Goudsche Courant, donderdag 13 november 1862

Maa een ander algemeen vaderlandscli belang eiseht afdoening het wet intwerp betreffende de naterwegpn Dat zijn geen lokale belangen van Amsterdam en Eotterdam het is het bei ing ïan geheel Nederland en wij hopen dat onze vertegenwoordigers veldra het besluit zuUea i emen dat den bloei Tan onzen handel zoo zeer bevorderen moet öuitcnlttitïr LondStl 6 ICovember Een gcruclit dat do drie groote zeediosreudheden vn Europa vooruemoiis Zijn hunne bemidileling a in e bieden ten einde den rampspoedigen strijd in AiBCfika lo een gewenscht einde te brengen is hier ter stede i onze handelsk ingen het onderwerp van alle gesprekken indien de oorlog tenmaal ten einde werd gebragt zou dit eene groate verauderiug veroorz iken op tiuancieel gebied De vreesere Kinaleu ïoor den handel eenmaal weder geop nd ijl ie ZOB daarvan het n itimrhjk gevolg zijn vraag naar kapitaal e i Ie overvloed die au in de fondsenmarkt circuleert zou onniiüJeliijk eeue andere j stemming erlangen lu eene gistrren avond te JLiüchesicr gehoudeii v rgadermz vau belai hebbenden bij de k itoen productie is eeuememorie op esi ld Jke aan de vpgeriiig zal worden gezondeu h ideiii f het Cizoek dat l et g aveiuemeut iu Indieweeren kin en spoot legen en liruggen doe aanleggen eii derivieren ver uetereu tengevolge w iarvan de kooplieden liier tel nde zoo ccl katoen zotiden ki imen omvangen dat zij dicuit Amerika nasenoeg zouden kunnen missen 9 Nov Uit N issau is weder eene lading katoen aan 800 li ilen erooi d urbij werden eenige brieven aii L liarlestou aiiu cbrj t wa irin een droevig tafereel wordt opgehangen omtrent de sdnaischheid d r eerste le ensbeIioefteu schoenen kosten er 1 Drenone ther per pond 12 en koffij 2I 2 dollars Parijs 7 November Volgeus inlieluiiigen uit zekere liron zouden lil kab letten van LonJf n en P nys ten volle genegen zijn tot ei ue uieune bekrachtiging der proiokoUen van Isii waarbij 1 dymstien der onderteekend hebbende mogendheden van den j ritkschen troon Zijn uitgesloten Eusland echter wil dat s e hts doen op üür r arde dat Pruisen en Oostenrijk eveneens uf ien v in het stellen vau een candidaat De drie besclieimeude mogendheden althans Frankrijk en Susland hebben bij de porto er op laten aandringen dat zij met üe uiterste oirizigtigheid te erk ga iu hare vooizorgs maatregeien nai r 1 ileidiiig der gebeurtenissen in Griekeulnid Zoo hebben zij aanseraden dat de porte in ïhessalie en Epirus niet meer troepen zou zenden dan noodig is om de rust te handhaven en daartoe alleen geregelde troepen te bc igen Ook u de turksche vloot niet ia de golf van Arta gaan stit onnerin Ten eiude die raadg vingen inging te doen vinden moeten de mogmdheden het voorloopig bewind te Athene hebben overgehaald eene vredelievende Ons eskader in de middellandsche zee naar de griekscho wateren bestemd zal waarschijnlijk niet derwaarts koers zetten omilat de fransche schepen in de Levant geuoeg iaam worden geacht Is dit berigt waar dan mag men er uit afieiden dat de regering iich niet veel bekommert om de de kans van slao en die volgens eenige bladen de repuhlikeinsche partij in Griekenland hebben zou Onze regering heeft met de stoomboot ïlagdalena het berigt v in Ijueti03 A re3 ontvangen dat daar voorlaan de regcrinï er republiek en van de provincie zetelen zal De generaal Mire i tot voor dtter en de geneesheer Jlarco PaztotondcrïGoriitur benoemd ilen WeeneiX t November Het geschil tusschen de regering en de directie der muionale bank neemt eene