bedir van het cijfer voor oorlog had velen te leur gesteld en er scheen ook gecne epaalde strekking te bestaan om de uitgaven an dit departement te bekrimpen Men had dit te minder verwacht omdat de aanvrage afkomstig is van een kabinet waarin mannen zitting hebben die vroeger als leden der kamer steeds beweerden dat d3 uitgaven voor oorlog Uiet in evenredigheid waren met on geldelijk vermogen Anderen weuschten wel vermindering maar misbillijkten geenzins de houding van den minister Men drong aan op de legeir irmatie bij de wet op betere inrigting der schutterijen en van de wet op de inkwartieringen enz Bij d3 overweging van het hoofdstuk koloniën waren er in drie afdeelingen leden die wel hulde deden aan het regtschapen karakter van den minister maar die uiet te min verklaar den dat zijne handelingen en gebleken bedoelingen hun voortdurend ernstige bezorgdheid inboezemden Men wees op het besluit van li ma rt jl betreffende de Delftsche akademie op de verdediging van de emanieipatiewetten en vooral op de Tooigedragene cultuurwet Een veel grooter aantal leden vereenigde zich geenzins met de gemaakte aanmerkingen Voor zoover het de cultuurwet betrof was het als voorbarig te beschouwen Overigens noest het bevreemden dat men aan de eene zijde volkomen regt liet wedervaren aan de eerlijkheid van den minister terwijl men wantrouwen in zijae handelingen of bedoelingen liet doorblinken Hij was lid van een kabinet wier Ifden gedeeltelijk tot de voormalige koloniale oppositie behoorden die nimmer met overhaasting maar met de meeste behoedzaamheid verbetering in den toestand ven N Indie wilden brengen Die ambtgeaooten zouden hem zoo noodig in zijne vaart stuiten en eindelijk had men zijne stellige belofte dat bij Toor alle ingrijpende maatregelen de medewerking der kamers zoude inroepen Eindelijk werden eenige bijzondere punten besproken en vooral aangedrongen op nadere inlichtingen betreffende het werk van Houey en de yroegere financiële geschiedenis van N Indie 1 6 oag n vta ds tw dde lEamar heiast met bet Ot derzoek van het adres van den heer m Schillemans wegens de uitzetting van zetereu Gbaries Guy zich noemende graaf d Hombres heeft verslag uitgebragt inhoudende dat zij het diep betreurt dat iu deze zaak de nederl ambtenaren zich hebben kunnen veroorloven in stnjd en zelfs zoo veelvoudig en in zoo hooge mate in strijd met de wet te handelen Z j stelt mitsdien voor een afschrift van het verslag aan den minister van justitie te zenden met dringende uitnoodigii jj om daaraan zijne aandacht te wijden Mtu verneemt thans dat het wetsontwerp tot regeling van het regtsgebied der regterlijke coUegien enz wederom ea wel onverander l aan de tweede kamer aer stateu generaal is aangeboden Door den commissaris des koniugs in de prov ZuidHolland zijn de vier militie districten van die provincie verdeeld in 28 kantons Het derde district hoofdplaats Leyden bevat de kiutons u 12 19 te weten Leydtn Leyden Ley derdorp Soeterwoude Oegstgeest Noordioijk Noordwjjk Noordwijkerhout Hillegom Lisse Sasseuheim Warmond Voorhout Rijnsbnrg V dkenburg Katwijk H ouhrugge Woubrugge Hijnsater oude Alkemade TerAar Nieuwveen Zevenhoven Nieuwkoop Jlplien Alphen Oudshoorn Aarianderveen Zwammerdam Bjsüi ip Bentlmizen Hazerswoude Koudekerk lö Woerdtf Woerden Waarder Barwoutswaarder Rietveld Bodegraven Lan eruigeweide Papekop Hekeudorp Oudewater Gouda Goud Haastrecht Vlijt Stolwijk Berkeuwoude Krimpen a d IJssel Ouderkerk a d IJssel Gouderak Moordrecht Broek Reeuwijk Siiüpwijk Stein Schoonlmmi Schooutioven Bergambacht Ammerstol Lekkerkerk Krimpeu l Lek Zeuert a ïöj Zeveuliuizea Bleiswijk Moercapelle NoordWaddinxveen ZuidWaddinxveen Nieuwerkerka d IJssel Capellca d IJssel