Goudsche Courant, zondag 16 november 1862

Burgerlijke Stand 1809 Zondag 10 November iü 6 GOUDA Geborfn 5 November ïiclcua Anthoui tta ouders G an der Waaier en P itaaphorst 7 Jühaaua anders J vau Eeanen en C van Os 8 aau Gcint oudi s A Keiuierse en G Bloemendaal Wlllielmini Qiiirma oaders J i Wilteuburg cu W JI Pinkse Willem Jfeniardus ouders M vau d n Berg cd J vau Tul 9 Simou ouders T van den End eu J Ju igeueel Ovt ii Lr i b Novtmber E Laleber 3 m 9 G IJsselsleiij 68 j lü S Van Itooru huisvr van C v Eijsden 39 j J M Keebeen 24 d GOUDSCHE COURANT SCHÜONHC VEX Ingeschreven van 31 Oct tot 7 Nov Geboiien L üvutlia ouders N oormoku en G Hoogendoom Aric Cornili oudeis G liek tn CapOLU Johannes Petrus ouders A Tennissen en X Verslius Jobaiaia Mana ouders J van O lderen en A van ünei Gi TKOtvvi J Wit ir uut J van Geelen Simm en voor Gouda en OÜDEWAÏES van 5 tot 11 November Bhvvli i Cornilia van d n IJs el gib de Korte Maria Elisabeth Horgtrvosl gib Heistel z ADVEI TENTIEN Openbare Verkoopiog op Biitgsdag 18 November 1862 des aioiids ten 5 aur in het Koffijhuis de Hoos te OUDEWATER van Een BOUWHUIS met 3 Bunders 68 Eoeden 03 Ellen BOUWWei Weien Hooiland op Dijkveld te HoENKOOP in percelen breeder bij biljetten vermeld verhuurd tot 24 December 1863 Een HUIS in Oudewateb op Ysselveere En eenige Wilgen en A ppelboomen in Hoenkoop Ocdew ITEB en IIeüexdokp Inlichtingeu zijn te verkrijgen ten Kantore van den Notaris J G BllOUWER NIJHOf F te Haastrecht Ingezonden In de Goudscht oiir inf van zondag 9 dezer las ik ten pair V lorbeelden om het oc eJen jaar verkeerde de steenen toogbrug van de hooge gouwe in eciien gevaarlijken toestand voor rijtuigen werd de passige afge et de oude brug dreigde in te storten De comniib ie M fabricage besloot daarvoor eene nieuwe houten brug die ƒ 1200 moe t kosten te leggen terwijl men de oude tO i brug voer ƒ 400 kon herstellen ir daarin keu balken te breasen en de oude uitpuilende muren met portlandsche ement e vernieuwen Da sind die Muschehi begraben Niet Me a dat de onkundige want van deskundigen kan gei n sprake zij hei knoeiwerk kan noemen op het beste geileelie der stad Gouda maar men moet den bouutrant beschou eii die meden erkt om de pauden lisgeudc aan de pepf staaat hiii i e waarde te ontnemen daar de vaart aldaar door de lerla igde brug is belemmerd zijn er thans weinig belanghebbpiiden er konden meerderen komen Ziet cu oordeelt mijne medele ers of miju voorbeeld niet het sterk e is 3 Bij eene eenige Vrouw op eene der voornaamste straten te GouD i bestaat gelegenheid tot kOSt en inwoniHg üor EENE VROUW tegen eenen matigen prijs Hiertoe genegen zijnde adressere men zich bij den Uitgever dezer Courant De Ondergeteekende maakt aan zijne geëerde Stadgenoottn en begunstigers betend dat hij zijne VLEËSCmiOUWERIJ geopend heeft op het Zeugstraat achter Ak iI Legi Belovende eene prompte en ciViöle bediening Verzoekt UEd gunst en reeor mandatie C G WULPFRAAT 33ei4gt aan de Dames Fransch Anilin Praeparaat Een eenvoudig middel om Zijde Linten Veeren Tlnireel C ienilie Foulards lioe elaari irullt idojftn enz in neinige miue en zonder de minste moeite zelf te vervieu in Oranje P iau ¥ Ponceau Violet en Magenta vieA e kleuren tegen de Zon en Wa ch Li S aiid blijven en als nieuw gedragen 1 i worden Ik fleselije met gi bruik= aaijwij ing ko t 75 CentS Geverwde Il z n aan de Depots ter bezigtigiug Uuufd dep jt voor Nederland M i i vM te Vfrtc if V ed V ip ia irdiii J ten H J Ren C J lï ulL A erdcr veikrijgba r ie Rapenburg Vijgenilam ivaherstraat A t lu ir Vh Meij rs i 1 Gebr v d iicuvfl H rjirenser 1 H Se ie i hils v t Heijden j i AVcd Meunen I j cm H Bo icry Groi uig n V d Feklbrugge C Hi C II I ensink Jr F irmeicn W G Kurvjrs il