Goudsche Courant, zondag 9 november 1862

186 3 Donderdag 13 November H S e veemarkt met goeden aanvoer 1 kwaliteit wel te verk iji e i jong ree en gr iskalveren traag vette schapen en lammeren el te verkoopeu magere varkens en hhj gen vlug Goeooter ƒ 1 08 hf 1 20 Weiboter ƒ 0 94 a ƒ 1 0 Delft J November Bij middelmatigon aanvoer was de Il m lel ill ïranen tot verlaaj de koersen zeer levcndi W r n se er slnp ƒ 10 i ƒ 11 25 Kogge ƒ 7 50 a ƒ 7 75 ZomiTLer t ƒ 5 a ƒ 6 70 Korte Haver ƒ 4 a ƒ 4 20 Lauge 1 ƒ I i 4 Drivplioonen ƒ 8 Paardeboonen ƒ 7 50 Bruine Bjoueii 10 a ƒ 11 Groene Erwteu ƒ 8 50 a ƒ 10 Witte Erwien ƒ in Suulsivaag gewogen van 31 Oct tot G Nov 30 4 5U eu 7 llJ boter te zamen 1x270 N tï Grasboter i ƒ IJl het vir nie ƒ 1 32 a ƒ 1 5 per N HC ir I ni pji ho s e prns ƒ 2 20 laagste ƒ 1 60 Dordi ecllt Nove jber Tarwe in tlaauwe stemming 2o c acier Hr ocht Jjrii itte Z ƒ 10 SO i 11 min dcie ƒ 9 ÜU a ƒ 10 50 Viuke nieune ƒ 10 20 a 10 50 mindere en geringe ƒ 9 a ƒ 9 80 N Rogge 10 c lager f j 9ii i ƒ 7 40 Puike Wiutergerst zakniaat f ö h f 5 ü iie tor i 20 Zomer ƒ 4 80 a ƒ 5 90 pelt als vuren ƒ 3 i ƒ l i Haver als voren lid voe ler ƒ 2 50 a ƒ 3 d dik e ƒ 3 10 a ƒ 3 50 Paardeboonen de beste 20 c hooger 7 20 mindere ƒ 6 40 a ƒ 6 70 Duiveboonen onveranderd 7 50 a ƒ 20 A itte Boouen n iar deugd ƒ 7 a ƒ 11 Bruine Boonen met geringen kooplust 8 a ƒ 10 Erwten goed kokende ui ƒ 5 20 ü ƒ 8 O mindere ƒ 7 a ƒ 7 50 iior Tweit is pr 2100 N iï bij p irtij voor ƒ 172 genomen en N Brab tot ƒ 185 gelaten Deventer 7 Xoveud er Tarn e ƒ 8 50 ii ƒ 10 Rogge i a ƒ 7 7U Boek eit 5 50 i ƒ 6 25 Gerst ƒ 5 ü ƒ 5 50 H ivcr 3 50 a f 1 25 Graau erwten ƒ 9 Boter pr 2 N S 1 19 50 nf 21 50 IntVnerre ƒ IS 50 2 s ƒ 16 25 Zwolle 7 November Uiddelprijzeu Tarw e ƒ 8 93 Ko ge ƒ 7 06 Boekweit ƒ 5 67 Gerst ƒ 5 70 Boonen ƒ 7 60 Aardappelen ƒ 1 47 Boter pr N ƒ 1 07 20 N ƒ 21 50 Londen 4 November Boter l riesche ICO a 104 Kamper en Zwotie 94 a 100 Kaas Edam 48 a 53 Gouda 38 a 44 5 November Graanmarkt met redelijke aanvoeren vau buitenlands he artikelen Goede drooge eng tarwe bedong vorige prijken docli ging moeijolijk van de hand Puike buitenlandsclie onveranderd mindere soorten van boord lager aangeboden Meel vast met redelijken handel Puike gerst prijshoud Boouen en erwten onveranderd Haver met goede vraag tot vorige prijzen Zaden onveranderd De aanvoer te Londen bedroeg eergisteren en gisteren Tarwe 15 750 qr Gerst 3230 qr Haver 14 440 qr Meel 1290 z en 1510 vtjs 6 November Aan de veemarkt van heden werden aangeboden 1230 runderen 78 kalveren 3920 schapen en 210 varkens Voor beste runderen 4 8 voor d kalveren 4 10 voor d schapen 5 4 en oor d varkeus 4 6 pr steen betaald GOUDSCHE COURAJIT Burgerlijke Stand GOUDA GlBOEBIf 5 Xovembtr Sophia Cathariua ouiIlts G de Man en C ü Bouren OsLuLEDE N 3 November P J Sanders tclitg van C H Boon vau Ostatie 28 j 4 C a den Brotk 23 J J Visser 4 w A de üs 6 m M Bron cchtg van L Stcenw i kel 25 j G Staal cchtg va i J verhoef Ü2 J 5 H J de Groot 1 J 6 m A e Pnus Hed van SX Hennes Ü8 j 7 Versluis 14 i VOERDEN 13t Y jxïA 31 October J Bcrgsüoeff gtb Verburg z A M dt JoiiL Lib Saiuleaoii 2 o 11 rutt gcb deu Blaaken d 4 K l Itce geb Booij d 5 X i SLr geb ibser z 1 til WD 81 Octobtr Johauues lïadi 1 4 j mcc Maua hip 5 j Uitgave van A Oost Saven ADVERTEMTIEN l Comm ssie voor de LOTERIJ ten behoeve der Vereeniging HULPBETOON aan eerlijke en vlijtige armoede alliicr brengt hier mede tcrkenins van alle belaiigbcbbenden zoo binnen ai buiten de stad dat de tentoonstelling der prij cu z il gehoadeu Korikn aanstaludtn Donderdag 13 November v u elf tot vier ure i tLii liui e van M rifvrouw HOFFMAN Indien inzenders van pnj en of houders m loten die iuerbij worden A QUANT Wijihfraat A 174 Heeft wederom ontvangen eeiie graote partij ZEEPEN van 4 6 7 10 12 n en 15 cents het stuk en hooger per dozijn tegen lagere prijzen HAARKAMMEN van 5 7 10 12 en 15 cents tijuc vjortcn van 20 25 30 40 en 50 cents OPSTEKKK A MIVTEN FIJNE KAMMEN TANDcu NAGELSCHÜIJERS HAAROLIE EAU DE COLOGNE en REUKWER KFN in zeer verschillende soorten en j rijzen Binnen en BsiitenUinrtsche Bij A BRINKMAN Boekhandelaar op den langen Tiendeweg te Gol d v is te bekomen Best Hollandsch en Velin Schrijfpapier POSTPAPIER en levert binnen weinige dagen alle RAXTOOR BOEK en Steendrukv erk tegen zeer billijke prijzen Genoemde Boekhandelaar heeft loeder voorhanden ïi CONTANT voor f 1 plaats van ÜO EEIJ NIEUW EEXMPLAAR N HEI I tlUlITnEIlK GEHIELD J L TERW EN HET KOMXGlilJR OER NEDE HI MDM voorgesteld in teae reeks vat Schilderachtige Geziglen ziji er belangrijkste plaatsen merkwaardigste S tden Kerkeu Kasteelen en andere aanzienlrke Gebouwen van vroegercii en lateren tijd Uitgave van G B van GOOK te Golda Prijzen der Effecten pCt Ned w sch 21 dito 3 dito 4 Amort Sijnd 3i oHandelm A O I Leeuiug 4 Aand H Sp li d Rijnspw 4I 2België Rotts 21 ÓSpanje obl 2 d buitenl 3 d biunenl 3 Poitugal obl 3 Rusl obl H 5 d 1828 29 5 Certl33 33 5 d 1840 4 d 5 serie 5 d 6 serie 5 Volgef 8pw 5 Pruisen 1859 5 Oost bijtjoU 5 dito 4 dito Metall 5 dito dito 2V2 d renteAmst 5 d nat 1854 5 Me v obl851 3 AMSTERDAM Vrijdag 7 November Laf gste Hoogste Gtblcvea küei i koers ktJfl s e3i e Vio J Vb 5l 76 991 1 93 139 8 aaVio 110 55= 8 55 74 65Vs 45 i i Viü is Au 4v 49 49 451 102 1021 3 1021 s lüO V 7i s 83 90 = yj s 07 I9il3 1 71 4 197 1041 47I 54Vis S t s 541 27 37Vs 27 75 757 8 75V e27i6 6211 1 62 8 31Vm 31 8 ai ie Vertrek der Spoortreinen Dienit van 16 September 1862 Tan Gouda naar Rotterdam 7 30 9 20 12 44 1 53 6 27 8 40 Van Gouda naar Utrecht 7 32 10 28 12 46 2 42 6 29 9 55 £ B De met geteekendo treiii i loopen op ZoKen FeeMcgen JTIET Ter Boetdrnkkerij vun A BRIKKMAX Pileuws en voor Gouda en Deze Courant verschijnt des Donderdags eu Zoutlags Ia de Stad geschiedt de uitgave des avouds te Overzigt GOUDA 12 November De grieksche omwenteling wekt in geheel Europa de meeste belangstelling en het mag een heugelijk verschijnsel genoemd worden dat het algemeen gevoelen aan de Grieken de vrije beschikking wil laten over hun eigen belangen Die vrijheid is echter niet onbeperkt zij moeten vooreerst als andere volken een koning hebben en dan mogen zij die lieve Turken niet bedreigen Aan kandidaten ontbreekt het niet negen of tien worden er reeds voorgesteld en alhoewel er in Griekenland eene niet onaanzienlijke republiekeiusche partij bestaat zullen tij zich wel verpligt zien om een vreemdeling tot hun koning te kiezen Het is nu eermaal niet anders het behoud der rust in Europa eiseht dat naar men beweert ofschoon het verkiezen van een onervaren jongeling ook zijne eigenaardige bezwaren heeft Het andere punt kan uitstel geen afstel lijden Voorloopig