Goudsche Courant, donderdag 20 november 1862

om lol onderv ij er wien zij enmaalliun ver rouwen gesclion 186 h 68 Zondag 23 IVovember GOUDSCHE COURAIJT TTUn ovo loïi A RRTXTVAf AM P J Adverteutien van één tct zes UiLgcUe dU A I3ilii JVMAi j regels met inbegrip van het zegel Is 80 Cent vcor OoHt Havcn B nO 75 ADVERTENTIEN Bij vonnis der Arrondissements Kegtba ik te Rotterdaai van 10 November IStiS is CORNELIA van ES zonder beroep wonende te Moordrecht ter zake van onnoozelheid gesteld onder curatele Voor deugdelijk uittreksel RoT Eiii AM WENTITOLT 17 Nov 1SU2 Pro ureiir Vertrek i r Spoort re eii JJimd van 16 Sqihinlir ISO Van Gouda naar Rotterdam 7 30 9 20 13 44 1 53 0 27 8 40 Van Gouda naar Utrecht 7 32 10 28 12 46 2 42 6 29 9 5ó Van Rotterdam naar Gouda 0 55 9 0 l 2 i 2 10 i 55 9 1c Van Utrecht naar Gouda 6 10 8 40 11 40 1 15 5 35 7 50 JJ P De nift geteeVende treinen lüopfu cp To en Ti e tdcycn NIET keii der l li te vcrliien g i it hoogst mueijelgk Het voorbeeld u i eu st d doet et zien en toch zonde de school I f Di he scholen met evenaren in een stad waar men re onder eis om ƒ 1 UU verhuoging laat verzoeken hft verba eniie tr ietement vau ƒ 900 genieten Ik aliliaiis i oiide hoe goed ge ind de scUooleoinuüssie moge zijn 1i p i liie veoi vertrouwen s elleu l f lirjver van het s uk On lenc ji doet alle hulde aan de Uilciieu en den ijver van de tegenwoordige onderwijzers in uw V aid ii iiünier worilt reeds meer bepaald de naa n van doi j oirlrr iiiiuer ij fr aan wiens onderwijs reeds zoo vi i liaune voraiiug te ilankeii hebben gen icind alleen oor in m iteiieien a ir l veroorzaken den minder gnnstigeu tl 11 d Mi het meer nitgebrei 1 lager onderwijs Wil dus de lar i nier iad daarin te hulp komen welna zij verleene een s b i iie van 1000 of ƒ 1 200 aan dien bij funderen onderwijzer out h m in st iit te s e len zich de noodigc hulp aan te schafi iai dan zoude de geineenter i id een verdienstelijk werk verr u fa eii ich niet blootstellen om eene school te stichten die e iie voürtihireude lastpost zoude zijn en betrekkelijk ki eii uur ticlvten d iar het getal der leeriiugeu zeker niet Hdw de verwac atiijg zoude be mtwoorden liet geld zoude dan wel zoo goe l besteed kunnen worden om lie tr icteineuu u der tegenwoordige openbare onderwijzers meer in erhoiuling te brengen niet de van hen gevorderde werk aamheden en men verkreeg eene school voor meer uitf el reid lager onderwijs die even als de openbare scholen een sieraad voor de stad zoude zijn terwijl men den bijzonderen üudcrnij er daardoor een bewijs gaf dat men zijn sedert jarin betoonden ijver en bekwaamheden op prijs stelde Maar nu nog eene andere aanmerking omtrent het stuk IJifU rir ijl ilen w il scholen stichlen en dat is goed dat is noodig eo nuiiig maar bedenkt men wel dat de school voor de leerii ai L esticht wordt en heeft de schrijver van het stuk 1 Jcrir i wel eens nagegaan hoeveel jongelingen boven de i iriu nog onderrigt ontvangen tenzij zij meer bepaald een v e ii 5 liippe ijke opvoeding hebbeu en daarin voorziet de k e A Mi het gunnasium BiJHicii cii BuUcnlaiulsclic i j A lUllNKMAN Boekhandel lar op den i uri 1 i iidewe te GoL D v