Goudsche Courant, zondag 7 december 1862

deelingen over die zaak toegezegd en de hoop geuit dat het Yoorgev iUeue de goede verstandhouding met de Vereenigöe Óuiteu niet lacgt Iijdingeu uit Tenerille van 3 uov melden dat de gele koorts te Sainte Croix de Tenerüfe heerscht en wel zóó dat 3 vau de inwoners gevlugt zijn ea van de overblijvende SOOO zielen dagelijks 50 a 60 personen sterven Ömnenlttitlï Gouda i IVv mber Tot lid van den gemeenteraad is bij volstrekte lueeni rheid gekozen de heer m P P Kist Er waren 25 3 geldige stemmen aitgebragt waarvan 130 op den benoemde 82 op den heer M L A Koek en 48 op deu heer A A i van Iterson terwijl de 13 overige over negen personen verdeeld wareu G Deo Naar men verneemt is door den heer commissaris van politie alhier eene vervolging ingesteld tegen denpersoon t n T v L terzake van beleedigeude uitdrukkingenjegens Z M deu koning Wij vernemen dat de heer K Jonkheid alhier heden het feest viert ziiuer vijf en twintigjarige echtvereeuig ng en wel dit onder de zeldzaamheden mag gerekend orden met zijne vierde vrouw Z M heeft den heer W J T van de Kasleele herbeüoemd lot burge ieester van üouderak Volgeus geruchten die sints ee iigen tijd te s Hage in omloop zijn 7 u er grond bestaan om te verwachten dat de steilin der tegenwoordige ministers dat zij met weinig ambtenaren veeL en goed werk wiUen verrigten eerlang m praktijk ehnn zal worden Men spreekt er nf melijk van dat met het uTeuwc jaar een aantal ambtenaren van versohiUeude departemeuten van algemeen bestuui huu eervol ontt met pensiotu of Mehlgeld zuUen bekomen AVij verueincu uit eene goede bron dat een onzer aanzienlijksie financiers daartoe uiigenotdigd door hooggeplaatstepersonen ie Athene zich vermoedelijk binnen kort naar diehoofdstad zal beseven ten einde aldaar in overleg te tredenomtrent de voorwaarden eener billijke regeling der beide nationale leeniuiren van 1S24 en 1S25 alsmede omtrent de bestemiddelen tot Verkrijging der gelden Jke vere scht wordenom eeuige sints lang noodzakelijk geachte belangrijke weiienvan alïemeen nut zoo spoecÜg mogelijk mt te voeren L it mededceiingei betretlendo de verzekeringsmaatschappij Ultrajectum blijkt dat de oprigtingskosten der maatschappij flbO ÜÜÜ hebben bedragen dat het batig s i uo ƒ 113 0u0 bedraagt zoodat slechts 10 pet van het maM sjr appehjk kapitaalverteren zou zijn De risico van brandscl benep wel uwaar 00 miUioen gulden maar door 20 pet stoning 380 000 zou die riaico ruimschoots gedekt worden vooral ook doordien men eenise oncr juse kcntracten liet afloopen eu doorherverzekering van een deel der risico en veummdermg deruitgaven s Gravenliage 3 December In de zitting van de tweede kamer der staten gcueraal van heden zijn eerst wederom penige wetsontwerpen van minder belang aangenomen maar vervolgens zijn de ben adslagin en aangevangeu o er hoofdstuk IX fdepartement van koloniën Zoo als te verwachten was is bij die gelegenheid het koloniale stelsel van het ministerie breedvoerf behandeld Acht sprekers hebbeu het woord gevoerd waarvan zeven dat stelsel hebben bestreden het waren de heerea Schimmelpenniuck Wintgens Begram Godefroi Hoffman Nolthenius en Heemskerk Azn De meesten hunner brag ten hulde aan het karakter en de opregtheid van den minister van koloniën die onbewimpeld voor zijne overtuiging was i i ekomen maar jnist de ontwikkeling van zijn stelsel dat it er heenleidt naar hunne