Goudsche Courant, donderdag 20 november 1862

Emaimel tot den troon te roepen en onderscheiden artikelen der constitutie in een meer liberalen zin te wijzigen zoo als dat waarbij de grieksche godsilieust als die van den staat wordt erkead dat volgens hetwelk de leden van den senaat door den koning levenslang worden benoemd enz De geruchten nopens het ontdekken eener zamenzwB ring tegen het leven des keizers houden aan Men spreekt zelfs Van het vinden eener helsche machine in eeu huis nabij de fcarrière da trone griegen waar de keizer door den heer Haussmanr zou ontv mgeu worden bij de inwijding van den boulevard ïnintig personen ziju naar men zegt tengevolge dier ontdekking aangehouden IB November Engeland en Rusland nebben wel ge eigfird toe te treden tot Frankrijks voorstel van bemiddeling turar uit den Monitear mag men opmaken dat onze regering iTïltira een steun deukt te vinden in de kabinetten van St James eu St Petersburg Het schijnt voorts dat onze regering vJór de openbaarmaking der depêche van den heer Drouin de lhu s berigten uit Amerika heeft ontvangen die I van eene meer Tedelieveude gezinuheid van den jjresident Lincoln oeiiiigen In onze diplomatieke kriugeu geluoft men dan ook dat er spoedig een wapenstilstand in imerika zal gesloten jr len en is het ecnin i il zoüvei gekomen dan beUucft het geen betoog dat de kans op vrede aanmerkelijk gro jter ie oiien is Hoe cl lie engelsche regering de houding aanneemt aisof z j de k indiditiuir van prins Alfred voor den griekschen troon van Je ii ind nijst Iniilen de berigten uit Griekeul iiid dat de en elsclie a renien heimelijk die kandidatuur iii de hand n erken Welliït crescliiedt de e manoeuvre alleen met het doel t m de k U l datunr vm en hertog van Leuchlenberg voor welke Frankrijk nog al gezind schijnt tegen te gaan De it üiaausche regering is voornemens aan den generaal La il irmora versterking van troepen te zenden teneindeSlzoo de rjj cnjen in liet zuiden des linds die in den laat8ten tijd zich weer met zeldz ime stiuitheid moeten geopenbaard hebben met nadruk te belengelen Op de beurs heer chte gisteren eene buitengewoon gedrukte stemuiiusr u iarti e de slaatkundige toestand van Ei r ipa eker het ziuie bijdroe hoewel hij er niet de uitsluitende oor a k Tan as Verscheidene industriee en die op het punt w iren eeuise grooie ondernemingen v ui uijverheid op touw te zetten hebbeu het raadza im geacht hiermede nog wat te wifditen Er liepen ook geruchten oin rent eene ministeriele criss maar er is srr t l om te denken dat de e geen geloof verdienen 1 Njveuiher De Moui eiir meldt dat de baron Gros is beuoeui i tot tniu ch gc anl te Londen l if i jdiniren uit Mexico Zju bij o riduriug zeer te ffenstr idiir lu eeiiiire brieven wor It do gcoudheidstoestand al zee r onirunstiir at ireschilder i Andere r ipporren vermelden jui t hpt tPL ent verL cstelde Volgeus sommiucn orginiseert zieh de ii tiunale garde om a in Ju ircz hulp te verleenen en eh ktijdi2 zou naar luid van weder andere berig en generaal r ibl id o zijne voornaamste aanh mgers in de u djijheid van Mexico hcblien verren igd en besloten zijn om een onderhoud te verzoeken met den chef van de frinsche expedi ie ten einde met hem e beraad ligeu over het geschiktste middel om op wenige wjze te we eu te komin elk gouvernement de Mexicmen verlangen Berlijn 16 November T e koning heeft gisteren weer eenio e deput itien met loyauteits idres en ten gehoove ontvangen lu het algemeen wordt de koning in dc C adressen voorgesteld als staande onder godilelijken invloed nu is er echler eea aanoeboden waarin Z il met het