Goudsche Courant, donderdag 6 november 1862

opaeld zoodat het papierengeld der unie ruim een derde ran 7ijne nominale vaarde verloren had Blijkens de berigten uit Xew York van dien datntn wekte dit bezorgdheid bij de rei erinï cu had zij aan liet bestuur der jN ew Yorksche beurs den wcuseh te kennen gegeven dat aldaar geen voedsel aan de vpfciüatie in iroiid gegeven zou worden ten gevolge daarvan zuil liet Ijestuur der beurs denkelijk besluiten om den prijs van het L MiJgcbl niet meer op ofRcicle koersenUjst te verniekiin T C omeiele na et e behelst eene mededeeling n Hr jls re a t in liina a nu graaf Kussell huudeiide de bijzonderheden aantruidde het beletten van den ni vorr van thee door de chine elie au oriteiren touiat een verhoogd transitorest zoude zijn betiald Ten eiitJe dezen w ederregteiijken maatreirel ie keer te gaan werd de luit Poole met de kauoaneerbooi Havoc n ir Tan Kan gezonden waar hij zich van al de mimdarijns don toldirecteur en de oorlogsjonken meester maakte en al de aangehouden thee vrijstelde 4 November In eene circulaire vau graaf Russell betreffende Griekenland wordi het beginsel van nouiuterventie geliaiidhaafd en aangtvlronu en op handhaving der bepaling datprinsen verwant aan eeni djr beschermende mogendheden van den Griek hen troon ijn uitgesloten Parijs November De koning van Italië heeft op 2S octoinr cemg af eva irJigden van de uiterste linkerzijde ontvanL cn die liehi een adres van den provincialen raad van Zaid f alabrie hjbben aangeboden Daarin wordt verklaard dat het volk ind en het ook al bij de laatste gebeurtenissen aan de stem des konings gehoor heeft gegeven toch de verkrijging van Home als eene allerce ste nationale behoefte beschouwde Victor Emanuel ontving de deputatie zeer vriendelijk en rerzekerde dat hij aitijd bereid was om voor de uitvoering v in het nation de programma troon en leven te wagen en dat hij de vaste overtuiging had dat Italië etumaal alle hinderpalen zou te boven komen Het gouvernement heeft gisteren talrijke en belangrijke depr bes uit Griekeniand ontvangen De ans oerati che partij is II cr van de Iji v eging ie Athene en zoodra het nieuwe be A 1 zicli vf rb jnden heeft om IiCl monarcha d ijeLtinsel te en en den vrede van Europa niet te betlreigen door Tl tegen naburige staten zal uien liet ondersteunen iit bi rn alle vreemde grzauten licvel ontvangen om op ie b ijv n f m zich geen oogcnbiik te verv ijdcren lcke lu irckki i mei het vuorloopig gouvernement il over d auing zal later g proken worden er vkcii d i uiuLr io voonieniuns is een uit i de ukül 1 M v inn n ie iii i i liiejen te rig i 1 oadertci ru 1 heb en ontvang a lut i van l t v ior waarin v or it i i i omvet e i en den eerbied lisd litiolLT de VCa 1 He iiie iw int esielde b z i T z tl tien m jn iri iialcn eonstitntio a blgt t onv eikbaar in i ijne er l i U mogeUiUielfu en zal de vriend w iiiaere statei vagelijk onderiiou i i i mogelijk zal eene nationale veeiien n e het ij iu lêi k ben ri k ia id bee di ak be ig iteïioiiden nber Ten gevolge van het conflict b Mers v n il uin is ie zich ïnet lieeft aan di c u beid eene geinenir eGraaf Eechbcriiaie verkliaid dat hij geen reden vindt om i bezoldigingvau den gezant ti Kome en van den president der militairecommissie ie Ti uklort te verminderen maar liat hij bereid isde afdee ing kosten der diplomaliCj met 26000 Ü te verminderen l e had i tinj het heien der eerste kamer die in de commissie zituamen niet deze verkhiring L fnoeuen Nu is oe de l i k imer hierover V iiL es niededei iiügeii uit Athene heei e franje e gent ali e de ejfd i ne e zieh bij het liiiiar ten van het io r et koninklijk ii aci levondeu onder zijne bj elieri i e Ook de liofb ienden lieeit hij in ie geieiili i i im ziedi ongestoord naar eblei s te begr7ven Eerlijïl November ilen ziet van tijd tot tijd kleine e i en onder delinden en wel in de nabijheid van iialeis die zich deels door hunne ond modische i s ii or tinnen platen op de borst en groolc stok e eehter door nieuwe wife handschoenen onderi