Goudsche Courant, zondag 16 november 1862

thai ten behoeve vau het nationale fonds had bijeengebragt Op de schriftelijke vraag aan het hoofd der politie geiouden op grond van welke wet geschiedt de inbeslagneming ontvin d3 uito ever van het bedoelde dagblad het antwoord Je gedane vraag behoeft niet te worden beantï uord Uit Koblents nordt berigt dat gisteren de koningin roet cTooie plegtigheid den eersten steen heeft gelegd der vaste brui welke aldaar over den Eijn wordt gebouwd Des namiddaïs was gaiadiner aan het paleis der koningin die ter gelegenheid vau het feest een dronk op den bloei en de welvaart der Eijnprovincien en van hare hoofdstad heeft ingesteld welkt zicli kenmerkte door het kernachtige der uewoordirgen en de hartelijkheid der d iarin uitgedrukte gevoelens De geestdrift door bare woorden opgewekt was naar men meldt voor geene beschrijvtng vatbaar 13 ovember De bladen alhier die eene oproeping tot bijdragen voor het nationaal fonds van de kouplieden Lasswitz er 3turv egen uitgegaan hadden geplaatst en desv e e in res en betrokken waren zijn heden vrijgesproken Darmstadt 13 November De kamers zijn heden door den min Dalwigh geopend met eene redevoering waar u een wetsontwerp betreffende de kerkelijke nangelegeuheden werd n ei oniliWl Voorts werd i deze ivl verklaard dat het sluiten van een handelsverdrag met Oostenrijk noodzakelijk was dat de belastingen onveranderd bleven dat de staatsscïm ld 1 millioen bedroeg en dat de regering streefde naar ee 3 hervorming der bon la instellingen Eassel 12 ISovember In de zitting der stenden vtn heden deed Oe ker Je volgende interpellatie W i i ial de rcerinï de nooJige voorstellen ib pi tot de constitutionele vas stellin2 der stLWl iukomsten en uitgaven Al heiie I6 November De ge nnt der porte heeft geprotesteerd te en de oDruCping m alle Grieken m net buitenland om afgevaardigden naar de constituerende vergadering te zenden 6tnnenlanï Gouda loXovemb Wij vernemen dat de operbarc gezondheidscommissie alhier het doelmatig geacht hebbende een onderzoek in te stellen omtrent het al of niet vervalschen van levensmiddelen overgegaan is dat onderzoek aan te vangen met bet bri od en meel terwijl zij tot meerdere zckerheit van de door haar verkregen resultaten zulks mede opdroeg n eene vereeniirin T voor scheikundige onder cjekingcn met deze uitkomst dat het aan die proef onderworpen brood van eenige bakkers eene schadelijke bestanddeeleu bevatte Xog vernemen wij dat b j de commissie het voornemen bestaat om ia het vervoighet onderzoek tt herhalen en verder uit te breiden In eene vergadering van den gemeenteraad van Amsterdam van woensdag jl is met algemeene stemmen eenkort adres aan de tv eede kamer aangenomen tot oi deroteuniug van het wetsontwerp ter zake der verbinding v m denoorden zuidcrzco Ook de kamer van koophandel te Eotterd iin heeft een ajres tot ondersteuning van het ontwerp tot verbetering der w aternesen a m do tweede kamer gezonden I woensdasr is te Amsterdam tot lid van den raad t ekozen de heer f ü Jiiger met llÜO van de 1125 geldige stcii uicn ook dit as eene demonstratie voor de doorgraving v in Holland op zijn smalst waarvan de hr Jiiger concessionaris is s Gravenliage 1 IS ovem jcr in de zitting der tweede kiimer was bedeu e eerste spreker de lieer van Foreest Hij verklaarde zich tegen al de hoofdstukken der begroo aig hij bestrefj de gehcele rigtiug v i dit minisierie dat hij wai t en eioordeeit omdat liet liberaal is Ook de heer loe er is ongerust meest over de koloniale politiek en zal alleen het hoofdstuk van oorlog aanucmeu De heer Heemskerk Az verlangt ceniststelliii ten aanzien der koloniale politiek mist hij die d m