i te bekomen lest Hollandse i ea Velin l cürij Vu onderwijiers zijn de kweekscholen voor landbouwers ï il aiuscholen voor zeelieden de zeevaartkundige scho 1 e ma ir onze fdiriek en onze handelsstand schijneu i i jn ierwijs niet zoo noodig te achten Kerst in de iii c t UI hoert luen daarvan spreken als eene algemeene i e e Ml ill de theorie klinkt dat zeer mooi maar hoe is Ve in 1 pr it k E ELOI PEIS en levert bi ii eu weinige d U eu alle kVMOOH B0I K cii Steendruk verk tegen zser Lillijke nrijzen L i m L r ci ia i e a ir heeft weder 1 rii lij Iei il CONTANT voor 2T inp aats va l 9 80 EEN KIEUW EXEMPLAAR VvS DEN L i t e van t T iN GOOR te Gocd v Werd die behoefte nezentlijk gevoeld dan had men reeds vroeger zulke scholen mogen verwachten luaar hoe is het b V hier in de stad met de roeger bestaande industrieschool gegaan was het niet meer herhaling onderwijs Ons voik schijnt de behoefte aan voortgezet onderwijs niet te gevoelen en ik vrees dat dit weder al te zeer zal blijken als de wet op het middelbaar onderwijs door het tegeuwoordig ministerie ingediend uitgevoerd zal worden De scholen zullen opgerigt worden doch de leerlingen zullen stellig in den eersten tijd ontbreken Maar al te zeer is het hier nog een gebruik dat de koopman op het kantoor de fabriekant in d werkplaats moet gevormd worden Neemt liij na het verlaten der schoolbanken nog les dan kan men het niet meer dan heriialiug onderwijs noemen Ik zoude het zeer gewaagd achten iudien Gouda aanzienlijke sommen ging besteden ora dat voortgezette onderwijs te regelen nu de tegenwoordige wet aanhangig is het lager onderwijs is iu een uitmuntenden toestand wanneer uu iets gedaan wordt voor het voortgezet lager onderwijs al werd dau ook de tweede khisse van het gyrauasium opgeheven die naar veler oordeel tot niet = dienstig is en als een geheel mislukte proefucuiing kan besclionwd worden dan zoude Gouda zich uiet over zijne inrigtiugen van onderwijs behoeven te schamen en koude in dit opzigt gerust met gelijksoortige steden concurreren en zoude het onderwijs althau i de oorzaak niet zijn dat vreemdelingen andere steden boven Gouda verkiezen ilet de plaatsing dezer regelen zult gij verpliglen Feu huigtr die hdang stdt i i goed onderwijs Btirgerlijke Stand GOUDA Gt BoiiF N 13 ovcmbcr Gcprtnuda Catbarina ouders D van dor Kiiii en A M Tilut l j Johanua Maria ouders K J Herschc fi M vau den Hofzaaru Petrus Tühaiiiies ouders C Xiebtiug eu 51 Jaspers Iti lacc bus ouders K au aa eu A Honkocp 17 l ieter ouderN an liet eu M J aii den lieric OvLiiLi l h N ló Xoveuiber ii Matbot C7 j 16 H Huisman Oj A van Gojfh i7 j 17 Boot 1 j 6 m SCHOOXHOVEN Ingeschreven van 7 tot 14 Nov Geborfn Fraiiriua Coruclia en Cornelia Frauciiia ou lcrs L Lor ieu en C M Everliiig G T SatoD 14 w P A R Er Ovuiht üE N II J Mu k 23 d stpiii 4 m Gktko M I Stigter met T Goi illiait Prijzen der Effecleii AMbTERDAM Dingsdag 18 November Gebi koers koer 63 = 75 16 993 1 e H aaj ste koers 753 1 395 8 SbVs SöVs 45Vs 491 4 1013 IÜO7 75 SSVs 90 s 7V4 457 lOl i 75V2 y i 19 4 197 53IV16 o s I 3H 2 i pCt Ned w sch 2i jdito 3 dito 4 Amort Sijnd S oILindelm 1 öO l Leeniuir 4 Aand H SJ 41 d Rijii