Goudsche Courant, zondag 23 november 1862

deeld was de nota van den heer Durando aan deu ridder i Kigra van 8 October en de depêche van deu hr Tïro iiu de Lhuys De heer Buoncompagni heelt verder gt vraagd om het ministerie te interpelleren over de staatkuna der regering De heer Eaiazzi heeft zich bereid verklaard om het gedrag van het ministerie bloot te leggen Den 20 dezer zullen de discussien hierover plaats hebben De struikrooVLts oefenen in Napels steeds hun bedrijf uit door het verraad vaneen boer ijn 40 soldaten in ten hinderlaaggelokt V aar zij door rulru 200 roovers i erden omsingeld na een hardncLkij ge echt werden 23 soldaten met hv u kapitein gedood de reovcr n Ie werd vervolgd I JO Xf ember In de kamer der afgevaardigden heeft deheer Buoueumpagni in zijne interpellatie tot do regering zijnezienswijze unt ikkld omtrent hare binnen en buiteulandschepolitiek Hij verklaarde niet te helooven dat het ministerie dei Oüdige mate van moreel gezag had om Let land te besturen ervolg Es heeft de heer jlordini zich beklaagd over zijne arrestatie te Napels en die zijnei medeleden terwijl hij van die jgelegenheid gebruik maakte om op sommige punten eei hevigenaaiival op het gouvernement te doen In den verderen loop der debatten is met het oog op de verkiezing van een afgevaardigde voor Sicilië de vraag gerezen of de verkieiiugen die tijdens den staat van beleg plaats hadden geldig zijn Xa eene korte discussie heeft de vergadering in ontkennenden zin beslist 21 Xov In de kamer van afgevaardiirden heei Ie heerilassari het staatkundig stelsel van het ministerie aangevallen Hij geloofde dat aan diens gebrek van ge ag het gebeurde bijAspromoute moest geweten worden De heer Drouin de Lhuyszou volgens spreker niet zijne nota gezonden hebben indieneen krachtig ministerie an het bewind was Eceweest Hij betreurde het voorts dat de fr msche vlag reuvers beschermde die de zuidelijke provinciën aHiepen en verontrustten De heer Beggio verdedigde het ministerie naar zijn inzien moest het gebeurde bij Aspromonte eigentlijk geweten worden aan het ministerie Eicasoli omdit het in der tijd de partij van haiulclen ni t krachtdadig genoeg bedwongen had St Petersburg is November liet officieel orgaan bevat een rapport van den minister van financiën waarin de iieilzuiae crevolgen aangetoond worden van het stelsel betreffende de inwisseling der bons dat nu sinds een half jaar gevolgd is De uitvoer van edel metaal is verminderd met lÖ S millioen en de wisselkoers heeft zieli verbeterd Kopenhagen l J ov Het antwoord der dcensche regering op de nota van graaf Eussell is openliaar gemaakt Eerstgcmebie geeft daarin te kennen dat het behouden van ecne geineenehappelijke constitutie voor Slees ijk en Denemarken voor dit laatste bind eeue levensvraag is en dat zij met kracht de hand zal houden aan de maatregelen die door deze overtuiging worden voorgeschreven De aanneming van de voorstellen van graaf Eussell zon zegt de regering de ondergang zijn van het constitutionele leven van Denemarken en het bestaan der monarchie in gevjuir brengen Ne W York S November Mac C lellan blijft nog steeds zijne voorwaartsche beweging voortzetten Omtrent de bewegingen der zuidelijkfu is voor het oogenblik niets riekend De noordelijken hebben Warrentonn en alle toegangen tot Manassas en de linkerzijde van Blue ridge bezet Ibj de verkiezingen in Illinois hebben de democratische kandidaten allen de meerderheid op zich vereenigd lu Xov Generaal ilac C lellan beeft