Goudsche Courant, donderdag 27 november 1862

Aan de ünanciele commissie is te kennen gegeven dat de keizer het ministerie heeft gemagtigd het budget voor oorlog voor 1SÜ3 overeeukonistig haar voorstel met zes millioen te verminderen Het budget is daarna met eenparige stemmen door dp commissie aangenomen Berlijn 23 November De geheime raad vaa justitie de heer Schmaliug sedert 2 1 jaren raadsheer in het l of van appel is dezjr dagen uit zijne betrekking van president Tan T ecüe der kamers ontslagen De eeuige aanleiding daartoe is Van deu volgenden aard de heer Schm liing is liberaal en 1 heeft uecïgciioraen aan de deputatie v elke de terugkeerende ledeu der tneede kamer in der tijd feestelijk begroette De verschillende oiiiciele bladen in de onderscheideaeprovinciën deeleu thans den inlioud mede van vele adressendezer dagen den koning aangeboden en de antwoorden door tZ M daarop gegeven Volgens de bedoelde adressen zijn deingpvingen van den koning bij de guitie öods onfei b ir en zijnemagt heeft geene andere grenzen dan die hij ziciizelven stelt 24 Xüvember Aan het hof is men alles behalve ingenomen met de houding der lessische regering tegenover de icamer Intusschen interventie of raadgevingen van den kantvan ons kabinet zijn op het oogerblik niet te verwachten De provinciale landdag van Pommeren heeft in een adres aiu den koning den aanslag van Baden Badeu op gelijke lijn 2e teld met de opposiiie tegen het budget voor oorlog Men i moet bedenken diit der feudale partij nu niets meer kwalijk te nemen is daar zij in een toestand verkeert ivaarin de toerekenbaarheid ophoudt Kassei 21 November ilen acht het waarschijnlijk dat de heer v Stieruiierg en zijne ambtgenooten door den keur i vorst ullen worden uitgenoodigd hunne pcrtefeuilles op nieuw te aanvaardei De retle ligt hoofdzakelijk in de moeijelijkheid men zou bijna kmineii zeggen de onmogelijkheid om een ander ministerie te bekomen Turijn 21 liovember In de parlementszitting van heden heeft het ministerie o a het volgende moeten hooren Het ministerie zeide de heer Mas iri is slechts ecne coalitie van I namen en daarin ligt de grond van al zijne weifelachtigheid j Graaf Cavour kwam de revolutie voor om haar te overwin I uen De conflicten tusschen hem en Garibaldi zijn nooit zoo ver gcküiuen als het laatste coutlict met dien held Door hare zwakheid heett de regering de stoutheid van Italie s vijanden aangewakkerd De minister verandering m Frankrijk had nie T pUats irevonden zoo het itdiaausche ministerie sterker ware geneest Op Garibaldi s expeditie terugkomende betuigde hij dat de regering slechts comedie speelde Daarna hing hij een zeer zwart tafereel op van de rooverij w aartegen men verkeerde maatregeien nam De roemrijke vaan der Franschen zeidc hij dekt een moordenaarshol Ten slotte ried hij het miui terie aan om af te treden Te Rome heeft de politie ten aantal messen en dolkenontdekt Zij werden in beslag genomen en 61 personen gearresteerd waarna eene vorordenin werd afgekondigd hou icude strenge verbous liugen tegen het maken verkoopenon dragen van messen en dolken 26 November Gisteren heeft in de kamer van afgevaar I digden de he r Vlfieri het bestuur van llieasoli aangevalleilen en dat vau Ratazzi verdedigd Heden is de heer Xicoterr ip re rciien en heeft voorgesteld het ministerie in staat ivan uijciiuldiging ti s ellen omdat het door de gevangeunenuiig van afgevaardigden de constitutie geschonden had Cmnenlttnïr Gouda 2i November Gisteren is bij de opening der siemb liettr eljieken dat tot leden der kamer van koophandel en f ken herkozen zijn de aftredende leden de heeren T P Viru B lau Galen V D de Lange jr W Hoogendijk w P Gotdewaagen Il liet k 5 U irict Gnrinchem is bij herstemming tot lidder twri ka T rr t j en iii J D van der Poel met 970 stemme r jl de heer Viruly Verbrugge 897 stemmen heku am Dorr het departement van oorlog is bepaald dat ten gevoIl c r buitengewone rijzing van het katoen de katoenenheiirjiTi lijdelijk door linnen hemden vervangen zuilen worden s Gravenliae e 22 November In de hed gehouden zltt iii der tweede kamer zijr de discussien aangevangen over de af It iing fahrntaat enz zoowel in het