Goudsche Courant, donderdag 23 oktober 1862

politie igeiK u igeiK u ijUlI ten einde de rust t bewaren en aiie ongerei Iheaeii voorh uui en otAe lijk eing der aanuezigt maakte ever vei duu luders prg zensu iardigen maatregel v in vuur org overjo lig 1 Parijs 19 Oo1oj £ Jp heer L iiour d Anvergi e is uouoemd tot aiiiu i jaueur te Roii e de heer de ïaUe rand tot stevolvnagi gd rauiL er te Beiujii de hec de Sutiïcs te Tur jn de lieer B uidiu te sllag de heer de Fourniei te Siokhüiin 2t October l e Moniteur deelt mede dat de heerDroiiii lie Lliiiv den 18 ue er eene eiiculaire aan Frankr jK sdiplomaiie e igeiiteu in her Lniiteiilaiid heeft doen oekomenwaarin hij uinwjs in welken gee t de minister s kei crs poJ tiek uj v t i ifc politiek is aawgewe jn in s kei r briefvan 2U mei die oulaugs op ibdar gfir ik is Sr is niets 1 veranderd L e keizerlijke vegeriag b jil Bet develfde gevoelens als voorheen behield jegena tw i K waaraan zij iu gelijke n ite hare gehechtheid beivezen ii t De keizerlijke iregeling zal voortga n al hare zegen te w jdn aan het werkder vemoening in Itaii door haar ondernomen zij zal dit doenin het besef var de moeijelijkheid en het grootsche dezer zaakmet even weinig ontmoediging als ongeduld 21 October De turksche gezant heeft zijne geloofsbrie jven aan den keizer overhamligd en gezegd dat de sultan dcu weuoch koestert om de vneudschaps betrekkingen tusschen de 1 beide hoven meer en meer te bevestigen De keizer heefgeaitwoord da hij steeds met veel belangstelling diens loyaalen moedig gei rag heeft nagegaan en zijne hervormingen toegejuicht Berlijn 17 October De koning heeft toen hij op 14 dezer verscheidene deputatieu ontving die hem de bekende reac tionnaire adressen overhandig ien volgens de Kreazzeitung het volgende geantwocrd ïr bestaat eene ernstig crisis zoo ernstig als ik haar niet j vernacht had noch verwachten kon Mijne woorden zijn verkeerd uitgelegd geworden omdat eene op het dwaaUpoor lei 1 dende druKpers den zin daarvan verwrongen lieefl A m mijn eigen werk de reorganisatie des legers zijn hinderpalen in den weg gelegd Vat baten nu tijdelijke r jkdommen helpen alle goederen die de hemel ons gegeven heeit wanneer er geen bescherming voorhanden is ais ze bedriii d uüilIcu En zelden heelt eeue onderneming aan zoovele aanv ulen Lioot gestaan Ak door mij ondernomene en tot wel ji des lands beoogde reorganisatie Er uerden wel is waar da iiv oor offers geeischt ma ir naar mijne o erluiging kunnen die gedragen worden zooals uit dtu financie eu staat des l mdj blijkt Daar waarin ik iuilerilrfad nare la=ten zag heb ik mij tot verligting bereid betoond Ik heb mit jdien toestemming eve i tot opheffing der biiiteiigeuone verhoogiu i der belastingen In plaats van da rvoor dank in te oogsten heeft de k iiner an afgpvaard gden tot een adres n aloten dat niets miniler dan eene dankbetuiging is Dit grieft diep Maar zooals gij te reg opgewerkt hein niet de legerorgauisalie is het eigenlijke punt van ainval het doel is van geheel auderen aard Voor een deel zijn de maskers gevallen Ik wil de staatsregeling ongeschonden hindhaven maar het is ook mijn onwrikbaar besluit en vaste n il de van mijne voorvaderen ovegenomene kr on en de daaraan M ii ondene coastitutioi eb regien ongeschonden te handhaven Dit is noodig in t belaag mijns volks En da irtoe behoort even als tot bescherming di r bovengenoemde goederen een v ist a ineeuo eslo en b aand leger