Goudsche Courant, donderdag 4 december 1862

I Vn 2 Zondag 7 December m 72 GOUDSCHE COITRAITT St MICOLAAS koeken Baiikelbakkerij Botennarkt A n 56 Pe on erg rakende heelt de eer ich bij liet aau i u i e el M Jl 1 L l op nieuw a in te le eleu i i i e guu t zy ner adgeuooten bj i ruim vooi ieti vju i hl Suikerwerk Chocola adü gUren eu Gebak t i n i u l eden al er 1 b j kt u te Dt ru neii jiTïTXTT Ar A XT 1 F Advertentien an en ïo zes Uitgave van A X HirvKMAiN IregeU met mbegnp va i ha i i bO Ceut vwff j eiken r r l d aiboveu 10 Cent Oost Haven B n 75 BOTEI LETTl llS 8 VT CIJSEM5ROODJES enz A an der KLEIN Sz l lNkElEV U lV euL lOtm e It eft out n en 1 iimuii cnlt val R t vvu zom n te GoKIxcilEM Burgerlij ke Stand Vüdues Iheodorus ouders T II B ouwers 1 1 1 ciulu vau der Diaai en W aii Üiiu i 1 i dti K ij i ii J in dtii HcTji iO TdLi lf i L t eu J C SmctVfciis ira Mi im L i de Tm Wilhelmus Yjitlioiuüa Hubutu = ouders G UiKüa en H Sn t 1 Dec Jobmnes Lto n du fjiu is M Mmipeii tn H Ü de Knocj Johdmips Cn paius oudiin J I ulli en d Ircituie Jauu tjL oi d rb Jt Hjz rotk cu G Keij l lua bcib üu krs V vin Ho iii tu T fïio ut tld OvFKLLüFN 2b ADVERTENTÏEM jj ilet deze heb ik de eer mijnen f eachteu be2uu ti2 er oo binnen aK bt i en de stad keunis te ge en dit ik mijnen zoon F HrR VM de GROG T la mijne affiire hel opgenomen nelkewij vm heden af voor i ptneeusclnppelijke reke nin j zullen oortzett n onder Ie firma v m J F lIEiniAX en ZOON l TJ Die £ itnaa J i llbRM N DE GllOOT EoveniKnoemden beulen zi h dm bij verineiiniug ten belectdsie ain tot de leveria vin alle soortei an tabak snvxif sigaren koffij tliee krui denierSWaren en at ei der te t hun lak beiofiit dismede binnen cnbuitcnlandseh gedistilleerd wijnen en likeuren PuikBe te CliROE l UXCH l 30p 1 SxROOi UTrvOLX l 30 GOLDV Liiinre li n ewej D 82 De Mein e Rotter lam clie Banket en Rockbakkerij 0 1 A QUANT lJDbaRV VT A 171 Hefri de eer te berigter dat zijn Slagazijn dit ja ir buiteugevv oon fraai geaortee d is lu r vN ZLTI HLX fÏ3 TÜi I 1 1 c Ü kuulersiieekoedercn il 11 ede UI ALBUMS Sigarenkokers Portemonnaies en meei dau 100 Auikticn allen zeer ge chik tot I C VDEALX voor tie St NiCOlaaS TOMBOLA zonder nieten ju a 30 Cents l Lot De llaagsehe BA kÊTen k OEKBAkKE IitJ De oiilti iCtkeiide heeft de eti uefuet auistaan ie St NICOLAASFEEST zijnen teelden Be ustigers en ö adgenoo en te lii rigten iiat hij vv eder als ander j iren uiiin vooiziei al z jn var ecu groot Te OutieiijtlLekende br ngt ter kennis zijrer geti f tadgeuuoten d it hij dage ks voor ie zal zijn van VerSClie gotid gevulde BOTEKEiETTERS UI SAUCIJSEBROODJES alsmede an uiti u 1 lende Frankfort8r Taart Kunstworst Siukergoed e i St iCOlaas vtLncle zich minzaJCi m JKd nst P van BOVENE Go r FN iioEk n ue Tlkfm rkt a ürtim iit Suiker e i Chocolaad V LII l lF 11 figuren ea vemer al wat tot htt vak btiJtrt en il lu he kn at voor itn n V lil goed gevulde verselie BO 1 TERL lTTEÏiS Ik pen Ie luel en bc zoek VU LI I vtutil te zul tii vvoideu noem ik iii j LLd P 1 tiia ir J L KAMPHÜUZEN GOLif E C 249 Trijzen der Elfeclen AMSIERüAM üingsdag 2 December prt ed V sch 2V iito 3 Il o 4 sijnd 3I 2 I ndflm 41 2 L 1 J e U ng 1 ild H p 47 ü Rijnspvv 4 1 elpe Rotts 2 2 