Goudsche Courant, zondag 9 november 1862

r tS6t Zondag S Novemkr W C4 GOUDSCHE COURMT Uitgave van A BRINKMAN Oost Haven B vP 75 ADVEKTEMTIEN Openbare Vcrkooping te GOVDM Op WOEN SDAG den 19 November 1SG2 des voormiddags ten eJf ure in het Locaal A REOEraST aan de Markt aldaar van Vijf HXnZEN een Paarden en Koeijenstal Schuren en Erven st uaide eu gelegen aan het J i ir i i te la Wijk Q K 1 1 1 5 17 en 21 Ecu Koetshuis e Paarden cal in de ViriJi sik te 6V 7 Wijk C yf U7 en 20S Tnee Huizen en ErVen anu den GttoENEviEO te Coinhi Wi k L IN 73 en IZa Eu Zes Akkers Tuiuland gelegen de Oer Ie Kade aan de K iK NtMELK SLOOT te oada Xadere iulicbtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTUIJX HROOGLEEVEK te f ouiJa nvciUaLii beeft cfu hin te Pa =arocan md ƒ 20fs 000 gtie ratoenl tot opnjniD j itiu i u M il r nihii l r Men al ook te Am teriluii voU LOtirnt i e ei j j ilie h V tv ie uude schuld tt n beilroire in onstUiitJonele Bei hssclen Iiif tjotuh i uor iiicii iiid iiK t r oi tud dat de liberale be t 1 ft r voliuiei ar i jlb met reii7eiisf hrjden i iii Mil xolg c reactie op de oierspanmng 1 i r iui ïiet v rinrcii terrein ts berw innen en 1 erf trotiiv door ukele iartijm iincn onüeri tn iiltk ni blcti Ic beh a l o eri ini ing L i Lr j i CU alic iilLtii uocslcu es leid l ci Llifiikeu fciier grr i il ft iie ni=si ehe auV juc volken ecue constitutie Zv eden wil tni iordigiiig invoeren en zed s Xapoleon öMi I raukrijk steunende op lie alsjenjcen Ha V üiu ekii lic 11 1 r i i iu v i euit L U rden d Mir i oi to raat belooft eea betere er voer den sci p i tcmrc Alien fVM i i lii soir ini Lreu met weerzin liet on nisbare der oon iiii iüije r reïrerini sbeiiluïclcu en tocii vo jr meiêgen V or t sclujiit Kt hoogst moeijelijk tie regering bij de gratie lods te MfL ctcn en die te voeresj ooals z j dit vrijwillig of gerln ongeil crplitrt i ijn te doen In de mef te landen i ii eveitwel di iilier üc beginselen reetis diep iiige ioi lI I dan dal de rii ering vu h mei o en i ier diirtt te verzetten tegen de een In ivorea vetten Hoe wehiig deze mannen de irescbiedciii l jiin Ie kennen liet lot van Karei X en van T üi H Fiiilippe 111 an de vevdreveu itaiian sclie vorsten schijni hen toch vrce iclaig te maken cm tot een coup dVtat over te saan A i eezca j li is openb iar ge veli reheiine niiadelen slinks i iie wetret 7 n hun des te aaneen oner Veel is in dii op igl ui r ii cr tPu auuurdiu iu Punten t beren voor den bnrj i e h j z j rCL t ni i t i riledigcn f or den staatsitiaii ui hij do T v i oidvji lie oo t iir kï die i iat liev er sebijnen bet goetle rj ook in Uiir tegi i i aiders te erkennen want ij olgen reed de iltoe takiiiV f 11 waarsehijnl jk zullen wij sjioedig et elf e iiii b i ai de e kleine duitsciic vor tui De ketuvorst van Hes en 1 d ui le g eens dcu tjj l beleven d it de ko Uit rte liand TE KOOP lien kapitaal Babbel HUIS en ERP met een irooten Traaijcii Tuin daarachter staande en gclegf n te ouD Zijnde in het HUIS eene itdme Zaal Kif Kamers Dienstboden Provisie en En no et 11 KUIS en PASHUIS a iu het t i r tüeinelde Huis bibidende Teaanvaarden IDscombarlsea Xailere