eet eerst oogenbhk aa men er t el als liezetoeli is Let niei vieenid men i ii uitil i i ei i te zien v n iiiü ojia tot Ja t e Als 11 1 i iiuigea van die t iiijki easlen in hei aaa d n het i nkiijk paleis op en neer zii i slappen e men ziet dat alle Toorbijgnngers die lieden met een gliml nakiiten dan komt men eindelijk op het denkbeeld wie dat eigentlijk zijn dat zijn leden van deputatieu dus de ware vertegenwoordigers van het pruisische volk 1 Ie marmeren standbeehlen welke vroeger het VVilhelmsplein versierden zijn thans vervangen door metalen afgietsels dewijl de oorspronkelijke kunstwerken te zeer door den invloed van het klimaat leden en gedurende een groot deel des jaars niet tot verfraaijing van liet plein bijdroegen omdat zij bij het ruwe saisoen moesten bedekt worden De president van polioie te Breslau heeft op grond vaneen maatregel van politie alïe openbare inzameiingen voordefamilien der te Graudenz veroordeelde militairen verboden enverklaard dat elk nommer van een dagblad waarin eeneoproeping tot het doen van bijd agen van dien aard voorkomt inbeslag zal genomen worden Die collecte schijnt de reieringzeer te ergeren I it Halle wordt het volgende gemeld Voor ecniireweken werd de grondeigenaar iMilder te Peissen naliij eerstgenoemde stad TVoonaelitig naar aanleiding eener anonymeaanklagt vervolgd en wegens het uiten van beleedigendewoorden waarmede hij den koning had gehoond tot tweemaanden gevangenisstraf veroordeelt In appM heeft het hofte Nauenunrg den veroordeelde eergisteren vrijgesproken De eerste kamer te Hanover heeft eene commissie benoemd tot het onderzoeken van de katechismus kwestie iMenzegt dat zij zich heeft verklaard voor den ouden tatechismus De orthodoxe geestelijkheid geeft echter dit onderwerp nietop nraar hoopt eindelijk het nieuwe gewrocht dat zoo grooteopschudding in het land heeft verwekt te zien invoeren Men verzekert dat de regering ten gevolge van den afioop van het baudelscongres te iMunchen van de ministeriele Wijziging in i rankrijk en andere omstandigheden geneigd is om te onderliaiidelen over eene toenadering m i 05tci rijk tot het Tolverbond en over de wijzigingen van het ruisischfransclie handelsverdrag Sedert cenigen tij l is alhier een zonderling proces aanhangig In 1 4S huwde de graaf S de dochier van ccn ondero liciei Bij den dood van gi aaf S die voor eenige m aaudenoverie 1 bev eerde de naaste der natuurlijke erfgénamcR dathij gcicgtigd was tot de nalatenschap van den overleden ffraafop gr iiul van een hofrescript van 17 Ki waarbij een huwelijktns iien een adellijke en een burger der higei u klasse onivcttigi De zoon van v v a S en de we lu i e verzetteden zich hiertegen en de zca werd voor de reïtbink gebragf die het hu veelijk ver i f a iie zaai ia i l d l ev ei ai verbondeii i e ii burg va triiij y i van in g i iieie g weest ea tiei hoogere iaTirei r iia a e zijn onwettig Het gei egtshot bij hetwelk werd behiOideld was van een tegoiioverge ie giMviu S was namel jk voor haar huwelijk i aan het coi ps de b dlet van den liofschouw b ieirtijen iiad iiilü evoerd op grond ivaaj 1 e ai e iomnn d ii zij eene kunstenares was iiie v j ir haar huwelijk hail behoort tot de i eii Dt wijl deze aak door het hof naar is verwezen y A andermaal een reglerüjk eene ai i üg rdeu U evcbl netgeen mot weinig oe vonnis vreeiiidieg v V kt fli i jl volgens de grondwet alle burgers van b ii staat voeir de wei gelijk Zijn iv eder is een i er le len van d tweede kamer marGumbü iien een si i ije iU liet uirci sic oistelijke eini v iii b rijk virplaalst Het iü ba ble liil is de lieer ll iai dic eieaals lie htcr B i kum UülIf ei sii iii j Uaar der liijirde pi i iijniogt geni emd voiilen FraiOkfort ÖO 0 oLer Uit Kassei verneemt men dat t e keiirvor=t gisiei en avon l van hier in zijne hoofdsta i is teruggekeerd i e vroegere minister van buiienlaiulsehe zakcii de heer von babbiiis was ilerwaarts geroepen om deel te nemen gi iijk verzekerd wordt aan de iieiaadslagingen o er de ontwerpen iielke bij d k iiiei zalleii