Goudsche Courant, zondag 26 oktober 1862

1889 Zondag 26 Oi okr lU 60 Uitgave van A BRINKMAN Oost Haven B n 75 BEKENDMAKING lU 11i FMF1 ST1 R en WKÏHOCDEKS der Gemeente GOl DA l rengen ter V iiniv u Ie l bui hebbeu len d it met den Sï Di cti ihcr IStJS als isden der K niiei in Koonliaudel en Fdhriekeu binnen deze gemeente zidlen af reden de He en T P VlRülij B VAN GALEN W D DE LANGE Jr P GOEDEWAAGEN en W HOOGENDLTK Wz dat de ergadeni dtr kii Pre tiuden tot aanvulling van die plaatsen zal gehouden worden m iu i iu mi op Dingsdag len 25 November 1862 des Toormiddags Mil 10 t j 12 ure tot ake vergadering de Kieageregtigdeu ii orden opgeroepen fzulleiHle n i de stemming onmiildelijk tot de opening der stembriefjes worden overgei a iii eu dat de lijst der kiesgeregtigden ter Gemeente Secretarie ter inzage ligt GOUDA den 17 Ociofm 18C2 BURGEUEESTEE eu AVETHOrOEES voornoemd De Burgemeester Se Secretaris YZENDOORN DROOGLEEVER FORTUIJN AANBESTEDING KTAltvVOOGDKN der Hervormde Gemeente van oLVIPTFLIK zijn voornemen men onder L oedkeiiring der vereischte autoriteiten op Maandag den 3 November 1862 des Namiddags ten DaiE viR ten huize vau W de KMKkl K ia hel openbaar bij inschrijving aan te besteden Het Amovcrcii der bestaande en het Bouwen er NIEUWE RERR met de leverantie der kiartoe benooöigde Materialen V luwij iiig in loco zal gedaan worden op B mgman 28 Octoler van 12 tot 4 nre Jiestek en teekening zullen ter lezing en visie liggen van 17 October af bij V i h KNIKKER te Sii ipidjk en de Bestekken te Gouda in het HEETHUIS en in dtii ZaL M te Rotterdam in den ROilElN te Am terdam in het POOLSCHE KoriiJHUls te Vtrecht m den OUDEN BAK te Woerden in liei STATIONS IvOFlTJHriS te Leiden in den BUEG te UeJft m den BOLK te s Gracenhage in het ZUID HOLL NDSCHE KOFFIJHUIS E emp iren van het bestek worden tegen franco overmaking van ƒ 1 onder krui band toeg zoni t i door J van BENTUII Zoon Boekbandeliuirs te Gouda Nadere informal en zijn te bekomen bij t n Heer Architect A KoOreVaar te Gouda Namens het CoUcgie van Kerkvoogden voornoemd L KEESBEEGEN Prindent A H OVEE MAN Secretaris JICIÏÏ en RHIMAÏIEKLIJDERS ATTEST Na ii3aiivikeuri e waarneming aan versciiillende zieken heb ik de overtuiging verkre en dat de r F NNENNAALDEN FABEIEKATEN uit de Tauriek van BOSGHWOL AETIKELEN van H Schmidt k C te Reintta tot de voortreËfe1 ikste uitwendige middelen tegen Jicht Rhwn aüek en Z cakheid tan Spieren eii Zemncen behooren Het is daarom mijn pligt dit Fabriekaat en Praeparaat aan alle lijders van dergelijke kwalen m aau Ue iren Anitjlge iooten ter waardering aan te bevelen EosENBERG get Dr BUJAKOWSKY 25 Februarij 1 52 Practis Geneesheer Toïsens l ovenstaand attest beflêlen wij ons Eabrikaal er Prfeparaat aan allen die oor Jicht eu Rhumatiek gekneld worden ten ttLikote aan Het fabriekaat bestaat ib versohin p Kteed wgstukkm geschikt voor alle dielen des ligchfnms biueveiis Anti Rlieuma tiS ie WaldWOl Watten weikc zich onJersehei e van de gei one Rhevmat itk icaXieu door bmine kleur eu uoortrokk n mo cimaaldtii uiie verder yioiitl en I sper per el S f ho ch uol enz de Pnrparaiei i A t itract voor Baden ï i rir Spiritus Balseiu Denne uiaatdenJ e Z ep Bcmlioni Pomade eu alles bereid uit de versche naalden van den Pijnboom Pinus Silvestris brti ier omschreveu in onze brochnren welke gratis aan de depots verkrijgbaar zijn benevens prijsconr iiiten De Boic rhrnrenfrhripi H Sf TT nDT Sc C te R üda in het Thuriiigerwald Centraal Uoofddeput voor Neberlam JI C J IIAI Vlreclt Yerder verkrijgbaar teG luda SVed Bosman Heereiiveen S K Öwart A i ierUam L J Oudenhoven E ikin Hilversum B A jii den Meppel L Bvoelhuizei Middelburg K Baart Oudenaier A Bnijs A eendam C J Polak Vianeu B V de Graaf Zwolle Nathan Polak riel t H v Euijven Deventer P J v d S ag J Boerboom Kalmeien W G Knrvers H