p t België Uotts 2 Spruje obl 2 d buitcnl 3 d binneiil 3 l orlug il i Uusi obl H 5 d 1S2S 29 5 CertlS3i 33 5 d 1 S40 4 K ö erie 5 lil 6 serie 5 Volgef Sjiw 5 Pruisen IbatJ 5 Oost bijGoll 5 dito 4 541 4 27 V 6 3 4 62 311 6 21 2 dito Metall 5 diio duo 2 dOrenteAmt 5 d uat 1S54 5 Vle obl S51 3 Ter Boeldrultkerij van A ÜRLNl Mi Nieuws en voor Gouda en Deze Courant verschijnt des Donderdags eu Zondags lu de Stad ge icliiedt de uitga e des avonds te voren De prijs per dricmrandenia franco p post ƒ 25 De iuzeudiiiiT der Ad ertentieu kan geschieden tot des morgens ten 11 ure öuttenlanïr Londen 20 November Bij de aanstaande zitting van het p iriemcüt zuilen wctsvoordragten worden aangeboden tot het leggen van onderscheidene nieuw e bruggen over de Teems liet verder voortzetten van kaaimureu langs de rivier en het openen van eeue nieuwe straat Lord Palraerston is tot de gewigtige waardigheid vanrector der universiteit Glasgow verkozen Daags te vorenzon i bij per telegraaf bc igtjdat hij niet bij magte zou zijnde bire üking aan te nemen maar vermits de liberale partijgeen tijd had een ande reu candidaat te kiezen zonder gevaar e ioopeu van eeue nederlaag werd zijne caudidatuur doorgezet De heer Gladstone is met 644 stemmen tegen 403 die icli op i kU heer ft irling vereenigden gekozen tot rector deruniversiteit te Edinburgh In de engelsche dagbladen wordt van aauwerving van krijgsvolk voor Noord Anierika niet gewaagtl maar vindt mengeruchteii van eeuen anderen maatregel die voor de confederatie eu voor de Uuie beide maar vooral voor de laatste nadeelig zou zijn Er is eeu gerucht in omloop zegt de Morning Post dat de uitvoer van alle voor den oorlogdienstige voorwerpen uit Engeland naar Amerika bij een besluit van de koningin zal worden verboden Weenen 17 November Ten bewijze dat de regering zeer groote bezwaren zal moeteu overwinnen om het denkbeeld van de eenheid der gausche monurciiie in Hongarije ingang te doen vinden kan het volgende strekken De cr d iger werd in eeu gemengd gezelschap van hoofdambtenareu zoo Duii cliers als Hongaren het begin I van de eenheid der niouarcii e verdedigd door een der eerstgenoemden Een bej I r l eunserv itiefge ind hougaarsch edelman wiens trouw aau het keizerlijk huis meiiigmalen op het helderst is gebleken gaf daarop het volgende antwoord Ja ziet gij voor een Dttiischer is het geeue schande dat hij een Oostenrijker wil zijn maar ik ik beu een Hongaar Met gelijke moeijelijkheilen zal de regering iu andere kroonlandeu te worstelen hebben want volgens de jongste berigten uit Zeveniiergen is het uiizigt op het bijeeiikumen van den landdag thaus minder dan ooit Te vertreefs heeft de hofkanselier vour dat krooiiland do graaf Nad sdy zijne krachtigste pogiugeu tot dat ein ie iu hei werk gesteld zij zijn allen geheel mislukt Uit Athene is niets belangrijks bekend voor den afloopder verkicingen kan men niet veel verwachten Het voornaimsie nieuws is de houding van Turkije waar de zakenernsiig s diijuen te worden opg nomeu men zegt d in ooi reeds de tnrksche rcïcriug liet regt niet heeft om zulk eeue hevige ta il te voeren Men voegt er bij d it de porte het besluit heeft genomen