en niet eeu zoogenaimd volkleger d it gelijt een prius met g scliroomd heeft te è ZLi u achter l et p trlement moei s aau Ik ben vast besloten meimeer al te i eincn van mijne rtg en Zegt dat aan uwe las ire ei bij Acet nu en hoort hoe ik hierover denk Een ledei orge d il de e zi nswij e verder verbreid nordeen oudersteiuiai mi iC is dit p iats lieeft dan zal het ook neer beier ir ii u int de ilaiagti ie God heeft ten allen tijtle over l ruieu L i ikt Hj z il ons ook verder beschermen Prui eii s is iramer e tlt l voor koning en vaderland Turijn 1 O t jber He Di cn iuue spreekt het gerncht tegen i ii tt mini erie ijne demissie gejieven licel t Daarvoor gt dit bLiil bestou l geeae de minste re len Indien dit geschied ware ten gevolde van de aftrediii de heeren de Thoi venel iiui zou liet miniolerie daardoor rc i bc ijs van zwakheid eo onbetamelijkheid tegenover het parlement en do kroon gegeven nebben Het blad veegt er bij dat de niialsterieele crisis in Frankrijk alken beschouwd moet worden als eeu stilstand in derameinche knistie en niet als een terugg ng en dat ditoveviirens de italiauen moet leeren meer op zich zclven tere i binnenland GOUUV GisoRFN 17 October Johannes Dmitl ouders j Berl ja OvKBLELFS 19 Oct C an der Monde wei 75 j i A de Haas 10 w ADVFRTENTIEN LQilIJH Vlaamsch Liouenhuis Wij hebben de Eer de ontvangst der NIEUWE MODELIEN van WINTERMANTELS te berigten GOCiFE C 241 Kaïiling en Bentlage GrOUda 2 Oct Wij on eei ensian een pinicuu en brief uit PV t Jp h 4 an 1 de er het volgende To n ik uwen laatste ont ving ad ik geeae gelegenheid dien te beantwoorden daar ik rifle pits moest helpen graven omdat wij Jackson elk oogenblik x n te tasten Het zou echter onmogelijk ge veest zijn de st l ijgt n i j n verdedigen en ik geloof dat de aanstalten ter verdediging slecnts voor de leus waren en d it men de stad zonder lag of stoot zou hebber ov rgegevei Bg den ontvangst de er zult gij reeds weten d it Jackson naar de vallei van Shenando ih terug gftdreven is Het is echter slechts eene halve overwinning geweekt huenel gekocht door een verlies van 20 0UÜ man aan onze zijdfi Philadelphia is geheel in een hospitaal veranderd Op dit oegeublik zijn 13 0üd zieken of gekwetsten in de stal Alle ledig staande huizen z jn door de regering lu besLig genomen Ook de universiteit is in een ziekenhuis ver iuderd Er i log geen einde aan den krijg te voorzien Zoo er ooit eene regering was waaraan men onbepiuild vertrouwen schonk ivaaraan blof J en schatten kwistig ter dienste werden gesteld dan is hei onze regering Doch ik geloof niet dat men een ander voorbeeld in de geschiedenis kan aaunijyen dat met zoo groote middelen zoo weinig neen niets minder zelf dan niets werd tot stand gfcbragt Het land is niet slechts voor het tggenwoordige maar ook voor eene lange toekomst bedorven I Papierengeld is hier in menigte en vermeerderd steeds Wij I hebbeu papieren geld van drie centen to duizend dollars men ziet zelfs geeue kleine munt meer alles rapier en daar het volgens de wet nier mag gedisconteerd worden stijgen natuvulijk alle levensbehoef n Een pond vleesch kost hier 25 centen I 62 ned c zeer slechte aardappelen twee dollars de zak of lievei het zakje brood is het eenige dat niet vee duurder is I doch het wordt al kleiner en kleiner Kleederen zijn verschrik I kelijk duur De oorlog drukt mij zwaar en uitkomst zie ik niet I En toch ben ik innig dankbaar dat mijne oogen de