iiiHehtingeo zijn te b koui ii ten kmtore vui den Xularis 1 1 111TCIJX HROOi LCEVER te Uumh De Thee Soorten LIT Il I I if VZI lN V Siinleram cii Siblcsz e lr i f i zi Mi tijr geurig en wateihou niauten daardoor boien veel jii lc iöonei bj onder nif en zijn in ler j df pakje van 5 2 i en 1 ons vtrk ïl iar bij G KABEL Loiye fu Vire 1 U te ÜOUHA D BOER Az te Ouimutei eu verdere l épöts ping van Pru sen hf n zijne fe groote liberaliteit verwijt Voorwaar liet is h og t eJ il t n Pruisen gespeeld wordt de welviiart van dnizenu familien van een koningrijk is daarmede ïemoeid en X ipoleoirs voorlieebl noge voor l r sen s niiusiers verleidelijk zijn zij niofjen wel bedenken dat hun koning n et heerscht over fVauscben die door ecu revo lutietijdperk van vier jaren i Teinai waren toen de neef des groolen keizers den cjnp dV tat waadde Bedaard k innen wij den afloop v in liet groote dxama gadesbian want wij beiioe en voor oo iets geeiie vree koesteren On volk opgevoed zoowel als de orst ie constitalionele beginsc ii eerhiedig den koning als b t constitutionele iioofd van den etaat en ne e tevreden ijtet de magt h m door de grondwet ge l5onkeii maï zich Tcrtieiigen in de liefde en toegeiif jenhei l zijnei ondeid luen Eeue vrije drukpers waakt met vrlkj verte au oordigers vooi de handhaving der wetten ind en ooit eeiii nu irter het mogt wagen d iaraan de hand te sb in f V e naar ijn zia wilde nitbggen of vcrdraaijen En al mogen nu hier i nde o nkelen d handeüngeaVan I misens regering toejuieliea liet hoofd van iiet tegenwoordige ministerie u on een airboig tlat w at ons mogegebenrcn onze regtn niet gesehotid ii onze vertegenwoordigers niet beleedigd ullfn v orden P Burgerlijke Stand GOUDA GEBORL 30 October Piit om tvh D var der Pool en T tie Hoop 31 V jlhelmii ovidei de Hooü ea W Boot 1 Xov Joliauucs riete ouders P an utr Pool en J van de Valk 0 EK LUEN M Octubev T NieuwCihnizeu 2 j HiiuD 5 o enibir V a ï K cdeii eu M Zovjj G a i der K t CU A Beuups B ullaart lii G van t T Ik vau der Kk ii lil P C bluijt T I Jauocii eii J Oosterling SCIÏOOAHOYEX Ingeschreven v ii ü tot 31 Ol Gfi Hi Abraliriiu Cornelia zoon an ja ti je G uen 0 ii i tN A C M Xobel 18 A Brec oia 10 j V lobensUij i o2 wtd aii K Gog ireu GiUMi u G de Kijk met J M Rubc OUDE VAThU v in 29 Oct tüt 2 Xovtmber Rr iiE Conulia IIo£rcrv ii t c t Hofgeiidooru d 0 M H N Ooinclui van Eijk 3 Prijzen der Effecten AilSTERHAlI I ing=d ig4 Tovember I ni g tc l Q t 3 i Gilikve kocri Ibidts i loas fiy as 110 J5Vic 4 Vio 101 1007 4 9 4J lücV d0 74 lOK 1 U i 53 27Vio 541 73s 3lV = 61 2 31 IiCt Ned W sch 2 o dito 3 dito 4 Aniort Sijud S j Ilandelm é i O I Leening 4Aand H Sp 41 d Rijnspw 41 2 Belge Rotts 21 2 Spiuje obl 3 d buiten 3 vl binneul 3 Pürtuf Ml obl 3 Ru1 obl H a d lt 2 s 2i CèvflS31 33 5 li 1 1 0 4 u ei C 5 d I serie 5 Volgef pw 5 Pruisen 1 i J 5 üost liijGüU ö dito 4 dito Jletall 5 dito dito 21 t d re uteAtnst 5 d iiat IbSl 5 Mex oblS 3 Ter UoLkavukki ij 1 11 A M 1M Nieuws en voor Gouda eu Deze Courant versclnjnt des Donderdags et Zondags li de Stad gescbi d de u tga e des avonds te voren peprijs perdrii jiaaude is