om zoodra Garibaldi of eeuige zijner vrijwilligers den voet in Griekenland zetten alle gneksche f milieu uit Konstautinopel te verbannen daar er meer iLiii 20 000 van die familieu ziju zou dit voorzeker groote out ieii enhe leu veroorzaken Bsrlljn 19 November In de depêche door prins Gort e i r iii i i riissijclien ge aut bij het frausche huf ge Advertentieblad Omstreken 1 eiken regel daarboven 10 Ceut Biiiteugew uue letters worden berekend na r plaaisruimte zonden met betrekking tot de noord amerikaansche aangelegenheden leest men o a het volgende Door het kabinet van Parijs is de regering uitgenoodigd tot hei doen van gemeenschappelijke stappen met Frankrijk en Engeland om door bemiddeling een einde te maken aan deu strijd iii Mheu do verdedigers der Unie en hen die zich daarvan willtu L s Lheu ren In antwoord op die uitnoodigiug is te kemitu gecevea dat aan de regering niets meer welkom zou ziju l m dien strijd welke de regering diep leedwezen veroorz a iki z o spoedig mogelijk te zien eindigen Er is bijgevoeg Oai aan onzen gezant te Washington reeds vroeger bevel i irc zonden elke gepaste gelegenheid aan te grijpen om woord 1 in gematigdheid n Terzoening ingang te doen vinden 011 r fe ijk te kennen gegeven dat elke officiële pogiug hoe i jr ij ook gedaan een ougunstiLen indruk iu NoordAmi r al iweeg brengen Mogt voor het geval ecuer gemeen p jke handeling van Frankrijk en Engeland onze gez i iiücieel daaraan deelnemen de heer vou Stock onze l r zal niettemin op officieusen weg tot bevordttiug vau ue rk doel werkzaam zijn 20 November De koning zeide onder aui iantwoord op adressen uit verscheidene gemeenten Ik zal de reorganisatie doorvoeren ik ben ilikn I geworden terwijl mijne woorden verkeerd w erdri heb de constitutie die mijn broeder mij heelt u i i reu eu zal mij getrouw in deu zin vau mijn pi i November 18ÖS daaraan houaeu Het ko it lf 1 v om met de constitutie te regetiu en het velzji bevorderen Dit moet in Pruiseu de kouiuL 1 verlegeuw üordiging moet hem door coi king iu de wetgeving bijstaan en niet tr te verlammen Frankfort 18 N v In diplomati i het berigt uit Vera r iz bcfelfeude de zwitsersclien bankier leeker uit Mexico gemaakt Jlen herinnert zich d it de fran it de heer Dubois in der tijd door de mevic ui beschuldigd dat hij eloor tusschenkoinsl ï bankier Jeeker speculatien op groote schid zi r van de mexicaansche financie had oiider K i L n De prins voii Hohenlohe en zijue getn lin drden keurvorst van Hessen zijn ge l igvaard wissels voor een zeer aanzienlijk bedrag welk den prins gedeeltelijk door de prinses zijn l ilet denkbeeld van de stichting eener school uaucri zijne verwezeutlijking Men li overtuigd dat de zaak in het volgende ja r raad zil worden behandeld Keeds voor on t 1 de miiiis er Stepfer werkzaam geweest om dergciij e t iu hel leven te roepen Zeker mag het beschouwd worüci de boogeschool op zoodanige grondslagen zaJ wordsa iÊV es tigd als de vrijzinnige geest onzer eeuv vorder Turijn IS November Bij de heropenina heden heeft de minister van buitenl zaken döfende de roineinsche kwestie overgelegd zool van eu Leer Dtirando van 10 s ptcinüer ite rcêis meSègi l