groote I opstanding van iiet noorden nebben mogen aanschou vea I Een krachtig levensvol volk dat eene groote toekomst voor zich had la j in de armen van weelde en winstbejag verzonken Oeld geld maken vas aLes wat men hoorde Ook de opper lakkigste beschouwer wendde na korl verbl j met afkeer zijn blik af van dit tooneel Sedert ik hier ben is het altijd slecliter eu slechter gegaan met de fortummakerij en langzamer laud kwam de edele kern onder het nalue ijk omkleedsel door Doch de sociale atmosfeer was t j geheel bedorven dat elk die cenigzius met de gescl ied uis beiend was den donderstorm die iosbceken moest voorzien kon Ik I meen te zien in de geschiedenis dat de oorlogen in evenre I digheid naien de verpestuig van den edelijken eu maat sch ijipeiijken a lno feer in het voorafgaande tijdperk Ik geloof d it dit de sleutel is tot het woeden van dezen krijg Het is een u ituurlijk en nationaal ongeluk dat wij bij het opkomen van den storm ti bekwamen kapitein hebben om het scheepje veilig er door heen te boegseren meniirinaal denk ik dat het I te pletteren z l gaan en als het gebeurt is er nog niet veel I verloren De storm bekommert zich niet om het scheepje maar gaat zijn heilnjken g ing volgens zijne eigene wetten Deze oorlog is echter een vreemdsoortig ding als men dien v in naderbij beschouwt Wij strijden voor de eer van den arbeid van iiet arische ras dat den arbeid tot eere bragt 1 Wij strijaen om ons vaderland te bewaren voor negerbloed n om een zuiveren onvermengden stam te blijven vot r be chaving arbeid volksverlichtiug On e tegenstanders voor d gradatie van den arbeid vermen g lig van het bloed volksverstomping naar zij strijden voor hunne slechte ziuik met eene opoüering beleid en voili irding l die aller bewondering afperst en allergunstigst afsteekt bij de gemeene hige schandelijke minier naarop onze aanvoerders j eu regeerders het goed en bloed des volks verkwisten Ter voldoening aan den nensch te kennen pegeven in het in de zitting der tweede k iin r van 27 jl uitnemMgte verslag van hare commifsie in nier handen gesteld werden de stukken betretlcnde de begrootiiig oor N Indie vi or l5U0 om dergelijke stukkeu voortaan niet alleen voor de leden te doen drukken zien tlians het licht de na te noemen begrootingen waara in n ij de bijgevoegde hoofdcijfcrs onticcneu 1 Begrootiuff vaii Ked Iiulïe coor Oritvaii H t I Verpachtiii en 12 93fl 653 II Belnstingeu en inkomsten van onderscheiden aard ƒ 11 962 886 III Lindelijke inkomsten en cultures ƒ 11 39 3 040 IV Koophandelƒl l 469 038 V Diverseeii b itengenone inkomsten ƒ 1 997 505 VI Departement van oorlog ƒ 269 220 VII Dep lrttmentdei lnarilleƒ310 000 VlU Ontvangsten voor rekening van anderen ƒ 2 461 693 Hierbij voegende nadeelig verschil tusschen de geldelijke ontvangsten en uitgaven in Indie om te worden gedekt door nissels als auik rzins uit dea verkoop der producten in Nederland ƒ 22 437 8 14 wordt het totaal ƒ 125 196 879 arf I Hooge rege ing ƒ 646 747 II Departement van justitie ƒ 930 526 III Hooge en lage I collegien ƒ 179 680 IV Gewestelijke besturen eu politie ƒ 4 996 697 V Eeredienst kunsten en wetenschappen 3 271 256 VII Financien cultures en koophandel A Financ en 13 162 14 i B Lindbouw landeliike inWom fon o j rt£d i u2 i u55 II Departement van oorlog A Voor het Ned Indi ehe leger ƒ 18 444 753 B Voor inlandsclie corpsen niet behoorende tot de vaste landmag 23 940 C Voor buitengewone