bewering en welk stelsel door liLt ministeris is omhels gaf hun grond om hun votum van vertrouwen op koloniaal gebied aan het kabinet te ontzegen Verschillende van die sprekers sloten het stelsel vau vocruitsaiig ea hervorming in de koloniale aangelegenheden niet uit maar wezen op de groote belangen van het moederland bij het behoud van een oultuurstebel dat zoo ruime vruchten h eft opgeleverd en voortdurend oplevert Ook bleek het dat de meesten dier leden van ordeel waren dat het vrïLigstuk nopens het koloniale stelsel bij de e gelegenheid voor goed moest orden uitgemaakt en dat het dus de pligt van de verteeenwoordiging was om thans zonder omwegen voor haar gevueien uit te komen Tceno er die leden stond de heer Blom die integendeel hef iSinisterie in zijn geheel en den minister van koloniën in het bijzonder ten opjigte van het koloniale stelsel zijn votum van vertrouwen zou schenken Hij was vóór hervorming en vooruitgang gestemd maar begreep dat die langzaam gelijdelijk jonder schokken moest geschieden Hij hield zich overtuigil dat dit de staatkunde van het tegenwoordig kabinet was dat uit dien hoofde zijne sympathie had 4 Dec Heden heeft de tweede kamer der stateugen aangenomen de ontwerpen van wet tot bekrachtiging van provinciale belastingen tot vaststelling der begrootiflg voor Ommerschans en Veenhuizen en tot goedkeuring eener dadingtusschen den staat en Maastricht Hierna zijn de discussienover hoofdstuk IX der staatsbegrooting koloniën voortgezet De heer Cool heeft daarbij het woord gevoerd en verklaard dat hij het hoofdstuk Z3U goedkeurea daar hij den tijd derbeslissiug der koloniale levenskwestien nog niet gekomen achteu zich Liter bij de behandeling der cultuur vet de gelegenheiddaartoe zal opdoen Vervolgens beeft de heer Fransen van de Putte in eene uitvoerige rede de aanvallen wederlegd tegen de liberale koloniale beginselen Eindelijk heeft de heer Blussé in denzelfden geest het woord gevoerd 5 December Bij het voortzetten van de algemeene beraadslagingen over de begrooting voor het departement van koloniën heeft de heer v Bosse te kennen gegeven dat hij nietbehoort tot de p rtii van het brK jj i quiiiid i CiGC luaar üathij niettemiu opheldering verlangt ten aanzien van sommigeaangelegenheden het bestuur der koloniën betreffende om zijnestem daarnaar te regelen De heeren de Brauw v Lyudeaeu V Voorthuijzen hebben verklaard tegen de begrooting tezullen stemmen uithoofde van de reeds ontwikelde bezv arentegen de rigtiiig van het bewind De heer Hugenholtz heeftbeweerd dat de tegen deze rigting geopperde bedenkingen veelalmoeten worden toegeschreven aan misverstand en overdrijving vooral buiten de kamer lieyden 4 Dec Door den heer P van Hemeren oudnotans op den 37 november alhier overleden zijn aan onderscheidene armbesturen en instellingen van weldadigheid te dezer stede aanzienlijke legaten vermiuikt als aan de algemeene armen uitgezonderd die der waalscbe gemeente ƒ 50000 inschrijving 2 2 pet werk schuld het gereformeerde minnehuis ƒ lOüOü dito het evang luthersche wees en oudeliedenhuis 5000 dito het H G of arme wees eu kinderhuis ƒ 25000 dito het gereformeerde oude mannen en vrouwenhuis 40000 4 pCt inschrijving w s onder t delijke uitkeering eener som van ƒ 300 s jaars alles vrij van successieregt Nieuwerkerk o d IJSSel 3 December Heden is in de verg idering van ingelanden v iU den Esse Gans en Blaardorpsche Polder