stemt liij alleen ilit hoofdstuk af De heer Dirks zal waarsuhijnüjk de btgrootin xeu voor buitenl zaken en marine maar zeiker die voor koloniën afstemmen De heer van Goltstein bcmtwoordt den minister van financiën n dea heer Groen De minister van koloniën heeft kortelijk verklaard dat hij voor een vrijzinnig regeringsbeleid in Indie gestemd is en blijft ook met betrekking tot de ontwikkeling der particuliere industrie vervolgens be intwoordde de niaiater van binueul zaken de opmerkingen door de verschillende sprekers n emaakt ten auizien der algemeene politiek van dit ministerie CiDtlelijk is de heer Groen aan het woord meest ter wederleo üui van den heer van Foreest hij zal morgen zijne rede vervob en om den minieter van binnenl zaken te beantwoorden 13 November De algemeene beraadslagingen over de begrootiugswetten zijn heden afgeloopen en hoofdstuk I is bereids met algemeene stemmen aangenomen Na de langdurige discussien der eerste drie dagen was het te voorzien dat er heden niet veel nieuwe gezigtspuuten zouden voorkomen Grootendeels bepaalde het zich ook tot re en dupliek hetzij naar aanleiding van de eerste redevoering van den minister van binnenlandsche zaken hetzij van de sprekers der vorige dagen onderling Alleen de heer Wintgens was in de zitting van heden nieuwe spreker zonder dat daarom gelijk trouwens uit de antwoorden daarop bleek nieuwe denkbeelden werden in t midden gebragt Er was om zoo ♦ zeggen tusschen de sprekers die zich onder de eene of andere partij schaarden verschil verwijt misverstand soms zelfs ver varring over het karakter de geschiedenis de beginselen ja elfs over de wederzijdsche inconsequentien der verschillende rigtin en of individuele meeningen De discussie levert dan ook uit dat oogpunt eene zeer bruikbare bijdrage tot de geschiedenis en de mysteriën der politieke en parlementaire gebeuitenisseii en spiegelgevechten en kabinetsformatien na 1853 en van den demoraiiserenden invloed welken zij op het staatsbeleid en de verhouding der partijen hebben uitgjoefend De heer Groen van I rilisterer heeft verklaard uit beginsel voor alle hoofdstukken der begrooiing ook voor dat van koloniën te zullen stemmen maar üat hij zal voorstellen eene motie van wantrouwen tegen den minister van koloniën dien aij gaarne als lid der kamer zou willen zien optreden maar ais minister niet ondersteunen kan 14 November In de zitting der tweede kamer op heden is hoofdst T der staatsbegrooting hooge coUegien na k tc discussie over enkele punten aangenomen met algemeene stemmen op een na de hr v Foreest Daarna zijn de algemeene beraadslagingen gevoerd over het derde hoofdstuk dep van buitenl zaken Over de verschillende kwcstien hebben het woord gevoerd de heeren Godefroi Dumbar van Goltstein van Asch van Wijk van Lijnden van Lom de Berg en de Bieberstein De behandelde onderwerpen betreffen ïoornanielijk de maasaftappingen de scheldetol de verhouding van Limburg tot den duitsclien bon 1 de inrigting en de bezoldiging onzer diplomatie hare werking en handelingen het gebeurde met het japansche gezanischnp de afgebroken onderhandelingen over het tractaat met Frankrijk in verband tot onze tariefsherziening en voorgenomen belastinghervorming de vroeger reeds besprokene geloofsvervolgingen in Spanje zuidwaarts en in Zweden noordwaarts B j de heeren Godefroi van Goltstein en Asch van Wijk stond op den voorgrond twijfel aan de deugdelijlJieid van liet regeringsbeleid er buitenlandsche aangelegenheden gearond op en j eput uit de wijze van behandeling van eenigo der bovengemelde kwestien De heer Dumbar vond on e diploin itieke inrig ing te eelderig en schrapte op zijne reize vele missien of achtte