Goudsche Courant, zondag 30 november 1862

terwijl ons telang juist gebiedeud vorderde om in deze zaak de concert met de beide mügendbeden te handeieu En wat antwoordt de minister Dat de eirer ng juist eene fiksche houding had amgeuomen door in de e k u stie geheel haar eigen weg te volgen alsof het geene twatelnijeiiglieid en onzekerheid verried om het antwoord na te aden en het gezanischap onverrigterzike te doea vertrekken n dat het we ea lang in de residentie verioefil had Ook beweert de minister dat tijdciis het verblijf der gezanten hier te linie Enirelanl alleen nog maar zijne toestemiaiiig tot bet uiUtt g itevr n liad alsof het niet overbekend ware dat Frankrijk eve iz cr l c verzoek van Japan zonde inuilligen gelijk men o t m l wi welk aiit ioord het gezanbjhap in Priiisen verkrij i U zoude Eu dat wij in ileii kwestie de concert met de overige mogendheden moesten handelen al wel geen ue oog behoeven Want moet het prestige ou er natie in l ip in er niet vc l door verminderen als ij tijdelijk aanzien dat gebeurt hetgeen juist wij alleen hadden geweigerd toe te geven want om gewapenderhand tusschen beide te koiner kan toch wel nimmer de bedoeling üer regering zijn Hoe kan d ui de minister dit eene flinke houding noemen die na eerst v m twijfeimoe i heid getuigd te hebben bij slot van rekening toch moet berusten in hetgeen zij onherroepelijk geweigerd heeft Wij gelooven dus de handelwijze der regering in dit opzigt als onstaatkundig te mogen beschouwen lerwijl hare onzekerheid en besluiteloosheid in deze zaak er ongetwijfeld mede toe heeft bijgedragei om zoouel de v aardigheid iis het prestige der nederiandsclie natie in gindsehe ovtrzee che streken te verminderen Marktberigten Gouda 27 November Tarwe 1 olsche per 2 100 N ƒ 385 Zeeuwsche per mud 10 75 Polder ƒ 10 K j Zeeuwsche 6 50 Amerikaansehe ILner 3 30 a ƒ Gerst ƒ 3 a ƒ 6 25 Duiveboonen ƒ 7 J5 P ta deboon n ƒ De veemarkt met geringeu lanioer e ste kwaiiteit zocht tweede fl auw vette varkeus vai x u 2t e uns imgere varkens vlug en l ooger Kaas ƒ 19 a ƒ 23 Goeboter ƒ 1 14 a ƒ i i Bolft 27 November Heden ter uraaumarki cringe aanvoer en weinig kooplust VUeeu Haver ivas gezocht Tan ƒ 10 a ƒ 11 Kogge ƒ 7 10 a ƒ 7 6 J Wintergerst ƒ 5 J 5 70 Zomergerst ƒ 5 20 a ƒ 5 50 Korte Hlver ƒ 4 l j Duiveboouen fl lö a 8 Paardebo jiieu ƒ 7 23 Br ii j Boonen ƒ 10 Groene Erwien ƒ s a ƒ 10 vVitie Erwten S Aan stads waag gesvogen van 21 tot 27 Nov il 3i en 119 1 Boter te zamen 7730 V r i boter f 5 ƒ 63 het vierde ƒ 1 321 2 a ƒ 1 55 p r N t Dordrecht 27 November Granen de mirkt tam ijrvoorzien werd voor benoodigdheden 2l e hoog r iugewüi Jarige ƒ 10 20 i ƒ 11 Nieuwe ƒ 9 S0 a ƒ l l 2o mina ƒ 8 SO a ƒ 9 50 Kogge einig ter markt eu ud e vetr pen ƒ 7 a ƒ 7 40 Gerst winter ƒ 5 i ƒ ü 2ii uiiir + a ƒ 5 80 Spelt f 3 20 a ƒ 3 tO Ha er vu ler 2 H ƒ 3 dikke d ƒ 3 2 I a 3 30 Boekweit peril Mi X ƒ 174 Paardeboonen zakgoed ƒ ö 30 a ƒ O So s Duiveboonen ƒ 7 50 a ƒ S Witte Boonen 50 1 cheren ƒ 9 a ƒ 9 50 en Zeeuwsche ƒ 7 a ƒ Boonen ƒ 7 a ƒ 9 Bt Buwe Erwten ƒ 7 a kook Witte Erwten ƒ 7 50 a ƒ 7 60 Deventer 28 November Tarwe ƒ 5 ƒ 7 a ƒ 7 40 Boekweit ƒ 5 25 aƒG 2ö Gerst Haver ƒ 3 40 ii ƒ 4 Boter pr 20 N f 1 s 4 2 = s ƒ 16 Ti ƒ 17 Zwolle 2S November Middelprijzen Ta u r ƒ 7 17 Boekweit ƒ 3 95 Gerst ƒ 5 50 Vardap Bu ter pr N S ƒ 1 05 20 N ƒ 23 Londen 20 November Boter Friesche Ui Ui Kamper en Zwolle è j a 104 Kaas Edam i i 5J en Gciida 3 J a 44 Veemarkt Er werdt e vurigeweek 224J8 ps van het continent aangebrai i r narenheden 4980 rundereu ter markt beste k al wel va r eh werd 3 3 a 4 10 besteed 21440 schapen tot 3 verkocht 194 