Goudsche Courant, donderdag 11 december 1862

4 December Aan de veemarkt van heden werden aangeboden 880 Kunderen ISl Kalveren 2460 Schapen en 140 Varkens Voor beste Kalveren werd 4 6 per steen betaald 1869 Donderdag 11 December W 73 Runderen Schapen en Varkens onveranderd 5 December Boter i riesche 120 GOUDSCHE COURAÜTT Burgerlijke Stand GOUDA Geboekx 2 Diccmbcr Gcn igje ouders X an Gogh cu E Kunst 4 Adam httpliauus ouders A P behitbroek eu D lan deu Berg Hendrik ouders V Dubbel en S l uu t OvKULtuL N 1 December D Jl au der Kleiin wed van J Trijsburg 60 j 4 in GhUUWD 3 Dec iuber W vau deu Bos en A Boere J D de Bock eu I N aii Zurplieu SfHOOXUOVEN Ingeschreven van 21 tot 28 Nov OvnKi EDKN W Tieter bijna 2 j G vao Steuis 47 j cchtgcii vau M Kok N hebenners 4 m WOERDEX Btv ïLLES 27 November J Waidun gib Kelderman z 1 Dec J W Blouk geb Bleekiudaal z OvEUl tut N 30 u cl lbL r Catbaricna Wouters 03 j ongeh OUDEWATER van 25 Xov tot 2 Dec Blvuxl n Marrmjc Siiruit gib vau Ileijüiugen z Wilhelmina Miikesteiu geb MuI IlI d Jüb miia vau Kuik gcb vau den Hoek z Om Ui i Di FetiouclU Johaaua W nU 1 j a m Hendrik vanden Uitgave van A BRINKMAN Oost Haven B n 75 ADVERTENTIEN Aan stadswaag gewogen van 28 nov tot 4 de3 253 8 en 98 16 boter te zamen 6040 N S Grasboter 53 a ƒ CO het vierde per X S ƒ 1 321 2 i 1 50 Ter markt liü2 mud a irJappelen hoogste prijs ƒ 2 30 laagste ƒ l BO DordrSCllt l Pece ibur Tarn e tot vorige prijzen goed op eruimd J irigo puike 10 80 a ƒ 11 mindere ƒ 9 60 a ƒ 10 50 de besie nieune ƒ 10 a ƒ 10 20 mindere en geringe ƒ 8 7U a ƒ 9 50 Zomertarwe ƒ 8 a ƒ 8 60 Rogge tiaauw nieuwe ƒ 7 a ƒ 7 49 jarige zonder handel Gerst 10 cents lager winttr zakuiaat ƒ 4 80 a ƒ 5 60 gestort ƒ 6 10 Zomer mede 20 c lager zakmaat 4 ö0 a ƒ i O gestort ƒ 5 Ö0 Speic ƒ 3 y o Haver inl voeder 2 50 a ƒ 3 Dikke d ƒ 3 20 il ƒ J0 Paardeboouen ƒ 6 20 a ƒ 7 Duivcuboonen ƒ 7 50 a ƒ 3 Witte Boonen ƒ 6 a ƒ 9 50 bruine ƒ 6 a ƒ 9 Erwten puike goed kokende ƒ 7 50 afwijkende ƒ 6 ii ƒ 7 witte ƒ 6 50 a 7 50 Boekweit per 2100 X ffi Peel ƒ 172 a ƒ 174 Deventsr S December Tarv e ƒ 8 50 a ƒ 10 Kogge ƒ 6 50 a ƒ 7 30 Boekweit ƒ 5 50 a ƒ 6 25 Gerst ƒ 4 50 a 5 25 Haver ƒ 3 30 a ƒ 4 Boter pr 20 N ffi l soort ƒ 21 ƒ 23 2 = soort ƒ 15 50 a ƒ 16 50 Zwolle 5 Desember Middelprijzen Tarwe n ƒ 9 12 Huw n ƒ 9 75 Rogge ƒ 7 15 Boekweit ƒ 5 87 Ger3tƒ5 30 Aardappelen ƒ 1 42 Boter pr N B ƒ 0 97 20 X tt ƒ24 IiOndOn 3 December Granen Ér was zeer weinig eng Tarwe ter markt maar van vreemde werd 36000 qr aangebr igt en de markt was stil op vorigen prijs Gerst en Haver in een doen Sedert eergisteren aangebr igt 490 qr inl en 35950 qr vr Tar e 940 qr inl en 6340 qr vr Gerst 540 qr inl en 17490 qr vr Haver en 2S60 zakk en 4100 vlj = Meel De Ondergeteekende betuigt haren dank voor al de blijken van belangstelling welke zij bij de ziekte en het overlijden van haren Echtgenoot mogt ontvangen Tevens berigt zij dat de Affaire der BsJckerij ouder haar bestuur zal voortgaan waarbij zij zich belei f ielijk aanbeveelt De Wed G J VERSPUY vau de Vfdeeling GOUDA EN Omstih kex der HoUaDdsehe Maatscliappij van Landbouw op Jf oensiJag den 10 Jhrtnilitr lSt 2 des Xamiddags teu 4I 3 iTP te iOUDA U het logement Dr Z vLM Eeiiig üepöt van Goedkoope MUZIEK der IIUZIEKALE CORBESPOXDEXTIE te s Gravcuhagp gevestigd voor Gouda en Omstreken uitsluitend by J QUANT Boek en Papierhandelaar Wijdstraat te GocD i waar steeds voorhandeu is eene GROOïE KEUZE in Muziek voor Piano en Zang a 7 Cents de Pagina ook kan men zich abonneren op ZAXGof PI iXOilUZIEK tegen 3 Cents de Pagina De MaamJlijsten roor