Goudsche Courant, donderdag 4 december 1862

a evaitdi rd5li nit Zuid Tyrol te luspruck deel zuUeu nemen aan de zittingen van den landdag B rljjn 30 Xovember Volgens officiële opgaven bedr ugt hut aantal Duitscher m Fokn gevestigd ongeveer èSO noC te WdfscLai wouea 12 00U Duitschersj vijf fuferiêksstedeil waaronder Ladz moet gerangsohilt worJert ellen SêjOOO inwoners die bijna aitsluitend tot de duitschc nationaliteit behooreu ien einde bij de tegenwoordige gevaren die uiei slechts de rustig gezinde poolsche bewou maar vcora de Uuiischers in Poleu bedreigen zoo eel doenlijk at te wende hebhen la its gemfcldeu zich in cl meeste plaatsen rereenigd tot Itoljll 1 DecMnber Tlerwijl de di cussien in ue kaïber oftt de staatkcudB dtt rfc ering nog altijd voortduren is eene ministeriele crisis ontsta 11 en heeft het ministerie zijn ontslag aangeboden en ia aan den markies de Torrearsa tie taak opgedragen een nieuw miuisterie zaraea te stellen PetetStotürgi November Het Journal de St Pefersbourg van heden ïegt in staat te ziin cm te kuunea erklaren dat TtusLiud er nooit aan heeft gedacht om de beginselen op te geven van het tractaat waarbij de leden van de dynastien der beschermende mogendheden van den troon van Griekenland worden uitgesloten Husland heeft dit reeds es Ier dan Engeland c nel 19 oct jl verkliiard Corfu 29 November Er hebben overal ie Griekenland demonstratien plaa s or prins Alfred Te Athene heeft het volk de bseldtenis van den prins door de straten gedragen Voor Het hotel van den engelschen gezant verzamelde zich eene volksmeaigte die den kreet leve de prins het hooren Waarvoor de gszant dank zeide Daarop trok de menigte naar de hotels vaa den ruse s hen eu oen franschen gezant Te MissoloDghi is de prias door de autoriteiten officieel erkend öinnenlanïï GrOUda S December De Tigien uit Indie met de laatste mail ontvan n zijn op d met berigien omtrent de fcesulijl Loiriairg e te binr cu ügeu üjocjocarta heerscht wa cn het j rloopig verleenen der concesaie voor den spoorwe Met erlangen ziet men de goedkeuring der liooge relermg hif r i lande te gemoet en hoopt veer dat het batig slot niet te veel a vloed zai liebbeu cp de staten geueraal om de artikelen af te keuren die de goedkeuring behoei en In w eerwil van het gebrek aan specie dat in Indie bestaat is de verkoop an producten in Indi goed afgeloopen Het plan om eene telegra ifdraad e legg u tussehcn Batavia en Sing ipor e schijnt opgegeven te = ijn ten minste zijn de tusschenkanto en opgeheven Te Batavia is de gjuverlichting eindelijk ontstoken en voldoet voorloopig aan de vern icuting Gelijk ge conlijk in het drooge jaargetijde hebben door de lio le materialen der woningen vele branden plaats gehad Te Soerakarta zijn 64 hnizen verbr nd Van Borneo is nl ts van belang te melden De berigien uit Ji pan geven uit oerige berigten omtrent den bij Kc ia va gepleegden moordaanslag op den heer Kichardson cti fi eUch koopman die tot uitspanning Japan hczocht en op een togtje buiten Kanagawa in gezelschap van ene dame en twee heeren door japansche soldaten werd overvallen tn na vele mishandeliuf eu gedood Ook de beide andere heeren zijn gevaarlijk gewond in de amerikaansche ambassade gebragf Je dame was gelukkig ontvlugt Nog andere Europcjiieu zijn door die dolzinnigen aange allen wederom teil bew ijs dat Japan voor Europeanen nog in geenen deele ru Eden is de regering moge goed gestemd zijn het blijkt t li iar invloed op de grooten eu op de bevolking weinig betcekeiiend is De vrach rij n blijven bij voortduring goed g QraverUiaga 29 November De zitting der tweede j a ii T xau heden wen meest gewijd aan den strijd tegen het btwiPide g niis van homogeniteit van de ministers van oorlo r lU van bainenl zaken Na it aanleiding der rede van dep heer Godefroi kwam dit punt bij herhaling tfr sprake en de lede van deu heer Dullert behelst alles it daaromtrent kon worden aangevoerd terwijl de miuistT van oorlog ontkende dat er ver chil van meening in Je hoofdzaak aanwezig was omdat de k i estie van het eim