Goudsche Courant, zondag 26 oktober 1862

hooger cijfer der ontvangsten dan men had durven hopen Toen de minister een beroep deed om de gevr iagde verhoo ginj der belastingen voor den tijd van drie jaren goed te keuren hoorde men hier fn daar een enkel lid bra o roepen maar de stemming der leden in het algemeen geuouen is zeker niet ter gunste van het aangeboden ontwerp Het waarschijnlijke levolg hiervan zal zijn dat de wet slechts voor één in plaats van voor driejaren zal worden aangenomen 2 1 October In lliasolonghi Aoarnanie Elis en Messeuie ijn onlusten uitgebroken De openbaie kassen en de gevanuenissen zijn door troepen bezet Men wachtte de instellingvau een oorloopig bestuur Börlijn 21 0 1 Als bijdi ge tot de wijze waarop de adressen aan den koning tot stand komen bevat de Ostpr Ztg het volgende nOndt voorgeving dat eeue felicitatie aan Jen koning ter herinnering aan het krooniugsfeest het onderwerp van eeu adres was werden de oudergeteekenden tot teekening verleid van een door den predikant Ebel in persoon en door zijnen klokluider als ook door de gendarmen verspreid geschrift welks inhoud gelijk wij naderhand vernamen een der nu aan de orde zijnde minderheids adre si n lijnregt met onze overtuiging strijdt De predikant had ook de kroeg niet moeten k e en om voor zijn doel te werven diuir hij heel goed wist dat die niet de plaats i om geschriften te onderzoekeu die bewijs zullen geven ul lands gezindheid Men lijudt hier Urouin de Lhuys voor een verklaardvijand au Italie s eenheid die 1 j geen geval Bome ontruimen cu overigens de zaken op het schiereiland haar eigenloop laten zal Hierdoor zou echter de toestand in Italiëeene crisis naderen die door hare terugwerking op Frankrijk et keizerlijk kabinet zoo erustige mueijelijkhedeu op den habzou halen dat het zich eindelijk wel tot eciie nieuwe wending ter gunste van Iralie zou genoodztiakt zien Hier zijn op nieuw geruchten in omloop nopens eene aanstaande bijeenkomst tusschen den koning van Pmiaen en kei er Xapoleon Tevens wordt gemeld dat ie minister van oorlog tlians gezind is aan het verlaniren der k mier van afaevaavdigden toe te geven ten aanzien vau den tu eejarigen diensttijd der m inschappeu mai r hiCt militaire bu s des kcnings verzet z ch hiertegen H October Het ministeriele dagblad verl ondigt dathet bewind uu al de pogi geu om toi eene bevredigende op It Ssing der b staande moeijelijkhcdeu te geraken ziju afgewezen onder de couslitutionele verantwoordelijkheid zijnerieden indeuitg Lven l voorzien welke in het beJ ng van den staat onvernujdihjk zijn en zal trachten met het begin der volgendezitting tot eene grondwettige regeling der nog hangende vraagstukken te geraken in het vertrouwen dat de menigte zich eenszins door paitijzuchtigeu op een dwa dspoor zal laten leiden WaróCtiatl 19 October liet officiële blad bevat in zijn staatkundig ONcrzigt eene beschouwing van den tegeuwoordigen toestand van Pruisen en zegt daarin De scheuring tusschen het huis der afgevaarligdeu eenerzijds en het huis der lieereu en de regering anderzijds verzwakt niet alleen den staat inweiuliï maar ontiieruit hem zijn invloed in de biiilcnlaudsche aangeleseuheden waarvan Oostenrijk stellig part j zal pogen te trekken Merkwaardige woorden in een russisch blad Turijn 19 October De koning zai binnen kort naar Napels vertrekken Het parlement zal in het begin van november bijeenkomen Moo t zijn votum het kabinet ongunstig zijn dan zal het w jarschijiilijk ontbonden worden daar Eatazzi niet geneigd schijnt af te treden De nieuwe maatregelen tegen d roovers genomen b lien te neeg gebragt dat Cipriano in de pauselijke staten i TBvlugt en eene geheele beiide van 130 man die sedert la CipitanatL kwelde gevangen genomen is Ook de bende van t iïoïua stond op het punt van