Goudsche Courant, zondag 23 november 1862

1 ƒ l iJ ll c C SO a 7 it e 7 30 a ƒ 7 i ckne t pr 21U0 X Hfi Bredasehe Is ï l ee 172 DeVG lteV M vember ï irne S 0 a 10 Kogge 711 Liotk ieii ƒ ï 50 a ƒ 0 35 Gerst f j a ƒ 3 5U t e 0 ƒ 1 ll i r pr 20 X IC l s 2U a ƒ 23 iii i I i 2 = ƒ 1 7 a ƒ l i SV70Ue 21 i Vfml r Midii lj j pii ï irue ƒ 9 25 V 7 U r ƒ i T i it t 7 70 Aardapp ƒ 1 H 1 I tr 0 117 2 X J 21 Lor Ii 1 X r Ur Vrir clie 102 104 Kam O IDO K as l dam 4 a 53 en 1 r o iici l r Was niet veel eng maar veel 1 er rl ti i pnyeü w iren eer Üaa uu Gerst UI iMi üoiu SiMi i i ergisleri n a lUgobragt 17 00 qr 720 jr r ï i v i Umi qr in n 2740 qr vr i rr ml cii 1 qr vr Haver en 2130 z Meel 2 N A ii lic i ui irk an helen werden aange i ii rnni c ui 2y J kalveren 3l 0 se ipen en 130 r r i iiu eiTii I Ji Nuc r d kalveren 4 S 1 h r eu 5 en oor 1 va kens 1 O per teeu betaald flSSü Donderdag 27 November H 69 GOÜDSCHE COURAJÜTT i Advertentieblad Omstreken ADVERTENTIE De Kederïand cke IMaahchapjiij van üuvNDVEUZEKEBi Nu te ï I E L welke in het afgeloopen jaar zijnde het tiec ei enticiiiti jste van haar bestaan w e ierom voor ruim vijftig milUoen Gulden aan nieuwe posten heeft ingeschreven blijft zonder eenii i rerJioor liii voortgaan tot vAbTE premicn tegen alle BKAXPSt IIADEX ie verzekeren allerhande GeboUWen Koopmans Goederen Meubelen Oogst Veldvrueliten Vee Scbepen en andere Yoorwerji n meer Men vervolge zich ter bekoming van uulere iili htingei bij den ondergeteekeiiden Agent van voornoemde Maatschappij Ie U1 A V c thavcn A S M I T S wijk B u 147 Uitgave van A Oost Haven De prijs Jer Advcr entien yau eL tot zes i regels mti iabegrip van et gel is bU Cent voor eiken regel daarbo en 10 Cent iJU tengewou etters worden berekend naar pLfatsruimte BRINKMAN B n 75 ginselen Oppositie is nu tig en noodig in een constitutioneleu staat Tjaa de oppositie moet eerlijk gevoerd worde i iji eerst kan er tot welzijn des lands overleg bestaan tiisschfn de regering en de kamer zonder dat de oppositie juist de rcL i ring leidt 7 00 als de liberale oppositie zoovele j ren sreJaan hetft Het is dus voor het weL ju u s lands te hopen d i de tegenwoordige oppositie niet zegeviere voor zij zehe oen krachtig bewind kan zamenstellen en de laatste overblijfselen der parasitische staatkunde der laatste jaren treuriger g diclitcni met wortel en tak zijn uitgeroeid De kiezels ia Xederlan I hebben nu weder gelegeiihei 1 gehad hunne afgevaardigden te leereu kenuen cii mogt het noodig zlju dat deze Lamer ontbonden wertl Iietzij om ku Ie belangen hetzij w egens liet w etaontwerp dat een ie estie voor onze groote toopsteden en daardoor voor h eheeie and geworden is kunnen zij zich de lerkregeu k 3 ten nutte maken doen zij dat dan twijfelen wij niet ol ler chilleade afgevaardigden ulkn vooi het lütst hu bezetten daarvoor is on het gezond verstand der vaste waarborg i ib i rt een Öuttenltinir ParijS 33 Xovember Volgeus di russische gezanten te Londen en te 1 G ischakoil aan de engelsche en fr inst i digd waarin Suslaud verklaart zich stip i tractaat van 1832 waarbij de prinsen uit dstenhuizen in Frankrijk Engeland en Eusland vai schen treon worden