Goudsche Courant, donderdag 6 november 1862

10 li e Iriig v n de h nl T nge ƒ 10 40 i 11 20 lO O 10 70 muilciL U3Ü i ƒ 1 U Rouge f 1 7 50 iti t inindci ter mirkt en nt te vcii 1 nter to ƒ b 20 Zjmer d ƒ 1 sO i ƒ 5 90H X r 0 L 5 do dik e A 3 0 i ƒ 3 601 hj r I d 1 i 175 cii Budi lic f 135 pr xuvL t I vii l oiicn v ilhger 0 50 1 7 11 unS o i I 7 JJ I ƒ s 20 Witt e Boo Ji ƒ U t I k iLnw che ƒ 8 lyiO iolg 1 I I s I y 10 jO PI El Delft f J gmiimi l t lieden meerim I J 1 1 doth er n is bijui geen Inndel Tune I 1 Ko jc I 7 5 1 S Wmtersreut ƒ 5 20 1 0 I ƒ 0 70 Koue Hiver 4 r i 1 mtbooneu ƒ 7 50 1 iiideboouen 1 ii tm y a ƒ 11 WittL Liwau ƒ h a I tL UK ii V 11 Ml 1 2e ogeu van 1 tot 23 Oct 2 1 4 599 8 1 ss 1 1 I ti men 140 0 iB Giibottry 55 a j lu V i 1 5712 I ƒ 1 75 pi te 1 1 q pi 1 I 1 0 I 2 iO Deventer 3 o ouir me O i flO Rogge ƒ 070 u 40 B e v Pit ƒ 5 0 i 6 o0 Gci t ƒ 5 i ƒ o 50 Ha vii J oO 1 4 Giiumi Krnteiyo Bul r pr 20 I ƒ 21 23 Iiifeueiire ƒ 20 2 ƒ II 17 25wolle 51 Oitjlei Ahldilpiij en ln e n ƒ 9 02 R n iri p u 10 7 R sc 25 Boe cit f 5 bO Gerst 75 ü l i i 1 Bjtei pr u ƒ 0 7 20 N IE J 2 jO Londen o to iei Bo ei Tiie che 110 ll Km u 1 5l IM I lO ku Llki4S i 2 lu Goiu I J i H ol 1 i e nnvot i i Liis Pi ur 1 = ilciii iixir van Treemdc groot en ofstlioou er met veel omgmg wis lie mirkt V 1st op vouge prj cn zoo oor Tarwe jleel ak Gerst en Haver fee leu eei isteien aingevoeij CIO qi ml en 1572C qi vr Tirwp 760 qr ml en 3130 qr vi Gerat en 400 qr int en 3150 qr vr Hiver 930 zakk en 1650 V tjs nitel 30 October Vin de veemukt vin hedtn werden aingeboden 1S60 rnndcien o55 kilveieii 52b0 sell pen en 140 varkens ooi be ie lunderen nerd 4 8 voor d kalveren 5 voo d schipcn 5 4 en vooi d vailLiis i b pei atean bet 1 lid tSIIJ Donderdag 6 November H 63 GK UDSC3HE COURAIJT Burgerlijke Stand J GOUDV GlBOKFN i October Uiu i cas Tjiubu Joliiun oudtrs P Olrec en J AI F liluwiiQ 20 Cithinui cudera V ITsieUtciju eu C de Jon Cornell oudcis Ï Kcrkhot er M uu dtr Gyp 29 Octobei B Bloot 5 m A J van Dillen 3 w 30 f deo Hertog jO j E lust 2 j Gtm wu 21 Ottobtr Vrie Tuiloo tu Gu tje Jongcned LcenJert BegLer eu Gnctje de Jong Diik Boei ea W ilhelminu Dina knusheer W OtRDE OvFRlrobN 23 Octobei Geertrui L gtvoet bijua 70 j ecbtgeu van H vin Dijk 28 Jolnnna de Hum 14 m Gill WD 24 October flieodorus Aeiheul met OUDEWAILR van 22 lot 28 October Blv iiiN Jihnmi Iii irctba iee ijk geb A erhotff z Mai ri j H igooit g b Liliol c Jobiuin B i una au ni tel keb UL H 1 = d Ov MiDiN Aland loolje 8i j v d van Arie Aermeij V nr KTTT HT XT P J dvertentien van e n tot zei Uitgave van A ÜillINKMAN U cels ma mbegrp au het zf a 13 SOt ut Toor I eiken refL tl daarbo eQ 10 Lent Bi Uli e Jl Ktt crs ttordt btrekcnd naar pi it lUll iv Ood Haven B n ® 75 ABVERTEMTIEÏff c O i icrti 11 ll z V t UK V iN DT TOl 1 T N 3 1 V IN LP 101 RIN 1 1 @ fiAni RTS F tot B3 reidm en Uitdeeling van SOEP tl t mi V bdb p hit gPuo 2 en hiuincn e I l t tunrtcnti ien tiii dit ij le M r 111 II hunne hm en uUeu T rv en r iidt hen tot dt in SCbnjVing d QI gewoonlt nit te u I S mien ommis ni en G V W POST DHOST 1 er 1 f l 1 Ivciuia oislaanili Pianino 1 l i r V V m DAVID I r u 1 vv 