ernstige wending laatstwmelde verzekert dat zij eerder zal overgaan tot eene liquidatie dan de voorstellen aannemen Men hoopt dat het huis der heeren welligt een middel zal weten te vinden om de kwestie op te lossen Berlijn 7 November Een nieuw feudaal tilad dat te Bre4jii het licht ziet geeft den raad cm de constitutie een revoUitii ir gewrocht zoo spoedig doenlijk ter zijde te stellen De uitstekendste politieke daad door koning J riedrich Wilhelm IV crrigt is het Instellen van het huis der heeren het blad h opt vuriglijk dat de regerende koning weldra een huis Alt afgevaardigdan zal tot stand doen komen hetwelk naar de staatkundige grondslagen waarop het rust even voortreffelijk mag lieeieu als het huis der hee en L ii Kassei wordt iiet volgende mcupgedeeld Dewijl iu de openingsrede der kamer te kennen was gegeven dat de yelordeniBgen waarnaar de t geuwoordige vergidering gekozenIS me de grondwet en t bondsregt niet strookten heeftde vergadering m het a rc van antwoord uitdrukkeliik bepaald dat nare hoedauigh eid n bevoegdheid ais grondwetti evolksvertegenwoordiging boven twijfel verheven zijn êmntnlanh Gouda 8 November Heden is te Leyden in de rektenmet stellinaen gepromoveerd de heer M Uitchner IU November Sedert eenige dagen had men eenigesmeuling ontdekt in een kolenpakhuis aan de peperstraatHet werd nu ook des nachts bewaakt en men ontdekte danook heden in den vroegen morgen eene ontvlamming Eeneaangevoerde brandspuit vermogt daartegen niets en men za zich wel genoodzaakt tot de oiit aiming over te g ian waarbijhet bleek dat een gedeelte der steenkolen ontgloeid was 11 November De titsLig van d ïisteren plaats gehadhebbende verkiezing v m een lid der tnecuc kamer in hel district Gorinchem is dat er eene herstemming mo t pi 5 hebbentusschen de hh m T vaii der Poel die ü ji en W A Virulj Verbruggp die 63Ü stc niiien jiebben bekomen De minister van koloniën heeft ter kenais van belan hebbenden gebragt d it het koloniaal militair invalidenhtaseerlang zal worden openges eld lot opname voor zoo eel deplaatsruimte toelaat van gegigeerdcn der koloniale laudmagtaan ie het gagement is toegekend ter zake van 1 veiwonding of verminking in den strijd bekcm n ol leroorzaaktdoor gevorderde of bevolen diensten 2 langdiirue d i veertigjarige dienst bij eea vijfenvijfagjarigen leef ij I z jndedeze leeftijd echter geen vcrei chte voor lien die na een militair geneeskundig onder ook ter zake van iels en hirdiaamsgebreken niet geschikt bl jken ie zijn om dour haudea irbeidiu eigen onderhoud te voorzien en dat d iarin ook km nenworden opgenomengegageerden van de koloni ile laudmagt aan wie het gagement is toegekend ter z ikc vau a zielsol ligchaamsgebreken veroorzaakt door gevordenle of bevolendensten i verwonding verminking ziels of ligca umsgebreken niet ontstaan in den strijd noch gevorder Ie of bevolen diensten c langdurige dienst al hebban zj den leeftijdvan vijfenvijftig jai ju nog niet volbrigt 2 de invaliden die thans voor rekening van den 1 nJe in het militaire invalidenhuis te Leyden wordeu verpleegd 3 de gcgigeerdentfti laste van den Zij die iu eeii dezer oategorien vallende de opn ime in het Csticht verlangen kunnen zich sohrifielijk en v rif ht T j aden tot den kommandani van het koloniaal milit ir inva i f huis op Bronbeek onder overlegging van a een doenmc ut waaruit bi jkt dat hun gagement is toegekend ö bj ild en zij na het verla en van de militaire dienst in Netlerlaiid of in den vreemde heluen verblijf gehouden eene ver l l inl an