Goudsche Courant, zondag 26 oktober 1862

Prijzen der Effecten AMSTERDAM Vrijdag 24 0 uber I aafi te Huoir t C Jjle U l Ci koe IS koels Ï OtTfa Ned buh 21 3 S is 64 63I7 ito 3 76 j6 7 i 7 i dito 4 iMil sy i Amort Sijnd 3V2 03 Il iniieliii 4 2 0 l Epening 4 SVie 9 s Aand H Sp 41 2 d Kijnspw 4V2 lüt België Rotts 2V2 35 6 56 Spai je obi 3 45S 6 453 8 d buiteni 3 53 b d binnenl 3 Portugal 1 1 3 451 2 45 451 2 Rnsl obl II 5 101 4 1017 8 d 1S2 29 5 100=1 lOO s 1003 CertlS31 33 5 83 dO 1 40 4 7 i U 7+V4 l 1 1 5 ene 5 y i i ü i c serie 5 JO V i s 903 olgpf Spw 5 ia7 4 1971 2 i Piiii Pii 1 59 5 i O i t liijGoU 5 luo 4 h o Metall 5 537 8 B4Vi6 1 dit li o 2V2 273 4 iP nc direntcA iist 5 75 4 75 s 1 75IS d nat 1 54 5 62V 1 62li 5 1 62i Me ollS51 3 1 31 icl 31Ws 31 tS 2 Donderdag 30 October xV 61 7 5n a r7 75 Dinveb nen 7 25 a 7 50 Boekweit per 2400 Hê ƒ 186 Erwten ƒ 7 75 De veem irkt met tamebjken aanvoer 1 kwaliteit wel te plaatsen 2 zeer flaaaw ve te schapen en lammeren wel te erkno tn m rere varkens en bigpreu iets vlugger A i Liioorl 50 partijen kaas ƒ 17 a ƒ 22 50 Goeboter ƒ 1 1 r ƒ 1 22 Dalft 2i October Ter graanmarkt nas heden aanvoer en h m iil aiiddelmaug W Tarwe ƒ 11 a ƒ 12 Kogge ƒ 7 10 a ƒ 8 Wiutergerst ƒ 5 30 a ƒ 5 60 Zoroergerst ƒ 5 20 a ƒ 6 Korte Uascr ƒ 4 a ƒ 4 20 Lange d ƒ 3 fi0 a ƒ 3 80 Duiieboouen ƒ Paardeboonen ƒ 7 25 Groene Erwten ƒ 8 i ƒ 10 tte truien ƒ S Atn stadswaas gewogen van 17 lot 23 October 39 4 601 8 en 7 i 16 bo cr te zamen 14230 N If Grasboter f 56 a ƒ 71 bet vierd ƒ 1 10 a ƒ l 77Vê per ® Ter mirkt I IO mud aardappelen hoogste prijs ƒ 2 30 laagste 1 60 Dordrecht 2 i October Tarwe jarige 10 e lager te noteren l uike jarige ƒ 11 10 a ƒ 11 20 mindere ƒ 10 a ƒ lO yo Xieuv e 20 c lager Vuike 10 c biger ƒ 1 0 50 a ƒ 10 bü minder en ger ƒ 9 30 Ti ƒ 10 Kogge 10 c lager ƒ 7 il ƒ 7 50 Gerst puike winter zakmaat ƒ 5 a ƒ 5 60 en puik gestort J 9 20 Haver inl voeder ƒ 2 60 a ƒ 3 d dikke ƒ 3 20 a ƒ 3 60 Paardeboonen ƒ 6 a ƒ 6 S0 PuivebcHinen ƒ 7 50 a ƒ S 20 Witte boon n naar deugd ƒ 7 a ƒ 11 Bn iue boonen ƒ 8 a ƒ 10 5C Erwten goed kokende bl A0 mindere f 1 ii f 7 50 Vitte ƒ 7 50 a 7 70 Boekweit per 2100 N S Peel ƒ 172 a ƒ 175 en 140 2 Breda rbe ƒ 1 0 af 185 Deventer 4 October Tarwe ƒ 9 T ƒ 10 75 Kogge ƒ 11 7 O ƒ 7 40 Boekweit ƒ 5 50 a ƒ 6 25 Gerst ƒ 5 a ƒ 5 Ila er ƒ 3 0 a ƒ 4 1 5 B ter per 20 X ffi 1 = s ƒ 21 r f 23 InHrieure ƒ 20 2 s ƒ 16 a 17 Zwolle 21 October Middelp j e Tarwe n ƒ 9 62 Eogie ƒ 7 37 Boekneit ƒ 5 S5 Gei st f b Aardippelen ƒ 1 5 Bü r er X f 1 12 20 X Hl ƒ 2 k50 Londen Ol o Ier Boter Erie che 118 a 120 GOUDSCHE COURMT XT Tïr TT r r 4 T De prijs der Advertentien ai ten loc zes Uitgave van A ÜHiNKMAN regels met inbegrip van het zegel is SU Cent toot Oost Haven B u 75 ADVERTBMTIEN De llaassche BAMvETcii KOEKBAlüïERlJ CONFITURIER De Out orireLeekeiHU lierft de eer zijnen eeerilcïi l e ri n==tiiiYren Siiulgenooten te berig ten dat v outvapgea Iiocft ntfiut Palé de foie s gras ilsmi le HIKT GEMBEB ÏL ƒ 4 50 de pol ƒ 0 90 ut de vijf uiw iicb beleel deli i in UEd gunst aaiibeveleiule noemt Lij icH UEd l v Di nnar J L KAMPHUIJZEN ani ji K 2to Openbare VerKoopiii te ti O t liüor den Xiiiuii P il ilOXTI IN te OOUJU iu l Logement r b Z T i op Woensdag 29 October 1862 Us tornii iirten 11 ure van een weim lfgtn ge bei V OONHÜIS en ERF l t cit f iiile Be iede i en 2 Boxeiiktiiiiers er Kiiiketi Keli er en stiaine te GOUDA aan de O i ti ijde t er ioiiHe C 54 Kad Sectie B X 1101 tireeder hij iljetten omschreven en dadelijk te aau r en Kamper en Zwolle 