wor ii n iiigeibi i iMen ver a i err iat iu t ousienrijk iiie kaliiuet ecüe nota aan de keur ie 5ise ie regerini heeft ou ien ivaarbij deze tot het doen van vredelieve uie siapja a ivoivlt iiaugemaand tiai eimie in overeenstemining mei de kamers Ie z iken te kunnen bi hartigen 2 Nov iMen verzekert tl t aan de zivitserschc bondsvergadering in bare eerstvolgeii Je zitting een wetsontwerpzal worelen ingediend om il de zwitsersche spoorwegen doorden staat te doen aankoopen bit bcrigt verciseht evenwelallcidus lievesligiiig rt Mimoiien wordt gemeld dat de gcuer i al von Fcder vroeger beijersch gezant te Athene eerstdaags naar Parijs enLonden zal verti ekken belast met ccne zending zijner regering oeiiiilende ik z li in riiiekenland MxineilOn o November i e Baijerische Zeitung zegt in een hool lariikei dat alle berigien ketreifende de komst van eene nieuvee t vna ie tot den griekschen troon onjuist zijn Het i bh ul doet uitkomen dat de pre cbiinatle van het voorloopig I bewind allien koeing Oito en zijne gemiLlm van d troon vervallen verklaart Van de beijersclic dvnastie zelve is in de proclamatie geen sprake £ aSSQl 4 November In de zitting der kamer op heden werd bet adres van antwoord op de openingsrede volgens het ontwerp der commissie met cnparigheid van stenimcii aangenomen In dit antwoord wordt het rcgt en het corstitiitionele standpunt der tegenwoordige kamer met kalmte en ernst gehandhaafd Turijn 30 October De Discue sione zegt dat de in ïriekenland nitgebar ten i evoiutie ten ilocl heeft om ile grieksclie nationaliteit op lieehte grondslagen te vte eigiu Koning Otto heeft nimmer invloeit op de g jmoederen ilei bevolking uitgüO fencl dcaijl hij het eigentlijke doel der vest ging van het koningrijk nimmc heeft begrepen hetwelk hierin bestond dat de grieksclie na zich moest vormen tot een vast geheel terwijl liet tegengestelde met koning Vict r Kmauncl het geval is iie juist daaruit zijne kracht put 3 November Volgeus de Discnssioue heeft e ± den 1 dezer op de oostenrijksehe grenzen aan den regteroever ve n de Po eene ontmoeting plaats gehad tnsschen italiaansehc karabiniers en oostenrijksehe soUlaten De eersten hebben op de oosiemijkcrs geschoten nadat eenige slagen wederzijiis gewisseld zijn zonder dat hierbij de giCEzen werden geierbiedigd Een waclit van het eostonrijksehe tolkantoor is op italiaanseh giondsebied geariesteerd eo de Oostenrijkers waren genoodzai kt de wijk ie nemen New York 25 October Gister avond is in eene democratische meeting te Brooklijn besloten om het gouvernement te ondersteunen iu zijne pogingen om de Unie te lier iellen de proclaiu tie van den heer Lincoln betretfeude de emancipaiie der slavei werd afgekeurd De administrateur van et i plantage bij Oilcans is door de negers vermoord Voige is een g erucht zonden de negers thiarna üi opst md gekoii e i doelt die beweging door de militaire magt oiiderd aik zijn iMen zegt dat de ecmraunii atie tusschen Nashville en het noorden is afgesneden en dat de noordelijken Corinth cntruimd libbtn 6tnnenlani GoUdtl 5 November Op de groote kaasmn rkt werden hi f eii aangovncrd InO partijen D prijs was voor i oede knaiiteit van ƒ üö tct 23 Zwaardere soort ƒ J u 25 5 met leveüdigen bande Gister is p evaDkelijk naar Eotterdam overuvbv Tgt zekereP B uit bet iiaburip Vaddinxveen Wij voriKinen dat hijonder bet vermoeden ligt van door verrep aanue mi lunu liu gen den dood verbaast te bebben zijner vrouw Znndaii was eriu dat buisirezin bevige tvrist ontstaan en maandag morgenwerd de louw dood op haar bed gevonden P ij de aanbesteding voor de nieuwe kerk te Sluipwijkop eergisteren waren iMgekomen 7 inschrijvingen waarvande hoogste bedmeg ƒ 10000 en de ïaagste inschrijver wasG Splinter te Hazerswo e 12 7 In de gisteren geb lJcu zitting van de tweede kamerder stalengeneraal is kennis gegeven dat tot rapMortenrs overhei wetsontwerp betreffende het middelbaar oudenvijs zijn lienoemd n e beoren IlugenboUz AVijbengü J dlert lieemskerk z en van Fo fst Iu deze zitting is ingekomen een brief