het gemeente bestuur hunu r la tsee woonplaats ten blijke dat ij zijn van zedelijk gedrag en voor zoover bekend ongehuwd ot wedunnaar zonder kinderen if met kiu leren niet te hunnen laste c een uittreksel uit het stamboek of hun laatste zakboekje Gegageerden die vermeeuen de noodige gcschiK loil te bezitten om voor de belrekking van portier on er lii ler voor de algemeene dienst kok of bijkok in aanmerking ip komen kunnen zulk verlangpndp daartoe te gelijkert jd iaii elv d ion s Gravenhageï lO November In de zitting der t ieedè kamer van heden heelt de heer Eransen van de l iitie de aandacht er op gevestigd dat de stukken betrekkelijk bet lebeurde te Cheribon die alleen voor de leden gedniM wai en bij uittreksel in een der digbladen waren opgenomen c 11 d iar de minister vroeger verklaard had dat als er eene bpaüssinj in die zaak gevallen was hij het geheim zou ophelfpn zoo vroeg spr of er nu van die stukken publiek gebruik kon worden gemaakt hetgeen de minister ontkennend beantwoordde vermits de kwestie alsnog In Indie aanhangig was gebleven en hij niettegenstaande aausporing bij het ludisch bestuur no geene beschikking had ontvangen Daarop verlangde de heer Fransen van de Putte dat de voorzitter of de vergaderinnzou Litraaken of dan de leden der kamer het regt hadden van die stukken een publiek gebruik te maken hetzij in dagbladen hetzij door voorlezingen van fragmenten in de diseussien De voorzitter liet de beslissing daarover tegen morgea aan de vergadering over Daarna zijn de algemeene beraadslagingen geop over de staatsbegrooting De heertn Nolthenius van Goitstciii van Ileyden Ecinestein Hoflinan en van Heemstra hebben de rigtiug van het ministerie gedeeltelijk op finincieel ma ir vooral op koloniaal gebied bestreden Die rigfing was naar hun ordeel niet geschikt om hun vertrouwen op deze regeri g te boezemen De heer de Branw heeft de homogeniteit Ivan het ministerie of liever van den mini ter van binneal Izaken met eenige zijner ainbtgenooteu vr igeaderwijze in een twijfelaclitin daglicht gesteld De heereti van Bosse Guljiï en Hugenholi zich huu vrij oordeel voorbehoudende over aanhangige of toekoiustige vr igstukkeu deelden niet in hetj een van de aL dere zijvle werd aangevoerd De heer van Bosse hechtle zich voornamelijk aan den minister van binntnl zakeu die zijns inziens te veel blijken van doorzigt en voorzigtigheid gegeven heeft om vooral ook op koloniaal cebied te groote spronïPii te doen en hij vindt het l iarom g ip l d it de cultiiurnpt de gelegeuheid zal geven oia de gewigiige koloniale kwestien te b jhandelcn niet bij w ij e wui motie van orde maar door vcel ijdig debat Op Hu i i icel gebied bestreed hij de betigting dat dit kabiaet omdat liet onze gc voue inkomsten gaandeweg onafhankelijk wilde maken van ilc O 1 bijdragen die biten zelve zou willen opoiferen A a de begrooting zelve echter betreft hield hij vol du er a nvar lijk verhooging van uitg iven pl iats heeft De heer tiulju had vertrouwen m dit bea iud en ven ichtte van hetzelve regtvaardigheid en L lgk n gt voor ille gezinulicden De heer Hugenl oU begreep zeer goed dat na den toest d U g litieke beginselloosheid waarin wij scd jrt negen j ir er erden een libera ii gouvernement oppositie zou uti Vlc n en hoe daarliij drijfveiren van gekwetste eigeuUefde t i gtkiC genbela ig m het spel zijn Ma ir iuj waarscKuwt te ea eenzijdigheid en overliaasiing llij ontkende dat bij t gouvernement het voornemen zoude beslaan om de kolou eii te ondermijiiPii of hare financiële