Hetgeen dezer dagen in Pruisen is voorgevallen verdient wel in hooge mate de algemeeue aandacht ook hier te lande Pruiseus tweede kamer nl weigerde voor de tweede maal de voorgedragen begrooting vau oorlog tot een bedrag van 36 44ti 96ü tblr ongeveer 66 millioen gulden gotd te keureu Zij achtte eene som van 30 716 658 thlr mim 55 millioen gulden genoeg voor de strijdkrachten des lands in vredestijd Met het oog op dit votum vragen wij of een bedrag van ongeveer 13 millioen voor Nedenand welks bevolking slechts een zesde van die van Pruisen bedraagt niet veel te groot is Men bedenke voorts dat Pruisen een der groote mogendheden is die hetzij dan teregt of te onregt zich geroepen achten om het zoogenaamde europesche evenwigt te bewaren en die dus iu zeker opzigt veel meer Jan de mogendheden van mindere 1 rang een oehoorlijk leger wel op de been moeter houden Naar Pruisen gerekend zou onze begrooting van oorlog slechts 10 millioen moeten bedragen en zelfs in verhouding tol de in Pruisen afgekeurde begrooting zou de onze niet hooger dan 11 millioen moeten zijn Fnescke Ct Burgerlijke Stand GOUDA Gebores 12 October Barend Hendrik onder B H van in Werve en C Thim 14 Pieter oudtTS P Boot en G van der Kemp IS Johannes Martinus ouders J C Reebeen en T A Kademaker 17 Pieter ouders G Diepenhorst en J MuUer OvLELKDEN 15 October Kaatje Hornea 4 d Hermioa van Wijk 8 j 16 Johannes Casper Weijgers 7S j Adriaua van Peet ÖÜ j SCHOONHOVEN Ingeschreven van 3 tot 10 Oct Geboren Jan Leendert ouders H de Hoog en P J Edeling Angenierta Maïj i eta ouders W van Oostrom en C Graus Overleden G Hoorn 68 j WOERDEN Betallen 11 October M Visser geb Mooij d 13 A E H Vcrweij geb Berkestein d 14 A Bons geb Kroon d E Rateland geb Killestein d 15 J P Yernet geb Veldhuizen d 16 3 Sneerman geb Pijpers z Overleden 11 October Piettr van Schajik ruim 2 m 13 Mees van den B rg ruim 8 j 15 Hendrik Nicolaas Paling 10 w OtiDETBOVWD 11 Oct Theodoma Verheul 26 j met Alida Rootb 29 j Ter Bc ïdrnlilterij van A BRINKMAN S mm en voor Gouda en Uitgave van AOod Huven Deze Couri it ver t liiint dn Ü jiideuVis en I jwA In de St i l n clij dt i kii uc W t ih1s c v a De prijs nci iirieni iniidïüis r ai iojt W t J 2 De inze iiiini ïle ilvc €iiti ïvki uge Lbit dt ui des morgens teo 11 ure Overzlgt GOUDA 22 October De fransche minister van buitenlt ndsche zaken de Thouvenel heeft zijne plaats ingeruimd aan Drouin de Lhnys Deze gebeurtenis mogt men meeuen behoeft geene verklaring de ijverige voorstander der zaak van Italië wordt vervangen door een man van gtheel anderen zin Pijnlgk was de indruk vooral in Italië waar men zich met ijdele verwachtingen vleide De staatkunde des kei ers blijft zich zelve gelijk ondoordringbaar als of nukkige nillekeur hare schreden geleidde en toch kan men de gedachte niet weren dat alle noef medewerken tot de verwczeutlijking van veruitziende en dreigende plannen Italië kan bij zulk een staat van zaken onmogelijk tol rust komen en staat bij vernieuwiug bloot voor de woelingen en verwikkelingen die naauwelijks ecuigzins gestild waren De keizer beweert nu wel dat zijne politiek in niets verandert en als wij hem op zijn woord gelooven dan moeten wij erkennen dat zelfs zijne ministers het niet begrepen en eene andere rigting voorstonden dan hun meester Wat nu ook hiervan zijn moge de loop der zaken is weinig geschikt om het vertrovwen op den keizer te verhoogen Engetaml gaat voort in het huldigen van Garibaldi die iiaain is een beginse en daar schromen de aanzieulijksten met hunne sympathie opentlijk te betuigen voor den edelen volksvriend wiens naam onafscheidelijk is met Italie s eenheid Men miskenue het doel dier vereenigingen niet al schijnen zij geheel zonder