andere vatbaar voor combinatie b v ilie te Eomc met die van Italië De heeren de Lom de Berg en Bieberstein waren het eens dat in de zaak der wateraftappiugen afdoende voorziening moest plaats hebben doch zij stelden zich daarbij niet op het standpunt der heeren Godefroi van Goltstein en Asch vau Wijk die eigentiijk de een meer de ander minder door ons irouvernement van kwade trouw tegenover België te beschuldigen aan dat gouvernement op het voetspoor der belgisehe en van enkele holiandsche bladen de wapenen in hanoen geven om eene zekere houding tegenover ons aan te nemen en inmiddels voort te gaan niet het plegen van bepaald onregt Willige Langerak 12 Nov óp zaturdag den 8 dezei vierde de onderwijzer aan de openbare school dezer gemeente de heer Eijneveld zijne veertigjarige ambtsbediening Sedert den 8 November iS22 vervulde hij met onverfl iauwden ijver en naauwgezetheid zijnen pligt tot aller genoegen Daarvan etuigde bij deze gelegenheid een keurige zilveren cigarenliouder op ebbenhouten voetstuk en vnn gepaste inscriptien voorzien den waardigen onderwijzer door kerkvoogden en notabelen vereerd Ook vrienden en bekenden deden den feestvierende van hunne belangstelling blijken terwijl liem van wee de gemeente mede een blijk van erkentelijkheid voor zijne naauw gezette en volijverige ambtsbediening wordt toegedaclit Een sierlijk gebonden album bevattende de namen der schenkers vergezelde het bovengemelde cadeau Gcmesig de Beri gten Te Louiien urmen de naclitt Ujkc straataamallen op ztilk ceue schrik barende Wi ze toe dat ïitt niet geraden is drs a ond3 oiige apciid t te gaau 5c eemeenteraad aa Uecnen heeft besloten eene kolossale wa terleidina te doen bouwen ten einde die hoofdstad au goed driiik atcr te vereeniging tot uitbreiding van het godsrijk in en buiten Delfshaven De leden van deij antwerpscucn gemeenteraad hebben hun ontslag genomen omdat zij oordcelen dat Je autw deputatie onbetamelijk door deniouing ontvangen is Er heerscht eene algemeene agitatie men wil derestingwerken niet Vele Garibaldiancn gaau naar Oriekeuland TeMontevideo is de bemanning der italiaausche korvet Aquiia liaudgemeengeweest met de gendarmen die later een officier der korvet ge angea namen Hij weigering der gevraagde voldoening heeft de italiaausche cousu zijn wapenbord ingehaald Te Madrid heeft de koning gemaal door eenval van het paard zijn arm ontwricht maar hij is nu beter Eeneopenbare veigadcriug au de afdeelnxj voor dt yeschiUen ran öesfieur van den raad van state zal gehouden worden op den 19 no ember a s In de fransche zeehavens nccjit men maatregelen van voorzorg tegen deschepen uit Icxico Het Uuiesehip Imperial moest op zijne reis na rTüulon 42 lijken over boord zetten lüj het Men heeft een plan ontworpen tot de doorgraving an de landengtevan Corinthe Meu meldt uit Compiègne het weder is ongunstig dejagt onvitordeclig de gasten onpleïzicrig de keizer ongeredderd In debeetwcrt el suikerfabriek te Zevenbergen maakt men wekelijks 50 000 N p suiker Voor het jspansche gezantschap mogen wij ƒ 36 000 aan verschillende rekeningen betalen Eui gerucht zegt dat de sultan krankzinnig is geworden De franschen willen met toe tcmraing van denpaus Civita Yeccbia tot cei e groote zeehaven verhelFen In Mexicois het fransche ieger thans 3 000 mau sterk de vloot telt 13 533 manschappen Met die 45000 man zal meu nu het edele werk doorzetten Het engelsche spor rwegnet heeft genoegzame lengte om 4000maal om de aa Je gelegd te worden In ISül werden langs de verschillende lijnen vervoerd niim 165 millioen reir gers 267 000 paarden 357 000 honden 12 millioen staks andvee schapen eu varkens en 90 millioen ton l goedcen j e ontvangsten