voordeelcn voor het moederland te willen doen verloren gaan Hij stelt vertrouwen in dit bewind en zal die beteekenis aan zijn votum liechten De mini ster van financiën zal morgen het eerst het woord voeren Nadat de oorzitter had kennis gegeven dat het eimlversiag over de w iter vegpn gereed was heeft de minister van binnenl zaken in overweging gegeven omdat onderwerp aan de orde te stellen vóór de discussie over het budget van zijn depariemeut De heer van Heukelom deed daarop het bjpaalde voorstel om dit te stellen na afloop van hoofdstuk IV Dat voorstel gaf aanleiding tot eenige diseussicn waarvan de uitslag was dat de siemnien = taakten Er hebben zich 28 leden vóór en 8 leden tegen verklaard zoodat morgen eene herstemming zal moeten plaats hebben 11 November In dp zitting der tweede kamer van heden is allereerst de beslissing genomen nopens de vraag wanneer het ontwerp der waterwegen aan de orde zou komen Het vooi sttl vau de heer van Il ukelom tot behaiideliug onmiddelijk na hoofdstuk IV der begrooting waarover gisteren de stemmen bidden gestaakt werd verworpen inet 33 tegen 30 terwijl het oorsiel van den heer van Bos e om de behandeling lan de orde te steLtn vóór de wet op middelen en dus in allen gev d óór dat de leden huiswaarts keeren is aangenomen met 60 tegen 3 stemmen kwam aan de orde de gisteren mede aangehouden V Ti £ over de stukken betretfeiide r heribon De discnsslen waren belangrijk want bij alle verschil van gevoelen bleek dat geen der leden de verdeuiging heeft op zich genomen van hetgeen geschied was en dat tevens door den loop der debatten een voldoend cachet of brandmerk op dergilijke hiiiideliug was gedrukt De slotsom is geneest dat de minister verklaarde er geen bezwaar in te zien dat de leden der kamer van het feitelijk gedeelte der stukken bij de discuss e over de cultuurwet gebruik maakten de heer Fransen van de Putte zijne motie om dat gebruik voorloopig te staken introk nu bovendien uit de discussien gebleken was dat sommige leden vroegen nat zal het verbod tot publiciteit baten nu de indiscretie bereids is geplcegcl Daarna werden de algemeene discussien heropend over de staatsbegrooiing bij welke gelegenheid de heer Zijlker zich voor de be iuselen van het ministerie verklaarde en op het voetspoor van den heer van Heemstra die de ministers hoofd voor hoofd had aangevallen een kort woord uitte tot staving der gronden waarom hij integendeel het ministerie collectief en d e ministers individueel zijn vertrouwen kon schenken De heer Groen van Printtere hield eene zeer uitgebreide redevoering over de algemeene politieke gesteldheid over de verhouding der partijen enz I en slotte heeft de minister van financiën het woord bekomen en zich uitsluitend bepalende tot de financiële beschouwingen tot dusver it het midden gebragt de breedvoerige beantwoording daarvan op zich genomen zoonel met opzigt tot de hervormingsplannen van het belastingstelsel als ten aanzien an het eindcijfer en de inrigtiug der begrooting zelve Overigens heeft de minister aangekondigd dat het meeren deel der ontwerpen bchoortnde bij het plan van beiastingherzieniug reeds bij den raad van state aanhangig is dit het overige in bewerking is en spoedig gereed zijn kan terwijl de orde van behandeling zóó zal zijn dat de inkomsten belasting het la itst in behandeling zal komen Met genoegen constateerde hij dat tegenover de bezwaren van sommigen over het antinationale en impopulaire van zoodanige belasting het getuigenis ston 1 van de heeren van Bosse en van