J luje obl 2 tl J huitin i 1 n 1 1 i 1 1 i il ol 1 iiii ebi n d I s 1 j 5 ls J 4 Aii eniee e Bra m aarborg Haatschappij te UTRECHT hl omtcrUt ije iv€iarbor j en ifaste premie voor GOITA de Heer H ï X IvOKMAXS ZÜTPHSMSCHE chrcefstoornis boot reederij ii TJ E DTEXST TOT WMIWM V GOEDEIIEX E VEE ilOTTERB lM en ZL TPHEX tl p i i tu 5 i9 5 Oi t liijGoU 5 di o 4 i d o ie lil 5 I ltu tlilo 2Vj tl lente Vnist 5 I 11 nat 1 54 5 ie obl Sl 3 l Dl lEi lE AERBIXDING Ml f Zwolle Almelo en EüseMc WI TERmFXST anv ende op Maandag 1 December 1862 T ROTTERDAM naar ZUTPHEN iij g s Morgens 6 m v AMSTERDAM Zaudig s X iraulags3 l K i fel Buekilrukkei vaii ZLTPHEN aair ROTTERDAM s Alorseu 7 DE DIRECTIE Nieuws en voor Ooada en Deze Courant verschijnt des Donderdags en 7ondag3 In de Mad jreschiedt de uitfii e des avonds te voren Deprijsperdneinaandems 2 francop post J 25 De inzendmgder öiittcnlttnïr LondOI 2 December Berigten uit Xetv Tto tt vau 22 no mei ieu dat Bu nside op den noürdehik oevr van de Hapannihoek bij Falm ath st at Pe zuidelijken bevmden zich op dei uioelijken oever van uie rivier en werpen diar ba terijen o ten emde dr noordelijken den veriogt te ueletten Volgen ommig a 13 Sumner voor Fredenksburg aangekomen en heeft hij hei stadsbestuur vermaand zich over te geven miar een weigerend antwoord bekomen Men verwachtte een gevecac tussche Sumner en Long treet welte laatstgenoemde by Horsville gekampeerd was De zuideiijicen waren in aaiito naar ie ijds Tan Harpcra ferty De wegea in Virginia wa en zeer slecht ten gevolge van de menigvuldige slaïregens Men verwachtte berigt vaa een scherp gevecht bij Hollv bpriegs De Mom Bost bev it een artike over den loop der grieksehe zaïs waarin het blail aantoont dat dadelijk ua de revolutie de diplomatie zich met de zaak bemoeide en dat Engeland m zekeren zin die werkzaamhe 1 tier diplomatie deed ontstaan door aan de beide andeie beschermende mogendheden oor te stellen eeue collectieve nota tot regeling van hun get ag bij den loop der gebeurten ssen v ist te fetellen De p lota hield in tene u tsluitiug van de leden der regerende firail en dier mogendhet en b de k vestie der benoemi ig dn een opvolger voor Otto Deze meuwe verklaring achtte het engeische kibinet noodig omdu het protocol dat die uitsluuin j voorstelde geene bepaiiigen il hield omtrent den duur ditr uitsluiting de beide indere mogendh iden hadden dairin echter met toeg a emd Tiblind vooral scheen het p utoeol als ee 1 doode let er te beschouw eu en een kandidaat op ziel zelven te hebben en dacht dat dr Grieken brandden van verlangen om ooor een ri=si chen prins geregeerd te worden Ket verwachtte dus ee ie raindestatie ler gunste VIP den hertog van Lenchtenberg en zoodra het bl ek dat de Grieken zich eenstemmig voor prms Altied veriilaarden kwam het op zijne v eigering terug en sleltle ze f eene identieke nota voor De eeu ge reden die ec eng benind kon doen besluiten om d e nota m te n mer was d t als prins Alfred werd uit jtslofen ook de henog van Leuchtenberg moe t uitgesloten wordeu omdat htt duitleu k dit die als eeu lid der rassische legerende familie noe t beschouwd WDrden len slotte verklaart htt bl d d t Engel md i h gelukkig zon achten indien het de andere mogen