zich over te geven 23 October De jaardag der volksstemming i in dezuidelijke provinciin gevierd door illuminatiën uitdeelingcnaan de armen volksfeesten De orde is niec gestoord ook nietop Sicilië Te llegli is een gedeelte van den spoorweg totChieti ingewijd Het hof van assises heeft uitspr gcd ian in het pr res in zake d r actionnaire pogingen op 21 oct ISGO liet aantal be uildigdeu bedroeg 137 dat der punten van beschuldiging 71 dat der getuigen 503 terwijl aan df j ry S00 1 ragen nv beantwoording zijn voorgelegd Het hoofd Colafella is ter dood vrdordoeld de overigen tot de galeijen behalve 42 die 111 rijheid geslcia zijn De Discus racklt dat de min van fin in het buitenland eci e aanzienlijke oui aan schatkist biljetten plaatst 20 niillioen zoH len reeds geJi conteerd zijn door het crcuit mobiUer ll izeifdc hli l zegt in ten artikel ovei Rome dat de zekerf voorwaartlcn oia ir te komen zijn dat de binnenlandsche toestand goed gevestigd zij de p viucieu rustig de fiuanciwi hersteld zijn en het leger aan krijgstucht gewen 1 zij 24 October D deputatie uit Home heeft i M inhaar adres verklaard Oii medeburgers zullen in de eer dieIJ M ons bewijst door ons te ontvangen het bewijs zien dat indien omstandigheden buiten u u nog van Korae verwijderd houden uw hart si e steeds met Rome is Rome isverontwaardigd maar tevens vol vertrouwen in uw woord steeda zult gij in zijne bewoners de kracht vinden om er toemede te werken dat aan Italië geregtigheid wedervaart De koning heeft namens zijne dochter den Romeinen dank gezegd StokllOlltl 23 October De koning heeft bij de opening van den rijksdag verklaard dat thans de tijd daar is om tot een s herziening van de verordeningen op de volksvertegenwoordiging te kunnen overgaan Hadxid 17 October De Epoca beweert tijdingen van groot gewigt ontvang n te hebben over de plannen v an Napoleon lil ten opzigre van ilexico Zij zegt dat de verw ezentlijking dier plannen ha ir met smart zou vervullen en geeft duidelijk te verstaan dat de keizer Mexico tot eigen voordeel of liever in het voordeel zijner familie wil veroveren Ne W York ll October Bij Perrysville in Kentucky h ecft een groote veldslag plaats gehad tusschen de noordelijken onder Buell en de zuidelijke corpsen onder Br tgg Het verlies der noordelijken wordt begroot op 2000 man De zuidelijken zijn daarbij geslagen en worden door de bondstroepen vervolgd De corpsen van Morgan noordelijken hebben bij Frankfort insgelijks eene overwinning op de zuidelijken behaald De troepen afdeeling der laatstgenoemden die Levingston had bezet heeft die plaats thans weder ontruimd en wordt ook door de boudstroepe chterna gezet Daarentegen heeft eene andere afdeej der zuidelijken zich van de steden Mercersburg en Cl mbersburg iu l ensylvanie metsier gerr kt l c gouverneur van dien staat heeft troepen afgezonden om een verderen inval op dat grondgebied te beletten Het bondsgouverncment heeft het plan tot kolonisatie dtr ger3 laten virea In de zitting an het congres der zuidelijke staten is ecu voorstel ingediend strekkende om den secretaris der schatki t magtiging te verleeuen om tot een vasten prijs katoen op te koopen of te benaderen en agenten naar Europa te zenden om di product aMa ir aan de markt te brengen Tevens is ingediend een voorstel strekkende om over te gaan tot opheffing van het verbod betreffende den katoen uitvoer Het hoofdkwartier van Mac Clellan is thans gevestigd ieII rpfrsferry De uidelijkeii rukken aan op Gettïs burg inFensvlvauie om zich meester te maken v n de spoorwegbruggen tcieinde Mac Clellan het voortriikken te beletten In he odicicel rapport an generaal Buell wordt gezegd dat de zuidelijken in den slag bj Perrysville die den S dezer iila its had en den gehcelen cïag a inhie 1 wel zijn teruggesligen miar iet