1 k n 1 111 1 gsi i i n prijs I r 57 p 1 r rm i i r int r 1 V I 11 n 7 I ji t r r U IMK i ir I J Ji I diritr rebit5 ei h i vom i r v o G vzij V inT van der Does te lu l dun Cewonepr r 450 r t Te levriïr n bij c 1 khiu 1 r BRIM MVN L in Aanbesteding Bt lLLRDl dcr IMdGilXG tot If 11 Oil B f I t J ihiei iiUpii op Woensdag f 15 November 1862 s VI I 1 1 I 8 IP am ll Lok 111 dci In ill riN 1 ihe t i lict 1 iPii VII de leuoodi L LEVENSMIDDELEN V lor 1 1 1 j l c vooiivairJen lUc I tci k i 1 tu V i t it MaoiHlo j 3 hoieiiher im hot Loki il dcr Im gtmg De biljeticn i loeten op den dag der aanbestedmir v oor av U ACHT LPE ingeleve I ju Act e s 1 tl Bfstnm L P HCOGENDIJK Eciii DcpAt Aan Goedkoope MUZIEK ir M i U 1 iORr L POM LMlC ll V ii i c srevc tnrl vcoi Goudi 1 O IP f I i ittud bij I ei 1 1 1 indelni ijdsti nt t 111 I in v I r t t voorhindcn I5 ec it i RO JiF KLL L m Muziek voor Piano en Zang i 7Cent=dePagiin ok kii nipii ilIi ibonntien op 7WG t riV 0 U IIK tegen 3 cuts de I lETin Pf i n I jsteii vooi Oitobir ï n ChVTi e Ickon t i Prijzen der Effecten pCt ed vv seh 2 i ll lo J dito 4 u jnd 3 1llindplm 4I O t Lepuing 4 I id H bp 41 d Ki ii vi 4 1 Bplgip Rjtti 2 piijjc cbl 2 dO lull ll i iV biniieul 1 Pirtugdold 3 Ru 1 obi H o d lb28 29 I t 1 IMl J d 1S40 I d t Pile J d t 1 111 N olgpt ijii 5 Piui 111 1 J4 5 Oost hjGoll 5 d o 4 di dii lU 5 di 5 duo 2 2 d iui c iUbt 5 d 11 It 1 54 J M 1 J AAlfelLRDVM Aiijdigai Octobir aagste kotrs 637 5 70 9 o 553 4i3 44iVir 1017 100 8 83V4 SIS 901 196 105 8 531 2 273 4 Hü ste kuns e l ir 9 l 491 4 4 Vs 1961 103V r i Oeblevtu koers 98 c 50V4 44l 196 311 dti SpoosMreir esi uid iC ii 16 jhn Ll f ij 11 Gonda i i i Eotlerdam 7 30 9 20 1 2 1 5 6 2 fi A 111 Gouda i aar UtrEoilt 7 3 10 2 12 46 2 42 6 9 9 5 gt5 it nit et pkeude tremen loi e op en Iti ftdugeit iH lull I 1 V u I P 1 Ai VV Nieuws ea voor Gouda en Deze Courant erttmjnt des Donilerdigs en Zondaijs I In de Stad geschiedt de uitgave des a ouds te Overzigt GOUD 5 November Het spoedi en rnstig tot sttiad ki jien dei grieksche omwenteling getu zt ot getviijfeld vm e eenstemmig heerschende mcLniiig dit het geduid des volks nitgpput was en men voor de tot voms niets venvachtte van den koning uie dertig jaien vruph eloos had laten voorbijgun En ofschoon het geracut van den afttmd des koningt 7 ch ni t bevestigd heeft is liij na ir Jtumhen terns gekeerd n de kan klem om ooit weder a ui het bewind te komen Vin alle kmtea woideu dan ook reeds kindili en vooige tell doch volgens de vroe gcre bep dingen oudeu Je vo sten uit deliiiüien der beschermende mogendheden nitgeslotei moeten w o den 70odit noch Ufred van Engeland noch de heitog vin Leuchteiibcig m lanmeiking konden kjmen Alm Ie ving wordt ook opge worpen of die gcncele bescherming i et il hire oepil ngen niet geicht moet worden veivalleu te ijn nn het bljkt dit het giiek che volk zelfstindig wet te 1 indelen en de ru t oudei het provisioneel bevviud allernege benaaid blijf T e Grpken zouden ongetwijfeld het verstandigst hindelen als 21J dcj bnitenliiidsch a invloed ver van 7icli hielden en alleen te 11 V giugcn met hel vvaarichtig bclanj v in hun vaderhnj lndi n 71J met spoedig