algemeen als o r d bij onde runten l aarbij kwamen o a ter sprake de Bplitsmg van litt departement een uieu e organisatie van het corps tubtenaren van den water at de rivierwerken de wenschdiikheid van splitsing van velerlei groote posten de haveavfib teriug te Harlingeu en eenige spoorwegverbindingen zoo ntdj de in te stellen bouwcommissie voor de land ge bouwen Aan die discussien waarbij de heer Tan Lijnden de ontwijkende houding des ministers besprak die daaron met nadruk antwoordde ook in het belang der orde van de discussie namen onderscheiden leden en de minister van binnenl zaken een en andermaal deel Ten slotte is aangenomen een amendement 7an den heer van Bosse op den post nopens de bouwcommissie strekkende tot verminderijjg van den post met ƒ 2300 24 November In de zitting der tweede kamer vanheden is eindelijk de afdeeling waterstaat en publieke werken afgehandeld Zoowel de zaak der poort in den spijkschenbandijk ais de kwestie der bijdragen voor de calamiteuse polders in Zeeland waren breedvoerig in de stukken behandeld hetgeen niet verhinderde dat de heer van Nispen over heteerste punt zeer lang uitweidde en de heer van Heemstraover het ander onderwerp eene vrij lange discussie uitlokte waarvan hij niet veel voldoening zal gehad hebben na de afdoende teregtwijziugen van de heeren Fransen van de Putte van der Linden en den minister Zooveel is gebleken deanarchie de verwarring den warboel gelijk de tegenwoordigetoestand genoemd werd zal ophouden Er zal nu onder ditb rtind regeling tot stand komen gebaseerd op meer billijkebijdragen van de in de eerste plaats belanghebbenden Ook is ter sprake gekomen de overeenkomst tusschen de hoUandsche en rijnspoorweg maatschappij betrekkelijk de spooraansluitiug te Rotterdam en den zijtak naar Scheveningen Nog heeft de minister in antwoord op het aangevoerde door den heer Godefroi te kennen gegeven dat het reglement t welk het uitvloeisel moet zijn van de wet nopens het toezigt op de spoorwegen zioh niet lang meer zal laten wachten Vervolgens kwam aan de orde de afdeeling onderwijs Bijna het ge eele tweede gedeelte der zitting wertl ingenomen door den heer Groen die daarb j terugkwam op al hetgeen hij reeds bij de algemeene beschouwingen had aangevoerd of verlangd omtrent het schoolwezen in het algemeen het l er en hooger onderwijs de herziening der schoolwet in dea zin van volstrekte neutraliteit wat het christelijk beginsel betreft en meerdere punten 25 Nnvember Heden heeft in de bijeenkomst van detweede kamer de minister van binnenl zaken geantwoord opde bedenkingen van den heer Groen gister ter spraak gebragt Z Ex zal gaarne een voorstel tot herziening van de wet op het lager onderwijs afwachten w aardoor de voorsteller met ae kamer zelve in aanraking zal komen Verder zijn behandeld de ondersteming van kunst en wetenschap het rijks herbarium en nog andere soortgelijke zaken De beraadslaging zal morgen vervolgd worden even als over art 90 van di atd eling waterstaat hetwelk nog onafgedaan is gelieven met het daarop voorgestelde amendement SchOOnllOVen 22 November Tot leden van de kamer van koophandel en fabrieken te dezer stede zijn den 20 dezer gekozen de heer P Santman G van Ewijk A G Kooiman Jzn A Ilaalbjs Lazsuder C J F van den Braak E E Denekamp en J il Lazonder De zes terstgenoemden zijn allen leden van den gemeenteraad 25 Nuv Naar wij vernemen heeft de heer J M Lazonder de benoeming tot lid van de kamer van kooph r delen fabrieken niet aangenomen Gemengde Berigten Le gemeen eraad te Weeuen heeft ten behoeve der werlielooze Icatoenrwevers 10 000 flor beschikbaar gesteld De Turken versterken de bezetting vao Belgrado om de toenemende agitatie in iServie In Dorsetstreet te Loiideu is eeu groot oheinagazijn verbrand de gebouwen eeneoppervlakte beslaande van 60 000 vierkante voeten zijn in 24 ureu geheel vtruield De redacteur var een blad te i ucLarest i ordt in regrenvervolgd als zich opweipende tot ad okaiit eeiier misdadige handelinp ie misdaad v Je gruki cbc oinueutebug Jn de oin lieken mRotherlüthe htbben drie hollaüJ he iintrozen gevoehteii met den kapituuien stuurinan an een noovv eeg jth sclup en die co toegetakeld dat