cnter voor verschillende beschouwing en cijfergroeperiug vatbaar was met alleen al naar mate van het gezigtspunt waarvan men uitging maar ook omdat hij dit cijfer niet als normaal beschouwde Het kon zeer goed in liet vervolg als de uitgaven voor kazemering enz afgeloopen waren minder zijn hel kon ook als de behoeften dit medebragten verhoogd moeten worden Bezuinigingen op het volstrekt noodige waren niet meer mogelijk mnar zuinigheid te betrachten tekende hij zich tct pligt De heei Dullert deed ook uitkomen hoe vreemd het was dat verwijten gerigt werden tegen hén AU mèn veronderstelde dat vcJdr zouden Stemmen hoewel zij ïic i meermalen tegen een hoog eindcijfer haddeb ver t ett Jit ui verwijten kwam en van de zijde d r zood uigeii die veAlaard of zich voorbehouden hadden om tefen alle óf ele hoofdstukken te stemmen om redenen buiten de begrooting Over het algemeen was het debat op die punten nog al warm Behalve dit een m nder io ook nog het punt nopens het openbaar schrijven der officieren behandeld eu heeft de minister crklaard dat hoe veel vrijheid hij ook erkennen wilde om over militaire zaken te schrijven dnneer dit echter de grenzen der krijgstucht waaraan elk officier gehouden is te buiten ging hij de wet zou toepassen die daaroji ontslag stelde Ten slotte heeft zich de heer Godefroi bevredigd verklaard met het aangevoerde door den minisier nopens het eindcijfer en zou hij voor de begrooting stemmee Dé heer de Brauw zou dat ook doen terwijl anderea weder die in het eindc jft v steeds bezwaar hadden uit het alitwoord des ministers dat deze begrooting wat dat eindcijfer betrof niet als normaid vas te beschouwen ook op hunne beurt er voor zouden stemmen 1 December De tweede kamer heeft neden geene openLare lifting gehouden t einde in de afdeelingen te kunnenonderzoeken eenige ii etsontwerpen waurouder dat nopens hetbeheer der kroondomeiiien 2 December In de zitting der tweede kamer van hedenzijn nadat de amortisatie wet ten bedrage van 4 mUlioen eneenige andere wetsontwerpen van minder aanbelang w aren agenomeu de amortisatie wet na eene niet onbelangrijke discussie tusschen den heer van Bosse en den minister de discussien over de onderdcelen oer begrooting van oorlog voortgezet en zeer laat ten eiii li gebragt waarvan de slotsom was liat het hoofdstuk werd aangenomen met 37 tegen 2 stemmen Tegen stemden de heeren Westeihof Begram Dullert i ijlker Dumbar Fr vau der l tle i oortinan Hoyiiek Hoffman Sehimmelpenuinck van £ ck vau der Linden Heemskerk Bz Gulji llugenhüitz Beens Kinirma ilensonides AVijbinga van Forcisf Storm van sGravesaniie en Idserda Die eindstemming is daarom opmerkelijk omdat zij de aanvallen tegen vele leden der liberale rigting die men zatiirdag reeds bij v irbaat van inconsequcii e of van het mereu met twee maten bes luldigde op hunne juiste waarde kan doen schat GcQieni de Berigtcu De schade totaal ruim bij Alnwieh m ï orthuniberland gesprongen Twintig arbeide s warmatu zieh gedurende etenstijd daarbij Aebt werden er gedood en ze en gekwttst Het resume der politiek van keizer poleon zouals Inj die mededeflde aan den heer igra zou hienn bestaan lo nooit toelaten dat zijne politiek afhankelijk werd van de revolutie 2o nooit zieh vernederen om de pressie van Engeland te verdragen So nooit zijn naam leenen tot den val vaa den paus In een gioote lucifersfabnek in Betbnal ix 20 heeft eene geduchte uitbarsting plaats gehad waaidoor het gebouw eh l is ueengesl gen eu ve brand Den 24 uov is te Leip jg iu het lichi verschenen de lOOslc jaargang van den bekendt P olkalender van Gotha De vNintei it 20 aov te Peter birg b goimen met het uit igt op bestendige vorst Te Parijs hebben vourtduiend vele arrcstatieu plaats naar men vermoedt om politieke redenen Het engehche stoomschip Aiiel heeft in IbÜl niet mindei dan 26 slavenhaleis beniagtigd i Friesland zijn reed t ec schippers m het I angerak door het ijs laal t eu is er een verdronken Op een bal bij den koning an Haio r i = dooi het vlam vatten der kleederen eeue freule verbrand Te