zijn ontslag gekregen als opperbevelhebber der armee aan de Potomac en is als zoodanig vervangen door generaal Burnside Dit feit heeft bij de armee en de bevolking eene algemeene sensatie te weeg gebragt Intu=ehen = is er sprake van wijzigingen in het kabinet te Washington ilen viriuler telt dat generaal Lee der zuidelijken zich met zijne di i e te Gordonsville bevindt Een hunner corpsen ter sterkte v iu 2 Oman heeft een aanval gedaan op XashviUe do h wtrd timtr geslagen lie in wcrliiij ireding der conscriptie is hier ter stede X ewYork voor onbepaalden tijd uitgesteld öïuncnU aöf Gouda 22 Xovcmb r AVii make de kiesgeregtigileu opmerk in d r ui emming ter beuGiming van leden voor de kamer van kooijhanuel en fabrieken zal pbuits hebben op dingsdag 2 de er di voormiddag van 10 tot 12 uur ten raaJhuize s Gravenhage 19 Xovember In de zitting van de tweede kaïner der staten generaal van heden is de begrooting oor justitie aangenomen met BC tegen stemmen Tegen de hceren Xoltlienius ilijer Hoffman van Aseh van Wijk Hoekwater de Brauw van Foreest en Schimmclpenniuck welke laatste op het voetspoor var eenige ande eu die dit reeds bij de algemeene beraadslaging hadden te kennen gegeven verklaarde geene andere redenen te hebbeu tot verwerping dan het koloniale bezwaar Bij de algemeene di oussien of bij die over de bijzondere afdeelingen zijn de volgende punten ter sprake gebragt als het oiiderwerp der publieke verloopingen het puni der afstanüswijzers het droit de capture de uitzetting van niet toegelaten vreemdelingen op eigen gezag door lagere politieamb tenaren de verlenging van den termijn lot in oering der nieuwe regterlijke inrigting de misbruiken der preventieve gevangenisstraf etc aanstelling van nieuwe en bezoldiging van lagere amotenarjn bij s ministers departement het gevangenisstelsel en de bou van huizen van bewaring en van cellulaire gevangenissen Wat evenivel met den mcestcn aandrang is ter sprake gebragt is de kra litige voortzetting van die werkzaamheden welke de invoeriag der nieuwe regterlijke inrigting moeten voora aan De minister aan wien de heer Godefroi zijne ondersteuning volgainue toezegde verklaarde dat met kracht en met ijver aan dezen arbeid werd gewerkt en dat hij zal worden voltooid giheel in den geest waarin tij werd aangevangen en aangenomen 20 November Heden zijn de beraadslagingen aangevangen over hoofdstuk T der staatsbegrooting betrekkelijk het departement van binnenl zaken De voornaamste sprekers waren de heer van Heemstra over het cijfer der begrooting de heer van Goltstein die tegen deze begrooting zou stemmen w egens het koloniale stelsel an het ministerie de heer Groen van Priusterer sprekende over het vraagstuk van het onderwijs in vollen omvang met al wat daarn ede in verband staat zoowel wat het hooger als lager onderwijs het christelijk element enz betrof De min van binnenl zaken heeft bij herhaling het woord gevoerd en de sprekers beantwoord Ook de heeren de Meester en van Lijnden hebben deelgenomen aan de algemeene beraadslaging ten aanzien van de invoering en toepassing der wet op het lager onderwijs op de openbare scholen en het al dan niet tegengaan van het bijzonder onderwijs Xa sluiting van de algemeene discussieu werd bij art 2 door deu heer van Heemstra de benoeming ter spr ike gebragt van den heer Eueninck voormalig huis onderw ijzer tot hoofd ambtenaar bij de afdeeling waterstaat en pubbeke werken terwijl bij art 3 door denzelfden spr op den aankoop van de schilderij