Goudsche Courant, zondag 9 november 1862

aeamet de zee af te snijden Be minister Ali pacha heeft hrifteliik op de collectieve nota der gezanten aangaande het r van eigendom geantwoord dat om dat regt deelachtig te worden de europeanen zich zullen moeten onderwerpen aan de etteu op de belastingen de politie en de justitie TTit leheran wordt gemeld van Z3 sepiemuér uat sluiting ran Herat door Dost Mahomed eene met germge a itatie bij het per ische gouvernement had te weeg gebragl De lnn der Afghanen heett eene goed met artillerie ge vopende Tiêe in de ri Hng van Khorassan doen oprukken Uusland hai rer iê zi e l ulp toegezegd Sf l T i SeTs wordt aansevocrd door officiereu uit Bntscb Tndie Inmiddels 3 de Sèhach voort met het opkoopen van a nmunit e en nens in Europa De italiaansche gevolmagtigde Cerutti vas r de Perzische hoofdstad aangekomen en aldaar luisterrijk ón vanïen Hij heeft nu een deanitieC tncUiat met Perzie geLtea Ten slott wordt gemeld dat er een begin asgemaaKt met Het leggen van een tjegraafdraad tusschen Teheran en Ba dad in verbinding mei Konstantinopel en Indie Madrid 6 November De koningin z d de Gorles openenmef troonrede Het ministerie zal bescheiden betreffendeMexico overlegg n en eene discussie over zgne handelingenten de e uitlokken i i j i WTeenen 3 Xovember De regenug tcefi besloten dat 6 hoDgaarXhe jo g3lingen welke uit ligizinmgheid of kwalijk gep iatst patriottis e uPa Italië z jn getrokken op aatskosten in hun land teruggebragt zullen worden Zj Terkeeen in d=a uitersten nc d en verschijneu in elleudigen toest nd op de grenzen die z j ongestraft mogen overschreden Naar men zegt is uit Triest een met 500 handtefce nin en voorzien adres aan Garibaldi gezonden De held moet daarop gcmtwoord hebben Triestiuers Ik heb van u een een woord van Hefde en vertrouwen vernomen Tr csti isrs De u i r cren met en uoo de vrees alleen door uw voorbeèla zuüe de volken leeren dat zij de meesters zijn Uw voor het leven dankbare Garibaldi qr n Berliin Noveml r Naar men zegt a in het hot der tmlerien gcenzins de meening gebleken dat Pruisen door ziin ionos e politiek naar buitt i aan m igt gewonnen hce cr ran eer bei ng al vric d ot v jand is geworden Men moet den heer v Bismarck duidelijk genoeg hebben laten olijken nat Pruisen zich zoodcenie geheel zal isoleren Den 31 oct heeii de koning tot eemge feodale depuiati n o a het volgende gezegd vNiet alleen de egeror kuisatie is in het huis dei afgevaardigden m gevaar gebragt ook andere budgettitels zijn verworpen w aanloor de administriHe inderdaad belemmerd zou zijn Maar door de partii a i atie staan nog andere hoogere zaken op het spel want de odsdien tzin van het voxi wo c c i den weg h lat ma c geschieden en ik zal wat mij betreft trachten te bewerken dat het geloof bij het volk benaard blïift Wij moeten allen wakker ziju en blijven opdat het weder beter worde wam vele verschijnselen zijn alj lu IbiS g v De spoorwegbrug te Maa dcubi rg welke voor een paaV jaren is ii g v i V f iJ thai gctos zijnde OoC minder dan de raming Dit is ue derde Vri over de Elbe aldaar De tijd waarop de eerste bru werd gebouwd wordt met met zekerheid gemeld de twc le is gebouwd ir IfiSI en heeft bij de verwoesting van MaT denburg zoo veel geleden dat zij door d i aapgebragte her ilin ep als aebcel vernieuwd is geworden Prantfort 5 November l e partij van actie in Polen l int tn gevolge der aaastaande recrutering hare dagen voor oreteld It houden daar zij de uiterste pogingen aanwendt om par r aanleiding van dien maatregel een opstana te bewerken dit zal haar echter bezwaarlijk gelukken daar aUe landbewoners met de nieuwe wijze van recruteren zeer tevreden zijn en tevens het aantal van hen die het gaarne zien dat de heethoofden verwijderd worden dagelijks grooter vordt Men