Halifax i eene gvoote katoenfabriek afgebrand de schade bedraagt 20 duizend pond sterling De stad Toronto iu Canada is den 14 nov door ee i hevigen binnd geleistprd De gemeeuteraad te ftchiedan eeft aan de beide bijzondere feehoku voor uitgebreid lager ondci wijs eene ibsidic verleend van ƒ 1650 Ingezonden De Loijauteits adressen in Pruisen Wanneer wij de spanning nagaan die er bestr at tnssehen de egenng en het olk dan weet men ni waarover zich meer fe verwonderen over den trotschen overmoed en de kracht an wapenen het vertreden der consnmtie aan de eene ofwel in het k lm en rnstig maar tevens onbuigzaam moree verzet 1 de overtuiging en he gcoiiokt gevoef va onregt aan de nnlerp Zijde Niet zonder innige bezorgdheid is de he uiting van edelijke kracht en het rst over zeker niet vreemd te zen J willen nïH nueprovoceerd gesteld dat hlle mogelijke poi ngen in het werk uordm gesteid om ter gunste dtr regering opfntlijke blijken van sympathie uit te lokken onder den naam van loijnuteits f den te ersprei ieu en rond te bazuinen AVij gaan op vtelkc wijze die adressen worden geprovuereru gesieia ondersteund bevorderd opgedrongen of vrijwillig geteekend noch het getal en het gehalte der onderteeken ars trachten op te sporen daar het etn bekend teit is dat van wege de regering word aangedrongen dar de door den staat bezok gJ u door de teekering dier adre sen hunne adhïesie schenken aan de gedragslijn des bestuurs Die opstellen zijn zooals alle dergelijke opsresma met lage laffe vleijerij ontworpen door baatzuchtig eïgeubelans of wel door vrees maar geen is er ons nog bekend dat ra er uitsteekt door kruipenden onzin dan dat waarin voorkomt dat de ingevingen van den koning bij de gratie Gods onfeiibair zijn en dat zijue magt geene andere grenzen hee t dan die rtliij zich zelven stelt Zulke taal uit men nog in den legen woord igen tijd in eenen eoogenaamden coustitutionelea staat en zij i zulke onderteekenaars ciet waard o n onder deu ijzeren schepter van het despotisme gebukt te gaan in een jd waarin men van kinds af reeds leert dat de mensch op den troon gelijk achter den ploeg slechts mensch i een beperkt wezen Het is Ie enschen en ook i ei te De beste stuurlui staan aan wal en reireren is moeijelijker dan bedillen dat niemand daarom zich ergere mijne bedoeling is slechts cm even in het vuur te poken zulks verschaft e n weinig warmte in dit saisoen voelde ik mij opmee te praten want over de in onze waterachtige gemeente Ziet ingezondpü stuk in n 09 lezendi gewekt om daarover ook een behandeling der waterwerken is wel iets op te merken Wij zullen het er wel voor mogen honden dat Gouda voor de binnenlandsche vaart zoo goed gelegen is als men het wenschen kan de stad is doorsneden en omgeven door grachten en singels die elk ingezeten die er belang bij heeft in de gelegenheid stellen zijn vinkelhuis pakhuis i erkpiaats of open ert tot opslagplaats te doen dienen van alles wat hij zoo gemakkelijk en min kostbaar voor den wal kan bekomen Daar die walern egeu nu eenmaal bestaan en nuttig zijn moet men niet toestaan dat belemmeringen opgeworpen worden neen verbeteringen daarstellen met verstandig aangewende gelden dat is beter dan in te shiimeren bij deu ouden sleur In hoofdzaak behoeven wij slechts de vruchten te plukken van een boom dien wij zelven niet gepoot hpbben Kamer van koophandel vergeet ook uwe eigene waterwegen niet Geen brug als de tiendewegsche kan ons vnichtgebruik bezorgen die brug is eene volstrekte belemmering nog erger dan een slagboom want zij is niet te opeuen B j het vele dat over de ondoelmatige constructie dier bru i eie d kan w1 k ote font gevoegd worden dat rn eenbeweegbaar gedeelte heeft 1 De brug in den kleiweg over dm sino e en o rug o er de gouwe bij het begin van den katte beiden in geen oldoenden staat de eiisin el zijn waren zij minder hooï vooral n 2 de passage zoude gemakkelijker worden en aren Zij wijder in den dag en beweegbaar bet zoude tot verbetering zijn van het vaarwater thans zijn zij een ware plaag voor de scheepvaart