Goltstein die het met den mini3t r eens waren dat de patentwet reeds werkelijk eene inkoiustenbelasting is m aar die onbillijk en onzijdig op enkele klassen van ingezetenen drukt Dat alles eiP wel gelijk zoo menig punt van détail der aan te bieden wellen zal beter a fond kunnen beh ndeld woideii n id 11 de wetsontwerpen zullen zijn ingediend waarhj de minister gaarne toezegt de overlegging van zoodanige statistieke bescheiden als door den heer van Bosse gewenscht of ter rigtige beoordeeling vaa het plan in zijn geheel en in d ouderdeelen dienstig kunnen zijn Morsen zullen waarschijnlijk de minister van bihueulandsche zaken en van koloniën allereerst r wo 1 voeren G OrinCllClll 8 November Ten gevold van hpt 7 leire herls neder der 1 latste veertien diL cu hebben de 1 ndii ju zelfs hun melkvee in de weiden kunnen l itfu ofschoon het ruim drie weken geleden door niem ind kon worden vermoed aat de melkenj nog zóó lang voorileelig zoude gaan Men is dan ook met het kaasmaken blijven voortga m en tie prijs van 2 i f 31 de 50 N M is eeue aardige tüegil i Ook de züogeniamde oter is gehlig daarvoor wordt tot ƒ 1 het N HL beta lid en voor d weiboter ƒ 0 80 De kwaliteit van het zuivel is voorden t j i het jiar buitenge voou gOcü Gcracii rtc Berifften d ü de 1 ülajt 1 hkui Udtu V itvi e tw n h t te De oude rotterdamsche courant 7 A met 1 Januar j a bestaan In Fransch Iudie woidt do t atot ni tlt dotjr lastiag aangemoedigd In Italië gaat itifi crii tij voort m der rooveis Het kabinet van ashiiiirt ju neti t aan dt A pw Orleans bevel gegeven om den uit xr an kdtuente btueraai Grivac oom au den erdediger v ju i ad oiTigt i g in i daarvan dt ji ie Kttfn li ri i Iv O meii Bij gemis aan genoegzame deelnem ii i t fü tl j ld M der vereeoiging tot instaudLo idmg v Ir ni i it e M verwaarluosde h dLren MasijQilia in ui Oo umij MirAi geprezen als k idaat voor Griektii nid De i i versterking naar de gnek ehe gieu i ii l ouden i Zeeland hebben ran Veer eene cnb d o v m T j betering van de haven in s Gravenhage i il ni in deu franschen schouv bnrg muziekuitvocrlngtn het terug te houdeu vau minder goode uit paniiii i i Londen aangtkonien ecu gezelschap anibische ku ti zijii 40 stukken geschut naar de uienwstc mo tlLu den aan den ondcikoniug van KL pte I e keuei verbod van uitvoer an granen wul tnz ingetroküen zet men de prefecten af en zendt men de oude minittr buitenland Garibaldi is naar Pisa vervoerd op raad ü r Het idiotengesticht te s Hage zal eene pfovinciaic subsiu e hoogstens f 1000 ter voorziening in Je ko ten van i bot Gemonde bij Boxtel had nu onlangs in en lO aanden d zevcinit l c btkn cht t plaats Het italiaaascbe gouvernement h k 1 D tu dt schen en een franktbrter bankier magtigm een crediet np vast goed in de hovfdstafl v ii li lie naam te noemen Te Tilburg is een hni n tme j Ter Borgh zijn drie huizen en te Raamsdon een hu schen omkwamen verbrand De verantwoordelijke J is ontzet omdat hij ipelding beeft gemaakt van dt i van Italië uitgegeven door den aeeretans vaa prins Xap staten ian Limburg hebben met eenparige etpmuen den koning en der tweede kamer een adres te zeuüeu verhoogiog der grondbelLsting in Limburg 3Iet 1 maart a t j et broodmouüpolie te Parijs ophouden Te Kome kan een iimbten ur bij de douane die ruim zeven gulden in de maand traktement heeft equipage houden en diners geven Dit bleek uit een proc over afpeisingec De prov staten van Zeeland hebben besloten ƒ j25j000 te l eneu om renteiooze voorscbotten te doen tot het verbeteren van w scn