Oppernezen en zijn wereldbestuur seideulifieerd wordt Verder kan de slaafsclie geest wel niet saan Intussc en wordt in sommige politieke kringen beweerd dat deze feudale beweging het ministerie van lieverlede be rint te mishagen omdat de koning daardoor in het denkbeeld sebra t wordt lat het kabinet over middelen beschikt welke het zeer ïi = d weet dat niet bestaan IJlt rïant 12 wordt gemeld dat de schroef korvet Gazelle den 10 dezer de reede iddiuir heeft verlaten en sedert ook het freoat Gefion na eene inspec ie van den prins Adalbert bevel l eeft ontvangen zich zeilvaardig te houden Beide schepen hebben voor hunne uitrusting verscheidene laanden noodig had Men maakt de aanmerking dat wanneer de pruisische oorlogschepen in oorlogstijd tot hetzelfde doel even zooveel tijd gebruiken het verstandiger is ze in het geueel niet uit te ïiisten Dant ig is geene haven voor oorlogschepeL ea de behoefte aan eene geschikte haven doet zich meer eu meer evoeIeD Het daablad van Silezie zegt dat 42 poolsche officieren Oötslajen eerloos verklaard tot kastijding met de roeden en ▼ erbanning naar Siberië veroordeeld zijn omdat zij aan de a tste revolutionaire pogingen deelgenomen hebben De Keurhessische kamer heeft in antwoord op de Iroonrele een adres aangenomen dat in zeer eerbiedigen en verzoenenden geest vervat is De president der kamer heeft hieroplaten vragen of het den keurvorst behaagde eene commissieti ontvangen om hem het ad es te overhandigen Veertien dagen zijn sedert verloopen en nog is hierop geen antwoordgegeven Wie zou nu kunnen denken dat het der regeringernst is met hare verklaring dat zij geneigd is in vrede envriendschap met de kam er om te gaan Er is slechts eenekomedie gespeeld niets meer De verkiezingen zijn voor eenige dagen in Zweden afgeloopen Het resulta t daarvan is dat de landdag nagenoeg uitdezelfde bestanddeelen zal zijn zamongesteld als ua de verkie ingen in 1852 Het conservatief element heeft verreweg debovenhand Dat belooft weinig goeds voor de hervormingsplannen der regering Turijn 17 November Het officiële dagblad behelst het besluit w iarbij de staat van beleg in de napelsche provinciën opgeheven worJt Intusschen blijven aan de prefecten te Nap Is en te P leimo eenige exceptioueie attributen toegekend Morgen zal de itt ng van het parUm nt zonder trjonrctle geopend worden aangc ien de tcgenuoordige zitting slechts eene voort eitiiig is v in die van ll iil New York 5 November Hier ter stede zijn al de democratische kandidaten tot congresleden verko en Horatio Seymour is benoemd tot gouverneur van den staat New York In hei geheel zijn in de en staat l J democraten en 12 republikeinen gekozen In Ne i Ycrsey hebben de democratische en in Michig iu de repnblikeinsche kandidaten de meerderheid verkregen De schepen van der Bilt üacotah en Ino zijn in zee gegaan om het iuidelijk kaperschip Alab iina op te sporen ömncnUnïJ Gouda 19 November e ber ten door de mail aangebragt waren weinig belaugujk een ivaa innige in het bantamsche is i ieu verpligt geweest neer te schieien daar hij zich den titel van hertog a mmitigde en volgers trachtte te kr iffen cm zich tegen ons gezag te verze ten Het Kglement vjjr het brievenvervoer op Java waarbij een uniibrmport van 10 ets worlt ingevoerd is afgekondigd maar de dag der invoering is tot aller teleurstelling noir niet bepaald In alle gev iUen is het weder een stap voornaarts op i eu gociieu weg en dit wordt dan ook in Indie erkead Minder is men d iar ook ingenomen met het ontwerp van wet der cultures iugediend door den tcgeuwoordigen minister van kolonie De rijstoogst wordt