Goudsche Courant, donderdag 30 oktober 1862

var en oorlog rtuig om 11 H M M fe K lara ta eene kleine stad in Alessenie op te zoeken nl n i kwam ook Athene in opstand en werd de komng van den uvon vervaUen verklaard Het schijnt dat de opstand e en de dynastie gerigt is De insurgenten erkennen dat de Vo naitiid constitutioneel geregeerd heet maar verwy en heni l hn i lcV edaan heeft voor de grooiheid van Gnekeuland De konmVen de ko i zijn over Corfu den 22 te Tnést aangekomem Forev de nieuv c bc etherbpr onzer troepen A e ico is den ii september te Yera Cruz aangekomen S Er wordt zeer verschillend gesproken o er de plannen e = keizers aan aande ilexico Het miristene van oorlog heeftezer da n eene circulaire aan de verscliUcL e jzt ric£anen ezonden aariu hun de levering van poür egrails vooriI iio wordt voorgesteld Zij kannen aan het ministerie mzagenemen van de voorwaarden len blijft verzekeren dat er m den boezem van hetLabine t zooveel ver chil van gevoelen bestaat dat het moeijehik ling st md zal kannen houden dI L ipzi er najaarsmis was slechts middelmatig De Inndel in iiont was leeht in leder daarentegen goed Voor Kkpn vvt eu hoo er prijzen betaald van de 140 0UU tukken Vp x m de markt waren is ruim de helft verkoclit van gedrukte katoenen goederen lie 331 pCt zijn opgesla en gmg hK r om evenzoo van de 5 i 10 pCt gereden linnengoe deren jjengten uit Eusland v ordt de emancipatie der anf iU enn s met goeden uiiJag ten uitvoer gelegd Meer 1 n v er m omen boeren zouden reeds hunne toekomstigebetrekkins tot de grondeigenaren toi hiertoe hunne meesters crpcekl hebben Weenen 23 October In de financiële ccmmissie van IPU rTiksraad zijn stormachtige debatt n gehouden wegens e n chteraankomende vordering door het ministerie van 4 mülioen waardoor de uitgaven voor de marine in 1862 op GOUdE 29 October Zondag 11 is een metselaar in d stcirine kaarseiifabriek deerlijk aan het hoofd gekwetst doo het omvallen vaneen muur waaraan h ij werkzaam was Sejei beleefdheidsbetuigingen had in acht genomen Het tweede berucht is in zoove overdreven dat 01 3 gonvernement geen 1 t PP fhenen naar het west indische station heeft l óndr t r befhiKing van admiraal Milne gezonuen ler clicp =ii heefi eene bemanning rtlO offiaeren e soldateu aan boord De Emerald on Z bevel fan Arthur tumm g heeft voorts 35 stukken van zwaar kaliber en de Galatea onder bevel van den onversaag 1 W ni Pin Bochfort Mugnire voert 26 stukken geschut Ie X on offidele berigt dat Wükes door het 1 l vPrnement met een sterk e k uler naar Bermudas ia ridln re de alle communicatie met de zuidelijke staten r lie i reek af te sluitei heeft zoo men verzekert ouze re Jnt ot dien maatregel doen overgaan om zooaoende den jSrfk bevelhebber van gewelddadigheden jegens de eng I r trntg Post beweert ac Eatazzi i der ti d Garibaldi heeft aangespoord om den opstand in ür ekenland fe S lu tzelfde bl d e eert ook dat Kusland Griekenland diA in zijne pl u nen cm T tv aan te vallen maar voer e bij dat Engeland de onschenauaarne d van het ge vartl8 2 octobpr l e iiesse verzeK rt dat iiet britsche e kf kr van Malta zich naar den l ira us zaï uegeven La France meent a li Ueu e ehche schepen naar den Piraeu n gezonden Frankrijk Let eskader onder den vhout bii u ieht Touclu rd zol versterken Mt blad deelt eenige bijzonderheden mede over den opstan i in Griekenland De opstmdeliugen ver yten aan de dynastie Ut zü de srooiheid en de uitbreiding van Griekenland met 5 V ho Men van u Jj u Dl vojii jop ge r gering heeft bevel eo eWn om troepen te Hanitza