October zijn GUATis te bekomen ZUTPHSNSCHE Schrcefstoom bGOt reederij NIEUWE DIEXST TOT VERVOER VA GOEDEREX EN VEE IWTTERiP M en ZVTPHEX IN DIRECTE VERBIXDIXG MET Zwolle AliiR lo en Ensclicilc lA TERDIEXST A r iangende op Maandag 1 December 18ö2 Van ROTTERDAM naar ZUTPHEN Vrijdag s ilorgens 6 mr AMSTERDAM Zaturd ig s X in idag S ZÜTPHEN naar ROTTERDAM s Morgens 7 DE DIRECTIE Openbare Verkooping Op Dingsdag 9 Decembsr 1862 des Vooriaiddags ten S me aan het Huis Wijk B X 73 aan de OOSTHAVEX te Gouda van eei s aanziexluke partij MEUBILAIRE en andere Roerende GOEDEREN s daags te voren des Voormiddags vau 9 tot 12 en van 2 tot 4 ure te bezistirren Prijzen der Eff ei len AMSTERDAM Vrijdag 5 December Laagste Ho iifste o blL fU pCt koers k ars kour Ned w sch 2 63 8 G U V4 dito 3 757 8 76 7ü dito 4 991 8 saVi aa i Amort Sijnd 3i o Handelm 4i ü l Leeulng 4 98 8 Aand H Sp 41 d Rijnspw 41 2 België Rotts 21 2 56 Spanje obl 2 457l6 4 3 i u d buitenl 3 SSVis d binnenl 3 491 2 J Vic Portugal obl 3 455 8 Rusl obl H 5 lOlVs 10 2 d 1S2S 29 5 1003 4 Certl831 33 R 833 4 d 1840 4 751 8 751 d Sf serie 5 84 4i 8 d 6 = serie 5 goVa M 3 9üVs Volgef Spw 5 1991 2 V i U Pruisen 1 59 5 103V8 Oost bij GoU 5 dito 4 dito Metall 5 S Vs 553 4 537 G dito dito 2V2 28 2 81 0 28 d renteAmst 5 761 4 d nat 1854 5 esVu 63 7 63 8 Mex obl851 3 30 Vj5 iOVic 301 4 Ter Boekdi ukkerij van A l ltlNKMAX Nieuws eH voor Gouda en 1 626 Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden is 2 franco p post 2 25 De inzending der Advertentien kan geschieden tot d6s morgens ten 11 ure Overzigt GOUDA 10 December De ministeriele krisis in Italië is niet dan na vele vergeefsche pogingen geëindigd door de benoeming van een kabinet waarin de vroegere bestuurder der emiliaansclie staten Farini de meest bekende persoon is Men verwacht dat het de meerderheid der kamer aan zijne zijde zal hebben maar alleen de tijd kan leeren of het in staat zal zijn de opgewonden gemoederen tot rast te brengen en het volk tot geduld te stemmen Sr is nog altijd geen eind te zien aan de verwarring in Italië dat door Ërankrijk teruggehouden wordt van de doorzetting der ontwerpen door het volk met onverdroten hardnekkigheid voorgestaan Die franscbe politiek mishaagt echter in Frankrijk zelf niet het minst waar bovendien zooveel reden bestaat van onvergegenoegdheid De Franschen schijnen weinig te denken aan het gemis hunner vrijheden en zich lijdzaam te buigen onder en ijzeren juk oolang hunne ijdelheid wordt gevleid maar hun invloed blijkt ook in de grieksche zaken gering eu de niexiciiansche expeditie kost voortdurend bloed en geld terwijl de resultaten ver te zoeken schijnen Engeland begeert geen troon voor prins Alfred maar het wil ook volstrekt geen ruösisch va3al te Athene tot koning verheven zien De Grieken kiezen alvast Alfred die keus zal dan slechts eene manifestatie zijn tegen den russischeu invloed De berigten melden van toenemende regeringloosheid en men ducht groote verwikkelingen als het blijken zal dat de begeerde kouing weigert en men zich zal moeten tevreden stellen met eenen niet gewenschten vorst Wat zal het einde zijn Rusland heeft weder blijk gegeven van vooruitgang in uitbreiding der godsdienstige verdraagzaamheid en Oostenrijk wil in overeenstemming handelen met de vertegenwoordiging Pniisen wil terug maar waagt het niet den volkswil opcntlyk te trotseren Telkens verliest de regering meer in de schatting van het VDlk en nog altijd wil zij niet breken met de joukerpartij die haar ten verdervo voert De Antwerpenaars verzetten zich met onbesuisde hartstogtelijkheid