Goudsche Courant, zondag 30 november 1862

180 welke duidelijk doen zien vooral met de Haastreehtsche bmg hoeveel moeite er gedaan is om een goed wtrk te bekomen Het is er dan ook erre af hiervan een beschuldiging te maken want wie kan verlangen dat men om bestuurder ot lid van den raad te zijn van alles verstand moet hebben Zoo veel mogelijk echter behooren de burgers bij de verkiezingen er op te letten dat er kundige werkzame leden worden gekozen welke met huune wetenschap het bestuur tot hulp en de stid tot zegen zijn Zondag 30 November iH 70 GOUDSCHE COURAIJT Burgerlijke Stand GOUDA jEBoitEN 21 Xovember Catharitia Klselina ouders A Gioeuendal en C E l roiick 22 Willem ouders A vau Vliet eo M Gestel Abrahaiu ouders P puit oii A de Jo ig J i Jiiiiiietje ouders J van der Sfiicer ea A Schiedoa 2i M u ia ouders P Vei aal eu X de Kedtg fioutiinn Goiufiid i Matia ouders s C vau Hoof en E W Trijsburg Kudolpfa oudiTs K iJu aii Hecektreu van Braudseuburg eu J C Maf I eau Pieteruella ouders J Suelkiuan en U de Bruiju C hristiua Maria ouders J iiiuikiiian en J A Putters 25 Gijsbertje AVilbelinina ouaerg Y T beharliinau eu W Houwel Johannes Coeiiradus mders J C Pinkte en E Ziiurhout OvbKLLUhiN 1 Nüvcmüt r l aij der Vlïst buisvr van C Streug 37 j 21 A M Mojn wed aü C Heukelman 70 j H Ötreug 2d J Üuqniuo 53 j A J Kemper wed au J GoLdhart 74 j K van der Zijde 48 j i J II Jansen 13 d 24 C itadder 41 j SCHOO IIOV£X Ingeschreven van 14 lot 21 Nov GmnuFN Coriielia Mnrla ouders i M Driessen cu M Boere 0 ui JiN J de Hoog 43 j A vau der Aa 7 lu G Bui Uitgave van A BRINKMAN OostHacen B u 75 s 7 m ABVERTEïgTïEN Gtblcven koers 753 99Vl6 i 1 l e ent Hannc H iarlei s liane Om kort te zijn zal ik niet iilto eiden hoedanig en up wat n ijze ik ehe is da irges eid eu alleen herinneren dat toen het werk kla r vas alles wilde vallen behalve de val 7 clf züodat raea met uroote kracht de steeneu hoofden heeft moeien terug halen en iiil zw ire eiken houten waaraan ijzeren ankers heeü moeren ii t Piu M terwijl verder aanzienlijke steeiibestortingeu zijn 110 Khu e i t om eenige stevigheid te geven aan een erk l it r u hel lüirrijk veel gekost heeft Het balansen gebint is inei i ver ierc ijyerwerk in concurrentie met eenige ijzcrfibri ui iii d i r een der mededingers naar diens eigene plannen geleien e i tojiit icu volle aan hoe de i nht tot eigen gelde lük IL over Ircvene oeconoi nie kan iti tiepassing brengen iiML k is een bestuur door gebrek a tn de noodige iij den i eas te nemen Jl i ten m zak 1 h aan j van J v f t l jl h a 1 til it v ui i Irp tüt dit schrijven te zijn verpügt geworden v nij uovi l mogelijk te zui eren van lIl u blaam over r l en te lirbben waarvan ik niets afueet en ali tillen schijn heeft om het bestuur ontianienaainheden cii zoo verklaar ik nogthans in seinoede dit verre i A be inurJers tieht ik onzen wtianii ïen burgemeester tTi ea If meisle leden van den raad len hoügsc en K 2r i dit er te weinig wordt gcjaui oai inet tü i iit p i men te veel berust in de nierning j tiu gi iurrd il it een vorig bestunr voor de veitV iai de bM I r a3 meer gedaan heef dan wel weiisrthelijk 1 bi i