verzekert dat het voornemen is opgevat om een T st kamp in de nabijheid dezer stad op te figten hetwelk door troepen der verschillende duitsche staten gezamentlijk zal worden betrokken eensdeels ten einde den soldaat te oefenen en meer geschikt te maken om de bezwaren van een kampleven beter te verdragc i ten andere om den ïameraadschappelijken geest onder de troepen dar verschillende duitsche sts en op te wekken en te bevorderen Het bevel over het kamp zal worden gevoerd door den chr die de meeste troepen onder zijn commando heeft mits hij in u i zij van Oostenryk Pruisen of een der vier andere koningrijken behoorende tot den duitschen bond Vooral 7allen et te gelijker tijd oostenrijksche en prmsische troepen in het kamp aanwezig zijn om ook di te verbroederen ötirnenlanïr Gouda 8 November Men verneemt dat bij genoegzame deelneemiig de heer J J Cremcfs van s Gravenhage den 15 dec e k alhier eene voorlezing zal houden Binnen kort zullen de inteekenlijsten daarvoor rond gezonden worden Een onderwijzer uit Neêrl Oostindie schreef dezer dagen het volgende aau een collega in het moederland Ons nieuw reglepieui op het schoolwezen laat nog steeds op zich wachten Met de hoofd commissie van onderwijs is het allertreurigst gesteld Eene alg meene ontevredenhei4 heerscht onier de gouv rnements onderwijzers en met regt Het collegie dat de belangen van het onderwijs en de oa derw jzers moet voorstaan doet niets Stukken bij het gonvernemciit ingediend worden eenvoudig gedeponeeid en de hoofdcommissie schijnt er niet op terug te duiven komen De onderwijzers verwachten dan ook niets meer van haar m iir slaan zelven de hauJen a in het v ferk Bij gelegenheid der reis van Z Exc don gouverneur generaal hebben de gezameiit ijke onderwijzers van Soerabaija hem op eena audiëntie een adres overhandigd waarin zij hunne grieven en belangen hebbeu bloot gelegd Zijne Eic ontving hen zeer minzaam belcofde hunca belangen te behartigen doch verklaarde van het door de hoofdcommissie ontworpen en ingediende schoolreglement niets te weten Het ligt zeker op een der bureaux in een schrijftafel Zoo gaat het met de schoolzaken in India De minister van oorlog heeft ter algemeene kennis van het leger gebragt en bepaald dat de straf van degradatievoortaan uiet meer voor een vooraf vastgesteldeu termijn zalmogen worden opgelegd Uit Luxemburg wordt van den 2 Nov gemeld Na de openingszitting heeft prins Hendrik afgevaardigden ten zijuent aan een groot banket vercenigd D en keer zag nea gsen der bedroc eiide tooneelen zich hernieuwen waardoor en vroeger bij dergelijke gelegenheid gegeven feestmaal zich had gekenn erkt De toasten ademden vertrouwen in de regering en gehechtheid aau den koning groothertog Uit de stp tsreleuiiig blijkt dat de dienst 1860 een batig = ild n 1 660 000 fr oplevert een aanzienlijk cijfer dat van den voortre i jken toestand onzer tinancien getuigt Dezer dagen ad liet kantoii Eciiternach een afgevaardigde te kiezen en de liberale kandidaat de heer Foehr vereenigde al de stemmen j zich In de trooi rede wordt geen gewag gemaakt Tan de wederinvoering au de jury voor criminele gedingen en drukpersdelicten Overigens is het niet waarschijnlijk dat de regerir g over deze wcderinvoeriug denkt Men bcrlgt uit St ALiriin dat de zw irlen die er hp ben vernomen dat volgens de beslissing der kamers de slt I vernij op het eiland reeds met 18 t3 werkelijk vas afgeschaft I thans de geiden terugvorderen ad 200 en 50 waarvoor j eenigen zich vrij hebbsa gekocht terwijl anderen de gelden eischen die zij voor hunne meesters siiits dat jaar met guano zoeken of zoutwinnen op het eiland Sombrero verdienden en waarvan zij soms voor ƒ 8 a ƒ 10 per maand overiir igteu De Nederl Staatscourant van 7 dezer behelst het koninklijk besluit van 31 October jl