bedroegen ruim 27 2 millioen £ l de uitgaat 13 millioen £ zoodat de zuivere winst ongeveer 170 millioen guli en was Er werden gebruikt 5800 locomotiven 15000 passagierswagens en 180 000 icdereinvagens Voor verliezen door de reizigers geleden en voor schadeloosstelling bij ongelukken werd meer dan 2 millioen gulden betaald Uit deze cijfers kan men eenigzins nagaan welke veranderingen ook hier te lande zullen plaats grijpen als de spoorwegwet geheel zal zijn uitgevoerd en de voornaarasic deelen des lands door spoorwegen zullen zijn verbonden Vergadering van den Gemeenteraad Zitting van Vrijdag 15 Kor mler Afwezig de beer Kempcr dïp kenni geeft d or ongesteldheid verhinderd te zijn Na goedkeuring der notulen worden ter tafel i bragt Twee dispositieu vau güd staten boudeudc goedkt uring an raadsbesluiten voor notificiitie Mi sive van regenten van het aalmoezeniers Veeshui dd 24 Oct houdende keunisga e dat zij blijven volharden iu hunne zien wijze omtrent de classificatie vau dat gesticht volgens art 2 der amieuviel voor kennisname oiu later op terug te komen Missive van curatoren van het gyumasium niededeelendc d it de heer B W Hofman yijne betrekking als conrector aan aard heeft notificatie Adres van van Mullekoui om te worden beuoemd tot commissaris der stoüUiboot veeren ter visie Ontwer der comiu van ve ordeniiiircn van een reglement on dR brnr dweer volgende vergadering te beliaodelcn Adres van E Lafebet Fz om de kleine Volmolen op de thau beslaande Yoonia rden weder v or 6 jatir in te hure i en het prtradv ie = vanii ert W om dit toe te stnaii de heer Frince e leekt hicrtejicu en de teerWe terbauu vraagt ceuigc iulichtingen welke door den oorritter iu gesloten vergadering worden gegfven t n u idat de vergadering weder geopendwas wordt voorgesteld de buur voor 3 jaar toetestaan waartoe i ot 12I tegen 1 stem de heer Huclmer wordt beslopen liet adres van A Lüftujr om de werkzaamheden als slui knecht doorA Doornik te doen waarnemen w rdt op voorstel van den heer Vlrulij nadat de heer Keutinger tegen en de heer Buchaer voor de toestemming hadden gesproken aaugehouden tot de volgende vergadering De suppletoir begrootingen van het burg armbestuur eu het bestedeiingbnis voor lSó 2 benei us de te verleeuen sul sidieu ad f 2613 93 ent f ÖiM lO aUmele de daartoe noodigc af cu oveischrijvingen worden een p irig aaugeromen Het Voorstel van B en tot wijziging vau de verordening op het innen der pi belasting op di honden wordt mede eenparig aangenomen Het voorstel vau B ca om de bezoldiging der agenten van politie 2e kl te verhoogen wnarover in de vorige vergadering de steramen slaakten wordt alsnu verworpen met 8 tegen 5 sicnimeu voor ds heeren van Bovene Herman de Groot Bu hncr Remij en de Voorzitter Alsnu wordt door den heer de Grave aangevoerd dat moet behan deld worden bet adres der agenten zooah het is luidende hebbende hier over gedaehtenvvisseling plaats tusschen dien heer ea de heeren Buchner I van Gennep eu Remij waarop de voorzitter verklaart het nlH aan deerde I is en overgaat tot het voor= cl om markt en ii eesters en brug fc wachter aan de Haastrechtsche brug te öenoe u voor den tijd vau drie £ jssr welk voorstel wordt aangenomen r i lü tegen 1 stem de heer I Reutinger Alvorens tot de stemming over te gaan verlaat de heer 1 Buchner de vergadering en maakt de heer vau Gennep de opmerking dat het adres der ageuteu wel lau de ovde 1 = waarop de voorzitter voorstelt het alsdan i de benoenrngeu te behauuelen De uitslag der benoem rgen is dat de tegenwoordige titulari icn allen I wfdcr met alg stemmrj orden benoemd Het adres al snu henaudeld wordenue wordt daarop afwijzend beschikt Mict 10 