kunnen de Grieken zich stil houden om later met meer kracht aan te dringen op de herziening hunner grenzen die vroeger door den naijver der mogendheden allerongelukkigst zijn bepaald waardoor dan ook de omwikkeling deti volks zeer w dt belemmerd Intusschen zullen die zaken nog wel eenigen tijd hangende blijven tot op het bijeenkomen der nationale vergadering en den P oop der onderhandelingen van de beschermende mogendheden Frankrijk is nog niet voornemens aan Italië de vrijheid te laten die het aan Griekenland toekent Hetzelfde stelsel van l eil clende raadselachtigheid wordt nog alt 1 volgehouden In Pruisen ziet men de magtelooze worsteling eener verouderde partij tegen de wettig verkregene regten des volks Door de Advertentiehlad Omslrelien BRINKMAN B nO 75 De prijs der Advertentien van één tot ze § regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent vod eiken regel daarboven 10 Cent Bnitengcw one letters worden berekend oasr plaatsruimte onfeilbaar bezwijken moet als het volk rustig de ontknooping afwacht De amerikaansche berigten blijven steeds dezelfde togten e terugtogten nederlagen en overwinningen doch niets besli sends niets dat ook in verwijderd verschiet het einde doet zien Luidens de laatste berigten scheen de republikeicsche partij hier en daar het onderspit te delven en de democratische partij het hoofd op e steken doch het valt moeijelijk te gelooven dat de meerderheid in het noorden ooit tot vergelijk zal neigen daartoe is de verbittering te groot en te algemeen Twijfelachtig is nog altijd wat men beweert van onderhandelingen tusschen Engeland Frankrijk en Rusland om gezamentlijk ernstig tot den vrede te raden en dien zoo mogelijk door hunne bemiddeling tot stand te brengen Onze vertegenwoordigers hebben eergisttren do benjidslagingen geopend over de jaarlijksche btgrooting liet strekt het tegenwoordig ministerie grootelijks tot lot dat hel de kamer in staat ges eld heeft om deze hooge bclauL eu zoo tijdig te behandelen Dikwerf heeft men tercgt geklaagd dat der eerst kamer meestal den tijd ontbrak om de Li rooiing gezet en naauwkeurig te overwegen en het loopende bitdj fit was immers met het einde des vorigen jaars niet afgedaan 1 iJk o ir il ii gaven inpt r breti t u J V f OCll is onden ia c e Mi De debatten zouden wel zoo zeer geene biii i tigemeene ee angstelling wekken als zij zich tot de beL riio ji iaiden want het is eene ijdele schermntseliuL weder vele moeite geeft om te betooje of minder zijn dan iu het vorige ja ir wijzigingen mede en de beslissing ii kwestie slechts rust de aanvraag op g gaaf in het welbegrepen belang des laii U Mant wj vcrkeiren gelukkig in een toestand die groote uitgaven veroor ot Maar ter gelegenheid der begrooting bespreekt men and i belangen en het debat is geopend door hen die dit mmi terie geen goed hart toedragen zij hebben gesproken over e wijziging van het belastingstelsel die door den minister n financiën is aangekondigd en die na het Midget overwogen moet worden zij hebb n ook hunne bekt nmiering e nnen gegeven over de plannen van den mini tcr van Kol diü toch nok bij eene afzonderlijke wet aan het oorJi I de vertegenwoordiging is onderworpen Mij zien dus voUtrcLL me in waarom de begrooiing niet spoedig zou kunnen aangenomen worden behoudens het onverkorte regt 05 onderwerpen later geheel vrij te beslissen