zonder cenig dadelijk voordeel tegen den linker vleugel der boiidstroepen te hebben i iaa d Het hoof 1corps is naar Harrisburg op marsch gegaan ömnenlttnb Goilda 23 October Heden nacht omstreeks half een uic is in de Lange jroeneiidaal brand ontstam bij een w ieldr a jer Door spoedig aangebragte hulp was men den brand weldra muter en bleef het ongeval bepaald bij het bovengedeelte van het achterhuis Slechts ecu brand pnit is in werking geweest I sGra Venliage 24 October H M dekoningin moedij wordt tegen den 1 of S der volgende maand van V eimar alhier terug verwacht Naar men verneemt zal de minister van binnenl zake nog vuur de bijeenkomst der tweeile kamer de memorie ii beantwoording op het wetsontwerp tot regeling van het middelbaar jutlerwijs benevens een gewijzigd ontwerp van rindienen Reeds zijn verschillende antwoorden der regeriiii op voorloopige verslagen nopens de staatsbegrooling voor 1 aan de kamer toegezonden In de eergisteren gehouden zitting van den gemeenten lis beraadslaagd over een voorstel van lü leden tot afs i fing van de turf brla sting Bij de hoofdelijke o n raag veiklaarden zich 14 leden voor en 14 leden tegen zoodat 1 stemmen staakten en de beslis ing tot de volgende verg riiring moet worden annü eboudeu Aan de leden b r tweede kamer is rondge leeld het vojiloopig vïrslag der commissie v in rapporteurs over het ontwerp tot afkoopb iarstelliiig der tienden Bij dat verineuwil I onde ztek in de afdeelmgen liepen de beschouwingen ince iii deels ovr dezelfde hoifdpunten ilie in vroegere verslagen i kamer zija behandeld Er s aangedrongen op spoedige in diening van een ontwerp houdende overdi agt der tienden van het kroonaan het s aatsdomein Aan de tweede kamer zijn dezer dagen nog aangeboden drie ontwerpen van wet als 1 tot wijzigiug van hoofdstuk IX A der staatsbegrocting voor 1861 2 tot wijziging en verhooging van hoofdstuk IX B der staatsbegrooting voor 1861 3 tot verhooging vau hoofdstuk II der st latsbcgrooting voor 1862 De eerste wijziging strekt om den pos voor renten van vrijwillige en geregtelijke c nsignatieu te veTueerdercn met ƒ 23 555 43 maar daarentegen den post voor interessen van de roniejïevende schuld a 2 ten honderd te verminderen met gelijk bedrag De tweede verhooging bedraagt ƒ 5035 en is voo al het gevolg van het uitbetalen van hooger perceptieloon De derde verhooging bedraagt ƒ 9237 en vloeit voort uit meerdere uitg iven voor den raad van st te Men verneemt dat binnen weinige dagen de antwoorden der regering op de verslagen van de tweede kamer derstatengeneraal nopens verschillende wetsontwerpen aan diekamer zullen ivordcn ♦ oegezonden zoodat zij na de hervattingvan hare zittingen in de volgende week hare werkzaamhedengeregeld kunnen voortzetten Onder anderen ziet m en spoedigte gemoet de antwoorden der regering ten opzigte van deontwerpen uitmakende de staatsbegrooting voor 1863 en betrekkelijk het ontwerp tot regeling van het middelbaar onderwijs GrOrinCliera 22 October In de laatste drie dagen hadden wij boven deze stad en omstreken met tussehenpoozen van weinige uren bijna onafgebroken meer of minder hevige on R eders Veelal werden deze door harden wind en grooten hagel vergezeld Hier en dtr r moeten naar wij vernemen daardoor aan enkele daken meer echter aan de boomen schade zijn toegebragt De stand van den barometer was onregelmatig en die van den thermometer dooreengenomen te laag voor den tijd des jaars Van ongelukken door den feilen bliksem die nu en dan het luchtruim doorkliefde hebben wij gelukkig niets vernomen Deventer 20 October Onder de tegenwoordige merkwaardigheden behoort dat hier een geneesheer uit Diepenheim gevangen zit die een zijner patiënten door een ivat al te kras recept heeft doe i sterven en die daarom werd veroordeeld Daarin is op zich