officieel gunstig genoemd j immer dat de prijzen niet in evenredigheid zijn inet de gunstige berigten Als een bewijs dat in Indie de wetgeving nog wel iets te wensehen overlaat strekt eeu koninklijk besluit w aarbj de Nederlauders het regt gegeven wordt om zicli e vestiu en op die plaatsen waar het woeg r reeds aan vreenideliUiren was toegestaan De ga verlichting te Batavia is na drie jiren arbeids en na herhaalde proefnemingen nog niet ontstoken Hieruit nemen de indiscjie b aden aanleiding aan Ie dringen op de instelling van gemecielijke inrigiingeu in de steden zoo als dat in het moede and plaats heeft üvereenkonistig de gemeentewet Een rijk particulier in verschillende onderneiningeu gewikkeld en wien velen hunne sp iarpeuningcn vertrouwden is geheimzinnig ertrokkeu een te kort van ongeveer een millioen achterlatende Op Borneo blijft de toestand dezelfde De vrachten blijven op dezelfde hoogte Men leest in de N H C uit Paramaribo dd 19 oct het volgende Na de afkondiging der eniancip itiewet op 4 dezer is vijf dagen later de proclauiutie van lifu go v rneuD aan de slavenbevolking benevens de gemelde wel in de volks taal zoogenaamd neger eugelsch in het gouverneiuentsblad verschenen De vreugde der slaven op dien dag ia niet te beschrijven Zij kochten zelven exemplaren der courant Keten zich den inhoud voorlezen en tuurden op de letters alsof ze die wilden verslinden Zij omhelsden elkander wenschten elkander onderling aeliik dronken op de markt likeur of vergastten elkander op koekjes enz Mannen en vrouwen stroomden naar den gouverneur om hem voor de hun verzekerde weldaad dank te betuigen Overigens zijn de negers in de stad zeer kalm en xvacliteu geduldig en onderworpen het oogenbiik der bevrijding af Ik heb redenen om te vreezen dat op de afgelegen plantaadjes onaangenaamheden met de slaven zouden kunnen voorvallen Eene proclamatie eene soort van amnestie voor weggeloopen slaven behelzende ligt gereed en zal beu ik wel ingelicht eerstdaags in het gouvernements blad verschijnen Alles heeft tot nog toe een goed aanzien en doet hopen dat de blijde dag zonder stoornis zal aanbreken s Gravenhage IÖ November In de zitting der tweede kamer van heden zijn de beraadsl gingen over hoofdstuk III der begrooting voortgezet De heer van Voorthuijzen sprak over de bezoldigingen der gezantschappen De heer Heijdenrijk betuigde zijne sympathie voor het kabinet en verdedigde den minister van builenl zaken tegen de aanmerking u van verschillende leden Vervolgens heeft de minister van buitenl zaken in eene uitvoerige rede de kweslien behandeld waaromtrent aanmerkingen gemaakt of inlichtingen gevraagd waren 17 November In de bijeenkomst van de tweede kamer vanheden is de beraadslaging over H III A der staatsbegrootingi U einde gebragt Het amendement van den heer van Goltstein tegru de combinatien vau eenige missieu is na eene zeerlang urige ber iadslaging en nadat het door den niiniser vanbuilenl zaken was bestieden verworpen Dcsgcijks i afgewezen ifiï aiuemlcinent van den heer van Bossc strekkendetot vermindering van de bezoldigingen der verschillende gezantb diappen tn ten slotte is het hooidstuk met 3S tegen 25 stemmen aangenoineii Daarop is de lier iadslagin geopend over de adniini tntie der zaken van de r k eeredienst De heer v Erk heeft zich verkil ird teiren ile afzonderlijke administratie der zaken van de eerediensten oiitler verschillende ministers van ver= chillende depii ementen Naar zijn inzien behooren de kerkelijke ziken in het algemeen als gewone staatsaaugelegenheden behandeld te worden 18 November In dezitti ig der tweede kamer van