iijin bedeukelijken toestaud wa x beï lio pitaal gebragt werden Het bouwea van vier scholeu te Ambt Omn eu is aangenomen voor ƒ 10 0 3 De paas heeft der keizerin an Frankrijk op haren naamdag een prachti r jrtscheï k doen overhandigen De kabeljaauwvaiigst in de ijslandschezee bpeft dit jaar uau de ti uscue i schcrs 10 millioen kilo s vi seh opg knerd ter waarde vau 5 miïiioen frauken Te s Hage is een plegtigedankstond ehouden oor de afschaÜiiig der slavernij iu est Indie Het huis van een landbouw Lr te Hees in Limburg is afgebrand Z uderdat ht naburen eenige hulp wilden naar litreh iam ea gce=t Weeneu tilt 525 000 iuwuners met de bezettin tijdelijk Toiï nOO De krüo prins der Sand jth eilaudeu is Ti aug 11 te iïo rolJiu aan her enkoorta overleden De verteien Het keurhe ssibebe ministerie is ontshtgen Een tiooperte E rbcek lieert bij abuis een oer düoügeschotin hij dacht Jat hij den jagtopzïener voor had Te Warschau is weder een beambte der geheime politie vermoord Professor Kenan die zijne lessen weder zou aanvangen heeft op nieuw aanzegging daarmede nog te wachten De studenten zijn te woelig Een dragonder te s Hage voor een open raam gezeten is = lapeude daaruit gevallen Hoezeer spoedig geneeskundige hulp aanwezig was overleefde hij den val slechts weinig oogenblikken Te Bombay doet n en groote winsten met de rijzing van het katoen Een koopman profiteerde reeds 10 millioen gulden Me jr dan ISOOlioudcn zijn door de politie ie Weenen opgcruinïa voor de overigen betaalt men belasting De havengelden en andere lasten op de sehcepvaiirt te Stettin zullen aimmerkelijk verminderd worden Uit ïeJoah meldt men daler zoo ccl sneeuw is gevallen dat de oudste Ingezonden Wjii lieer de Redacteur Met genoegen heeft inzender dezes ir een uwer vorige nom mers gelezen dat door de gezondheids commissie te dezer stede een onderzoek is ingesteld naar de zuiverheid van enkele broodsoorten van sommige bakkers alhier en dat gemeld onderzoek van tijd tot tijd door die commissie zal herhaald worden Hoe verblijdend het resultaat dier bemoeijingen dan ook zijn moge geeft ondergeteekende zijnen stadgenoten in bedeukingj of het doel der commissie niet merkelijk zoude bevorderd worden wanneer ingezetenen enkel en alleen hun bcnoodigd brood aankoclitcn bij die bakkers waarv m men weet dat lum brood zuiver is en die geen gebruik maken van zoodanig stoommcel dat onder verdenking ligt van vervalsching en vreemdfoorlig toch kunnen die inmengselcn zijn zoo als booncii erwten linzcnnieel enz om van meerdere andere zelf schadelijke niet e spreken Men zoude zich alzoo zelf voor mogelijk bedrog kunnenvrijwaren M Nu die is raak hoorde ik zaturdag avond op de sociëteit komende iemand zeggen sakkerloot die krijgen er van denkende er berigt van een nieuwe veldslag in Amerika zoude wezen waarin ik uit nieuwsgierigheid veel belang stel stapte ik wat haastig toe en vroeg wie heeft het gewonnen Gewonnen kreeg ik met verwondering ten antwoord wel niemand nog zoude ik denken maar dat het artikel van de vorige week raak is geweest is duidelijk uit dit en het is de moeite waard m te lezen hoe die schrijver of schrijvers op hun brood krijgen Ik zag toen eerst dat die mijnheer de goudsche courant voor zich had en dit een antwoord op mijn schrijven in n 4 bevatte Kom dacht ik dat gaat goed door wrijving van denbeelden komt men tot het vare en was al benieuwd wat tot wederlegging 20i de zijn aangevoerd Men denke zich echter mijne verbazing toen ik begon te lezen van partijdigheia en de schrijver in plaats van op goede gronden mijne beweringen tegen te spreken zich ten doel gesteld had mijne reine bedoelingen verdacht te maken en mij r evenbedoelingen toe le schrijven omdat ik volgens hem mijne eMcringen niet gcnofgzaam door feiten had gestaafd welke gt nigden van grondige zaakkennis Wel nu nog mooijer dacht ik bij mij zelven ik heb van de vrijheid om vrij te mogen denken en spreken daar onze vocrvadcien tachtig jaren voor gestreden hebben maar eventjes gebruik gemaakt om een anikel te wederleggen waarin beiveerd v erd het ontbreken van eene goede openbare school voor mc uitgebreid lager onderv ijs mede oorzapk zonde we en dat net in onze