rlingtn P L Mirande Pz an aag om DEPóI Fbasco 1 Helmond V v Asten Ililvrrsdin B A Meddens Leviicn N K Sweuief Meppel L Broekhui cn Midde iiurg K B iart Oudewater A Buijs Utrec t Rinkhuizen Ilermiughuizen M J e Ham Veendam C J Pol k Vianen Mej Hoogendoom Vlissingen J C Delvoje Wageningen A Aïinan Woerden G L Ruiten Zutphen H V Eek ij M J C HAM Vtredit Johanna Prijzen der Effecten AMSTERDAM Dingsdag 11 November Laagste koeis 64 HooETste koers V16 76 99 Vs 139 98 7i 5573 45 16 49 4 7l6 1013 10U3 4 491 4 1013 lOlVs SO Vls 91 1971 2 1 J7 104 1977 47 V 54 pCt Ned w sch 21 2 dito 3 dito 4 Amort Sijnd S s Handelm 4 3 O I Leeaiüg 4 Aand P bp 41 2 d Rijiispw 4 2 België Botts 21 Spanje obl 2 d buiteni 3 d binnenl 3 Portug obl 3 Rus l obl H 5 d 1S2S 29 5 Cert 1831 33 5 d J 1840 4 d 5 ie 5 d 0 = serie 5 Volgef Spvv 5 Piuisenl859 5 Üost biiGoU 5 47I 2 51 l6 76 311 1 i ro 4 dito Mctall 5 Uto dito 2 d reutcVrnst 5 6 3 31 = d nat 1 54 o Me ï o jiSSl 3 Vertrek der Spoortreinen Dienst rnii 16 Septewher 1862 Van Goïida naar Rotterdam 7 0 Kiü U t4 1 53 6 27 8 40 Van Gouda naar Utrecht 7 32 10 28 12 46 2 4 6 29 9 55 Van Rotterdam naar Gouda 6 55 9 50 12 25 2 10 5 55 9 15 Van Utrecht naar GOUda 6 10 8 40 11 40 1 15 5 35 7 50 jF De met ge rekende trinen loopr 1 op = en J ictddffen IS IET Ter BoeLdrukkeiij van A BRINKMAK Deze Courant vers hiiut des Donderdags en Zondags In de Strd geschiedt Je uitgave des avonds te Uitgave van A OostIlaoen iDuttenlanïr IiOndeil 12 November Uit New York wordt van i nov berigt De zuidelijken hebben Leesburg ea Charleston in Virginie be et Je gouverneur van Noord Carolina voor de Unie heeft aan die der zuidelijken in denzelfden staat eene conferentie Voorgeslagen men weet niet met welk doel De zuidelijken zijn te Fayetteville in Arkansas geslagen Butler is met 7000 man te Pensacola ontscheept Eene te N York ehoudeu republikeinsche meeting heeft zich verklaard voor de voortzetting vau den oorlog Het gerucht zegt dat Bragg zich in Virginie met Lee zal trachten te vereenigen Tijdingen van 3 uov melden dat het leger van den PotoBpac l lijfl voorwaarts rukken generaal Pieasanton hecfS Union be et na er de zuidelijken uit verdreven te hebben Üenige zuidelijken bij den slag van Corinthe gevangen genomen verzekeren dat de noordelijken Mobile hebben genomen H M heeft haren oudsten zoon den prins v Wallis bij gelegenheid van zijn meerderjarig wordeu benoem d totgener iai bij het leger hier te lande en den henog v Cimbridg sir E Blakeney den burggraaf H Gough en lord C Clyde tot veldm iarschalken voc i la onderscheiden personen totridders der Bath orde In de dagbladen van Miinchester wordt bijzonder geklaagd over de laatst ontvangen ladingen Indische katoen daar deze in eene niet geringe mate met steentjes vuil enallerlei uitschot vermengd is Men verneemt teven dat aldaar 11 vrijdag eene bijeenkomst is gehouden ter gunste der opri ting eener luaats lii J tei bevordering van den engelschenlumdel op West Afrika In die v rgaderiiig werd hoofdzakelijkgesproken over den katCiihiindel Een der woordvoerderstiachtte o a te bewijzen da de afrikaansche katoen in kwaliteit gehjk staat met de middling New Oileans Een anderinaakte Ie be okciiing dat de katoen voortbrengende bodemaldaar eene oppervlakte beslaat van 180 mijlen in ue lengteen 409 mijlen in de breedte zijnde naar zijne begroo ing veelmeer d m jicodig is ora in de behoefte aan die grondstofvoor EuLrelaul te voorzien Na deze en meer ai dere toelichtingen erden onderscheidene besluiten genomen ter gunste van de opr gting der maatschappij en tot het tfcrkrijgen vangenoeir ame oudersteuninj voor de zaak Volgens tijdingen uit La Plata is men te Montev deodruk bezig met het beramen van pl mnen om voor bet