van Veiboeckhoven door koning Leopold voor de verloting ten behoeve der noodlijdenden door den watersnood geschonken werd tei ggekouien De minister heeft zijne handelingen in lieide op iitten toegelicht De discussie is gevorderd tot de afdeeling nationale militie en schutterij bij w elke gelegenheid de heer ilijer op eene herziening van de wet op de nationale militie zoo t kon zijn lieeft aangedrongen ten einde te gemoet te komen aan de klagten in den laatstcn tijd gerezen met betrekking tot de dienstpligtigheid van Indische jongelieden hier te lande aanwezig 21 Xovember In di zitting van de tweede k iiner vanheden is men betreffende het vijfde hoofd mk der staatsbegroof ng met de beraadslaging der onderdeeien gevorderd tot de I afdeeling waterstaat De minister van binnenl zaken heeft eene wettelijke oer iening toegezegd tot de vrijstelliug v n de verpliste dienst bij de militie van zonen van in ludie aanwezige ambtenaren en officieren welke zich hier te lande bevinden Alhier is van den beer de Lesseps het telegraphisch berigt ontvangen Timsah IS nov De wateren van de liddèllandsehe zee vereenigen zich op dit oogenblik met de golvenvan het meer Timsah Alles gait goed HeUSden 19 Xovember In den nacht van 17 op 18 dezer gebeurde te Goiike het volgende ongeluk de diligence I van Tilburg op Heusden ontmoette midden op den weg een I boom welke waarschijnlijk uit baldadigheid aldaar was nedergelegd geworden de di s elboora brak de diligence was zeer beschadigd ter ijl de paarden op den hol gingen de p issagiers kwamen er met den schrik af welke daags daarna met een extra rjtuig uaar Heusden wenlen gevoerd Gorinciiera 20 Xovemner Xadat de wind van het zuidwcs eu naar het noordoosteu geloopen was is de temperatuur zeer gedaald en de luchl bij mistig weder betrokken Toen teekende de thermonvter ungeveer 28 graden Fahrenheit Bii het aanbreken van den d igeraad was dan ook gisteren mörtcn de eerste sneeuw gevallen en tegen den avond bij heldere lucht vriezend weer Allerwegen zijn dan ook de landlieden hier bezig met hun melkvee op te stallen te meer daar de melkerij door de koude der twee vorige nachten zeer afgenomen is Soetermeer 22 November De zoolang gewenschte verbe erins der B ei wijksche en Molenwegen zoomede van deu Middelwes door deu Soetermeerschen Meerpolder zal nu ook ïn het voTcaude j lar nog geen plaats kunnen hebben Aanvan kelijk had men zich gevleid dat de aanvragen door de verschillende belanghebbenden gedaan om subsidien te verkrijgen uit de provinciale fondsen tot gedeeltelijke bestrijding der aanzienlijke kosten die met deze wegsverbeteriug gepaard gaan nog in de najaarsvergadering der provinciale staten zouden zijn behandeld doch het ten deze vereischte onderzoek naar den toestand dier wegen was nog niet ver genoeg gevorderd om een besluit te kunnen nemen Het is echter te wenscheu dat in deze zoo lang reeds bestaande behoefte spoedig zal worden voorzien Behalve toch het gerief dat de ingezetenen dezer gemeente van deze wegsverbeteriug zullen hebben is liet voor het iilgemeen belang niet minder wensehelijk dai er aan den gebrekkigen toestand de er Door de verbetering dezer wegen krijgt men toch niet d een van hier eene betere communicatie met de uiibnrige geiuceiilen Leyden en Delft die thans vooral in deu winter eer veel te w cnschen overlaat maar bekomt men tevens uit Leulcn en s llage ecu beteren toegang naar den Zuidplaspolder en Gouda Berifften Gemengde Te Haarlem is ceu metselaars wedstrijd