alhier met algemeene stemnen benoemd tot secretaris van geuoemdeu polder de heer M E G van Lakerv id Blanken voorzitter en tot penningmeester de heer J van der Hart beiden in plaats van den heer S van der Horst overleden Gemengde Berigten Te Goirle zija 1 dezer drie huizea door zevea gezlnnea bewoniicl in een uur afgebrand De spoonveg vaii Napels op Rome 13 2 dezer voor het verkeer ope gesteld De fraiisebe driemaster Fraogol Joseph koraeude vaa de Aotiilps ü nabij Marseille vergaanj slechts een gedeelte au de bemanniiig is gered To Luxemburg hebben de stenden bcbloten tot de verlaging vau üet zegel op de dagbladen met de helft als mede tot afschaftiiig der bb rrière3 vau 18G4 af Xikolaas van Nassau wordt als koning van Griekenland aanbevolen Financiële bezwaren hebben den val van het ministerie Ratazzï verhaast Het engelsehe kabinet desavoueert btellig de kand diituur van prins Alfred De koningin vau Spanje beeft in de troonrede bij de opening der cortcs veel symiwthia voor den ims bcto nd Het decnsehe kabiaet wijst alle voor=t eu ter bentiddeling in de lces vijk Hül3teioscbe kweatie stellig van de band Het volksconcert te Amsterdam is 11 zondi g bezocht door 1500 ersoDen iïeu verneemt uit Amerika dat do hooiden der dcmocratisebe partij te NewYork willen onderhandelen met do zuidelijken Te Heemstedü heeft ae kapcliaan een dief in de kerk ge 3t Het ijs oi de Newa heeft zich 19 nov gezet Meer dan 0 Bij Oosterw olde ziin drie schaatsennjders door het ijs gezakt en twee der waagualzen verdronken Verschillende boekverkoop lts zenden aanzienlijke hoekgcsehei n aau het kolou miUt imalideuhuis te Bronbeek De pyutsiscfce gezant te Eorae hjdt aan vlagen van krankzinnigheid De Khone is te Avignön builen hare oevers getreden en heeft te Marseille en omstreken verwoestingen aangengt Den 2 dec heeft te Manchester eene meeting plaats gehad waarop ten behoeve der noodlijdenden in de katocndistncten ƒ 1 560 000 is ingeschreven Ingezonden antwoord op het tweede ingezonden stuk in de Goiidsclie Courant van 27 Isoceiuber Als de kenuis gemaakt is houden de complimenten op lie schrijver van het ingezonden stuk schijut dit eeuigzins anders op te vatten ten minste deed hij nu eene poging om zijn gevoelen in meer hoffelijke termen te uiten en als eeu beleefd aanrander het terrein der kritiek te betreden Kritiseren U is goed is voortreffelijk maar meu moet laarbij niet vergecen dat de k itiek eeue kunst is en dat men om daarin met succes op e treden talent moet bezitten vitten in het wild schermen n met farcen de leemten v n den geest aanvullen is n jg geen kritiseren Do kriti r is de eenige wettige moeder der zekerheid op wetenschappelijk gcliied raai er worden op dit gebied zoo vaak onechte kinderea in misdadige betrekking met eigenbelang verwaandheid en hebzucht geteeld De kritiek duldt bovenal geen inconsequentie en dat is toch het euvel waaraan de schrijver het meest lijdt Ik wil hier niet spreken over de zotte wijze waarop hij nu eens aanvalt dan weder terugtrekt om daarna in een vliegende kaftan op punten aan te snellen die hem geen voordeel op de tegenpartij aanbiedeu even alsof hij zijn logica in der kozakkenschool had opgedaan maar ik wil hier alleen aantooaea het inconsequente dat ons bij het paralelliseren der heide stukken pijnlijk aandoet Had hij gronden gehad te vermeenen dat de raadsleden de bek vaamheid of den goeden wil misten om