it ï iii mijn gevoelen dtit veel anders en beier lï iMj er uïife stad=r M ii r meer ve t ii I win M iK s M all ierc i ieii uiue t lï Wiiaterdieaist Goüifa Amsicrdaiii v v j e j e i tijen goederen en vooral aarde werk aangaat TWEE UBEX vóór het vertrekuiir zoo als alle dagen bezorgd zijnde V Il al 29 Xovember l ji zal des ZatUl daars in het BAEGE VEEE van A li i lt da i L tmg NIET C orden a Te en yoldoéndrn Waarborg j en voor matige rente ivordt voor eenigen j tijd e=ne som van ƒ 250 ter leen I gevraagd Gli Pu v crdcn evenwel uat r gewoonte j B fiect rendeu adresseren zich ouder let jttrit en mits voor zooveel Par ter xi tian den Uitgever de er Courant en RHIMITJEKLIJDERS ATTEST ritrt t ti i npniin aan v r eliillfnde zieken dl 1 l VN X A Ll E E TiUlEKATi X heb ik de overtuiging 1 uit de Pabriek van Jl AT ïlKhLl N li je mill tcifii iMIin It C te liei ida tot de voortreffe tfi Lii lic if JUtiiniathk en Zirakheid van Spieren en en zijn V rtract t Vr f i h üfiede zijn bt Centr On I IC P 11 1 pr r rBa e r 1 ticoïU jep on r il teil nirenfuhri H SCI MIDT S C te Remh in het Thuringeneali vo r NEinïRLiMi il C 1 HAM J lrecht Yerder verkrijgbaar te W Pk sman fa L Oudenhoven Piokin ten Vcldhyis Eaptïuburg 1 1 1 landere V iluijveii ii 1 v d Saag J B uri f m 1 W G Kurvers d Gr ulie Bodatn i J V d Schaft I Heerenvcen S K Swart I Hilversum B k lleddena Kampen Gebr Triend Leyden N K Swemer Meppcl L Broekhuizen Middelburg K B aart Oudcwater A Buijs Veendam C J Polak Vianen B V üt Graaf Zwolle Nathan I olak Aanvraag om DEPöT Fbanco bij M J C HAM Vtrecht ulijn pligt dit Fabrielaat en Praeparaat aan alle lijders van 11 aan Heeieu Ambtgenooten ter waardering aan te bevelen get Dr BUJAKOWSKY Praetis Geneesheer H 1 attest levehn wij ons l d irikaat en Prtpparaat aan allen iliek t iki e d or en ten sterkste aan Het tiibriekaat bet ii h i iii lul eir ge e iikt voor alle deelen des llgchaams Anti Hhï UHiatisohe WaldWOl Watten neike zich onderscheiii ti if i uii iirk iratteii door bruine kleur en doortrokken met t i h f r r hi J en Keper per el Jireibonclncol enz de Prteparaten SpiriittH Balsem Dennennaaldenolie Zeep Bonhor ii e lei clie naalden vanden Pijnboom l Pinus Siivestrisj br ichnren welke gratis aan de depots verkrijgbaar Prijzen der Effecten AMSÏERDAJH Dingsdag 26 Xovember Hoogs tl koers 90 1 Laagste koers pCt Xed w sch a dito 3 dito 4 Amort Sijnd 3Vj Handelm 41 2 O I Leeuiug 4 Aand H Sp 4 453 8 45 d Ptijnspw 4Vl België Kotts 8V2 Spanje obl 2 d buiteul 3 493 4 V10 I 10178 i loov d binuenl 3 Portugal obl 3 Kusl oLl H 5 d Ij 25 i9 5 Cert 1831 33 5 757 905 8 iy73 i9773 58 ZZ 7 574 833 90V8 1977 d 1S40 4 d = serie 5 10 nj 903 serie 5 Volgef tipw 5 Pruisen 1 59 5 I 543 31 Oost bij Goil 5 dito 4 5 l s 5273 I 275S 7 dito Aletall 5 dito dito 21 2 d reuteAmst 3 U nat 1854 5 I i Iex obl851 3 16 307s 311 Vertreli der Spoorlreinen Bienit van 16 September 1862 Van Gouda naar Rotterdam 7 30 9 20 12 44 1 53 6 27 8 40 Van Gouda naar UtrecM 7 32 10 28 12 46 2 42 6 2P 9 55 Van Kotterdani naar Gcuda 6 55 9 50 12 35 2 10 5 5 9 15 Van Utrecht naar GOUda 6 10 8 40 11 40 1 15 5 35 7 50 g T He met geteekende