vanden vicepresiileut van den raad van staie houdende het verzoek om voort tan in het bezit te worden gesteld vau de stukken der Warner en vnn de regeringsbescheiden die alleen vonrde leden worden gedrukt Hierover zal later worden beslist De Staats C onrnnt deelt mede een bij liet departementvan koloniën ontvangen rcgcrings telegrara ged igteckend Batavia 30 september 186 liudende Ben zekere iaas Poej goet beeft getracht eenige ongere eidbeden m de rc idcutic Bautam te verwekken Zijne poini tn iin geheel verijdeld ii eren zou de lloiterda scbe Courant te Kotterdam ïnnet optnbiir worden v rko Ingesteld op 80 000 W rd het Mil afire aïïen tot ƒ 50 uder een kooper te kunnen vinden Duecteuren der iiederlandsehe maatschappij tot bevordei j van iJij erheid Iiebben zich volgens besluit der laatst itn den al enteene vergadering tot Z M den koning gewend tt un idic3 waarin verzucht wordt dat de gasmet rs even die andeie maten en gewigten van rijkswege aan eeneu I 1 nc leil maat uHen worden onderworpen iitezefetien van Ondewater Iiebben zijb tot de tweede ivui end en hunne bezwaren medegedeeld over bet nieuiv aangeboden wetscntwerp nopens de reglerlijke indeeling des ijks Z j dringen er op aan dat Ondewatcr bij de nieuwe regterlijke indeeiing moge blijven bij Rotterdam ivaarbij liet e gil aardig beï oort Tiet beruehte te Winkel EictvcId r oijersche uWaurlorg foitdH vonr thans nagonoe ever run r uLlti u n is blijkens de duodadvei entie van unm i 5 a v di ten auMjc i ei nf i lit dit n i n i ins ie onlsiapen vaa ronuhc raid iu de e w Ie ion i f h iioeist n zotulen c i ii t lirsle v ioreer=t lUig itit ï brt geenszins lot de liiii i oirki i n t eenmaal v t er Inkr t v tj geloovi c u C llieitï hel i i ni ar iPo i icr p Hhi I e pn i ïiUit O Oij Waarborg s p eIt u fniük kluir in zijne ro ieid vi i fnk ni Gorinche 4 Nv cn bonwmau v iiiiiDij an i driaan Behidve die v inhoede is oe k de hu Wat als de our aak Viu i bet afgebrande ver k T De heer Bel vü ken A ij on n wt i eliiit dincteinea wen en i u te bezitt n a rdige vii r n ken l dsehr t ieii en d L i Ai =i heiden va V v lasting is licc uoiKiig d gevestigd worde op e r bet leger voortihir i Ji toeii estaan d ianu ui Cf h c t li ffu iiiJfu la Y offider 2e in h i zelfs Ziigen wij i U i medidlle prijkte ur iiT e voor zijne ui o u dr i hui a irrs ket tt j In üii geiiaanule mi i it i re i r 1 i woueu soldaat ir ia al latm bc j ssing over ileii niiai cincüitik lïerijïU i De ÏQilisrhe MaJiara uitjiestrekt biriiL r J de oo tpnrijkst H ui zal iu lic ii i t gen 1 0 k eodsdÏL ii l Jofn i ii biniica kort wv i van Gririhiildi li i i r i en el ai liet i lanr zij i den i r li viujgeii rul r u t zon liitfi k t tt i i S rl Toe van al de pt i dc ei St l anrcu ri y t Afi itT ijpj alei bouwni V iT Imc Düor te Irae iii i i Uii rll ji de i oo st len LT L der iiucvdlen n Vde ont T nii liii der t dk iü r n tc i v i ning eu nu Lelfiiiiiicrt l ij dun iKiiidid d Te Lejdeu heeft iW itRcmcrE id Ijesi strii belasting on de i v iiid iUii nu 1 luel a s i t tinjï te vTvho v i Ki ei i d in Xi nrui iju een orkaan S IvlV jden d or ruj d veniit Iu N ooirPt schier voMi Vtldiinits te zijn F eu luilitair iiri lijd wccicns li f L pi i eb xkcn onttlaufü bct ft Cu verkregen ma al uindlooper np enoni n e oi d n wcldadiirheid zeker tot itai m diL ui v i de La v aiK voorbeeld a r r a riia dria ien 8n t i i abariiM ie iree r baar einnakten bfi l aan op de af v i i l iiL van f t k iuvoercu van ecu inu L Ci lijk bc tni in de j i riijke Otto oc€l t voor bij GriekenLind vcr ie Lf iu iu ijrlaniati l rigt dii wcinijr b jteclxnt Te ïlambii lietdt bij democraiisebe partij gezegevierd Iu a Kls en Sni IpettcEinit van rin3 ï ucien Murat en van zijü zomi hauer heeft e petrolcinn onderzocht en dan f e i cu fijnolie vlekkenwater of sterke vci v eziDp n ae r ceii men pf rl rofcssor P aumir minder gevaarlijk bcvaudtn iihol Tl arschau zijn iu den laalsfrn lijd eeu aantal handwerk ieden ea Tf tcevd Mavor ïuikeiemitraktant op Java gedurCLac ïijuc itriï r De Ir KuiTjpa