fortificatie werken ƒ 975 893IX Departement van marine voor zoo verre het niet komtten laste der nc staatsbegrooting A Kosten der active jem igt en maritieme instellingen ƒ 4 160 076 B Gouvernements schoeners en k i i ooten ƒ 535 23 X Pensioenenen gestichten m ek gheid ƒ 1 837 570 XI Uitgavenvau ondti lu j 3 912 765 XII Dagelijks ie on voorziene uitgave f iuU 000 VlII Buitenïewone uitg iven en onvoorziene tegenspoeden ƒ 500 000 XIV Betalingen voorekening van anderen ƒ 2 461 693 Hierbij voegende de dekking van het nadeelig verschil tu schen de geldelijke uitgaven en ontvangsten ad ƒ 22 437 8 4 en het excedent ad s 349 493 verkrijgt meu het totaal eindcijf r van ƒ 125 196 879 Bagrooiiny vai Suriname oper 1862 Ontvangsten 1 144 350 Uitgaven met inbegrip van ƒ 163 000 als kost n tot voorbereiding der emancipatie ƒ 1 678 350 Seg ooÜHj mn Curacao en rhJerÏMoriglieden mer 1862 Ontvangsten ƒ 301 728 07 Uitgaven met inbegrip van ƒ 59 000 als ko ten tot voorbereiding der emancipatie ƒ 830 728 07 Beqröoting van de ttederl t zitfingt n ter kus e van Guinea over 1862 Ontvangsten 7 166 7 IVa Uitgaven 135 166 71Vï zoodat tot dekking van het te kort eene subsidie vereiscfat wordt van ƒ 128 000 Thans is ook bekend geworden het verslag over Hoofdstuk V r innenlandsche zaken In drie afd is aanmerking gemaakt o het eindcijfer als dat van 1862 overtreffende Men klaagde ook over gebrek aan toelichting Enkele leden vonden zich teleurgesteld door den minister met opzigt tot zijne werkzaamheid op wetgevend gebied In eene afdeeling wenschie men het ministerie te spli sen en een afzonderlijk minister voor de openbare werken te benoemen In twee afdeelingen heeft men gesproken over de dienstpligtigheld der zonen van O I ambtenaren en bij die gelegenheid aantiedrongen op eene betere regeling der schut irgen op de indie iing van wetten op de qiuiranUiine op de uitoefening der veeartsenijkunst omtrent de besmettelijke v ieziekten en nop n3 de begraafplaatsen Men blijft prijs stellen op liet tot stand brengen der wet tot regeling v in den w atersta at volgens art 191 der grondwet Weinig bijval vomi het denkbcekl eener vaste bouwcommissie Men hoopte de regeling der zaak van het steeneiihoeksche k naai Men drino aan op het reglement van algemeen bestuur voor de spoorwegen Inlichtingen werden gevraagd omtrent den stand der aanvragen om nce3sie over de lijnen1 Levden Woerden en s Gravenhage o ida 2 in Staats Vlaanderen 3 Almelo Salzlergen 4 Hasselt Eindhoven en 5 Turnhout Tilburg Bij Ie afdeeling onderwijs hebben sommigen uitgiuinde van de overtuiging d t de wet op het hooger onderwijs nog lang ni t tot stand zal kunnen komen gevraagd of niet partieele regeling verbetering zou kunnen aanbrengen waartegen anikrer zich wederom verklaarden Voorts werd in eeue afdeeling gevraagd ophePing der thenlogi he faculteiten aan onze hooge scholen hetwelk door anderen werd bestreden Men is teruggekomen op den reeds bij herhaling gevoerden strijd over he geven van kosteloos onderwijs op cpenbare lagere sch lell Op nieuw werd de bestaande arn iMvet vooral wat het itelsel omtrent het domicilie van onderstand betreft met leveidig heid a ingevallen maar de meerderheid verlangt nog ge nszins eene algemeene herziening het stelsei scheen nog niet genoeg beproefd In verscheidene afdeelingen werd eindelijk gevriagl vermindering van het urief voor binnenlaudsche teïegrammen De Gezusters van Lueiien berigten h ireu