kalveren tot 3 4 a4 6 en 259 varkeu = 4 I 26 November Granen Eng Tarwe hj i vner en die van vreemde was ook kleiner e ii i vast Gerst stil Haver goede kwal tot vur r j kocht Sedert eergisteren aangebragt 640 qr mi c Io qr vr Tarwe 590 qr inl en 6890 vr Gerst 450 y ni en 27150 vr Haver 27 November Aan de veemarkt van heden werdenaangeboden 1310 runderen 227 kalveren 3490 schapen en 120 varkens Voor beste runderen werd 4 10 voor d kalveren 4 4 voor d schapen 5 6 en voor d varicens 4 2 per steen betaald men Men voegt er b j dat de fransche regering zich overtuigd hüudt dat het aan ons kabinet zal gelukken den tegenstand door sommige staten geboden te overwinnen Uit Petersburg wordt gemeld dot de regering bevelheeft gegeven tot het uitrusten van eene ftottüie bestaandeuit drie stoorafregatten en twee zeilschepen bestemd om naarde middellandsche zee te stevenen Even als Engeland enFrankrijk wil dus Rusland vao nabij een wakend oog houdenop de gebeurttnissen in Griekenland Het berigt zegt te ens dat de regering zich met nadruk verzet tegen de candidatuurvan prins Vlfred van Engel ind voor den griekschen troon Frankfort 23 Xov Tijf en dertig van de meest invloedrijke leden der keurhessische stenden wier zittingen dezer dagen door de regering onverwacht zgn vertUiagd hebhen eene verklaring openbaar gemaakt waarvan de hoofdstrekking ia dat zij indien de stenden niet plotseling waren genoodzaakt ntieen te gaap zouden hebben gestemd voor de onmiddellijke behandeling van de begrooting 2C Xovember Verscheidene duitsche regeringen hebbenLet besluit genomen om overmorgen in de bondsvergaderingte verklaren dat zij verder willen gaan in Cd zaak der speelbanken dan de commissie ad hoc voorstelt nl dat men zichzal bepalen tct he uiten van den wensch tot zoo spoedigmogelijle opheffing der speelbanken Zij wiDea dat men zichniet aüeeu bcperke tot het uitoeleuen van een zedelijken invloed Uit Lausanne wordt het volgende berigt medegedeeld Alhier heeft zich een comité vereenigd van afgevaardigdendoor het zwitsersche gouvernement benoemd hetwelk het besluit heeft genomen dat onmiddellijk een speciaal comité zalgevormd worden door de regeringen van üeuève Waadland Preiburg en ArVallisei land ten einde zich in betrekking testellen met de maatschappij der italiaansch zwitsersohe spoorwegen om met haar middelen te beramen ter bereiking vanhet volsnde pla nl het graven van een timnel ter lengtevan 4 00 a 4700 e door den Simplou De tunnel zal kromloopen en bestian uit drie alignementen onderling verbondendoor middel vlq tusscheagaugen Men zal de vervaardigingV£u Jen tupüel aanvangen door middel van vier putten waarvan de diepte zal zijn 80 120 245 en 215 el Derots die doorboord moet worden is zeer geschikt tot hetgiaven ran putten eu gangen en daarenboven van zoodaniggehalte dat zij bj het metselen als anderzius geene de minste moeijeiijkheden zal opleveren New York ll Nov Mac Clellan wordt dagelijks in deze stad verwacht en het lijdt geen twijt f of men zal hem me partijen serenades enz ontvang a De democratische partij heeft zich reeds in vollen ernst aan het werk gezet om hem te belüojian voor de vcrnüdcringen die hij heeft ondergaan en op eene reust c itige liet westen levert nagenoeg geen oorlogsnieuws op In Virginia gaat alles goed maar als gewoonlijk uiterst langzaam Een gedeelte van generaal Sickles brigade rukte 11 zaturdag tot aan Kappahannock station vooruit waar de spoorwegbrug doo onzen generaal Bayards kavalerie bezet gehouden wordt De vijand deinst gedurig maar stap voor stap terug ongetwijfeld liCt regte tijdstip afwachtende om ons slag te leveren Het nieuws van