op de turksclie grenzen bijeen fe trekken De por e heeft op liet berigt der gebeurtenissen n Griekeniand besloten om et leger p vo an oorlog te uden Men verzekert d t bevel is gegeven om op de albanïche grenzen troepen bijeen t treVken ten emde het oog te houden op Livadie eene grieksche provmcie welke zeer vijandig je ensj urki vol eude neder l e konii g en de Roningin liadden Atheneyol euu jg toomkorvet Imell rlLïïate v kL Bg un vertrek was allea ra taV en mets deed corzien dat eene revolutie op handen was pe er te onlu f bie l i y U haje plaats De ste I F 1 ilissotonghi zijn de middelpunten der beweging TV r de telegraaf vernield was kon men den koning nietV en eten at er gebeurde Den 21 vertrok de minister van 1 n onrlosT rtuiüT om 11 W M At 1 millioen kolnen De zaak v crd tot nader onderzoek aar eene speciale commissie opgedragen Het geld is intusschen reeds uitgegeven De drukperswet is aangenomen daaronder ook het artikel dat zooveel aanstoot gaf daar het betreft de bevoegdheid van het openbaar ministerie om bij eerkrenking door de pers jegens beambten müitairen geestelijken enz met betrekking tot hunne openbare functien van ambtswege vervolgingen in te stellen zelfs als de beleedigde niets van de zaak weten wil Berlijn 20 October De Vossiache Ze uiig deelt het volgende berigt mede Ia de nabijheid i ezer hoofdstad is een grondeigenaar gevestigd die aan al zijne oiiderhebbeudeu de vraag heeft gesteld Hebt gij een conservatief adres aan den koning gerigt onderteekend as het antwoord ontkennend dan beval hij hun onmiddellijk daartoe over te gaan indien zij niet binnen 24 ireu uit de dienst wilden ontslagen worden Op die wijze werden onderteekeningen verkregen van de zoogenaamde adressen vau trouw en aanhankelijkheid zegt genoemd blad De Heeren Leue en Bitter de perste officier bij de regtbank te fealzwedel de ander piedil aiit te Osthaveland hebben in het huis der afgevaardigden kennis gegeven dat zij hun mandaat nederleggcn De Neue Vreuss Ztg dit berigt mededeelende voegt er bij dat dit voorbeeld vele navolgers zal hebben 7eker is het dat de afgevaardigden die lands ambtenaren zijn en niettemin tot de liberale partij behooren bij de tnans heerschcnde gezindheid welligt zeer spoedig onaangpn amheden deswege zullen ondervinden In de Danziger Zeit leest men het volgende Xadat de landraad van het district Eosenberg ruim 150 ex van eeö adres van trouw en gehechtheid aan den koning door het gansche district had verzonden deed het hoofd der gemeente Guhringen de volgende publicatie afkondigen Al de bewoners der gemeente worden hierbij opgeroepen om zondag e k des namiddags ten ö ure te versciiijnen in het scnoollocaal Wie aan deze oproeping geen gehoor geeft zal niet slechts worden gestraft maar als ontrtuw aan den koning en het vaderluid zich aan de algemeene verachting blootstellen Derge ijke oproeping werd daarenboven aan elk der ingezetenen ter hand gesteld en hem bij die galegenheid docr het hoofd van lipt plaatselijk bestuur te kennen gegeven dat de aanleiding t de oproeping was het tcekeuen van een adres aan den koning Frankfort 25 October Volgens berigten uit Stutt v gardt is de koning sedert eenigen tijd weder aange ast door hoestaanvallen tengevolge waarvan zijne geneesheercn hem hebben aangeraden zoo spoedig doenlijk naar een zachter klimaat te vertrekken Nizza is de plaats waarheen de koning zich in het begin der volgende maand begeven zal NeW York 13 Ootc ier De zuidelijken zijn over den Potomac getroKken Zij Lebben daarbij een duizendtal paarden medegenomen