zelf niets merkwaardigs maar wel daarin dat de man in zijne gevangenis zijne patiënten m ig ontvangen zijne praktijk uitoefenen en zijne krasse recepten schrijven Woerden 22 October Op de heden alhier geliouden koemarkt waren ongeveer 1800 stuks aangevoerd Voorgoed vee werden er hooge prijzen besteed Ll zaturdag avond liep een rijks veldwachter en zondag daaraanvolger e eene vrouw op den weg naar het stationvan den rhijn spooiweg alhier door de duisternis in het water Onvergeetiijk is het dat niettegenstaande er een toezigtvan regeringswege is alle mogelijke kl igten en van de ingezetenen en van het gemeentebestuur volstrekt niets lielpen enmen eerst een groot ongeluk zal te betreuren hebben voorhierin zal worden voorzien Gemengde Berigten TeDe cntcr i = de oude Uok weufrcnomeu en de nieuwe bat zr i wacli en Ni staat een man met ecu borolojzie in de hand op den toren die op het nur en halfuur teiren de klok laat In Italië heeft men besloten tot de oprigting van 220 bataillons mobiele nationale garde Te Penfield in den staat Xew York i oont een meisje an twaalf jaar dat een weekblad schrijft et en afdr Kt om h en zieken vader en drie zusjes te onderlonden Keizer Xapuleon iraat jagen op de goederen van baron Roth child die 30 duizend franken onkosten oor die lisite maakt De hertoe u Brabant is naar Eg p ü op reis gegaan TIen landeigenaar in Pü en heeft zijne belasting ouder protest betaald daar de begrooting niet vokens de constituiic is Tastg = eld De sleehte vi5ch angst wordt toegeschoven aan het onophoudelijk doorrisschen aan de jeehonden aan de stoombooten en de over boord geworpen sintels en eindelijk aan den wonderkuil een zeer fijn net dat inilliocnen kleme visch es vernielt De geleerde Queeudslev van Cambridge een groot bewonderaar van de erieVschc dichicrs heef bij testament gelast dat men hem na zijq dood moest ontleden zijn c afstroopen en looijen en ii aarvan perkament bereiden waarop de Ilias an Homerus moet worden geschreden en op het britfch museum bewaard Terwijl men in Kusland hexig is met de heryieuing der patentwet zal ia 18G3 slechts de helft dezer belasting heven woeden Men verzekert uit Parijs dat Frankrijk Mexico nie tot zijne kolonie wil maken Al naar de trelegeuheid zu h voordoet De emcenttraad van Zwolle zal den gemeentegrond onder Zwolle voor rfUUU en dien onder 7wolkrkerspel v or ƒ 2200 per bunder afstaan aan de rentraal spoorwegmaathchnppij De koning der Belgen zal dc w nter doorbrengen op yijne villa aan bet meer van Como Aan de vestingwerken van Vonlugsbcrgeti h men 19 jaar bezisr en 7ij kosten meer uan 15 luillioen sulden De landdag van Mecklenburg Schwenn i tegen IS nov e k bijeemrero pen cebecl m den zeKden stijl ais in i ob Te Kmnen is doo het onweder een buis te Heerde een zaadberg en t Wateringen een molen afgebrand Fransche gendarmen en pol ieagen ten hebben zich iu de pauselijke drukkerij e Rome meester gemaakt au 25000 exemplaren eener bonrbonscbe proclamatie ora de ieih anen tol oproer aan te zetten Tc Mepptl beweid hi wclijke staat zoo wdnig aan em paa gthuwd man dat hij zicii ïoor oph i giiLir vai believen i eroofde Het o tfuiijt schK budget sluit mt 1 cui te k t v m 81 n illiocn florij en IV litn hholzmiible nabij Leuncp i eene groole katoenspinnerij door br nd vernield De fransche troepeu m Mexico worden voortdureud hcvi geteisterd door de eele koorts Bij Havre zijn tviee schepen de bark Juaulta en het stooiii ch p Hamburg zoo hevig tegen elkander aaugev arcii d it Let laatste bmnea tjf miuutea zonk Te Petten is door het ou uiinige wjer ecu sebtp g strind cu te Calkintsoog een wrak nangedrevtn benevens een lijk onder Wieringen is ain den grond geraaki het lamlsx artuig Noodhulp met ammunitie van den Helder naar Hellevoet D2 gemeeiitcrojd van Madna heeft met