geéerden adgenooten dat zij de FI SCIlE MOPELLEX v Wintermantels Chalongs benevens een ruim assortiment der Nieuwste Zijde eu Winterstoffen van den Heer J H FOL Junioe ui Rotterdam ontvangen hebben Gocu i October 1 KORTH GROMXENDA lL lett L168 Woerden 20 Octouer On te i i i D aa ptia aen r I3f veulens aan de lijn geuragt Met vrij levendigeu h mdel werd er voor de paarden tot ƒ 450 en voor de veulens tot 1 0 besteed Gemengde Berigteii op Jav lieeft men zeer unstige pritvLii etioiP i ni t fjlcttormenJit öii u Liiroiw heeft w tm poïiU eu eel v aad tj wa Mtu varden iu i jed der DaiHikoutische politiel zegt tor t ByEdam ijü twee b ieuwomugeü uu ecu Ut ïn u uor biaat aiJIjord Pahuerstoii Japan bhjit meu steeds beducht vtior eeu L u tic oproer u vw de vreemdelmgeo eu huuue VoorsLamlers Te l anjs hLxft ilc politie lcu etahlisseraeut on lekt wrariu tX M r ar di en van ai che is Is op g ote schaal Aerd gedre en Dt chokra wo dt hcMS ia 1l nooru lijie proiii ui vaa Chma e keiler heeft een tisveu brief gisrhrLveii fiutt Ihouveuel loeu hij hem vegzouu Het lersclie korps te Kome i mitboudcQ wegens zijoe tuchtelooiheid ca zijn rinkeirooijen Tiitnivi ml w 1 U Urrbju of Tjonden de staatkunde niet verte tnvooidgeu waarvoor luj te P nj Tiijkt De iialeijer f Batavia noemen het gas dui el ht eu wildfu eerst niet aar de gaskuip wrkcn de dp eed den ketel r j7en De eug minister orlng sir G Li rjewall v vei klaart niettegeloopen dat de amerik oorlog d iVthjkheU f zu athjivea zal tec gevolge hebbes In de ec ente lïaarlemciermeer is de eerstestoomplocg iu Xederlana in lAerking gtbraj Dt sGraeawtiibeeft vnlle zestig jareu te Middelburg geprac iseeru Te Ei i hoveu U de aanzienlijke buckskinfabriek van de IIH De gemeeaterii d te Dordicc t r u terrein ar i vcor f 30 000 oitt daaf op een ee Uai te boutten a op de ul z ut getrokk u ƒ 3G Ö0O voor een aanlegp aats oo roomb Oten k dc bij he Melkpoo t e De reis van Arisen na ir Bot 3 is ea een h dven da r r f clciii ï nevnstbonwen ao dm hvri onder Gor sel zno et de daarin aanw £ ge gotdtiX u a üi iltr hostbaar kabinet an zeld iamheden eene i oi der laiiimLU iz i It i Kei engflsch üe er hetft uit m Liik vn i el e d tikn j u diL h aubi veelt als SU J ooT kï toen Te Liv jwiol Ia b meu i r ini df Tc Kastrin staat tliaus een iiau van 1 jrir Carl M ri i h or de y tere et beschulligd vau 1 1 moorden e eeiii ie boudci l die dlkii De b rigttn omtrent di u le oiiahLil toestaad an CinHltU la d n weder ongun jUi er Inden w rge il in de Leegiiwatc tWeu stauJ u el l zeplaatst Tiorden van Jan Adnaan I eegb ater lit ir at Da i ju hoogst treuriire bertirt n ontvaagtii omtmtt de waU isohvaiu r Dt mce tf jhepen Maren ledir ler choidfu w ren duor et ij vermeld T i Qgin i3 eene Ga ibaldi vereeaifT ü tot btaud tk nmi Te If i arJeu een koren en pelmolen ea eene zu b daaroudt r be iudL d ruttenj dot r l and vernield SCHOOXHOVl X Ingesc ev n van 1 Geboeen Pietor Hendrik ouder V drik Johannes ouders L Murk M C li oudeis Z Schenk en f van Ge dtr J L a Kruif en G van Lenr Pietcruella M r i A Bijl Getroi i C Verraeij T Lornmerde Burgerlijko Stand tain en b H jlr li uu kr K uJtr = C I An öi J D A PO Nr SIOEM LOODGIETER POJlPEX M xKEE BKJLNDSPUiTF M KER LEIDEKKrR Tiendeweg D 34 rabrietant in Koper ea r Lii eek beveelt zich beleeuieliji ziji en ia i co len aan tot hcj leveren en aanleg ea binnen 3 huis van alle SCMjrten je GAZ PUPEN en OBNAMEN TEN iot zeer iillijke prijzen