rundvlees n Ut daar in zulk een overvloed gevonden wordt inKuropa eene markt t verwerven Er is eene commissie benoemd ten einde voor de verzending van eenige ladingen totproef te zorgen 14 November De Times en Morning Post prijzen denmiaister Drouin de Lhuys er voegen er bij dat Engelandsteeds besloten is geweest niet in Amerika tus chcn beide tekomen De Po t zegt d it de beiniddeling ook geen kans zouhebben te slagen Parijs 11 No ember 11 maandag heeft er eene langdurige zamenkomst tusschen den heer Drouin en lord Cowley plaats genad en nel n aar aanleiding an een officieus voorstel Advertentieblad Omstreiien BRINKMAN B 1 0 75 De priji der Adrertentien van één ot sea 1 regels mf inbegrip van bet zegel is 80 Cent voer I eiken regel daarbc en 10 C nt finitengeifone letters VForden Wrekend naar plaatsruimte door het firaasche gouvernement te Londen gedaan om na d bezetting van Mexico door ds onzen tot de bepalingen van het verdrag van 31 October 1860 terug te leeren De familieraad te Munchen heeft besloten dat koning Otto geen afstand zal doen van den troon tenzij die aan een ander lid van het huis Wittelsbach wordt aangeboden Win neer zoo als zeer waarschijnlijk is eeu ard r huis noru gekozen zal de koninklijke familie van Bf ijeren protesteren 13 November Volgens la France is in den ministerraad die 11 dingsdag te Londen gehouden is r iet alleen gehandeld over de amerikaausch kwestie maar ook over degrieksche als ij eeu naauw verband staande met de oostersche aangi icgeuheden De meerderheid van den raad zou vangp celen geweest zgu dat de w peniag n moesten voortgezetwordeu ea lat mea aiet n c3v opkoMdea v erz rj en nrmen De Opinion N itionale voegt er bij dat het eugeische gouvernement Turkije aan et om voort te g ai u met ziji e krijgstoerustingeii ten einde zich niet te laten verrassen Marseill8 13 November Uit Atliene zijn berigten tot den 8 De onde Grivas is te Missolonghi overleden De voorioopige regering houdt zich bezig met de binnenl organisatie de verkiezingen en de nationale garde Er zijr nog geen onderhandelingea geepend wegens het beyetteii an den troon Men betekent dat het land 285 afgevaardigden zal leveren de eilanden en de G rieken m het buitenland 33 Het is rustig en men heeft niets te ev Turkije in dcii zin Uit Kouotaiitmcpel wordt van den 6 f eniel dat degansehe week manifestitien hadden plaats geh i or Grieken op touw gezet en waaraan Jonii rs en t e ra asdeelnamen Er werd eene processie gehoude ij menriep leve de vrijheid leve de sultan In eeue vl wteis een Immerisch maal gehouden waai ii i er Tr i deelnamen en waarop 400 gebraden = i verorberd l e overheid ziet alles rustig somberegeriiehtcn orrtrent des sultans toest i t Weaneil lO November Naar 1 enir f uit Hongarije begint zich aldaar een ibar i dan er vroeger heer chte Jlen nntwaan d e ie kf nen van zucht naar verz ening 5Iep hoop 1 t i k ti i uit een betere toestand zal geboren wordeu Ypsilanti heeft afgezien van zijne eandidi ur jr li griekschen f oon Wat Maurokordatos betreft deze heeft onooit aan gedacht ora naar den troon te dingen terwijl ij hooge ouderdom dit als van eit verbiedt de prins is meerdan 80 jaren oud Berlijn 12 November De regerin heeft 3 2 000 tha beschikbaagesteld ten einde opgravingTi e bevckstellingente Trier ter plaatste waar een roincin ch p dei5 he ft ar Ten einde deze langrijke ruïne welke ra n h iopt te n v kken in haai gelieel voor de kunsi te be rei i deregering het omliggende terrein voor korten tijd a ngeii f Nog in den loop van dcen winter zzl eeu begin met ue opgravingen worden gemaakt Het gisteren te Koningsbergen verschenen Sómmïts derHartungsche Zeitung is door df porti in B I g enidewijl daarin werd vermeld dat een klein aeteL g Böae