108 a 112 Kaas Edam 48 a 52 Gouda 38 a 44 22 October Granen Inl Tarwe schaarsch vr veelaangebragt en onveranderd in prijs zoo ook Gerst Haverstil Aan oer sedert eergisteren 420 qr inl eu 1807 O qr vr Tarwe 2260 qr vr Gerst en 500 qr inl 54 80 qr vr Haver 23 October Aan de veemarkt van bed n werden aangeboden 820 vanderen 152 kalveren 3160 schapen en 150 varkens Toor beste runderen verd 4 10 voor d kalveren 5 voor d schapen 5 4 eu voor d varkens 4 S per steenbetaald 24 October Granen astsr Boter Friesche 118 Burgerlijke Stand GOUDA Gfbork n 22 Ot tcl er Johannes ouder I Ü El Liu 22 Oet M van Berk teiju liuis r van T van Wierst 65 j V M Eijsdeii 5 d s M Hakker 1 j 6 m T t Lunenbu i 1 w 23 C G lilesguialf 2 m Gkhlvm 22 Oet Cotnehs A OEKDEN Bev f 18 October E var der OrDEWATK van 15 tot 21 October E erijntie Huffcner Cornelia Tegtlen b van Baren z li M T ll l l ua au ihjek b P tpc d Ltlj iukkn 1 Aalije Bcbtubioer gt b Koort d h j van deii IJ fl d M in i lIo eubüOiii g M Vr iii Curiieli = Cddciblom 7 u Er wordt evraag l een OPPASSER om boodschappen te doen en eenig huiswerk te verrigten lx peksoon ver fii e men zich bij tie lleeren J ak BEXTUM k Zn alhier B j i u eulijkc uipusclicn op de Kattsi Hii ï Mfiiscbte men tegen XOVl MBER twee of drie burgerlieden m KOST en INWONING tegen 1 bjken prij = A lrt i ii NC i oniler lett D bij den l i ï ier A lUUNK il X alhier Franivt orler Speelliaai ten j A QUAHT AVijdstraat e i O U 1 A Heeft outViiiiïeii co v fri iote en fraaije sortering SPEELKAAHTEN als Supra fijne Frankfurter met ge muireer l tarotté 1 WSiist bet do iijn ƒ 3 60 bet spel 32 cents Homlier 3 20 ï Zeer fraaije Pranklbrter Whist het dü lJnƒ3 bet spel 27 cents Homber 2 65 25 Fijne Fransche met moderne Poppen en gekleurde Azen willet het do ijn J 2 het spel Ih cents Iloniber 1 50 n 15 Jas of Bi iiiet l 2ö 12 Beste Fransclie met gekleurde Azen Whist het do i n ƒ 1 60 het spel 5 cents Hombfi 1 30 12 Jas ot Piquet 1 If 10 Fijne Gesteendrukte Whi t het do ijn ƒ 1 10 li t spel 10 cents Jas ot Vi iiet 0 65 6 I Gewone Jaskaarten het do ijii 45 i enis hot j e 4 te 1 Al lic e s in ril per 12 l ii ueiimiien j ontvangt men eeiu l i j i ii i re k nting Hombre Quadiills Doozen in I gru te sorter iiL Ter Boekdnikkerij van A BEIAKiI 4X 1 Witte en gekleurde Pichep vau I 7ücL nt5 ƒ 1 1 25 eu voor Gouda eu Deze Courant ver chijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te oren Uc prijs per dne maanden is f 2 franco p jwst 2 25 De inzeudiijg der Ad ertentien kan geschieden tot des morgens ten 11 ure Overzij GOUDA 29 October Üe algemeene opmerkzaamheid sedert lang bijna alleen op Italië gevestigd ia plotseling op uriekeuiand overgegaan Het betreft hier geen plaatselijk en voorbijgaand oproer maar eene werkelijke onnventeling De beyer ie y s ie is vervallen verklaard Terwijl de koning met zijne gemalin de provinciën bezocht brak een opstand uit die spoedig Athene bereikte en den koning belette naar zijne hoofdstad terng te keeren Koning Olto svas nimmer populair kunnen worden hij is geen Leopold Wel was men gewoon aan gedurige onrust m Griekenland toch In Pruisen gaau de beweging een zachter gang maar de spanning moet toenemen bij de bemoeijingen der jonkerpartij om den koning en de regeriug door adressen van gehechtheid aan te moedigen en de dwaasheid der regering om zich door kleingeestige terugzetting op liberale afgevaardigden te reken Men spreekt er vel van om de kamer te ontbinden en een beroep te doen op het algemeen stemregt maar men voorziet eu wel teregt eene