burgerlijke belangen voor te staan waarom dan niet voortdurend hel Carthago moet vallen uitgesproken iu plaats van het bestuur eerst in de schaduw te plaatsen daarna het met de aureool zijner hulde en erkentelijkheid te veisieren om het ten laat weder met een zotskap te kmonen Behalve nu de wijze van aanvallen zijn de benijzen die hij daarbij aanhaalt even ondoelmatig als valsch aangebragt Want waartoe dient nu o a het weder ophalen der bruggenkwestie die reeds lang vergeten is iiiet om het onvolmaakte dier bruggen aan te toouen dat had hij eenige Jaren vroeger met meer sucwa kunnen doee maar veeleer om onder eene valsche vlag het pi bliek gemakkelijker af te leiden van het ware doel der attaque Dat is hier niet te loochenen de sluijer waarmede hij zijn opzet bedekt is te doorzigtig en de bruggenkwestie wordt hier aldus nie tot schild gebezigd om een zaak te verdedigen maar als werptuig om op eene andere tarpeische rots een offer te verpletteren Die een hond wi slaan kan ligtelijk een stok vinden maar hij die eene opinie wil verdedigen die en zaak a coeur v behandelen mag evenmin eene waarheid misbruiken om een logen te staven als eeu lo eu gebruiken om eene waarheid te bewijzen Door wrijving van gedachten komt men tot het ware zegt de schrijver en daaroi wil ik nog een paar punten bespreken waarin ik evenzeer met hem in denkwijze verschil Aanmerking te maken op deu grootcn omhaal vau woorden waarmede zijne incousequentie is ingekleed behoeft hier niet men weet genoeg dat groote oranjeappelen wel dikke schillen maar weinig sap uitleveren evenmin wil ik op zijne vergelijking van den tachtigjarigen krijg met een hanengevecht in de courant terugkomen men zou even goed den kolossus van Ehodus aan het staartbeentje van eene vloo kunnen afmeten Maar ik wil hier nog even het restaur ren van het stadhuis aanhalen en den schrijver bekend maken dat ik zeer goed weet dat de cementbewerking minder kostbaar is dan de steenbewerking en ook dat men de eerste iu onzen tijd meer in toepassing brengt maar ik vertrouw dat hij architectonische kennis en bovenal kunstgevoel genoeg bezit om te begrijpen dat uitgezonderd nog de onoverkomelijke moeijelijkheden die de cementbewerkng door het verweerd zijn der steen in den weg zouden staan men hij het restaureren van eeu middeneeuw seh gebouw bovenal gebonden is aan bepaalde bouwmaterialen wil men waardig het karakter van dien tijd teruggeven Het zou even bespottelijk zijn een geschonden antiek beeld dat oorspronkelijk van marmer was te willen opsieren met een neus van pierre arHJiciel De dom van Utrecht werd ook gerestaureerd maar niet met cement met geen koekbakkersdeeg werd het groote verheffende thema van den gothischen bouw stijl in al zijne rijke variatien afgeknutseld maar in even hechte steen teruggegeven als die godsdienstig gevoel uitbeeldden Indachtig aau het ngui trop emhrasse mal Jtreinf wil ik alleen nog eeue verklaring van den Rococostijl geven Xa een 200jarig bestaan van deu spitsbogen stijl elke iu iiet begin vau 1300 tot deu aanvang van 1500 over het westen verspreid lag begou zich de renaissancestijl te openbaren vooral na de verspreiding der grieksohe geleerden die door de verovering vau Konstautinopel verdreven waren In de eerste helft van 1600 oiitivikkelde zich eene meer zuivere renaissancestijl ia gestreugereu romeiuscheu geest als overgaug vnn die nelke in deu tijd eii onder den invloed