i ir e r Wed Grube S Bodaan sHage il j v J Schaft Aanvraag om DEPOT Franco bij Si J C HASI Vtrecht A J ten Veldhuis llapenburg Kampen Gebr Trien 1 Breukelen J Vlaanderen Leytlen N Snemer EDUARD ME iE I N Manufacturen EN Mode Artikelen heefc de eer 7ijuen Begunstigers te btrigteii dat bij hem ont angen is een FEAAI en SilA Wintermantels EHeedjes stoffen Shawls Doeken en Pelterijen benevens eeue groote ollectie van verschillende snüjre WINTEE AEÏIKELEN eu NoLVtALTt MANTELS Ontvangen de iiieuwste ll dellen van IffantelS benevens eene groote sortering Japonnenstoffen Pelterijen n veele andere Artikelen voor het saisocn Op de Markt Govda V V SCHENK J BENNING TMLLEUR OoMiacen B N 44 heeft de eer te berigten dat hij zich alhier sedirt Zes maanden gevestigd heeft en voortgaat n et het leveren van alle soorten van Ileeren Rlecdingstuklieu n iar den laatsten smaak hij neemt bij deze de vrijheid zicli tegen het aanstaande WINTEESAISOEN bij zijne getrtlc Stad gfuooten gunstig aan te bevelen tot het ver aardigen van nette SOliede en smaakvolle WINTERKLEE DING belovende eene alle iii5 prompte en eivielt bediening Prijzen der Effecten AMSTERDAM Diiigsdag 21 October 1 i tc Uuouste licllt l pCt koLl s koeis l r5 Ked w sch 21 t G4l o 641 4 Ü41 4 dito 3 7 0 dito 4 fl Viii 99V Amort Sijnd 3 93 Handelm 4V 0 i L en ng 4 ib 0 1 Aaiid H Sp lig d Eijuspw 41 0 1073 4 jJelgie l otts 2 2 5U 4 aii ns Spanje f d 2 453 8 d buiten 3 53 t d bihueul 3 4 10 Portugal obl 3 l 3 P usl obl II 5 1013 4 1017 8 101 d lS2 N 29 5 101 Certl 31 J3 5 S3 d Ib40 4 d 5 erie S s d C= irp 5 91 91Vi Volgef Spw y 74 197 197 Pruisen lb59 Oost bijGoll 3sl dito 4 ib S dito Aletall 5 4 ni3 1 dito dito 2V0 27 3 ÏVs d renteAmst j 7 4 i 3 i d iiat l 4 fioii 13 l i Mo obl 51 3 31 Vs 1 aii 317 Tti IJockaii klP Ij Mill A BI h KiIAX Nieuws en Yocr Gouda en Deje Courant verschijnt dea DonderJa rs en Zondags In de St td jteschiedt de uitgave des avonds te voren De pnjs per Urie mnanden is 2 franco p post 2 25 De inzending der Advertentienjta geschieden totdesmoi gens ten 1 1 ure ƒ i 0wttcnlanï LiOUdeiL 21 October De evenachts stormen zijn met groote woede op onze kusten ingevallen zondag woei er een orkaan de zee onheilen zijn dan ook eeivuldig en vooral bij Duins zijn eenigo schepen vernield Een aantal pe souep kwam in de golvui om bij Liverpool is een amerikaan met 17 koppen an de 23 opvarenden vergaan Te Shields lier n de kolenschepen uit uiettegenstaaude adm Fizroy de storrasignalen had doen hijschen zij hebben hun ongeloof aan het gegeven teeken duur betaald met groote schade eu Te Liverpool heeft men ü vrijdag hti iderling natuurverschijnsel aanschouwd dat hoewel het ku 5 ure 33 min des ochtends hoogwater in de McroS was en de eb dus een aanvang nam reeds een half uur d iarna de vloed knam opzetten en zelfs tot 13 duim boven hoognater opliep Er is hier eeno maatschappij gevormd niet het doel nmstations eu factorijen op de afrikaansche kust te vestigen teneinde den handel met de iuboorlingen te vergemakkelijken enbepaaldelijk een toevicr van afrikaansche kato n te orgamseren 02 October Sedert Zond ig zijn reeds meer dan 100 zeerampen bekend De orkaan heett ook nabij d hoofdstad aaun erkel jke schade aaugerigt vooral te Woolwich te Peckhamen te ernell dat grooteudeels onder water staat Ite lagegrondi j den Great Eastern Railway beueden Stratford zijngehee overstroomd eu geheele kudden zijn nabij Tottenham verdronken Ook te Crceawieh stait een deel van den spoorwegonder water Te Sydenham 1 = een huis omgewaaid en te Londeuheeft het schoorsteenen geregend Ook de parken hebben vetlgeleden Te Liverpool is binnengekomen de Emily Farnham k ipt Lines welk schip door de Alabama is aangehouden en gedurende 8 uren verhinderd de reis voort te zetfsn het is slechts vrijgelaten op het vertoouen vau een document im