benevens eene aanmerkelijke hoeveelheid kleedingstukken w larvau zij zich in Pensylvani hadden meester gemaakt Bij eu veldslag in Kentucky hebben de bondstroepen 1000 mal der zuidelijken gevangen genomen en zijn de corpsen dez r laatsten teruggetrokken Generaal ic Clellan maakt zich gereed om insgelijks de rivier te passeien en alsdan nieuwe operatien aan te vangen Volgens de zuid lijkc bladen hebben de zuidelijken bij Co rinthe de nec r aag Er is een gerucht gesloten In eene democratische verceniging te New Tork is de vrijverklaringsproclamatii van Lincoln en de schorsing der habeas corpus acte afgekeurd De invoering der conscriptie is in NewYork uitgesteld tot na de verkiezingen Generaal llac Clellan is van Karpers Ferry opgerukt en heeft Charleston iu Virgmie le ot L e zuKUi jken trekken voor ilac CleiUiu leru uad it er eenige weinig beteekenende gevechten hebben plaats geluid Er heeft ook een gevecht plaats gehad tusschen generaal Buell die naar Kentucky oprukt en de zuidelijken De laatsten zijn met eene sterke krijgsmagt voor Nashville en tischen de overgave dier stad maar dit is geweigerd Men gelooft dat de noord ijken de stad zullen kunnen verdedigen 21 October De znidelijkea onder Morgan zijn in Kentucky in de nabijheid van ïrancfort geslagen Het gerucht van een aegeropstand in Virgmie vindt vv geloof rele leu en daarbij 5000 man verloren nij 6mnenlanö omloop dat zij Nashville hebben iu verneemt men dat er hoewel hij in gev iarlijken toestand ver I keert eenige hoop bestaat op zijne genezing I Gister avond hieft in den lJs el bij Korteuoord een on geluk plaats gehad Men verhaalt namelijk dat de Ilelmondsche stoomboot op die hoogte eene baggerpraam iu den grondheeft gevaren met het treurig gevolg dat de twee personen die zich daarop bevonden omgekomen zijn 1 De heer m C W J baron van Boetselaer van Dubbeldam heeft de betrekking van lid van de tweede kamer waartoe hij in het kiesdistrict Gorinchem is gekozen niet aan 1 genomen De verkiezing hierdoor noodzakelijk geworden isdoor den minister bcp iald op 1 0 uo iber en de herstemming zoo noodig op 24 november aanstaande 1 Naar wij vernemen is door den minister van binnenlandsche zaken dezer dagen namens den koning eene beslissing genomen op het adres van den kerkeraad ecner afgescheidene gemeente houdende bezwaren tegen eene gemeentelijke verordening Wiuarbij de verpligting tot vaccine der kindereu die op de scholen worden toegelaten was voorgeschreven en heeft de minister di arbij te kennen gegeven dat dewijl aan den gemeenteraad bij art 135 der gemeentewet het maken van verordeningen in het belang der openbare gezondiieid was opgedragen het vaststellen der bedeelde verordening biiineu den kring der bevoegdheid van den raad gelegen was en er dus geeii grond bestond voor de tusschenkoms der regering Het jongst verschenen nommcr van het officiële dagblad zoo wordt uit Luxemburg gemeld bevat de mededeeling datde volgende ijf wetsvoordragten zullen orden ingediend eenwetsontwerp betreffende do znmenstelling en den werkkringvan den raad van state reglement v n orde voor de kamer de regten en pliglen der ambtenaren de regterlijke magt enhet wetsontwerp betreffende het notariaat Het schijnt zoovoegt bedoeld blad er bij dat geene andere dan deze punten I in overweging zullen genomen worden Naar wij vernemen zou volgens het onlwerp eenernieuwe zegelwet dezer dagen door de regering aan enkele deskundigen om hun advies toegezonden in het bestaande stelselder zegelbelasting de volgende veranderingen gebragt worden De