het credit mobilier aldaar eene leeuitig gefloten van 30 inillioen realen John Bowring heeft te s Hagc ini t a nustig gevolg onderhandeld over een tractaat van vrieudM hap cu koophüUvUl tusschen onze rcgerlug en iie der iandvvicb eilauden De eikonuig au N ipels Frans II zal tene leeniug opLiistellen Honderd duizend pia ttV van Vera Cru naar Orizaba ge zouden zijn niet te r gt gekomen ü i deide bestond uit soldaten van Marque die toen zij eme i esicaau c ie atroophende ontmoLfcu liever deelden dan vochten Ie EdniburLj ijn grove ongeregeldheden voorgevallen over bet vatten van een sohli it door olitie De oproerige soldaten hebben een iuspccteur en elf pttlitiebeaüib en sewoud en mishandeld Te Londen is eene gifrmeng r onder grooten toeloop opgehangen idert I8i8 was gecne vrouw geeiecuiecrd De oorlog m de Knm bet ft aan Engeland gekost ruim 931 millioeu gulden De keizer van Brazilit heeft d m tegen het voorjaar eene reis door Eumpi te gaan doen Te A ledenbruck heeft een zwijn een kruik uut ÓSl duit ehe goudgulden uit den grond gewoeld De stukken zgn uit het einde der 15 en iiet begin der iOde eeuw De chef vau eeu haakier hui te Bich nth is mt achterlating van eene schuld van SO0 00 flurijnni op de viu f gegaan De wetgevende magt vau irgiuia heeft btpiild dat al wie lU de duivelache proclamatie an deii prf id ut Liucul i tot vrijvtrkhriug der slaveu g vulg helpt geven grdt od ol uit den Vergadering van den Gremeenteraad Zlttihf van Vrijflag 2i GctfJ I ing het Afwezig de heereu rortni n Diu jakever r x lin de notulen der vorige vergaderuiir ziju K dj ckf ur daan vau eene mi bive van deu heer INj dinan dat ZEd tl u ge olge vaa vcr nderins van wuijiii lidmaatschap au deu raad voor uoniicatit Is ingekomen eene missive va itn UHü wa indiening ceuer suppletoire be rootn s ovL r 1 missie zijnde de heercn Bragi aar Pii t t tu Kl U Adres van I ifeber slui kuttht oiu zi i bi waarnemen cr visie om lei e ie wnidl M pt r mil ha tt de be d r n D Adres van C Schulmg eu de Kuuiue gratifieitie van 50 u delijk n behandu nadat de heeren van fienurp Bueïtiier Yr hierover het wooid li dJeu gevoerd lut güvolg dal fi temni i vu u en Q li ztn sli siuiT uitge tfld 1 Missive d r pi Vhoou jurM e h judL de liuisboudelijke re leme iteti der opi i c welk na ecuige di eu5 ie tu 3clieu de l luu 11 tegen 1 slem w udt totn t in tiidf Adres van den ben 1 Moiilijn i van het vroeütre z rkkei dra hui e 1 v bij de dadelijke bjiiundthiig te iC t een jaar tegen ecut mu vau Mi=ïive vau den 1 e r H J el r u geving der aaiuieuiing vau de fcti lU A de AUu i ziJi aan de orde d bc rn u i m dadigbt d voor 1 63 en wel j Uit d bt goedgekeurd almede bef ib id o d Mrvoor sfcdcluighui het Liic bc luit c de aiib ul 3o bet Israelitijeb O M en A r l ui een de begrooling vooi licl I r Aimbc iuiir eerd met ƒ 155 terw jlover de bi no ij 1868 naar aanleiding van het rappi langdurige beraadlagmg ontstart waar van Genripp Kemij en de Grave dei li stel v m 1 eu W om de soppl in en het snb die ad ƒ 13150 oed te port der coram aan het armbestuur Olidt Zljüi Alsnu komt in behandelini de gem eenvolgens met enkele wijzi iniren de geheele hegrootiog met alg Lemmei ƒ 172 744 83 en in uitgiaf ƒ lT2 73s 5 noeming raaar king dif n Let Hj Kbr telt helLiei i lüïg i vau dit 1 i t aan 1 v ord bil ll Ifn 1 irt net Alsnu geeft de heer de Gr ve kem 1 d r de heer Pchnmaf i als docent in de lio ud nt the a d nt aangenomen i op gisteren voor die btirekkina hteft bed ikt wtshahe d weder vaceert o r clleiide dtn Kfr Po en ak uu ie bo met diens Marktberigten Gouda ÏS October Tarwe per SO N Poolsche 13 Zeeuwsche ƒ 12 Tolder ƒ 11 Hogge per 75 N Amerik f 8 Dantz f 7 aO I older ƒ 7 Gerst per G2 iS E Winter ƒ 5 7B h fG Zomer ƒ 5 50 h ƒ 6 Haver per 100 N S Hierna wordt de vergadering jescbeidtu