uitgesloten Het enge ech griek ch committé te Atheuc heeft eene circulaire aau zijne agenten door het geheele land er preid w aarin deze aar gespoord worden om bij de bevolking werkzaam te zijn ter gunste der kandidatuur van prins Alfred Zoodra de prins op Corfu zal zijn aangekomen verwacht m u a een a utal adrococn uit Griekenland aan oen prins zullen worden ge uden 2i Xovt mber De Patrie beweert dat de te La F ance zegt dat de kandidatuur van prins Alfred eeuegroote s usatie te St Petersburg gemaakt heeft De pruisiseheregering heeft besloten dat zij ten deze niets zal oixilnmii eii zonder zich vooraf met Frankrijk verstaan te he Ken Weenen 22 November De landdagen zullen Öen 1 K dec breenkomen De rijksraad zal dan zijSié zlUingêa g J eindigd hebben gricK 5 i iKir L Va l ERKENIGIXG V n II J V IN ULLDEX en GOL T 2 November 1862 r riu d J i i E Ef tK en X TAN ZLTl HEX Gouov Xoveinber 1 02 r r de ve e beu ij en an belang b j L elegenlieid vau uns Hunelijk j w betnii i en wij bij de cn onzen k M daiil r simt x ai t I F i AT1XaA I i r rit ToitiiEN ten 1 I m II 1 1 f t I i ri u i iite a 111 a In d I 1 II im1 c I rkt n I otui al u iVi mirti ie d 1 j i he L e 1 d T luni iji i 9 1 li ten V ir i ill r lm de f L l iiVHi i ti In on kieire p aa en van 1 Iiid en e i v 0 zi t icr kr ic r l diL e on uliire nK i sc cnvri n M gediireude t w et iiler rlf lljlige od tuk Burgerlijke Stana GOUDA G BoKE 19 Xov mbcr ITelcua ouders C Strcug eu F au der O EKI EDFN IS y3vcml cr H C Bfgecr 37 j 3 m 20 P H Jaiiknefrt 1 j 5 111 Gtniwu 20 o uïl i u J SflieuUcr eu il V htolwijk OUDEWATEIl van 12 tot IS X ovember IjTAVji ïi TIermiiii Jtn VtUt f b Jjoir z Geci trL LisscnbuiL gcb de Xiiljfi Vlmii l iiILl ü laccr levelil d 0 hKi FDh iliiclinu i iLdej lku duik 57 j filfuwu Piiier iJruikriiïiii uif t Clii m i Coruelia ermrij d aji Jacob Xicolaas Hutaien ZvslTus MerkLstiju met W OERD £ Bl S I LI N 13 XoveiiibL r AV Z ut f cb Ddntcr i k Sijaaueuliiakc geb dea Iletitii d B de Lteuw geb Cohen z Jj V beul fjeb Verhoef 240 Slaats Loterij Ten Kantorevnu J H VanLEENT te OuHch zijn wederom gevallen 3 KI X 11744 de pr jsvan ƒ 25000 4 KI 1100 ƒ 25000 533 ƒ 5000 13480 ƒ 2000 16612 ƒ 1500 GoLDi 22 Xoveniber ls02 OPENBARE Aanbesteding BUKfiLXEr r TER f n WElIIOUfiEilS van COLJkI zijn voornemeua uy Donderdag deA 11 December 1862 Prijzen der Effeetei AMSTERDAM Vrijdag 21 Xovember Laagste Ilof L tC f tbkiüii pCt koers kutis LuLiS X ed w sell 31 3 6313 0 637 dito 3 755 4 dito 4 99 ni jyVi Amort Siind 3 3 Dandel 41 0 O I Leeniug 4 A Uid H 11 41 2 d i liju p 4 o 101 V2 l elgieltotts 2I 2 SS s Spanje obl 2 45 7i6 45 1 1 dO bnitenl 3 d biiiuenl 3 4 Ji + i 0 l lfl ortiig ii obl 3 4Jv iii Uusl obl IL 101 8 102 dO 182S 29 5 1007 s 11831 33 5 831 d IMO 1 7= s 75 753 8 d 5 erie a s 3 u ji = serie 5 9 6 Volgef Spw 5 l ui 197 1 1Ü71 Priiibeulb ïO 5 103 Oost bij Goli 5 difc 4 di iU letaü 5 54 = 5 1 10 5 s duo dito 2V2 27IV10 23 dfr uteAmst 5 70 1 1 11 18 4 5 625 1 021 2 Vl6 Me oblS51 3 31 u de middags teu Twaalf uk e in het IIAAIU aldaar bij inschrijviug AAN TE JSESTEDEX Ve tei dumli Her Geiiieenie gedm tude het Jaar lbG3 uciiood irjde MATEELVLEX m 9 peT dm aU 1 