franco j po 2 2a Pu iiizeBd ng der Ad ertentien kau ge chiédeu tot des morgens ten 1 ure öuttcnlanï Londen 4 November LI zaturdag zijn aan de rijkswerf 400 arbeiders ontslagen en in den loop van deze raaaud zal dit met 600 andereu liet geval zijn OlVchoon deze msiatregel het gevolg is fan het vooj nemeu om den arbeid iu die landsinrigtiug op den voet vaa vrede tei ig te brengen spruit die aan den anderen kaut daaruit voort dat de diefstallen toenemen eu sir Ji Mayiie genoodzaakt is de pi Hiemagt te versterken Gisteren is hier eeue vergidering g houden ten eindesympathie te betuigen vooi de noordelijke staten v u Amerika en zich ten sterkste te verklaren tegen eeiüge tnsscheukomstder eagelscbe regering in dozen strijd daar üit sli hts tot eenoorlog zoude Uden die iu de gevi au uog naJealiger zoudezijn d m de nood die nu in de katoendistriLieu heer clit Gisteren is de iutern tion de tentjoubtelbng weder opengestebi voor deu verkoop Het gel u iii m igierigen of koopUistigen vas ecliter veel minder groot dan seiamigen verwachtha ldeu Vlies te zuncu gonomeu iverden ei C277 loeg ingbilletten afgeleverd Pe meeste expos uiteii sehijneu overigensvan meeuiug te z jii dat huuiic winkels en mag ijnen geschikter 11 itseu voar den verkoop zijn d n de gaierijen derteutoonslelling de spued althans dien de meesten maken omliuiuie goederen weg te ruimen is venvon lerlijk groot wanneer het voorlgaa zoo is gistereu zul ïïr in het einde vandeze ireek weinig draagbaars meer in het gebouvi te vinden zijn Men v aeciiit dat de politie eindelijk de personen ophet spoor is die vo ir eenigeu tijd bankbillettcn der engelsehebank hebben nasenii ii t Vijf personen zijn in hechtenis genomen en onder deze bevinden zieb u iiar men verzekeit uedrukker e i de dief v n het p ipier aan de ngelsclie bankoutvreeml Het drubt n der vaLche bületten heeft plaats geli id te lïirmingbini 5 lïov T e Homing Post deelt een brief mede van dengener ial KTlcrgis griekseh jrezant te Parijs aan een staatsmante A houe tairin de gener i i zegt dat de cindidatour vanprins Yp iLuiti tot den griekseheu tr ion niet ernstig is eu dat Grie kenbnd een v r5t verliiigt die door zich zelveu eei waarborgis voor de n itie ea leveus den zedelgken invloed der vreemdemogendheden verzeke t Het etigelscue blad zegt dat het dienbrief beschouwt als de getron e uitdrukking van het algemeen besluit van het grieksche volk om zich een nieuwenkoning te kicen onder de leden der souvereine huizen vanEuropa het meent dat het besluit schijnt g nomen ie zijn omeen nienweu vorst voor Griekenland te kiezen onder de djnastien wier ledeii opgevoed zijn in de leer van den constitutioiielen regeringsvorm De verjaring van de ontdekking des rotnplots hetwelkde pirlementsliuizen in de lucht wilde doen springen alias Guy Fawkes dag is heden door de geriLg volksklasse als gewoonlijk gevierd ducb ditmaal hadden ernstige vechtpartijenihiariij pliats doordien de eene partij niet ni de gedoagen datde bee a mis van den paus u de audere niet dai die van Garibaldi door de sti aten werd gevoerd en ten vure gedoemd AdvenentieWad Orastrekga e rijs der Advertentien