betrekkelijk de inrigtingvan het door Z M tot koloniaal militair invalidenhuis afge I stane landgoed Bronbeek bij Arnhem Daarbij is een regle1 ment gevoegd voor die instelling waarvan 7 M bescherm I heer is I s Gravenliage 6 November Heden is in de vcrga I deriflg der provinciale staten afwijzead beschikt op het adres van den heer dr Hendriks diiect ur van het geneeskundig rtablissament verzoekende eeue s absidie uit de provinciale fondsen ten behoeve van dat gesticht en voorkoming van zjjne opheffing 7 November Heden zijn voor den hoogen raad de pleidooijen gevoerd in de zaak van de rhijnspoorweg maatschappij tegen den staat der Nederlanden Het betreft hier slechts eene exceptie daarop gegrond dat uiet bleek dat de minister van binnenlandsche zaken de wettelijke kwaliteit bezat om de maatschappy namens den staat te actioiie en Voor de maatschappij is opgetreden de advocaat mr Kappeyne van de Copello en voor den staat de advocaat mr Faber van Riemsdijk Gemengde Berigten De oostenrijksche regering heeft om der Grieken wil de krimping van iet leger uitgesteld Ds Prins te Amsterdam iert heden het feest lyner zestigjarige ambtsbediening Berc n in den toren van de oude kerk der herv gemeente te Delft zijn eenige muurschilderingen ontdekt onder kMk en pleister verborgen Op het arme Griekenland rust eene schuld van 200 millioen gulden meestal achterstallige renten Bij Doncester is een trein gederailleerd en zijn wagens in hpt water geloopen De reizigers kwamen met den schrik en eenige kneuzin sn vrij x ios K jitfleün wcrdt ook genoemd als kandidaat voor den grieks heu troon Het eiland Fayal is gedurende 19 dagen aan eene reeks an aardbevingen tlüot gesteld Vele inwoners In ezon len In de Goudsche Courant van zondag 2 dezer is een geheel opstel gewijd om te betoogen dat het ontbreken van eene goede openbare school voor meer uitgebreid lager onder vijs eene van de oorzaken zoude wezen waarom in deie st id zoo vele huizen ledig stian en andere plaatsen in ons vaderluLd om te wonen boven Gouda v irkozen worden Volgaarne willende tocsreven er voor goed onderwijs veel mag gevraagd worden zoo gelooft sclirij er de ps tocli b j de oestaande goede bijzondere scholen en wel voornamelijk die van den heer Terwen Let wel vvat overdreven wezen zal om nu zoodanige openbare school ontbreekt daaraan den achteruitgang van onze stad te wiilen top cl rijvpu Het is van algemeene bekendiieid d it de ouwen ren inzonderheid hun genoegen zoeken in de bedrijvigheid huuner zaken en Zich weinig inlaten met de vreemdelingen welke zich met der woon alhier komen vestigen Hierdoor vinden deze bij gebrek aan genoegens van gezellig verkeer terwijl die van anderen aard mede genoegzaam goheel ontbreken het leven alhier onaangenaam en verhuizen dns spoedig weder naar andere plaatsen 3lwa r het leven wel iets duunler is dooh veel meer genoegen geeft Voor het genoegen der ingezetenen wordt door het stadsbestuur mede niets gedaan Terwijl andere plaatsen zich inspannen om te verbeteren te verfraaijen mooije wandelingen te maken en doen wat gedaan kan worden om zooveel mo gelijk met den tijd mede te gaan gebeurt van dit alles in onze stad niets en was het mogelijk nel met eenig regt dat ik onlangs iemand hoorde zeggen zoo als het nu gaat is de burgemeester met den raad geheel overbodig en zoude de secretaris met den thesaurier bjpaald voldoende zijn fMen kan niets doen zonder geld zal men vvelliït eggen en geld is in onze gemeentekas niet over doch d aaroiJ oude men ook kunnen vragen wordt hetgeen men uitgeeft gce l besteed l Zonder algemeene beschouwingen over hetgeen jaarlijks op de stadsrekening voorkomt te willen miken w l iV alleen spreken over den post voor de gemeentcvverken wairover veel ontevredenheid bestaat en ook luide venlient geklaagd te