Houtwaren 2 IJzer en Smidswerk 3 Spijkers en ligte IJzer waren 4 Lood Zin en Soldeer 5 Verf waren eii Glas 6 IJssolsteen 7J Falk en Trts 8 Zand en Giiad n et vdtzondering van dal bemodigd t 4 ophoojing Vi n da bsi jr afxalaat3 en 9 100 000 Stiaatldinkor Waalmoppen AVaarvan de Voorwaarden da elijks c e Zandngen ni ge onderdj le Voormltld gs vai 10 tot des Xaniidil iKs 1 ureter Placd e jhe Secret irie eu a n de Sfcids Tih i iericeif ter in i e liggen zullende de Li3chrij ing biljetten op er cl geselireven gete kciid eu geslote i uiterlijk des X amidu gs teil iii iv u e van iVr 10 Deeemliir l2 op gezegde Stei l moe voor Gouda en Deze Couraut verschijnt des Donderdags eu Zondü s lu de Stad geschiedt de uitgave des avoadt te oren Deprijs per drie maanden iT franco p jwst ƒ 2 25 lie inzending der Ad erteatien kan geschieden tot des morgens ten 11 ure De partijen in de kamer Itigesonden Bij de algemeenc beraadslagingen over de staatsoegrooting i Z is Let openbaar geworden dat zich tegen een krachtig ministerie eene oppositie verheft die uit verschillende minderheden zamengesteld iich voor het eerst na een spoorweg en par isiten staatkuude tracht te organiseren om het zoo gevreesde tegenwoordige liberale ministerie dat een noodzakelijk kwaad genoemd is laugiaraerhand te onderfnrjnöi en te doen vallen LangzanerhaKd waLt uu wordt nog door de woordvoerders openhartig erkend dat hun tijd om een ministerie te vormen niet gekc ii is En welke zijn nu die verschillende partijen die zich allen onder corservutieve vlag moeten vercenigen en met den stormram der koloniale politiek het ministerie doen bezwijken Voorzeker een mengelmoes als men de redevoeringen nagaat Joor hen die men als de hoofden kan beschouwen gehouden T erweet men dit ministerie dat het niei homogeen is met leel meer ragt zal men d it elk volgend ministerie kunnen ver wijten want niet eenig deel der minderheid zoude een zuiver ministerie kunnen vormen Of zouden de heeren Heemstra Groen en Eoreest aan dezelfde groene tafel kunnen plaats nemen Zoude de heer Goltstein zich kunnen verbroederen met de snikennannen pur saug Het is waar sedert 1855 hebben ij wel vreemder zaken gezien maar en de vastheid van beginselen van den een en de vroegere politieke loopbaan van de anderen zullen dit vooreei st nog wel beletten Niet slechts toch voert bet hoofd der anti revolutionairen strijd tegen dit ministerie ook de zoogenaamde conservatieven zijn zeer scherp door hem teregt gewezen en op zijne medewerking schijnen ZIJ althans niet te kunnen rekenen Wat wil men dan nu Raarschijnlijk zonden Ie heeren zeer verlegen zijn indien dit miuiSterie viel en zij door het geëerbiedigd hoofd van den staat belast verden met de vorming van een ministerie Bitter zijn evenwel dikwerf de aanvallen der oppositie geweest misschien wel om diurdoor het gemis van goede gronden te verbergen De heer Groen valt het ministeri aan en hij met regt liet is zijn pligt zijne genoeg bekende beginselen zijn in strijd mee die van het tegenwoordige kabinet en als man van beginsel strijdt hij al staat hij alleen zijne kracht ligt in zijn beginsel Maar bij uc andpren zoekt men te vergeefs naar be