onderhandsche acten van verhuring en die van beleeningop effecten enz zullen niet meer aan het zegelregt geiivenredigd ann de sommen of geldswaarden onderworpen zijn Het zegelregt op wisselbrieven en ander handelspapier wordtaanmerkelijk v erlaagd en de betaling daarvan aan de eene zijde door invoering van een plakzegel zeer vergemakkelijkt maarook aan den andereu kant door strengere strafbepalingen beter verzekerd Onderhandsche quitantien worden aan hetzelfde zegelregt als w isselbrieven en ander handekpapier onderworpen enevenzoo polissen van verzekering en bewijzen van verwaarborging maar deze laa ste aan een zeer gering r beide evenzeeronder strenge strafbeoalingen tegen ontduiking Van het zegelren t worden outhevei de registers van en burgelijken standen de registers van oi tvang van gemeenten en openbare instelling ling1 Voorts is het egelregt op dagbladen ook de buitenlandsci couranten nieuwspapieren tijdschriften catalogussen prospectussen aankondigingen berigten en andere drukwerken zoomede da op de advtrtentien afgeschaft Opcenten zullen volgens dat ontwerp niet meer van de zegelregten worden geheven Het reg op wissel i en ander handelspapier wordt vuüfaresteld op stukkeu binnen het rijk betaalbaar 2l 5 e van iedere lOti zoodal men w sselze els zal kunnen bekomen van 21 20 en buiten het rijk 1 1 v in iedere ƒ 100 s Gravenhage ZS October l e tweede kamer heeft lieden middag tea twee ure eene bijeenkomst gehouden Het vereischte aantal leden om eene zitting te houden was niet tegenwoordig Nadat e voorzitter mededeeling had gedaan van de iiioekomen stukken werd de bijeenkomst tot eene nadere oproeping gesloten Deventer 25 October lilden kort na middernacht onts 1 1 bruid in de ijzertiibrick ilt liceren Neruig Bógel De ireboiiiven van de hoog en koepel ven3 de stoomblaasma chiue en de gieterij zijn geheel uitgebrand De een gzins verwijderde smederij en werkpliatsen leden geen schade Aan het overleg en den ijver van den brandweer is het behoud te dan ude IJ lii gei brandstof voor er UT voorraad ken der belendende woning cu kolenschuu waar een zeer groote handen is Soetermeer 24 October Door den raad dezer gemeente s in zijne vergadering van heden besloten om met den 1 Tanuarij 1863 in te voeren eene plaatselijke belasting op het verbruik van sterken drank ten bedrage van 60 opcenten op den rijks accijns van het binnenland=ch gedisteleerd 38 opcenten op het buitenlandsch gedisteleerd en 26 opcenten van de hnitenlandsche likeuren welke belasting naar raming jaarlijks zd opbrengen p m ƒ 700 De gimstige financiële toestand van deze gemeente moakie het hcffta f z T belasting die met slechts enkele uitzonderingen in alle gemeenten dezer pio yincie bestaat tot dusverre overbodig doch de in de laatsis jiren zoo zeer vermeerderde uitgaven uit de invoering der nieuwe wet op het onderwijs voortvloeijeude en de l e klimmende snmmen voor de armverzorging bei ood d lieblieu tot de noodzakelijkheid daarv nn geleid In de aangrenzende gemeente Zegwaart waar bcvloelde belasting mede niet werd geheven is op den eif len da door den raad giiijk besluit genomen De rarainï dir oplirengsi aldaar is p m ƒ 1300 De u u urlijke liggiiiir dezer t ee irouieenten maakte het onmogelijk om zonder w eJerkeerige nicdewerkinii ecu behoorlijk toezigt op de invurderiiig der bclastmg te houden hetgeen laatstseiioeinde gemeente cerhield om tot de helling daarvan ovenegaan De noodzakelijklieid daarvan bestond echter in die gemeente r Is sedert l iiigeii tijd want op eene bevolking van UOO zielen wor lt een