van Fr tns I die gr ü e uitbreiding en algemeenheid erlangde In de tneeje lie ti van de 17 e eeuw werd die stijl meer slaafVche navolging meer schem itische behandeling van de romein vche v iii loen af begon haar verval zieli te openbaren door de afivijkiiig vau de architectonische zaïuenslelliug eu de Barokstijl neid d i irdoor in t leven geroepen waaruit later weder als eene sterkere nuance door de inmenging der grillige vormeu in het tijdvak van Lodewijk XV een stijl voorikwam die men met deu naam van Kococo f bestempelde en waarmee men uu nog uitdrukt dio wel schilderachtige maar toch bonte eu van alle regelen der orden alVijkeude stijl die de meeste wiukel ei koifijhuizen karakteriseert Iiur na deze stijl evenmin te huis behoort bij de roodhuiden als teruj vinden is in een fabuleus tndv ik m ig ik gerust aannemen üat i schrijver door het ignorrreu da irvan blijk geeft een echte roodhmu T t gebied v iu kun t te zijn Die verklaring doet mij leed iuui leed maar ik kan niet anders om den rook te verraij leii wor lt men nel eens gedwongen in de vlam te spriuj n o i i t ïs mij dus niet te wijten dat de aardigheid co deu Ru jst jl luis ukti de schrijver had mij dan ook op eea geheel auLere wij e kunuen a uvalien en met meer succes Pour se gratur il faui des ongfc our mordre il faut des dents Wat ten hiatste de bruggenkwestie aanbelangt sevci 1 i j niet geregtigd dien gcrdia mscheu knjup te trauchcrc i ir een ding staat bij mij vast namelijk dat het r i ln eu ei ra t verschil deskundigen in een zaak van gewi dc L Mg dan gtlul kig e niet gelukkig shigeii nimni tfu om ere verstrekt an hen wien de belangen der iu j eii n ija aanvertrouwd Alleen de gek en de de pu liulcL tn uitsluitend met zich zelven En nu ZO tr boos te zijn kau ik de vervrienje bniggcin u tot besluit tociueuen Cest la plus mauvaise roue du cJtar qui cie toujouri B t Zie biero er on 1 r anderen Let voortrtfft lyke wirk van A Koseneancn ArcliiteauiliiUi Hamburg 1S60 Mijn lieer de Redacteur In de Pruvineiale Drentsche en Asser Courant van deii i dezer vind ik eene Adfertentie van den Uirecteur vau iiet Postkantoor te J sen waarbij de mnier dieudr jeüni i iu het publiek wordt kenbaar gemaakt Dit deed de vraag bij mij oprijzen of door hci liepariem van Fluait ien de kosten van zoodanige auveriP iit u u r geleden Ik veronderstel van a en is die veromkr ti ist d zij het mij vergund te vragen icaaruhi ook pla de icijzifjingen in de dienstregeling uiet lutdr r u lijke courant ter Liauisse van het publiek r j i Hierop in dit bl d eenige mededeeLi ial aangenaam zija aau Gouda VEd é December IbtiJ i M ii Marktberigten Gouda 4 December T irwe Poolsche p 4iJ N f 394 Polder d pr mud ƒ 10 d Zeeuivsche d ƒ ii V Eogge Zeeuwsche ƒ 7 25 Amerik d ƒ S Dintz J j Koningsb d ƒ 7 90 Gerst ƒ 5 ƒ O Chevalier d Haver 100 S ƒ 3 00 d 90 ƒ 3 20 P aardcbooncu Duiveboonen ƒ 7 25 De veemarkt met tamelijken aanvo r iunde auw ui L Domen in vet vee Vette Vaikeus van iet 02 p i Hs Magere varkens en biggen traag Kaas aangevoerd 20 partijen ƒ 17 22 ö j iiboter 0 96 ü ƒ 1 12 Delft 4 December Bij grooter aanvoer va r r eii de handel zeer slap de orazettiug n werden door te hoa j eischen belemmerd Tarwe ƒ 10 a ƒ 11 Eogge ƒ 7 a ƒ 7 GO Wintergerst f 5 20 ii ƒ 5 70 Zomergerst ƒ 5 a ƒ 5 60 Korte Haver 3 70 Lanse d ƒ 3 a ƒ 3 40 Dniveboonen ƒ 8 25 Paardeboonen ƒ 7 50 Bruine Booneu ƒ 10 50 Groene Erwten ƒ S il ƒ 10