Eiclimond is belangrijk en loopt tot den Sst dezer maand Generaal Lee bevond zich aldaar reeds sedert twee weken eu irpn meent dat hij daar blijven zal als hoofugeneraal en militaire raadgever op dezelfde wijze ongeveer a s Mueran l Halleck iu Washingson Hij heeft het commando overgedragen aan generaal Joe Johston die zijn hoofdkwartier in uipepper heeft O jk komen hunne berigten daarin overeen dat de Merrimac n 2 eindelijk gereed is en beneden het fort Darling in de James rivier gereed ligt om bij de eerste gelegenheid zich met de Yankees te meten ömnenlanb Gouda 29 vembcr Wij vestigen de opmerkzaamheidonztr i np de ngi u Maandag aangekondigde voorstellingvan II r JL ïlullens van wien het genoegzaam be kend i hij in verschillende steden van ons land raeermilen doi e Tours d Adresse de bewondering van een talrijk en be pubUck verworven heeft en door zijne proeven van biulogi Le iaam bezig gehouden zoo als tevens overtuigend büjkt u um hem afgegeven getuigschriften van bekende eu L cichte i nfn S Gravenliage 26 November In de heden gehouden fitting v iu ÜL tw cede kamer der staten generaal is de beraadslaging ovpr hoofdstuk V der staatsbegrooting voortgezet In uea loop der discussie heeft de minister de som voor den aankoop van schilderijen uitgetrokken met ƒ 4000 verhoogden daarentegen die voor medailles verminderd De minister verklaarde c t het plan besUiat om alle verspreide kunstschatten des rijks te concentreren en op een haar waardige plaats te verzamelen Vervolgens is het amendement van den heei Begram om ƒ 20 000 subsidie te verleenen aan het polderdistrict van den Boemelerwaard beneden den Meidijk tot herstel der schade van dijkbreuken verworpen met 50 tegen 13 stemmen omdat werd begrepen dat de provincie zelve moet voorgaan en de partiele tegemoetkoming ontijdig zou zijn Daarna is hoofdstuk V biunenl zaken aangenomen met 50 tegen 14 stemmen Tegen stemden de heeren Hoekwater Mijer van Heemstra Taets van Goltsiein de Brauw van Foreest van Lijnden Noltheuius Schinunelpenninck van Asch van Wijck Groen van Prinsterer Hotfman en van Heiden Reinestein 27 November In de zitting van de tweede kamer van heden zijn de discussien over het hoofdstuk marine voortgezet en ten einde gebragt Het is ten slotte aangenomen met 45 tegen 16 stemmen waaronder even als gisteren bij de stemming over het hoofdstuk Bmneniandsche Zaken een tiental leden die afstemmen om redenen buiten de begrooting dat volgens de beginselen der conservatieven de huldiging is van een principe hetwelk inbreuk maakt op de prerogatieven van de kroon De minister heeft na de vroegere terugnemfng van van het ontwerp omtrent de pantsering van schepen nogmaals en vooral ook op aandrang van den heer Fransen van de Putte verklaard dat bij deze begrooting de quaestie in geenen deele wordt geprejudicieerd dat hij het pantser stelsel geheel los maakt van ueze begrooting dat later met kennis van aken daarover een oordeel zal kunnen worden uitgebragt en dat hij om die reden zoo goed kon instemmen met hel denkbeeld van dtn heer Storm van s Gravesande om zelfs die posten ten gezamentiijken bedrage van ƒ 120 000 welke in verband kunnen geacht worden te staan met het pantseren van deze begrooting af te voeren 28 Nov In de zitting der tweede kamer van heden is 1 Aangenomen met algemeene steramen het hoofdstuk Nationale Schuld 2 Aangencmien met 44 tegen s emmcn het hoofdstuk Departement van financiën waarbij onderscheidene punten ter sprake kwamen meerendeels reeds in de gewisselde stukken behandeld en waaronder eenige door den heer Blom betreffende de V jnschelijkheid van het uniformport eene directe po