hoofdelijke omslag gevonden v in ruim ƒ 4200 Van di ir d iu ook liet verschijnsel dat de irebouwde eiLTcndommeu te SüPienneer bijna voor den diiblielcn prijs worden verkocht die men t Zei waart daa voor besteedt niettpgenst iande de liehouwdc kommen dezer twee gemeenten te zanien ééne doorioopeiide slechts door eene brug v in elkander gesciieidrue str iat vormen Gemengde Berigten lit Bombaj is te Londen ontvangen 1 20 OUO suliieii tm behoeve dejiif oJHjdenden in de liatcx udi strict en De kniiins vau OncVeuland i vtmr oübtpaalden tijd op rei L Cjraim In Thibet iju n volutionairebewefr iigeu uitgebarsten t e indirecte W i iiiiüPn ft I nmb irdije n voor drie jaar erp tot iu a bei iraL m 1 lb5 rijnea Te Konstaotinopel hebben lu b uj eii 1 upbaiu eo Hi iiin zwarebraiideu gewoed De pnu i che re cnuL bf nti de a ui jjreu d e alaafgevaardigden in de fiuaneicle coinna ie ittma hadden of op iiou ictivittit te ïteUeQ ofte verplaat en He fr ui i hc kt Lr kooj t i i Italiëgoederen die vroeger aan d ktvk bfli u t rii lïij P tn m den acclimatatie tuin in het bo rh nn ÜouIoli e wnidtn tiFtbcn li elf ii i iki o or eene groote algemeene lioiub nu n n o lai hci m i s in is even voorbij Evesham te cH r in kdiL e i sli v 3 die j prui i ehe militaire muziek M r i eii ttlU ii ii u kO u O irnUlsT In Koerland wil iimmi alk knicli i mm h t leirie m te trekken dat r llei ii Ji m n adi 1 oiW T Aij erdal iillcn de fabrieken ut L ebick aaii i a moettn snl it taii Ook te Kottcrdain 1t iu veucnijnv v m fianbaldi bijeengeroe ca oin de 7amrtisitllin r vin len i beproeven Te Londen U eene groote gutt ptii ha iahi d sLruield Iu Ru4 md lillen eer tdiacs de liL cii imel jl d regtspiegin afgeschaft worden Het schip HukVio inet ni i p tfjleuoi vani Montreal naar Li eii ool is aan uta mmid der Mfm dm storm aan strand geworpen en kort daarna in brand ger k jt inaii verkorhet leven De stank der brandende olie wa te 1 ive p id 7e r Kuderlijk Het a iiital ooirzieken i tc li inixn wedt r unn i i rk ijk im eiwrncn onderde matrozen in marinier De t U taiid m l trïb ddi Vnjt zorgwekkend Dr Partridge is naar pe ïia opoatbodeu Katazzi heeft reeda I voor eenigeu tyd Garibaldi aauge pnord om ztch te teikn aan het hoofdj van den griek=chen op tand De oostennjkst he n ini2 zal t gen lHG ieene ligtmg van S oOO n an i it hrij in i d u v kg jiukriilind aan om op Turkije In te gaan nia r KuLtL i d jii den zieke man niet wtrK in acht deelen i ge en getiteld 9 5 Kdt etn te s Hage heb en avondma i ontvangen De ctabli emeiiTt H te Al ren I prootiii aanknop van irrondstof weder in wirkinï w ict i iii erventie m Griekenland 1 7ij hebben di r la i den iïeijei Tc I un n zal ome na iiak den Een zware hiaud te Gri==et bij Lun ii den h eltgd De ge ehied rliri v r T voor Int wdjevend ligchaam Vt Triest Eene re olutie irantvlu f I Nation de cituiig geeft ond r h ri Irrirtliavse uU bet gekkfnbui i men vindt op de aangetkiulc pLui hel heert iihiu i I Burgerlijke Stand iOCDA GMi T 2 Oituber lr aim ii i M Cüiout en I i Loni ji Mana llikiia uuaei J 1 l i il i Sc erijtiCatb iiHi i oud l Ktuiu en K H i 20 Xn ouderH N Silioouhoveu en J n iVtiiioudi r Iloiitkl tn C vni Aincrongen lUi tiuii oudel A K v vt en A Johainif5 Andrtae onder 1 l van Merkbou xu 1 iIoet Jobau es Hendrikus ouders 11 Kk en M C Lijm v ji 0 mi H i 25 ktüber A J iu Ijfiii u 1 j 7 i Mt 15 ni S J A van Werkhooven SCHOOXHOVKN Incresclireven van 17 t t 2 i Or G noHiN Johanna Vilelniina ouders J de Jookn n M Un e idik u r d aii Solinge f i I o H l r V a £ S h x k 6 d au Md I 21 UI