Goudsche Courant, zondag 16 november 1862

ises Donderdag 20 November n y GOUDSCHE COÜKANT nT Tn 1 1 T A xr P js Ad erteQtien an een tot zea Uitgave VaiT A ililii KiMAN jregeU ma mbcgnp van het zegtl i 80 Unt voor Ooü Hatm B u 75 ADVERTENTIEN A QUANT Wijdstraai heeft wederom ontvingen eene BUITENGEWONE SCHOONE coUectie Photograpliische Albums van af 60 Cents tot ƒ 10 het stuk en hooger LIJSTJES en CADRES voor MslTLKWRlJES in n eei dm 20 ooi en Vertrek cLi 8i5oortrcir en Dienst lan 16 SepteMber 1862 Van Gonda n nr Rotterdam 7 30 9 20 1 44 155 6 27 5 40 Aan Gouda mar Utrecht 7 32 10 2 12 16 2 42 6 29 9 55 Van Rotterdam naar Gouda 6 55 9 50 12 2 2 10 5 55 9 15 Van Utrecht na ir GOUda 6 10 8 40 11 40 1 15 5 5 7 50 S 1 e met ge eeken e tremen loopeu op Zon en Feestdagen NlEl Dil ituk ongeteekend zijnde Loc daarop met gelet worden n iti fiu3 aiii de bedoeling des chryvers met beantwoorden emge riulsleden radeu den geachten schrijver aan zijnen u um op te given opdat er alsdin nota kunne genomen worfien vin den inhond ijner ontboezeming en opdat de burgerij din kunne oorucelen ov r de al of niet gegrondheid ijuer kbjt 15 Nu Marktbengten Gouda 13 No en ber Poolsche T e per 2400 N ffi f d l oher firwe 10 Zf uws ie Idrne 11 50 Polier R r I 40 Zeeunsche Rogge ƒ 7 25 Koniugsberger Ro2 lei i2sO N ƒ 225 üintziger Kogge 228 AmenL K e ƒ 240 Gerst ƒ 5 ƒ 6 Haver ƒ 3 25 Duiveboonen J 7 25 a ƒ 7 40 l e t mrk met goeden aai oer 1 kwaliteit ioo vette Is me Kkoejen vlug te verkoopen 2 k ali eit triig vette schi u e o ht vette varkens van 17 22 centen de 5 ons 1 T t it irktns vlug Kil 17 a ƒ 22 Goeboter ƒ 1 0G a f 1 16 Weiboter yo l ƒ 1 04 Delft 13 November Bij aanvoer van granen ils vorige etk viis er genoeg voor de cou umtie lUe artikelen moes len lager vv orden afgf eveu firvve ƒ 10 i ƒ 11 Kogge 7 ƒ iii er ei t ƒ 4 90 i ƒ 5 60 7üJer trst ƒ 5 iO ƒ 5 M Kor e h ver ƒ 4 a ƒ 4 20 Lange d ƒ 3 5Ü a ƒ 4 Duivebf eu 1 i irdeboonen ƒ 7 0 Groene l rven ƒ tie Erwten ƒ S iu stidawug gewogen van 6 tot 13 November 2 4 4D 1 en 8 lb Loter Ie amen 10 780 N tü Gri boter ƒ 5j ij 64 bet V e le ƒ 1 2 nj 1 60 per N li Ie ni irkt oy7 mud aiidappelen hoogste prijS ƒ 2 20 ng c ƒ 1 60 Dordrecht 13 November Tirne behavej ri e m ge rukte ei miiiï 30 c H er voor puike ƒ lu 0 i y 11 1 ui ere ƒ 60 a ƒ 10 50 De bes e nieuwe lü i ƒ 10 20 n u f 70 1 ƒ 9 5U Zomertirwe ƒ 8 i 1 lloz t 7 4 J uitergerst iikm i t ƒ 5 ƒ 5 70 eal i cr erst zikm lU ƒ 4 iO ƒ i 60 ge oit ƒ ld I r V eder ƒ 50 a ƒ J d dikke ƒ 3 10 i t n 111 i 1 7 a 7 2 t iivv jke de f 6 40 i ƒ 6 0 i i i ebo 11 1 5 a y W itte Eoonen 7 t 11 Bruine d J u Lrwtci 50 c lager gotd kokende bliuiwe ƒ i U Getrouwd f § F S 3P RNAUJ Wed vans i DEa tobben j g en UI J TAN DE TORREN 5 BroEK c a § November l 62 fe m K MMMU Stt w w w rm XM IKAM KIKV r ar gï 13 De 2 edirlan Isthe Maafm iujjjjij v u Bi WDVEazEKEEiNG te 1 IEL welke ii het afgeioopen jaar Crijude Ltt negenen tirinti jjste vaa haar be t an weltroui voor ruim vijftig miUlOen Gulden aan nieuwe poften lieeft ingeschreven blijft ö dtr eet ige lerhoogmy voortg iin tot vas premun tegen alle BRANDSCH DEN te verzekeren allerhande GeboUWen Koopmans Groederen Meubelen Oogst Veldvruchten 7ee Schepen en andere Voorwerpen meer Men vervfege zich ter bekoming van nadere nLchtli gen bij den ondergetce kenden Agent vaat con oem Is Maatschappij te GOUDi Westhaven A SMITS v 3 a U7 ü ƒ 8 Witte ƒ 7 50 i ƒ 7 60 Boekweit per 2100 N S Bre