door de verconirrinir Weten CU Werken gehouden Ecu mouutneiit voor den dichter Alficri is te Asti op eii t Pe fraiischen schiji eii nog weinig gczmd lioine te ontnnmcn dnar zij nog ijatrcneu en kiiimnnen naar Ci ita Vecehia zcudeii De kei er an China is in au u in 11 zeer geschrikt van dcii komeet üe prins riu AVak s tii die m rruKcn zijii bijden paus ter andieu ic ge Mevt Te iViraa in inek Hhmd zijn oalusten nitgchruken Door gebrek aan grondstof verkeert het fabrieknezeu te Haarlem in treurigen toestand Te Parijs is de levering aanbe stecd der poor taveavoor een spoorweg van Vera Cruz tot Cordova esn afstand van 85 kilometers Dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland hebben bij vernieuwing bezwaren ingebragt legende doorgraving van Holland op ijn smalst Het on tcarijksche budjret an oorlog voor 18fi3 is door de reireringgebragt op UÖ millioen de commis ie voor het budget il OC millioentoestaan Te V etzlar heeft men op een zoogenaamd loyauteits adresaan den koning slechts twee bandleekcningen kiinnen krijgen Te Hanover ia een diereiitemmer door twee jonge bceren die hij zou laten dansen schrikkelijk mishandeld zoodat er einig hoop be itaat op het behoudvan zijn ïcvtn De regtstreek= che spoor eg verbinding tusschen Keufchatcl en Parijs is tot stand gebragt De afstand m lf 0 nreii wordtdoor de sneltreinen ia 13 uren afgelegd De ngel rl honden scherptoezigt op deu uit oer van krijgsbehoeften naar Amerika De fransehenbeklpgcn y nh dat de Rns=eu hen belemmerrn in het her tellen der kerkvan het H Graf te Jeruzalem De iial inscbe regering beitelt voortdurend aan icnlijke Uoevcelheden geweren in particuliere fabrieken vanFrankrijk t 1 Üelgie Te Koppenhagcn is men oorlogzuchtiir uien ilTiet leger u meerderen cu de kii ten versterken De bevolking vnn hetgroothertogdom liaden bclraagt 1 369 291 zielen waaronder een derde protestanten en ren zesde Israëlieten Te Ijijrdi nnv 7ullen dokken v ordenpangeicgd U milhoen is bijeen gebragt Men Te Jkekbergen oudci Apeldoorn is eene posing tot vergiftiging gedaan e ircosüteerfabnck te ll rlingen is geheel voltooid en zal eerstdaags in irkuc gesteld worden De besebrrmcnde moceudheden Frankrij k En j L ii d eu Rn laud hebben de Een bo r e Belïin wülde kocht voor ƒ ï 500 loterijbriefje en gafv ür deze oui ijne boereupluat i tot hApötbeeair onderpand Te Cremona is de president van de kamer van koophandel bankroet gegaan Het passief h draagt twee millioen en bestaat grootendeels uit bespaardegelden vuu min gegoeden an de 2020 haudteekeningen op erii adresuit den krei Ualdenburg ia Pruisen zijn er 2002 vau mijnwerkers uitde staatPi oe en De heer Semiuoff staatsraad in russische dienst ooY eenige dagen te Berlijn aangekomen is sedert 17 november spoorloosverdwenen oo dat men bij roode aanplakbilletten 200 th uitlooft aaniede die eenig narigt van den verlorene T eet te geven In Engelandbegint men te deuken over eenige verminderintj der begrootingen vooroorlog en mariuc Zij bedroegen in het jii H a il e is een diamant gevonden viermaal zoo groot als de in18ö3 onttV l te ter van het zuiden deze wordt genoemd Pedro Segundo Te Conipiègne is een welgeslaagde proef genon en met een eleetrischorgel Te Uoioe vertelt men dat keizer isapoleon den paus zal komenbrzoeken Door den sterken mist snjn nu onlangs te Londen vier pcr üuen o ti Vei I iezin j eii Als bijdrage tot de kennis van de bijzondere ji nnileriiuge wijze waarop in de soep oommissie alhier de verkie iiig v m mede leden