tcgeu 2 stemmen de heeren de Grave en de Voor ltt r Hieraa wordt oveipegaan tot het zamenstcllen van een bureau van stemopneming voor een lid van den raad wdke sttmming i X plaats hebb iu den eersteu oensddgin December eu is de uitsla als uitrt de heer van Bovcue 8 Braggaar 11 Westerbaau 11 eu llcmij b sleui fu Hiuua wordt de vcrgaderiug gesloten iDgczonden Het iu X Ot ingezonden stuk is niet geheel vrij te pleiten van partijdigheid wat het beweren betreft dat het bestuur dezer stad uiels doet voor het genoegen der ingezetenen en het toe igt over de stadaiverken in handen stelt van onkundigen liet zoude veel meer voor des tehr jvers reiue bedueliugcn spreken wanneer deze in plaats van neveubedoelingen te verraden door feilen had gestaafd hetgeen hij beweerde en middelen aan de hand had gegeven tot verbetering die setuigden van grondige zaakkennis In plaats daarvan heeft hij het vertrek van een paar fainilien als uitgangspunt geiozea tot het aanranden an bestuursleden om deze voor eene aanstaande verkiezing te diminueren aut wat toeh heeit het bestuur der stad te maken met het minder plai ante dat de vreemdeling hier aantreft Vcrlan t men velligt dat liet een S eelb ink salon isai t of derL elijke artifieieele vallen en knippen daarsteiie om den vreemdeling te vangen Dat toch ligt geheel buiten zijn werkkring Publieke vermakelijkheden behooren niet uit te gaan van een stedelijk bestuiir maar wel het resultaat te ijii van particuliere ondernemingen overal immers naar het getracht heeft het patronaat daarian op zich te nemen is de zaak mislukt want het publiek laat zich het allerminst ia zijne uit5paini igen de wet voorschrijven Wat de verfraaijing der stad betreft daarin is door eenvorig bestuur reeds meer ge h au dan men wel geweL cht had en elk goed financier weet tjch dat er mindi r toe Wat daarom hit ri aurercn van la i ii Ijelreft dat i ten eerste eene a die meer zou kn tm tLin men wel oppervlakkig züu ileiikeu en ten tviti erne die buiten den werkkring vau eene CLUuniii sie van i bn iire l T repn Li h iets ander maar restaureren d uir f i i m leld onder verstaat een ♦ ebouw li riti te briniii iu jiip j miticven op uuw is het werk aii 11 i c c imi hi e m uitsluitend hevig houdt met bet iu s aiid hoiiib u v m mentale kiir tt en dat geschiedt van ijkswege Wat nu de iu den laatstrn tij l optrL riir i i i i betreft daarover is niet te klaL en Gebouwen v i i omvang of die door hun uiterlijk aanzien feni aan de stad konden geven werden niet geeis ht is gebouwd bcji ialt zich tot eeu paar schoei r door een modest uiterlijk moeten voorkoui teren in het boute arlekijnsp k van den ro Waarom of men dan nu nog den ouder t toeh letterlijk aan de uitspraak vau hocij houden aanvalt begrijpeu v ij nie te meh vooraf de nulliteit va i dat hooger ï ag i Men handelt hierbij tVen als de mo euaar me eerst vloekende op den wind d it de e niet ii e vi en daarna nog de wieken van 2 jn molen afroste Het is zeker zeer te betreuren dat hooggeachte famiiien destad verlaten elke parel die de kroon ontvalt is eeu sieraadte minder maar het is nog veel meer te betreuren dat bekwame menschen die niet tot die bende llaguti n behooren welke met een front d airain over zakeu spreken w urvan zijniets af weten in een valsch licht worden geplaatst door hendie steeds in de sfeer hunner nietswaardige iii i F om wevende al wat daar buiten gedacht eu gedaan wordt voor om ipverklaren In de iristeren hier gehouden vergadering van den gemeenteraad liel de voorzitter aan wie daarvan verkoos inzage te nemen eenen zeer onduidelijk geschreven brief lezen door eea K C burger aan ZEA toegezonden met eeue opeenstaj ling van grieven en klagten