treinen Icopen op Zon en Feestdagen NIE J Ter Boekdnikkcrü van A BKIKKMiX Nieuws en voor Gouda en Deze Courant verschijnt des Dooderdags en Zondags In de Stid geschiedt de uitgave des avonds te voren Dcprijsijerdrieina iudenis 2 frjincop post 2 25 De inzending der SA erteutien kan geschieden tot des morgens ten 11 ure öuttcnlanïï Londen 2Ü Nov De Mornftg Post zegt dat indien prins Alfred de verkiezing tot koning van Griekenland niet aanneemt tilsdau de hertog van Leuchteiiberg die de partij vertegenwoordigt welke eene uitbreiding des lands verlangt gekot en il worden Xeeiut prins Alfred de verkietding aan dan zal Eni eland de louiselie eilanden afstaan De bekende fransche leeuwenjager Jules Gérard bevindt zich thans te Liverpool ten einde de noodige schikkingen te treffen tot verwezentlijking van het plan eener expeditie naar de afrikaanscho binnenlanden en wel bepaaldelijk met hetdaeV zoowel om nieuwe handelswegen te vinde i als om aldaar geschikte plaatsen tot nederzetting en kolonisatie op te i eken De datirtoe noodige gelden worden lie gedeeltelijk verstrekt door da africtm exploration society doch ook reeds andere vereenigingeu eu particulieren hebben aan de onderneming hunne geldelijke ondersteuning toejie xgd Parijs 24 Nov Terwijl vele personen niet wemig ongerustheid aan den dag leggen nopens het ontstaan eener verwikkeling tussehen Frankrijk en Engeland negens de caudidatuur van prins Alfred slaat men dat alles in diplomatieke kringen intei endeel zeer gerust gade Daar toch int de overtuiging meer en meer veld dat Groot Brittanuie in deze niets meer dan een behendigeu kunstgreep gebruikt om de caudidatuur van den hertog van Leuchtenberg onmogelijk te maken en dat Engeland zich niet eerder op duidelijke v ij ze nopens zijne plannen zal verklaren dan nadat Frankrijk en Rusland zich zullen verbonden hebben de kans van den hertog van Leuchtei berg niet goed te keuren Daarom dan ook houdt men het ill diezelfde kringen voor zeker dat Groot Brittannio even min ten doel heeft prins Alfred den grieksclicn troon te doen bestii eu als Napoleon die deze candidatuur de er dagen Ie stati q 0 éleriiel tegenover Turkije noemde gezind is die goed te keuren d v Pe berigten uit Turijn aoru rmoeJen dat Ratazzi het onhoudbare zTjner stelling tegenover h i leraeut volkomeninziet en ehoor gevende aan het mstmct van eit behoud dekamers wenseht te ontbinden Victor Emiuanitel chijnt evenwel in dit punt niet met zijn minister overeen te 8 mmen enweigert zijne toestemming Men verwacht üus u Eatazziweldra zijn ontskg zal nemen Het tele Taphisch berigt dat de koir uit de wond van Garibaldi gehaald is heeft hier groote tevredenheid verwekt maar men mag niet uit het oog verliezen dat hierbij niet alleen de belauïstelliug in den held vtin Aspromonte in het spel is maar inzonderheid de fransche ijdelheid welke in dr Nelaton e enover den eugelschman Partridge zegeviert Uit Konstautinopel wordt berigt dat Turkije met het oog on den staat van zaken in Griekenlaud zijne maatregelen van voorzor voortzet en dat men het plan koestert om de kusten Ier adrlatisehe zee in staat van blokkade te verklaren