toetasten oopen zij weder gevaar de speelbal te woulen der zelfzuchtige lutugues arom zouden zij lin ti ondel de voogdijseliip tiin dei drie zoosenaamde be schei mende mogendheden Frankrijk Engel md en Eusland wier bellugen zoover uiteen ioopeu eu wier onderJinfe uaijv zoo groot is Fnukrijk heeft buitendien werk genoeg om over Italië te waken en de romemsche kwe ie tot een soeJ inde te brengen tei V jl het sokhten en gill niir Alexico zeuui urlnn V el Cf 1 g it niiir vviiuiit t ig teru2 keert boev t ike p peluit steeds buitenge neen goed gut en toch lang duurt en geen icsiiltait opieveit Eiselud bbjft getrouw ain z ne 1 es ii elen vin onzjlig1 eid hoefeer het gebrek am luud ohii i ti r i a 1 iricten meer eu meer teisteit en de noog geklommen nood groute opoffeii i eii eischt en voortduiend cisihen zal A oor ten engel chen piins heeft de grieksche kroon weinig arlckkeiijks en de Grieken lu nei groot geva r ver mud te vvorlen lu hen zij volgens sommiger beneien let voornenen hebben om in En p ind een kouing te zoeken Beter vv ire yvertentieblad Onistrelien het zoo Engeland edelmoedig genoeg wis om het ptotectonat over de Ionisi he eilanden op te ge en en hunr vereeniging met Gnekenland toe tond Do h Jp wig n der billijUi id en der sttidikiind loopen ver uiteen In Pruisen a uiscliouKt men de 1 iffe vertoonmg van opgempt en gedwjngea deput itieii die den 1 iniiiir verzoeken niet te iit ren naar den raad der eeu temmige v jlkvc tegenwoor digmi noch te letten op de belmsren des volks maar l Ji te riad egen met zijne vooioordeelen en willekeur Overigens staan de libei iien ten doel a m kkingectigp pli irj en lia lelijke benadeeling teuvijl de disbliden te worstelen heuben met oucpIToudelijfci vervolsringen Dit alles kan gdukkig tot niets uiders leiden dm ict niinver imec isluitmi van vide vrijzinnigen wier invloed gidurig tocitemt en e ndigen zal met het verkrijgen eemr choonere zegipiid i in zii vroeger diiifden hopen A ant tut geveld zal h t nut komen het i urstig oogeuHlik gii voorbij de vil i 1 1 t uiet n air vel de moed om het onvirp jitelyk sroour v i a ti r t eien Keurhe en gnt denzcltden vuj op ei 1 r hiji 1 k u het lot vin l iuisen deek l Ie V eeneu wis de s iink niet gering ov di c n lijkerevolutie m Grickenlml Bj al die vti jrm 11 lei egen boezem voorziet let uu n ciiwe be t j icn en het km ock voer or ien vvnr u slag dai op trouw en het k ru t 111 n b jkt hoe vveiuig er noo g is om h t iiii i t reJdeloos te dom inttn storter Outtcnlonti I ci 1 1 i 1 j val Lc e 1 ït negerepi ji ü rj rnr kt cd i r 11 Londen jic dt t i k r V ia ht bili i ve 1 1 üf gt on t 1 t udiir uurUI 6r tn llir ee 1 n h t pi n en uhikeii ci kk rlmien op Eti 1 111 d e 11 eu nu nut de 011 kon til ler tei vt e ludtrin il ïiivveljk z jn 11 11 1 kil tn vemiii lijk izei oi au en uie vverk iuihtden v Gelukk dl ht b it ehe ehip Challengfr n laukvv im om te vtrhmdep 1 t it de hoofd tad Kiui werd se oken tliir anders zeker de gcheele tid vtr oe t zo i zijn EeU lint 1 maeizijuen nas mmiddeis reed vermeld Ook op de eilanden I nica tn C macon hadden dergelijke oproer ge bewegingen piant Den 22 October deed het goudgelu te Xew lork 341 2 o