tgemeenschap met Engeland eene versnelde briefwisseling met Duitscliiand en een mcei aan de eischen van den tegenwoordigen tijd beantwoordend postkantoor te Eotterdr m Daarna was aan de orde liet hoofdstuk Oorlog Zes spiekers hebben tot dusver aan de algemeene beraadslagingen deel genomen waarvan vier zich voor de begrooting hebben verklaard zijnde de heeren de Bieb rstein van Mulken van Bosse en s Gravesande die evenwel nog eenige bezwaren wenschtea opgelost te zien terwijl de heer Dumbar zich er tegen verklaarde omdat het eindcijfer of te laag is in verband tot de gestflde eischen van het comité van defensie in geval van oorlog of te hoog in verhouding tot de financiële krachten van ons Imd waarvan het defensiewezen s der gewone staatsuitgaven bedraagt De heer Godefroi heeft vele bezwaren in het midden gebragt die althans gedeeltelijk door den heer van Bosse werden ontzenuwd Gfcmengde Berigten Zestien iiersonea zijn door eene ga ODtvlammi ig omgekomen in eene steenkolenmijn nabij Xew Castle Te Dordrecht zal door gebrek aan deelneming park up de stadsweide achter s landswerf niet tot stand komen De engelsche staatsbeKTootiug zal voor het volgende jaar raet twee millioeu ponden hterlijg wat de uitgaven btitr ft verminderd wordL n Keu Chinees te Parijs heyft het gLn aflgd met een parijsch meisjt in het huwelijk te treden Te Muneheii de hoofdstad an Btijeren is in d n laatsten tijd eene overgroote hoe eerheid bier door de overheid als oiidj inkLaar afgekeurd de vaten op de markt gebragt werden iitgL ugcu Pruisische soldaten hebben te Luxemburg eeu frauschman gewond eu een inwoner gedood Be indijking u den DoUard heeft met groote bezftare te worstelen Ken eügcl chnian wil 50 000 franken geven voor den korcl dic uit den voet aii Ga ib tldi gehaald is Eene deputatie Hn büiidcrd aanzieulijke lloiigaren komt den Vcizer dank zeggen voor de amnestie Uct huwelijk van den priua van Wallis zal in het bfgiu van april a s voltrokken worden Te Dundalk is eene groote distilleerderij tot den groud toe afgebrand de schade bedraagt meer dan 120 000 gulden Een nieuwe kandidaat oor deu griekschen troon is de broeder Tan den koning van Zweden de hertog van Dalecarlieu geboren iu 1831 De gala koets van koning Otto is te Marseille aangekomen en naar Munchen opgezonden Te Nïraes is den 22 nov des nachts ten half twaalf ure eene aardbeving ge oeld De milanesche post is bij Curasso op zwitsersch grondgebied door vijftien roovers aangehouden en geplunderd Ieu li it de aandeelhouders met de hoop dat de landengte van Smz met 1 januarij 1864 geheel doorgegraven zal zijn Op de oevers van het meer Timsah AOidt leed eene groote stad aangelegd De Zwitsers willen met ons eeu handelsverdrag sluiten De bemoeijingen vau Pruisen en Oostenrijk zullen te Kassei de constitutie handbal eu Ingezonden Aait Don Cleophas Leandro Perez Zu iiULi o schrijver van het artikel Verkiezingen opgemmm in de Goudache Courant ra den 23 Nocember Het is reeds zeer lang geleden ZambuUo sedert de beroemde schrijver van Ie Diable boiteux mij met u in keiuiis bragt En toch hoeveel jaren ook voorbij guigeu ik lierkenJe u ouraiddeiijk toen ik in de courant van laatstle len ondag het door u geschreven of althans geïnspireerde artikeltje Verkiezingen las Vraagt ge wairom Niemand kan ais gij wetenschap erlangen van wat in licsloten kringen voorvalt ajs gij vertrouwelijke gesprekken artuisteren als gij divulgeren wat bestemd was niet verder te reiken dan de wanden waar binnen het werd gesproken Maar ofschoon ik u aanstonds herkende wat zijt ge veranderd sedert de dagen toen Lesage s pen u ter dienst stond Als toen