een britscheii consul en na 74 matrozeu van vernielde schepen afkon Btig laii boord te luliuen genomen Heeds 16 Amerikaausche schepen waren door de Alabama vernield I drijS 22 October Tolgens een gerucht zou Drouin de Lhuys den paus diens tegenwoordig gebie 1 ilien verzekeren door hem een legerje zaïren e st Ileu dat hem tegen elke revolutionaire poiring zou kunnen b scheri en Onze troepen zouden dan Etme kunnen verlaten Natuurlijk zal Pius IX aan dea bestaanden toestand noeten erkennen en dat zal hij niet doen Onda ka alle telegrammen die gunstiger luiden blijftde toestand van Garibaldi hoogst bedenkelijk Daar men nietin tijds de a iawezigheid van den kogel heeft geconstateerd Is de amputatie onvermijdelijk maar men tw ijfelt of zij nunjg j leii zal De jongste tijdingen uit Mexico zijn alles behalve gunstig 1c koorts heeft groote verwoestingen aangerigt Het stortregent dagelijks van drie uur s namiddags tot den voi AdverleDlieblad Onislrelien De pnjs der Ad rtentleu au é ü lOt ze 1 regels met inV gr y an het z gei 1 = 80 Cent voor ii elkfcu regel dajibo Ln 10 Cent B u 1 1 e u c M u 11 c letters orden b v üd naar plaalsruiiiitL j genden morgen De wegen door slijk overstroomd zijn onbegaanbaar 18 dagen zijn noodig om van Vera Cm naar Orizaba te gaan zoodat bet al es behalve gemakkelijk is er Ie eiisraiddelen te bekomen Oe raderen van de gr jte ir n ponkarren zijn soms geheel in den modder beL ri in nan kunnen de twaalf muilezels die er voor ge pa n ti iju ze onmogelijk voorttrekken Men neemt dan de muilezels van andere k irrcii en jiant er t iiitig aau ieder voorwiel eu 7e t m elk arIiierMiei cii dan mogen zij die het konvooi leidui zich iioi n r iielukkiL iLif nen aL zij de karren niet beh ev u ti nnrl di u om fen weinig verder weder te laden Biunrn Kon i r gunstig jaariretijde ten einde n Brussel 21 o ober De konng is we ir 1 rieuw eeiie operatie m jetea onder f ü me i u veriuoeijeiii= t v m de laatste d i iei vee to r hebbeu bij edr urt t Weenen 23 O n ilier De wet i i dl dr zij door de tweede kaïutr vau den r u iMi l door de eerste k iiULr giedgekeiird eu zaï dui krachtigiiig u tiige jfi ii v irden Bj eeu Hatti lïnum lyniui i air n It i nen iu iet ottoin iuisciie gebied het t ieigendom te bcinen Het sciiijat er d of aithauï liet in sommige u e lei l e i tai t tot uitvoering i gekomen l r zijn mu Ji nheden stappen bij de portc gedaan imi m ii l lu dat op igt tot eene wairliei l teiii i Mi i i hieroi geantwoord dut de M eemdeiirtriMi regt zullen worden ge teld ii zy ii k ai stai d loen van zekere privilPj en i decll ig a aio zoodanig zich laii i i i onder erpeu ais tlt muzclmansehe on liwe i v n tot lüoeijeiijklieucn aaiileicUug gettn is ken dat de enropesehe mogendheden n ei ullon toegeven L igzainerhand kecren de turk idn troi i ii i a bannenveUtogt in Mon euegro naar hunne haardsicjm erug Deberioie i ninnot di rust in dat gewest en in Servië luidenthans gt n ti Den 21 dezer hadden de leden vai het huis der afgevaardi len 1U9 zitting n gehouden maar geeue enkele heeft zoo eei jtot tot leeiing ei ehift ais deze jongste zitting De min ster v m justitie lijett ni nielijk een wetsontwerp aangeboden en bij die gelegenheid aan het huis medegedeehl dat lugeval de wetsvoordragt niet ongewijzigd werd aangenomen de ken T r Inr zijne gnedkenring niet aan zou schenoLn Deze iiu huge verk ariug in een staat waar ene coulitn worlt te be taan heeft eene goede zijde dat men i bedcrliiigen der ngeiing uIcl den geringsttn twijld den N 11 L elijk was de e merkwaardige verklaring ii minisier ion La er afgelegd of de minister von Plener tra l op ah een andere jjbsbode en deelde aan het huis mede dal de toeat iiid der fiDaucien e=r gunstig moest genoemd worden onid it he tokort op de dien t van 1 2 tot op 74 millioen flor WaS verminderd en wel ten gevolge vj