geheele mislukking van dit plan In Oostenrijk loopt men gevaar eene dergelijke kwestie als il Pruisen te zien oprijzen Ook daar heeft het heerenhuis posten op de begrooting hersteld die docr de afgevaardigden ingekort w aren Men heeft in die lauden zonderlinge begrippen van constitutionelen regeringsvorm De koning van Ziveden wil eene vernieuwde pogmg beproeven om deu verouderden vorm der vertegenwoordiging te wijziuen en de vier standen tot twee kamers brengen waarvan de eerste geestelijkheid en adel de tv eede boeren en burgers zou vereenigen De twee eerste standen zijn daar eAter tot uu hevig ingenomen geweest tegen elke vrijzinnige verandering en het zal zeer moeijelijk zijn we entlijke verbet i ingen in te voeren AdYertentieblad Offlslrekeu eiken regel daarioven 10 Cent Buil t ngc one letters worden berekend naar plaatsruimte De berigten uit Amerika melden steeds van vernieuwde gevechten die niets tot de beslissing afdoen Toch blijkt hec dat de zuidelijken uitgeput raken daar zij van maatregelen veranderen zoowel door hunne niets afdoende invallen als do r het toelaten van den katoen uitv U Hunne radelou e verbittering getuigt tevens dat zij de gevolgen vreezen van de door Lincoln aangvkoudigde vrijverklaring der negers Als gedwongen komt hij tot de afgedwongene erkentenis dat de slavenk e5tie de eenige grond is van den oorlog gelijk de afschaffing der slavernij het eenig doel Wordt dit groote doel bereikt dan mag het vrij onverschillig zijn door welke schikkiug f een einde gemaakt wordt aaa dea strijd Met dit doel vo ji ocgen is het noorden zeker an de sckoonste zegepraal al mogt overigens de geheele urne uitee n spatten Londen 26 October Volgeus de ew York Herald ii aan bet gouvernement der Unie door eenige personen aan de kust der stille zuidzee een aanbod gedaan tot levei ug van 10 000 goed tütgcniste paarden en ruitp Blijkt dit waar te zijn dan is het gedaan met de siiperiorm it laii de zuidelijke ruiterij daar de mannen van het we=ten lol nu toe onovertroffen ruiters zijp Op 12 nov zal h t meerderjarig i or van Wallis geboreu 9 nov 1841 door club met veel luister worden geiierJ In de diplomatieke kringen loer graaf de Flahault zeer spoedig ii uir Fr rUj geroepen en al gezant a iii or = Bcrsiguy of den hertog deMon tbiio uur Sedert gisteren namiddag iii er cht Il van den prjij rk uiiiou iiunt 0iittenlanï Lenioht dat de zat orden te or dl ri aaf de i Ji pKV dgd er in ün p hat ielskringen buitengemten veel opschudding ten gpv lge van tuee geruchten die indien zij juist zijn zeer ucwigt zijn Het eerste per het stoomschip Gladiator te Liverpool aaiis iragt zegt dat de amerik schout bij nacht ilkes die door het resteren van de heeren Mason en Slidell aan boord der ii t in der t jd zooveel opgang in Amerika en Europa maakte Bermudas heeft geblokkeerd en dat hij het verzoek van den gouverneur om zich met zijn eskader te verwijaeren positief heeft ge eiger l Volgens het tweede gerucht ou ons gouvernement op het vernemen dier tijdiuL oogenblikkelijk hebben gelast v er schepen naar het est indische station te Lciiden ten einde deu schout bij nacht IViikes tot z n p t biengen Beide geruchten blijken evenwel zoo nico p veeonjuist dan toch overdreven te zijn In de eer a ï meldde de B mudu Gazette van den SO jl dat W Iki s we is waar in bovengemelde haven met een schip der Unie was gearriveerd doch alleen met het doel om aldïiar steenkolen in te nemen dat hij met lord Cunninghouse saluutschoten had gewisseld eu dat hij voorts jegens deu gouverneur r S T iie