worden zouder dat men zien kan dat cr veel wordt verbeterd vi ordt er schreeuwend veel uitgegeven en niei zonder reden is het corps stadsiv erkers eene ergernis voor velen Dit is echter over het geheel niet de schuld vau deze menschen maar van ons stadsbestuur in het algemeen en de eommissie van fabricage in het bijzonder Wanneer deze eenig verstand van werken hadden zoude veel anders en Ijeter wezen dan nu de leden zieh geheel op anderen moeten verlaten Om een paar voorbeelden bij te brengen welke een ieder zien kan wil ik noemen de toren op de uieuwi haven en het stadhuis beiden zijn gerestaureerd en eerst sedert kort gereed gekomen terwijl men aan eerstgenoemde reeds in het vorige jaar is begonnen en dus gen egzaam een jaar heeft werk geliad Als inwoner met het werk zelve ingenomen zal ik het daarlaten cf de herstelling n iar behooren geschied is doch de tijd van werken zegt genoeg dat de onkostenrekening buiten verhouding wezen znl van hetgeen daarvoor gedaan is Aan het stadhuis is veel te koste gelegd om dit nieuw op te schilderen niet zooals men gewoorlijk do t ramen deuren en lijsten maar geheel al het muurwerk helder staat het en mooi ook doch men moet niet te dig bijkomen als wanneer men ziet bit de kleur der verw dienen moet om het vergane knnstschooii zoo niet e bedekken dau toch daarvan af te leiden De facade van ons stadhuis welke om de mooije c innantie waarnaar dezelve i g binivvd bij ails bouwkaiidigen in den lande bekend is vorut in plaats v m behoorlijk weder in orde gebragt en gehouden bth indcld als de tronie van eene oude kokette terwijl aan ïulk werk no veel geld besteed wordt Met al wat in deze stad van dien aard gedaan wordt gaat het evei oo degelijkheid iu niet tl ip in de gemaakte rekeningen en geer wonder de staii arehitect wordt met Vele zaken bezig gehouden welke geheei tmiten zïjn werkIcring zijn terwijl de onder arohitect weiiug Injken van bekv aamheid geeft T e leden v i j den r i id bewijzen dat men goed Ini ser kui dig ugt geleerde i aoht fabrikant handelaar ei Z wezen kan en tofh vereischten missen welke voor goed ei iniï beheer noodig zijn Dat deze klagt kan redaau worden beeft de burgerij in de eerste plaats route eluild door het Lie en toch Vttn verscheidene ongeschikte leden van den raad alleen op aanbeveling van deze of gene zich noemende lie vereeniginï waarin als bekend is de uieeiiinsr van een of Iwte leden dte v in de ande en domineert en slechts die verkozen vvordei welke tof de vrienden behooren i eacht de bel ingen van tad is eene algeheelc stilstand te weeg gcbraat en 5uÏ5 iiiil e t men is achteruitgang Stellig zijn in onzen raad de raees e ie i v nsche lijk doch zeker ook enigen met eii i r e k iPl o ren deze door andere betere vervangen pen r ib tende burgers of die genoeg aan hunn Tkeu hebben of als het er om het voor of togen Oj eoi nc s pr genoeg van hunnen tijd zijn bthooren us te neir maar flinke kundige mensplien met i i i voor h goede van de tad onafhankelijk genoe r zij Hiemani v ook naar de oogen behoeven te zien Vvi ldr i zal ojj i aw eene keuze moeten worden g daan zal dez we er ij i a iar het believen van ten paar ledea van Yaderl md eii Koning of dat de Grondwet Voor de belangen van de stad hopen wij de burgerij uit eigen oogen zien zal en bedeukeu dat het welvaren van Gouda van de bestuurders grooteüjks afhankelijk is Marktberigten Gouda 5 November Aangevoerd 150 partijen Kaas wegende 14 500 N 8 ƒ 16 a ƒ 20 1 = kwciL eit ƒ 20 fi J 3 6 November Witte Poolsche Tarwe per SON Iêy i 50 d Zeeuwsche ƒ 12 d Boode 11 75 Eogge per 1 S ïï amerik ƒ 7 75 Dantz en Koningsb ƒ 7 50 Zecnv t ƒ 7 25 V intergerst per 62 N ƒ 5 80 Zomer d ƒ 5 7ü Haver per mud 3 ƒ 3 50 Duiveboonen ƒ 7 a ƒ 7 25 Voedererwten per 80 N S ƒ 7 50 d Eogge per 70 N ƒ 6 50 d Gerst per 62 N ƒ 5