t gen de regering En ofschoon men weinig ingenomen mag zijn mee de plannen om die handelstad tot eene groote vesting te maken slaat men tot treurige uitersten over die de rust en de welvaa t des lands bedreigen Ook hier wordt een hevige strijd gevoerd die zich echter meest toi de vertegenwoordiging bepaalt het volk is doorgaans onverschillig Men moet waarlijk vreezen dat die discussie den vreemdeling sterken zal in de meening dat ook de Nederlanders geen ander geloof hebben dan de Amerikanen met hunnen almagtigen dollar Dat dierbare Java is geschapen om ons e voeden en hij is een aterling die in zijnen waanzin droomeu durft dat koloniën andere verpiigtingen opleggen dan om te zorgen voor het ongekrenkt behoud van het batig saldo Vrijzinnig in Nederland behoudend in Indie yvertentiebtad Offlslreken 1 De prijs der AdvertentieB van één tot ze l regels met isbegrip van bet zegel is 80 Cent vocff 1 eiken regel daarboven 10 Cent l Buitengewone letters worden berekend naar l plaatsruimte I3uttenlanlt Londen 7 December De New Tork He ild defrmsche expeditie tegen Mexico besprekende herinnert dat genei aal Scott in der tijd ongeveer evenveel 30 000 troepen had als de franschen terwijl hij slechts met 9000 man de hoofdstad binneurukte De overigen waren gesneuveld of en ook verreweg het grootste gedeelte gevallen als l i oiïers van het klimaat Op de kust van Schotland heeft men proeven genomenmet eene nieuwe uitvinding om namelijk door middel van jBtoom te vi chezt M U stoomboot gebouwd voorzien van de noodige toestellen om Se nétten op grooten afetaad uit te leggen en de machinist aan boord behoeft eenvoudig een kruk te verzetten om de netten in een oogenblik binnen te halen Ook zijn er aquaria aan boord om de vissohen in het leven te houden De genoiuen proef is zeer gelukkig geslaagd PErjjS 7 Dec De inwijdiug van den boulevard prins Eugenius heeft gisteren onder deu toevloed eeiicr ontzaggeiijke volksmeuigte plaats gehad en is in de volkomeuste orde afgeloopen De heer Juarez heeft den 20 October he in Ni ini congres geopend lu de rede bij die gelegenlieij igehouden heeft hij verklaard dat hij Ijevcid o sident der republiek af te treden indien ziji il Ma ir ili1 1 land in verwikkelingen gebragt li geval Integendeel in zijue verhel mandaat opgesloten om s lands on i i lüke geschonden te handhaven en daaror il lang behouden als de wet gebiedt 15 i i ct congres was ook het corps diploin iii i t Tu scheu 15 en 18 dezer zal ue k aai FeiTières brengen Biron Kothschild u c iie reidselen tot zijne ontvangst O a l t s iLi a uit zijne bossclicn in Boliemc laten komci 1 i re Zaï door de voornaamste kiinsteua irs geblazen wjrit is bet werk van niemand anders dan van Kossiiii Uit üriekenland zijn minder gunstige ber g en In Akarnanie zijn onlusten uitgebroken de troepen iju aldaar uiteengegaan even als op de grenzen vat Epirus en ïhessalie waar zij ook roover eu oproerbenden vormen 31en dnchtie dat zij de betrekkingen met Turkije in gev u rzou nrengea Wesnen 6 December De regering ia vnj oi r i t verde toenemende agitatie tegen prins Coa = waarr rjkde hand zou hebben dat n ir men il jo tei tuur voor de Donau vorstendominen den i vL ed a nen dieu het door de kandidatuur van prin = V iru kenland in het oosten verloren heeft Te Buchart i op straat kaartjes verspreiu waarop in bet romaansch geschreven staat Eenheid constitutionele regering een buitenlaudsch prins De moldavische kiezers hunne afgevaardigden oen adres gerigt waarin zij dacht er op vestigen dat de vereeniging slechts loopige is die alleen gedurende de regering van