vooral als de waterraachine v m K jnland in werking is op zulk een tijd is het wonder dat Zij door de vervloekingen der schippers nog niet ver unken zjjn Indien onze emeentek s er iu voorzien kon wat zouden de singels er door trbeteren voor den handei en de tid Heken Indien de e drie despoten beweegbaar konden worden Verschillende bestanddeelen vindt men in onzen gemeenteraad sommige rijkelijk vertegenwoordigd maar iemand die kennis en lust heeft om over kunst en waterwerkci te ooi deelen ze iemand kan de belangen der gemeende nier diesen neen daar zijn andere mannen voor Wel neen een timmerman of zoo iets foei foei Slaar waarom dan zulk een ondoelmatig stuk werk als de tiendewegsche brug is overgenomen van den waterstaat hetzij in teekeuing het ij in uitvoerir g Jf nu wij toch over bruggen handelen hoe somt he toch dat die t ee op de raam er zoo vreemd bij l ggen haaks uit de kaairauren en niet in de rig ing Vdu den as der stegen in welker verlenging zij ch bevinden bet is wel geen zaak van belang maar het ib torii v anstaltig vo r het zeggen heb mis Komaan d e het nu weet ina i het schien reeds te eel gepraat VïrpTd Sng van den Gteinéëntöfaa Zltthif van hivg fiaff l Dectraher et gcrimr fwe iiJ V U de HH Ike Sr 12 en if kn irt uur geoj Kc ij Herman di vtrontïchnldigt wi reeft de A r 5 4 di po itun i voor nutitieatif Missi f in de zigt regenten der re enten be leili In voor lie l 1 j jt met uit di7t ii twee iiersmien lii dat het aftiuhiule derini a goedkeuring il i notulen koiïien df vjlL emk tiikktn j geu slaiCT sciiui lcnmmi eie i j i t uii en ri iiiiis eii Uil leüen an x 1 ek li ideiii e ki mi iv 1 ei 11 der leden en danl Ki t li t laatste e lb ie de heer Kmiptv ntd bijiTLwotind Ter i n beu KeDni T ii g dat dn ir h t overlijden m n de berrekkiiij van uiideiwijzcrcs in I Lr v vacant i rdainede iii ekomtn ailr t u i missie e van de pi choolconinu= i tt r iü k v n icinini 0L U malen tla rUie ter le in i r ioul hetwelk i jin daar ol man kan word ird urn n t T L 1 den ka h Adres van H U k K onderwijzer asn de nLtü f oorstel van li j V i aan de sluizen mtt meestei zich bereid hteft i en fccLeiTer de di r L ie Ir van 1 Jimnanj ccmoI njii l e veileenen 1 1 BÏoen grüo lUO 3 jaar en ar n de dru eer t van jaanveddo van f 50 toe ie staan hi f v oord gt ocrd door de HH Jïiulmer dm 1 Prince de Craie an Genntp n Kcinpi r het adres van A Lafeber zoo als het i ligLM f edurende de beraad lagicg was de heer Kltuj ter ergadennti vpr chcnen welk voor tel d or gewijzigd in dien in dat de vervanging zi l ridg van li ti W welk voorstel n onivra genomen met 7 tejen 3 stemmen de llii Voorstel van B en W om in 1SG3 alhie school voor litgebreid lager onderwijs wordt i i om in de voltiijide vergïideriug ie worden be i Voorstel vau B en AV ter indiening an etn t de jagerij langs de Gouwe ter vi ie tot eene volgende lag Dfc Voorzitter geefï kennis dat zijn uitgeloot twei jiticn l A o 24 der primitieve leening en o 10 der leeninj 2J i Cv is aan de orde de beraad laeing over het rcLlemfut ut brandv heer Prince gicfi zijn leidwe en te ktiinni d iT l i 1 ni ii et gen gelukken ook tegen betaling etn afsrhrii t e r r j denii g nen verkrijgen eu dus n n de mogdijkii j te j geve naauwkenrig na te iraan en zich iius niet miie i om neming der artt het geheel goed te kcuien Hij de beraadslaging over hoofdstuk 1 btn i e brand stelt de br van Gennep een nieuw langdurige debatten aanleiding geeft waaraan u 1 n 1 nep Kemper Viruly Prince Fortuijn Droogke er en ii de hr van Gennep voo Set concept weder in handen te met beleefd ver oek oe door hem gemaakte opmerking n v u ging te willen nemen en de hh AVesterbaan en Gra e om hi t aan te houden lot dat er een reglement op het bonwen zal zijn inj tuie J het eerste voorstel behoorlijk cmdersteuBd wordt io omvraag gebragt fu erk arrn ziih 5 stemmen voor eu 5 tegra zoodat de stemmen sialra voor de hh Buchucr van Gennep Fortuijn Droogleever Kemptr en de voor alsim houdt de hr AVesterb an zijn oü 8tel aan eu wordt dt openbare zit ing gesleten