ihetlen kon doen instemmen m een protectoraat over Griekenland met inachtneming tevens van de beUuigeu van het gi ekscl e volk Parijs 2 December Men egt ait tie geiieele en volstrekte atatand van de kandid ituur 1 puus Alired aau ons kabinet s m degcJeeld en men ver ekert diaibij dit dit resultaat grootendtels te danken is aau den n vloed van den koning van België De k inditlatuur van hertog Maximiliiin worJt hier aisniet eri f e c d De Monitpur bevat tijdingen uit Advertentieblad Omstreken Baiteugew e letters orden berekend naar j pldataruimte blootSLaan Onder audereii wareu verschelden vreedzame in wouers opgepakt naar het paleis van den airtsbkbcliüp gebragt eu wei cn zv diir bet re rd met uitzetting Ju rezscheen voornemens te zyu de bevolking tegen de veemJe mgeu op te zetten en dit schijut hem Umelijk wel te gelukk en e clubs weergalmen vau honende uitdrukkiL en vol ha t ende gev elddadigheden van een dier c uo waarvan tk miuitervan üuiteul zaken van Juarez president 1 lieobea tot ivangenneming dier weerlooze Fruiachen au aiding gegeven Het corps diplomatique protesteerde s leatljk en de mi BÏater van buitenl zaken antwoordde i j niet op den geuomen maatregel had terug te komen cu zonder etiiiïen vorm van proces wedden de gevangenen onder sterk gi de Hïaar SaG Jaaii te Ejo g bragt Weenen Deceüilvi Dagelnk neeni Je lehofte tinder de e er e elleü toe lloüleriku ziju goujjJza iKt i h nu voor een kar g loon met het chooLmak u tier straten bezig te houdes Met het oog ep de gebi uriei tu m Gi ek i laud nierkimen op Jit Turkije d lan gt ietlt u op dui iJu iii in bc Li genomen vv ipeueu im de itdiaiusehe e a up hteft latenterug geven Berlijn 3 December Mtu vcinecnit w t de hnopzou kuuuen regtv i ligeu it tie regCiüu t 4 ic v f dl cm het met het iiüi der atget lardiird eeiis 1 1 ü De stemming tlie hoe hng i hoe uu er le i 11 1 i bairtj Is daaroij met ge tiiikt om cvti tustPui ji deren Mcu zegt da de koning tht iri iif 01 zien komen Over de erfopvolging te Brtiusv Ijk Jil ouderhandeliuïeu wordeu rceJs lang einer zelf deel lan u was onliugs d odra ee e voirluopu c tiverc ukom=f en stt uden worden iiietlegedfe d A 111 ti iy wordt er naar ge tieeltl zitii zoovtt te veizekeren De krootipriu vin 11 UiOtei Ie in 1845 geboren i uu te Brun ui k rhoofd der legeiiug ta u koiui j tOige t t blind In Brimswijk luag eeu bin tl vor t mei 1 i iehet begin dt er eeuw uejen de beide brun w t prinenG org eu A igust om ilie reien a taud van liuui regtu tergunste Tan liun jongeren breeder irederik iin die i 1815 te t uatrcbras sueuve de Petersburg 24 Isovember Er is hier jrikc v ir enegroote onaeniemiug namelijk om e havei tir i oid adZüü u te lig en tlat zelta de groc te i eu binueukomtn in stede van gekjk tl u r ie Kroonstad oier te laden Aau het hor ij d e de z ik w il ondernemen staat ue t ie engelsche bankiershuis de heer Glao toae tlie i oei vojr 1 800 000 roebels heeft ingesclirincu termji ec gelijk bedrag dcor 8 mo kouer kocplieden is geteelfc Madrid 28 Novembei De troonrede waancxtle de t or 5v tes Zijn geopend is zeer oubeduidentl Beiia JlÊlgeen de teleg aaf er van mededeeltle vverJ er ook x iu gesproken A over gebeurtenisen op de kusten van het eilinj Dsia irede 3 V