stad niet vooruitgaat en om geen muggf if c te wezon eenige redenen opgegeven welke volgens miji e mcening m r der schijn van waarheid hebben en ben ik let ru welke om het vertrek van een paar f imilien daarover de besiuur leden heb aangerand En waariijk het is uiet oiri iriliir iadicn men verder leest van artificiële vallen en kiiippea om ree nd iügen te vangen zoo iels heb ik toch zeker uiet hev etrd door het bestuiir zouden moeten worden d iar este i 1 v e t nel niet reg at ariiiiciele eigentlijk zijn duch wil ïi irae aiiincmcii dairmcdc andere valleu en knippen behield worden als die v aarin men iu den regel mensclicn vaiiït D it het bestuur niets voor het genoesren van tlr inrn p er eti doet heb ik gezegd en doe dit nog docli noci ai=heid te vragen of daarvoor vau stad u ge ceii 5 1 tiouskoflijhitis een prachiig b idhuis amejiLii iiaizilen speelhuizen enz zoutlea moeten wi r ien o z iirt wi waarom daar nog geen pofFertjeakramea en zuMr a u hijgevoeïd dan had men een Iscelc kermis bij elkander Het is echter duidelijk dat de schrijver ziuli heeft boos gemaakt en daardoor geheel bezijden den weg is geraakt anders zoude hij zeker zoo ligtvaardig niet van het ontbreken van zaakkennis gesproken hebben en te gelijk van zich zehen overtuigende blijken gegeven deze geheel te missen Het aangevoerde toch omtrent eene restauratie van het t i i iiis toont volslagen onkunde aan anders zoude hij moeren nt en dat ja zulks voor eenige weinige jaren toeu alle lijstwerken architmven ornamenten enz nog van grove steen moesten gebeiteld worden zulks enorm zoude gekost Iiebbeii maar dit tot minder dan een vierde vi raiiu lerd i se i i de euieinhewfrkiiig i uitgevonden en daaiM ui oiu i iK rdcre uuurza u A voer dergelijke werken vtrre de voii ri Lvgevm wor i O k is de voorgevel van ons stadhuis i ri iv zno groot niet dat om deze op eene voegzame niji u hcrs cUea daarvoor de rijkscommissie ter instandhoudinz tii De rococostijl is mij niet bekend doei ik vc rmocil iels uit het land van de roodhiiidni v i aiv aar r schilderachtig zijn moet vour de m i in geloof ik echter ook d it zoodanii e n i r uii Over eene beude bhierueurs lezende f i i t uekcnis 1 ditnoord uiet beKcnd iio h iiiiga antle in d i ii 4 datd eene bende gewoonlijk slecht olk ver aaii wrnl werd i t r i vooral met het oc t op onze kkinc peliticmaLil een v inig bang om het hart Van een vriend echter rnnn iud li armede pochhanzen snfieiers bluttVrs enz IimIcm ld HxS n stelde mij zulks ived r serust te iiitir i v r ik r o i le 1e grijpen dit ui elijk nicii chen v arui Aan het einde gekomen zoude ik kiiiii en riniu 10 het niet ik begreep het om eiken schi a 111 Mui men werschelijk is duidelijker dan i t v irigi k t 1 tccnen dat ons be=t ur geen verstand van v crkon hui diene De brug bij het ïvrnnasirm over deu su gel 1 steld van wcge het iiou£rhetiiii aadseh p v n l hoofden zijn van steen op eene paaiiui noonte de twee jukken in het niiiklM v i ken hout op eenige weinige heimastcu i staan te w einig onder het zomerjieil e van door de w aterinsectcn vernield te ken door het gedurige nat en droog lage ligging der brug we dra verrot ofOp deze jukken zijn gelegd ijzeren h gL zijn dat die door hun eigen gewigi recvl 1 waarts maakten welke met houten platiu t ncrdeu gelijk gemaakt hierrp komt het dek 1 geiegd is w aardoor de afloop van het i eun nofg bevorderd wordt en het groote bederf d reeds zien kan zonder tvijfel moet worden tut gebeel is versierd met een ijzeren hekje v i 1 en zeker beter geschikt om een vuurh uü i i ic 1 kinderen daarvan af te houden dan o ooveel passage is Dit knceiwerk dat door de gemeente geheel zal n oeten ifi bevorens daaraan is begonnen Ier beoon het bestuur van deze stad De Haastrechtsche brug Toor dit werk is door w h meentearchitect een plan ontw orpen dat niet zonder verdienste was van wege het bestuur in handen gesteld van een theoretisch deskundige stelde deze een ander voor dat geheel verschillende was en werd het dus noodig daarover een derde te looren Als gewoonlijk met scheidsmannen zeilde deze zoo nat tusschen door en nam v m beide wat Op deze vijze ontstond het plan van de brug waarnaar dezelve gemaakt is