hedenzijn lie op gis eren aangevangen discussien over de hoofdstukken belrekkelijk de administratie der zaken van de eerediensten voortgezet Naar aanleiding der opmerkingen van denheer Godefroi dat er geene af ouderlijke administratien wrdenverei cht omdat de geheele aanraking tusschen kerk en staatzich bepaalt tot gewoon politietoezigt en geldelijke uitkeeriiig ontstond eene zeer interessiute discussie waaraan de heerenvan Nispen en Groen ieder op zijn bijzonder standpunt zoomede de beide ministers bij wier departementen de eeredienSteu waren ingerleeld dsmede de minister van binnenl zaken deel namen De uitslag der discussie is geweest dat hootdstuk III B Odminisir voor de zaken der R K Eeredienst werdaan feiiomen niet 13 tegen 21 en hoofdstuk IV B adrainistr V d aken üer herv en andere eerediensten laet 45 tegen 19 stemmen Morgen is aan de orde het hoofdstuk justitie HH KK HH prinses Frederik en prinses Maria zijnU Zaturdag gelukkig aan een dreigend gevaar ontsnapt Omstreeks den middag met eeu rijtuig bespannen met vier paardenTan het Huis de Paauw komende brak niet verre van deresidentie de as van de achterwielen waardoor het rijtuig omver stortte Gelukkig wer leu de piard n spoedig ingehouden zoodat de prinsessen er met den schrik zijn afgekomen Zijkouden spoediï in een ander rijtuig overstappen dat Hd naarde residentie bragt Utrecht l S November De off v gez 2de kl Muller en Brouwer ziji voor een maand aan s rijks hospitaal gedetacheerd ter afleifging va hun examen als ofi v gez X kl Heden in den namiddag had alhier een ernstig ongelukLuniien plaats hebben Het kindje van den metselaar E alleente huis zijnde was onvoot igtig met zwavelstokken aan het pelen geffaan feu gev jlge waarvan zijne kleederen vlam v itten Op het noodgeschrei van den kleine schoot de kweekeling aan s rijks kweekschool alhier van Mens onmiddelijk toe die hetkind van een dreigenden dood redde GcBiensde Beriden Ook de hnapsrhe deelhebbers in de brandwaarborgmaatschappij van de long Cü hebbeu inlichting gevraaed omtrent de vergoeding Toor En chcde Het wet ont verp tot biTgeilijke gelijkstelling der Israelieien is iü Aarg ii met ruim 10000 steiomea verworpen Kaptein Mathias heeft toen hij reeds kaap Hoorn had bereikt het barkschip Usk teruggevoerd naar Newport daartoe genoopt door eene godsstera De maritieme r g bank fe Bristol heeft z jn diploma als scheepskapïtein ingetrokken Te Jeddo in Japan zijn 7Ü a 3000Ö slagloffcrs aPu de mazelen bezweken De laatste maandstaat van de fransche bank is iiiet gunstig Op de beurs ieerscht ongerustheid Uit Frankrijk is in de 9 eerste maanden van dit jaar itertvoerd naar Engeland voor 22 der afgevaardigden heeft de som voor het onderhoud d r moleensche troepen van het Oostenrijkse he budget van oorlog gesrhrapt Den 10 november is te Bamberg eene ajiumerkelijke hoe e lheid op den koud n grond geteelde smakelijke en sapnjke aardbczieii ter markt gebiagt Koning Lodciftijk van Btijereti de groote bewonderaar der grieksche kunst is geheel veranderd en il geen oog slaan op de pas juthulde Propyleen Te Kassei en ook te Ko istantinopel is eene ministeriele krisis uitgebroken De kassiers van Vloten en de Gijzelaar leggei een volledig getuigtnis af aTi de solidiEeït der verzckeringbank Kosmos te Zsist De Du tschers iii iriekeolaiid ijn niet op hun getnak en Garibaldi zal a li l ekeningeo uitgeven over zijne laaUte noodlottig pejitie Voor het nieuwe opera gebouw te Weenen is 4 millioen florijoim toegestaan Dat i een rijk land 1 De Antwerpenaars zijn zonbuo dat zij our alle eerepo teu bedanken zij houdea niet van servituro i