de ondeugende Asmcdeus dank zij ziju demonisch vermogen voor u de daken van de huizen iigtte om u een bespiedenden blik te doen werpen aan den huiselijkeu haard in den gezelligi n riendenkring en waar niet al meerr dan ook snapachtig als ge zijt deeldet gij mede wat gij zaagt en hoordet maar in een bevalligen stijl zonder iemand te kwetsen of te compromitteren alleen de dwaasheden en gebreken hekelende en niet de personen En nu het is alsof er iets van dien helschen llageux in u gevaren is Gij schrijft thans alleen om menschen met wie ge dagelijks schijnbaar vriendschappelijk verkeert te honen en belagchelijk te maken Jiu wat nog erger is de trouw aan de waarheid is u zelfs niet bijgebleven de natuurlijkste en onschuldigste feiten verdraait en verwringt gij om een hatelijk licht te werpen over eene liefdadige vereeniging die wil zij aan haar nuttig doel beantwoorden zóó zeer behoefte heeft aan het vertrouwen en de sympathie van het publiek Wat heeft u toch bewogen tot zoo onedele daad f Ik zal daarop het antwoord niet geven maar uit liefde voor de waarlieid uit liefde voor het goede doel wa irnaar de vereeniging streeft die gij verguist breng ik door middel van dit blad ter kennis van u en van allen die het lezen w illcn wat een lid der commissie mij omtrent de door u besproken zaak mededeelde Nu eenmaal zeide hij mij de indiscretie begaan is en zakeu van geheel huishoudelijken aard ziju pub ek gemaakt stel ik er prijs op dat men de waarheid kenne Ze is deze Onze commissie is eene vriendschappelijke vereeniging waarin men om de gelukkig bestaande weederkeerige welwillendheid en eensgezindheid te doen voortduren zooveel mogelijk tracht bij do benoeming van nieuwe leden tot ue keuze van hen te geraken die aan allen aangenaam zijn Daartoe kennen wij geenen beteren weg dan eerst een gros van candidaten te formerer en vervolgens aan ieder lid de gelegenheid te geven zoo hij den een of ander minder gaarne gekozen zag dit kenbaar te maken Dat laatste geschiedt zouder discpssie waardoor onnoodige en misschien verbitterende beoordeeling van personen wordt voorgekomen Waar is het dat het geringste teekeu van mindere ingenomenheid met een voorgestekleu candidaat voldoende is om hem niet verder iu aanmerking te doen komen en dat de een zoo n teeken wel eens op deze de ander op gene wijze geeft maar logen en laster is het dat de commissie er een spel van maakt om geaclite stadgenooten uit te hemmcii vvat is onze tacl toch rijk of hen te brengen voor hunne regtbank Zie daar wat mijn waarhcidlievende vriend mij mededeelde en daar gij dit alles even goed wist vraag ik u in gemoede of het niet eene voorgewende verontwaaidiging was die u diezoogenaamde blijken van afkeuring als erger dan laster deed be empelen Dus Cleophas als gij weder klapt stel dan le zaken met in een ander licht dau iu dat der waarheid Güudi 2 November 18ö2 Aeethoepes De houding der regering tegenover het japansche gezantschap De beraadslagingen over de staatsbegrooting voor 1S63 hoe kort geleden die ook eerst zijn arT 2 ev angen hebben ons reeds rijke stof tot overweging geleverd eu vooral hebben de discussien over de houding der regering tegenover het japansohe gezantschap in hooge mate onze belangstelling opgewekt Wij moeten beginnen met de redevoering van den heer Godefroi toe te juichen en te verklaren dat o i de verdediging van den minister van buitenlandsche zaken zwak te noemen is De heer Godefroi venvijt de regering dat zij eeue houding van wankelmoedighetd en onzekerheid heeft aangenomen en 3 dat zij haar eigeu weg is gegaan iu strij l met hetgeen door Engeland en Frankrijk gedaan was