na éen tot zes regtis met iubi in lan htt z ccl is SC Cv nt Toor elk n rejcel djarbo cn lO V t iii it fuL t w ouc lettere wordt n kcud naar plAatsrUlUitl Vooas werden de taricatureu van de presidenten ler beide oorlogvoerende gedeelten van Noord Amerika deu e koLing Tan Griekenland en andere personaedjeu roudsredrag ri ol rondgereden en ten aiotte a m de vlammen prys CL ei LI zondag is iu ei e kerk ie Glasgo vr w untsteltenis veroorjiakt door het gi roep van brand teuiaiuen van het gebed Wat de predikant ook deed om zijiie hoorders tot bedaren te brengen een ieder stoof luiur buiten door deuren eu rauien waarbij menigeen knetsuren ont iug di brand die trouwens niet veel liad ie beteekencii was outsta in door het te zwa ir stoken der kagehets i Xe E e er i U miuiudag eon oud gebanw ingestort terwijl verscheidene kii deren daann speelden tw e le er kleinen werdeu naar het hospitaal eu drie andere na ir hunne wonitg gebragt men vreest dat er nog laeer onder het nain j bedolven liggen Parijs 5 November Lit Koi staiitinopel verneemt men v ia 2 de er De revolutie in Griekeniard iieeft hier een groote sensatie verwekt In een krijgsr iad die door Omer Paeha werd bijgewoond i3 bcsiotcu om de noodige tu ia regelen te nemen tei einde een m jsfelijkeu aanval te kunnen afweren Alen verzekerde dat de porte mededeeliti hid ontvangen dat Fr inkrijk eu Engeland I t beginsel v ui koiiinterveutie aiunamen eu aan de Srieken ria lüen t ken u n gegeven dat zij het ottomauit hi ebicd niüc ten eerbiidisxu Ig IS eu f i ft t ue ULingrenr 11 in A rraoaij eude Pr tii Cü kerkerd en do ir er her ep krinl vkenhLi te bamiie bbit dverw uiten op cl ischt z j i adn Laoop in ó rick Uit brieven an 2 octooer tut A l eu ontv n ren blijkt dat het voorloupig jewtnd ecu u n r iae v m u maar dat de rcpublikeiutc irtij zei i derativen sfa it il lusiccii Die piizende turksibe provinciën iu bewe iii Zijne lajes eit Antouiu Onlii nie een deel van Cbil j iu ÏjUü A mau ïonnes is door de Chil üoa twee regtb ankeu iu eersteu aaulcr zinnig verkla ird met bkt dat hij i jago zal opgesloten bl iven totdat h rof door den rranscheii aakgeiastigik i ilen verneemt da ouderbaudebi tuaschen de drie bescherLiende mo eu i uuom zicb te verstaan ten einde guliji jjihg eu gemecusch ip het voorl opig bewind te Athene ie erkennen Niets ndusver uitgelekt o erd n waarschijnlijken uitslag de er ondci handelingen men km erhter lolgens de Parie niet g ioe wenachen d it j spoedig lot een resultaat leiden ten indeaan liet tegejuvi irdig bestuur dat edeiijk gezag te virleeu n dat daarvoor noodig is om de grietsehe omweutdiug tot goe l einde te bren ea i M rseiUe 6 ZVov U t Ktnstantinopel wt 1 v in 3n October medegedeeld dat de turksohe observaf co gt rtteerd zullen worden tusscnen Janina en Trien y gebeurtenissen een dreigend aanzien verkrijgen dan i üt i i een sterk armeekorp bij Monastir werden zaamgetrokken Omerpac chijnt een nieuw opperbevel te ontwijken Er worden vele werklieden naar Montenegro gezonden om deu militairen weg en het blokhuis spoedig gereed te maken Er worden vestingwerkêu aangelegd om de gemeensehap der Mgjjjgnegrq