dasche ƒ 185 en Peel ƒ 172 a ƒ 175 Deventer 14 November Tarwe ƒ 8 50 a ƒ 10 Roege ƒ 6 70 a ƒ 7 40 Boekweit ƒ 5 50 a ƒ 6 Gerst ƒ 5 a ƒ 5 50 Haver ƒ 3 40 a ƒ 4 Boter per 20 N ffi 1 s ƒ 18 50 k f 20 50 Infer ƒ 17 50 2 s ƒ 14 50 a ƒ 15 50 Zwolle 14 Novembei Middelpiij n rar e ƒ 9 12 Kc ƒ 7 37 Boekweit ƒ 5 67 Gerst ƒ 5 60 Aardapp ƒ 1 45 Boter per N ƒ 1 05 20 N 1 £ ƒ 91 25 Londen ll November Boter Inesche 100 a 104 Kampen en Zwolle 94 a 100 Kaas Edam 48 a 53 Gouda 39 a 44 12 November Grinen Eng larw e met goeden aanvoer reemde ruim ter mirkt de markt was op vorige prijzen endalende puike gerst tot voriger prijs verkocht Have vcc aangebragt met gnt te verkoopen hedeit eergisteren a ngevoerd 1360 qr inl en 35460 d vr Tarwe 670 qr ml en 1x820 d vr gerst en 760 qr ml en 44070 d vr haver 13 Novembei in de veemarkt van heden werdenaangeboden 1270 runderen 1S3 i alveien 3860 schapen en 170 varkens A oor beste runderen werd 10 voor d kalveren 4 10 voor d schapen 5 6 en voor d varkens 4 6 per steen betaild 14 November Tirw Eng l a2 1 iger en vreemdenominaal Hiver 6 a 12 d lager Bott r inesche 104 Burgerlijke Stand GOUDA Glboefn 11 No euiber Maiia ouders M van Tok cii G Janscu Cornehd rh odoia mdera 1 Stra cr eu J PruscnbeiE 12 Abra hair Joh mi es ouders bas en M J Maalenbuig Conitlia Maria oudtr P l igeclag cii M Panuebakker Aiario Vnthonettd ouder H ÏT IJ eu AMI TEiauh O NHtiLDLN 10 embLr Aï Gi Htwü 12 AAOLKDLN O lurni 9 o mbtr Corutl sjt Sch pbioek 30 j ecatgen van C KoLtsvcU 11 Gi sbtrt isstr b Om tPTiiotT vi 7 Ao einbe G rnt l U bjii 24 j nitt Klaart e 21 is J hannis Okkcr=c 21 i met J ij jc Masson 3o j Prijzen AMSTERDAM pCt Ned w sch 21 2 dito 3 dito 4 Amort bijnd S j H indelm 41 2 O I Leemug 4 Vmd H p 41 j d RijU pw Belcie Eu ts p iiije obl d buitenl d bmnenl PortUj ll obl luisl obl I 5 d 1828 29 5 Certl831 33 5 d 1840 4 d 5 serie 5 d 6=seiie 5 V olget fepw 5 Pruisen 18d9 5 Oo t bijCoil 5 dito dito Metall dito dito d renteAmst dO nat 1854 Mex oblS51 der Effecten 4V 2 2 3 3 3 4 5 5 5 3 A rijdag 14 November 1 aaff te Ilootr tc GebU fi kot IS kuUh k b fio e 7o l6 991 4 7 8 oa s 98 4 luü 4aVi 53Vi 491 4 45 11 4üVio 49ir 1112 lüUVs 101 101 8j1 3 90= s 197 4 903 193 1973 4 2 4 = 10 2 Vi6 54l b2 8 31V8 63 764 8 621 = 3IV4 Ter Bocldnikkerij v in A lil Iv M i v Nieuws en voor Gouda en Deze Coulant Overzigt GOUDA 19 November Engehnd lijdt ongetwijfeld het meest door het achterbl jveu van het kitoen uit Amer ka Het moet ziüi voortdurend groote opofferingen getroosten ten behoeve zijner tabriek ar beiders en de v ooruitzigten zijn waarlijk zorgelijk genoeg d iir mets het einde vm den vreeselijken burïei oorlog ook in de verte iinkondgt Geen wonder dan ook dit zich telkens stemmen verheffen om tus chenkomst te eischen tel opening dci zuijelijke hivcns en ter erkenning der afgescheiden stiten En toch heuben de eugeKehe stiitslieJen allen landrang afgevve eu en de bf ginselen ecner stipte onzijdijrheid voortdurend gehandhiifd 7i besrijpen teregt dat de gevolgen der tus achenkomst zonder eenige hoop op goede ntkomst allerverderfelijk t konden vvord i voor Engelind en veel grooter onheilen veronziktn din uit den tijdelijken stilstand der fabrieken geboien worden Fr Ui kink ti itkunde is bemoeizuchtige Het heeft niet genofg iin Itihe cu Mexico eu im de grieksche vcrnikkelingeu liet vv il ook tiju mv loe 1 doen gehlen m Amerika Het heeft din ook iin Kuslind en FngeHnd voor te len gedim