De andidatuur van prins Alfred verwerft overigens den voUen bijval lei Porte welke voornemens is den eventuelen nieuwpn konmg van Griekenland onmiddellijk te erkennen Advertentieblad Omstreiien De prijs der Advertentien vau é n tot zes repels mt ii t egrip van het zegel is 80 Cf voor eiken regel daarboven 10 teut liuitenge Aone lei Iers wurden bertkend naar plaütsruiTiitL 25 November Vele personen uit de omgeving des keizers zijn zeer vertoornd over de v r ohijning der brochure van prins Napoleon vooral hindert het kii dat hij de deelneming vf n den keizer aan den opstand te ïorli in 1S31 in herinnering brengt De vrienden van den prins benerea daarentegen c dt dit is ge chied met toestemming v n Z M die zelf zijn brief aan Gregorius XVI aan den prins Leeft verschaft Weanen 23 November Van eene geii ou ijk goed onderrigte zijde wordt bei igt dat de nederlandsche getr nt bij onshof vertoogen bij de regering heeft ingediend tegen i e voorgestelde veriiooging der belasting op de coupons van 5 op 7 pCt djor welke helSng groot nadeel zou worden toegebragt aannederlaadscbe foadsenhouders die gelijk bekend is cPt zeeraanzienlijk kapita d in oostenrijksche fondsen hebben oplegd hetwelk op ruim 300 millioeu gulden nordt begroot Tfiensis door ileii nederiaudsL hen ge ant it e en op de n i lritn welke d i rdoor zullen wor len toegi ir t am het en li an ó ep staat Men voe t r bij dat verto ca m elij e zijn ingediend door den pruisi eheu gi mt bij ons 1 24 November De tijdingen uit Atbei e luidet n ieels vrij ongunstig Het schijnt dat de radicale da galijks eene meer dreigende houding teireu de rci inneemt Moge de eugelschc zaakgelastigde de lu uc van zijn souvernemeut in last gekregen lieliben oi i i onzijdig te blijven er wordt toch alom in Griek f geivorven voor de candidatuur van prins AliVtti r name mededinger schijnt than niet zoo z er ti i g van Leuclitenberg als wel prins Napoicou Berlijn 24 Nov Mag men de her vs t gelooven dan mag groote vrees worden j ti ti opst ind Men zegt uat de opstandeliiii i penen zijn voorzien Geheime agenten is iC land eu sporen de bevolking aan om d Intusschen is de regering op alles ou zeer sterke militaire magt in Polen gCït u n buitengen oon waakzaam Dit geeft grond aan il l ittg dat de r st zal bc vaard blijven Een opmerlielijk verscliijnsel openbaart zich sedert de opening van de provinciale landdagen bij welke een geest heerscl cgeheel verschill nd van dien van het pmisische volks vcreir be l inddag der provincie Pruisen heeft het voorstel cm e adres aan den koning te zenden niet aangenomen dat dt provincie Brandenburg gaat met stilzwijgen de st iatkuudiiekwestie voorbij Met betrekking tot dr o erige 26 November De heer von Bismarck heeft gistti avond eene bijeenkomst gehad met verscheidene afgevaardigden der liberale partij Het doel van die bijeenkomst is naar men meent om zoo mogelijk eene verzoening tujaciig aregering en het huis der afgevaardigden tot starnKfebrengeS Van eene goed onderrigte zijde wordj yerzekwd daVNFrankrijk bij geen enkelen duitschen staat porfiagen aanweSatCJ om het met onze regering gesloten tractaaT te doea aanns J N