invloed Eene krachtige overtuiging uitgesproken door het volk van Engeland oefent een onmiskeubaren zedelijken invloed en indien dit allerwege kon geschieden dan zou uit geheel de beschaafde vereld de kreet opgaan geen vreemde bajonetten ter onderdrukking van het versleten gebouw dat alle ei i cne kracht mist In Fr ii krijk weet men waaraan zich te houden mair in Praisen g iat men den strijd te gemoet D uir moet het nog i ij de uitkomst blijken uf men zich krommen wil onder de willekeur Tot nu blijft alles rustig en beda ird dit is de ceaig zekere weg om dwang en geweid te overwinnen Dan eerst zuUon regt en vrijheid zegevieren als het volk de kracht zal kennen van het rustig en onbuigzaam verzet Het valt ligt den opgeruiden hoop met schroot uiteen te jagen ma r het is onmogelijk den wil te buigen van den naarlijk rjen man Advertentieblad Omstreken PDTVTiriVT A NT ï j Ad cTtenticn van ééa tot zer JjHilN JVIVIAIN regel m t i ii ni = zt X is SO ent voor 1 Bui t e iigev oue let era woidtu berel lid naai plaatsruhuto Intusschen gaat Pruisen eene onheiUwangire toekomst tegen Oostenrijk juicht ia dien toestand en verheft zich op zijne trouw aan de constitutie die waarlijk ook da ir nog slechts gedtclteliik is ingevoerd en toeg past De berigten uit Amerika zijn bedroevent daar zij niets dan telkens heviger verbittering aankondigen en de wreed gevoerde ooricg altijd afschuwelijker dreigt te worden De ma itregel ter vrijverklaring der negers heeft bij het zuiden tegenmaatregelen uitgelokt die van schromelijke barbaai sehheid getuigen De afkondiging der oorlogswet iu het noorden wekt een algemeen en diepgaand misnoegen bij eene bevoll li g die aan e grootste vrijheid gewoon w is Daarom wordt de maatregel nan de onedelste beweegreden toegeschreven ata het besef der regering dat zij algemeen geh iat en vertbcitl wordt en dus alleen door geweld haar verbeurd bestaan rekken wü öuttenlonïi IiOnden De zoolang besproken en anïsti rbeide Ga i i lp T n l 1 favern Tavern rien a tr i drie e3 of ftelide lid geliou i en eene t l fransclK n aai v in vende uerai ribaldi mecting heeft heden namiddag in de Loiul plaats gehad en werd tot algpiiieen genoegen va den van den italiaansehen held met een scliittt bekroond De zaal was opgepropt met een zit dig publiek en ofschoon de verschillende uren duurden werd de ord geen oo ri verstoord De speeches bevatten iu J i als die in New Castle eii andere steden den dat is diep gevoelde sympathie voi zeer strenge gisping der bezetting vau 1 en i troepen Telkenmale dat tloor de SjTt Gariliakli werd gebezigd lietei zicli ui l ehingcn liooren en hetzelfde gescliiedde i dtr keer u it de be zetting van Romj werd verklaard verderlUCik te iijn voor den vrede v m Italië en voor Europa Het oity parlemeulsUd de heer Western Wood die in deze hoethinigheid als president de vergadering opende verklaarde in eene zeer korte doch warme redevoering dat het doel der vergaderiug was V innige en algemeeue sympathie voor Garibaldi uit te drukken 2 te protesteren tegen de voor Italië verderfelijke bezetting van Kome en S hel opmakeu van eene petitie aan graaf RusscU waarin ons gouvememeut verzocht zo i v rdi te trachten een einde aan die bezetti te maken gestelde punten werden met davereno toejuichingen i men Het edrag van den lord miyor om ii ilii i i deze meeting te weigeren werd door onderscheidene 1 lijke sprekcis hevig gegispt Nadat de drie genoemde besluiten waren goedgekeurd werd den president dank gezegd voor de leiding der vergadering die daarop werd gesloten met drie donderende vreugdekreten voor Garibaldi en even vele kreten van afkeer voor den lord mayor Heeds lang vóór de meeting aanving waren er voor en iu het gebouv een aantal