om ge imentljjk pogingen aiu te wenden ter bevrediging dir all j liudc pirt jen Doeh bei len betojneu zich ongenesen ora de k e eu onbiitzuehtige pojmgen v m den trui clien k 1 I r Giiekenliud dreigt toch nog altijil met nieuvve verwikke luigen lu £ U wordt de ruat d nr vrij nel bevvnrc eu htt vüorii rpig bevind bejveit zich om lUea te voorkomen wat tot eene interventie ainleilmg zou kunnen geven m ir het is tinneia ffehecl mtuurlijk dit vele Grieken na de linge eu ige proef met den beijer chen Otto af keerig zijn vin elke vreemde bemotijmg en de uood ikelijkheid niet luzien om m dit kleine in l nogm nis een koning e benoemen De tijd IS wel der lepublicken met gunstig en ue Grieken hebben bij hun ongeregelden tnestind behoefte iin een krichtig bestuur ma ir we ken waiuoig geeft het kiezen vin een onbe endcn en onervaren prins Wij zonden Gnekeiilind zoo veel goeds aenschen maar g vreezen dat naijver en afgunst het land der schoonste herinneringen nog veel leeds iuUen berokkenen Advertentieblad Omstreken eiken regel daarboven 10 Ceut Bnit engewone letters worden berekend naar plaa vruiEitt Aan alle kan eu m Italië l ruisen He en Oosttarijk euzelfs Rushnd bestaan zoo o ervloedige bezwaren en moeijelijkliedcn dat men veel kwaads te duchten en weinig cocdate wachten heeft De houding der liLerilen in Pnii u verdieut bewondering Aiet ru= tipen in kunnen zij op d rekenen in de i strijd tegen verouderd vooroordeel vf r le en ge ig en overmoedige vvilekeur lu Itihe iar de veriegeuwnordurm we er bjCeukomt zal de oude strijd hervat vordtu ut loju de uitzigten onguualig ziju bij de tegenwoordige temmii g van den roadsehchtigeu bondgenoot 6 itcnlönö Ie 1 UI V m ü i Hn f Londen is November i e Morn ug lo leelt raede dit grut Hu vcll pisicreu im Itn nu im miia er v mbuiteuluudaclie zikeu intwoord liuU ge uu u pivoorstel lietretieiKh het veikrueu v ui eeu iAmeiiki BljLcus dit lutwoonl is de uu rt oordeel dit de tijd tol etne liemidueun ih i en wel om lit ij niet km veruudeisteiien d tet die strekking zou worden iiugeuomen t r vijl wijzeml lulvvooid op het gedine amiiod een jt tot p jedige iud enilig v m neuwt vo r ellen v De eiigeNche regeiiug mi et deiii Ivt lie interveiiiie van de h md v ij in u d ho ver inileriiig in de opeub irc opinie Ie 1 komst gemikkelijk zil ui keu f e i u Z sia in bevond De vrees der in oii e hivei dat djor de 1 ib uu i kipt bhouden is zoo groot d it zij otitgcsl i lil worden l e er d eu idat uut vole lading m de Mer nvoor 11 geiiüPg de heltt der w ir ie ikocht die het nu puedu m ir i oeu voeidei v m het schip Ic ug lurk vt d it 1 Oct op 39 gr bi en a gr 1 ecu h p u 1 ram doch vrce cude dat de Vl ib im i m de nab beid ziek liet hij het schip aan zija lot over Parijs li ïsovember ïeu bijZoudeie brief vin een ile ins bevoegd persoon te Athene meidt dit hoe vel de be ïchemerJe mogendheden am hunne vertegeuwoo rsaldtargelijkluidende instructien helibeii ge in tu de i i t entrajache agenten ijver rbeideu om dt u ertoir v J chtenbcrg bij de verkiezingen Je zege te v r keren f schrijver verzekert echter dit de hoop welke daar iireuL ekoesterd wordt we eeus misleid zou kunnen wu ti heeft namelijk redenen te vermoeden dat de middeljjajij die zich op dit oogenblik door de vereeniging der i tltra vryj nigen en republikeinen vormt w urschijnlijk rfe ovoïkmd de aan aande verkiezingen hebbeu zal Bez J 5 eef hoofdzakelijk ten doel ren der zonen vai ItaiyBig Ejato