maar el van indemniteiten Men berekent dat GnekcnlaniÜ 285 afgevaardigden z l hebben pius 38 voor de koloniën en de in hetbuitenland wonende guoken De kantonregtcr te Zwolle heeft zich onbevoegd verklaard ïn du zaak van dr Tiral oiadat het feit laet f lOtib ete bedreigd is Te Londen hebben dea 13 nov tweti branden ükwoed Onlangs heeft men getracht den spoortrein van Dover nasr Londenuit het spoor te doen geraken door het leggen nn een sUaf dv ir oiefden wes Pc trein heeft den scliok gelukkigdo irjesiaan In den avondvan ilen 11 nov te Heerde in ileeilijk ve niiukten toestand gevo i l n hci lijk van den hetr O TuUekfu in t ne loot nabij zijne woDÏBg Doofliet vinden in die loot v ui eiiu beSiK L lc LTcep i raeo Oi iet nj rgcknriien van den mi d idiger den i a ii kr j ht v rn dea ver ljgtne d ct ev rii fii weldra tot de bckell e ll van zijn misiilrijf gekoujeu is i eUoticrilam is de ra g aanhaugiL of de gusmeters door te sterke dn kkiuis meer n mvij en ddn werkelijk is bet vermoorden van tweepul ie bea tibten Hel L nb iidi C üne eTin ergadert in het concerthuis en men raa tk SfL iu met het vcr nui vaü een garibaldifonds De Jïkonm Fr m ut zirh ni er en mf rilnnr 7 ne volgelinpen verlaten daar de houp np her tt 1 verltr en verd r Jn Oostenrijk wil men eene bela tiHL hetfea van Je kaartjes du uu r zi ers op spoorwegen en stoombooren worden af rfgeven D Ul üi sjh dken in Poüolie die een adre au den keuer geteekend ht bJuü ijfl afgezet en ii jeten voor hoogverraad teregt ataan Ingezonden iVjn Ster de Jii r acffi r Bij het lezen van de yitting van der gemeent raad van 15 dezer trok de quacJlie omtrent de verhcoïrinir van liezoid uing der politiedienaren bijzonder mijne aandacht Tot mnn leV vezen toch zas ik dat het voorstei van Bnrg en Wc h om e politiedienaren verhooging van irac ement te geven nad Lt f rst de stemmen gestaakt h idclen vernori eu is Naar mnn in ien was he oordeel van die leden van den Raad elke tegtn dat voorstel varen minder p clnkk g Ik voor mij geloof dat menschen van wifr eerlijkheid ea rouw men onbepaald verzekerd moet ziju en w ler dien Tcii voorhet welzijn der en de orde in de gemeente oi hooae i rj moeten gesteld worden aanspraak 1 el hen op eene raiiiie b idiging Het is toch oor een tesrenspraak vatba ir d f beterde ambtenaren der gemeente behandeld orden u wat humaniteit betreft maar ook uit een financieel schonwd men hen de te meer aan de gemeente i Van daar dat ik het betreur dat hf t voor= ei v n VVeth is vernorpen van d iar dat ik wensi hen zopere overweging zich nogmaals i i de raad v rn mogten verheffen ter gunste van die an v j r iedere gemeente onmisbaar zijn Met de meeste achting heb ik de eer m mei l r I r Mijnheer de Bcdadevr Door wrijving van gevoelen komt men tot de waarheid cl de dagbladen worden langzamerhand een krachtifre hefboom cm ook in gemeente belangen de waarheid aan het lich ic brengen Vergun mij dus mijnheer de redacteur eenige bclinl ingen in het midden te brengen tegen het artikel Ondcrir j in n 62 Bij de invoering der wet op het ondernjjs is in verlende steden strijd gevoerd omtrent de oprigi nir van er scholen voor meer uitgebreid lager cnder ij Kotter ni de zaak krachtig aangevat verschillende scholen voor d i derwijs ingerigt onderwijzers benoemd en naauweli = de juichtoon over die handelwijze van het voortvarende rotterdamsche bestuur eenigzins bedaard of de klagten doea zich reeds hooien over de te groote kosten en te weinig opbrengst door gebrek aan Jeerlingen die nog altijd particuliere inrigtingen blijven bezoeken Men kan wel scholen onriirtcn taaar de ouders te dwingea