geschiedt is het volgende misschien niet onbelantrrijk AVanneer een of meerdere plaatsen in deze eoniini ie uit twaalf lei en bestaande vacant is wordt in eene d ariue bestemd e vergadering door ieder der leden bij wijze ün voordragt een onbepaald getal personen opgenceuid wier uaiueu door den seereians worden opgeteekend Zeodra dit heeft pl iai gehad begint Ie steimning met ifi w eiisue l i wordl 1gele eii Indien de voor eihMg ue i e re len duet uiels t r zake met in den smaak van een der lejeu v iit drukt dce zijnen weneh oin hem van de lijst gesehr ipt te zien uiteenVüudig door een hm hm een kugchen of dm r een w i rdje als hij heeft Ie veel te doen enz eu wordt di ze weuseh alsdan door ile andere leden zonder eenigen anderen v nu van proces ingewiiücrd Zoo vervolgt men niet n 2 ui e ial moa voort en wed er Het schijnt wel dat de boven omschrevene w g e v m verkiezing aan de soep commissie niet slecht toeschijnt w int reeds jaren duurt zij voort Er i zelf allen grond uit de g irrkk n derleden zelveu geput om ie veuu e ien di t zij er ii nude bedoelen ja wij weten zeker daf eakele li ln lijst van personen voordngen w a r i c lu i i feil voorkomt die zij zelvenzoudiu wulen kie eii a u n i i het schuldeloos vermaak te lieMien de anderen te do i uitheiniut ii In de oogen van antieren i de e handeling i t zoo ischiddig niet zoo aardig De leden van de commi ie die vaak zoudi tiuat grond hunne afkeurinir over een ander u kei denken niet dat de voorgedi iL uie zieii vnl ti ei geboden zelfs niet wist dat h j de ter i i hf i iredragen te worden Zij verireien d t ten blijk van afkeuring soms eii er i ihiii I i te weten dat niemand en dus ouk z j i f een medeburger np wiens naam mi ui onnoodig en ongevraa tl voor liunue T riO De curiositeit van het Ijovenirvie e e zt t i ker indien men nagaat dat hei L r H tc Lfiieeht li = sie bestaat uit mannen die teed = w i r t de liber ng betreft zich op den voorgrond pl ia tn ni i ir door d mi ook middeleeuwsclie denkbeeltleu u l oonte i t i neu aankleven Gouda B Marktberigten Gouda 20 November Tarwe Booi e e m ƒ 385 Zeeuwsche pr mud 11 Bolder a atrik pr 2250 X ƒ 240 DanVzig ir 2 no P rdianskv pr 210Ó N ƒ iOi ierst ƒ X ƒ 3 25 d 95 a 100 N t i i K l h Paardeboonen ƒ 0 75 a 7 AVitte Zeeuw Bruine d ƒ 9 50 a ƒ 10 ir ene L ƒ 9 Schokkers Erwten ƒ 12 50 ii ƒ li De veemarkt met tamelijken aan oer 1sen 2 = kwal flaauw Vette varkens i N Ü masere varkens en biiriren vi i Kaas ƒ l9 a ƒ 22 50 Goebofer boter ƒ 0 92 a ƒ J 00 Delft 20 Nov Aanvoer van eiiwas heden iets betc echter tot sLippi blijft zeer gcwü W Tarwe ƒ 9 70 j a ƒ 7 SO Gers ƒ 5 20 a ƒ 5 0 Xorle i i Lange d ƒ 3 30 a ƒ 3 60 Duivebocuen i deboonen ƒ 7 ü ƒ 7 25 Bruine Bconen ƒ i tirjeiie i ten ƒ 8 50 ii ƒ 9 50 AVitte d f S Aan stadswaag gewogen vm 13 tot 2o 11 1 S A S8 16 btuer te zanien S lOfl N 8 Gri ƒ 53 iiy e het vierde ƒ 1 321 ij ƒ 1 571 j pr X V Dordrecllt 20 Xov Tarwe bij ki r r e lager verkocht pnike jarige AV Z ƒ lu ui dere ƒ 9 40 a ƒ 10 30 tie beste nieuwe i J mindere en geringe ƒ 8 50 a f 9 30 Z i a ƒ 8 20 Kogge met kleinen handel onveranuer N J a ƒ 7 40 Jarige noch vreemde soorten betreerd Oei r winter wel te plaatsen afwijkende traag zakmaat ƒ 5 ƒ 5 70 gestort ƒ f 20 Ook Zomer pri shoudende zakmaat ƒ 4 SO i ƒ 5 60 irestort ƒ 5 90 Spelt ƒ 3 a ƒ 3 40 Haver inl voeder ƒ 2 50 a ƒ 3 d dikke ƒ 3 10 a ƒ 3 50 Paardeboonen 20 o lager ƒ 6 20 a ƒ 7 Duiveboonen f 7 50 a ƒ S AA itte Boonen f 6 a f 10 Bruine ƒ 6 50 ü 9 50 Erw ten goed