Goudsche Courant, donderdag 11 december 1862

zal duren en dat het hun pligt is te zorgen dat s lands toekomst nu nog slesUts op het leven van een enkel man gegrond verzekerd worde BerUjIl 7 December De koning bevindt zich naar men zegt in een vreemdsoortigen toestand zekere zwaarmoedigheid is in hem mcikbaai terwijl overigens verscheidene zijner handeliugtn bij sommigen het vermoeden wekken dat zijn geest ni3t onbeneveld is Uit goede bron wordt verzekerd dat de vorst op de bevolking der hoofdstad zeer vertoornd is een gevolg van de omstau lii heid dat de Berlijners hem als zij hem in het openbaar aa nrefr ii in het geheel niet of niet met den vereischten eerbied grt eten In ne Hessen Darmstadter kamer is een ontwerp ingekomen strekkende tot regeling van de vrijheid vai eeredienst onder de bescherming en het oppertoezigt van den staat zoo als in de memorie van toelichting woordelijk wordt gezegd Krachtens het ontwerp zullen alleen de evangelische en r katholieke kerk de regten van openbare vereenigingen of genootschappen erlangen terwijl de andere gezindten tot dus verre slechts geduld geene andere regten zullen krijgen dan die haar bij af onderlijke beschikking worden toegekend Turijn 7 December Volgeus de Italia zal de heer Parini president van d n ministerraad worden zonder portefeuille Voorts zou de zamenstelling van het kabinet aldus zijn Perruzzi biunenlandsche zaken Cassinis justitie Memhrea openbare werken Laugo marine Audinot koophandel De generaal Petiti heelt de portefeuille van oorlog niet aangenomen Men verwacht nu het antwoord van den generaal Delia Sovere op het hem gedane aanbod tot aanvaarding der portefeuille Men verzekert voorts dat de heer Pasolini de portefeuille van buitenlandsche zaken niet heeft aangenomen Grenève 7 Dec Het volk heeft de constitutie met eene meerderheid van 459 op de 12000 uitgebragte stemmen verworpen De radicalen hebben dus de overwinning behaald New York 27 November De expeditie der Unie naar den Missisippi zal bestaan uit 40 000 man en 40 kanonneerbooten De president heeft last gegeven tot de uitvoering der conSscatiewet Naar men verneemt is de aanval der noordelijken op Frederiksburg slechts eene list geweest om eenige aanzienlijke transporten te kunnen dekken De dagbladen geven den wensch ie kennen dat de president Lincoln zijne bemiddeling zal aanbieden in het geschil lusschen Frankrijk en iVIexico Niettegenstaande de vertoogen van de vertegenwoordigers der vreeratle mogendheden zullen de Fr nschen in het begin vafl december naar Orizaba oprukken ömnenlanö s Gravenhage 6 December De tweede kamer der staten generaal heeft heden de behandeling der begrooting voor koloniën voortgezet De rigting van het kabinet werd eerst bestreden door den heer Sohimmelpenninek waarna de min van koloniën de verschillende sprekers beantwoordde De hh Groeu van Prinsterer en Mijer bestreden daarop neer de politiek van het kabinet en verklaarde de eerste dat mogt hij voor de begrooting stemmen hij niettemin het koloniaal regeringsbeleid afkeurde evenwel verlangde hij nu nog niet do aftreding van dit kabinet 8 December In de ochtendzitting van de tweeds kamer van heden zijn de algemeene beraadslagingen over het hoofdstuk koloniën voortgezet maar nog niet ten emde gebragt De minister heeft nog eenige der in de vorige bijeenkomst tot hem gerigte vragen beantwoord De heeren van Heukelom en v d Linden hebben de rigting van het bewind in de koloniale aangelegenheden verdedigd en hebben getracht aan te toonen dat de leden van de behoudende partij welke zich tegen deze rigting hebben verklaard onderling ver ciiillen in bedoelingen en beginselen De heeren Mijer V Bobse en Heemskerk Az hebben de genoemde sprekers beantwoord en hunne denkbeelden nader toegelicht De laatstgenoemde heeft gemeend dat de val van de begrooting voor de koloniën geenszins den val van geheel het bewind behoefde na zich te slepen en dat zelfs de behoudende partij had getoond dit niet te willen In de heden gehouden avondzitting hebben geene nieuwe sprekers het woerd gevoerd De heeren de Brauw Godefrui Wintgcns Fransen van de Putte van Lijnden en Mijer zijn teruggekomen op vroegere redev jeringen en daaruit afgeleide beschou i igon De minister van koloniën heeft mede het woord gevoerd en herhaaldelijk verklaard dat de koflijcultuur en het koffijmonopolie zal gehandhaafd blijven zoo als het nu bestaat Hij denkt er niet aan om daarin verandering te brengen Ook de min van financiën heeft gesproken en is opgekomen tegen de verwijten van sloopingsgezindheid ilet gouvernement wil niets anders dan behoud van bet cultutir stelsel met verbetering en wering van misbruiken zonder opoffering van de financiële voordeden voor het moederiand die nu meer dan ooit noodig zijn Maar Java is groot knoeg om de gouvernements cultures te laten bestaan en particuliere industrie onder wettelijke regels toe te laten en te ontwikkelen De algemeene beraadslagingen zijn daarna besloten Morgen over de onderdeden 9 Dec Bij de overweging van de onderdeelen der begrooting voor het dep v koloniën in de bijeenkomst van detweede kamer van heden heeft de heer Kappeyne gewezen opde bestaande behoefte van eene vaststelling van het wetboekvan strafregt voor de Europeanen en daarmede gelijkgesteldepersonen iu Nederl Indie en heeft hij den min in bedenking gegeven om in deze aangelegenheid bij koninklijk besluit te voorzien De hr Gotlefroi heeft zich met dit denkbeeld vereenigd De min van justitie heeft begrepen dateen dergelijk wetboek bij de wet moet worden vastgesteld en datdie arbeid in elk geval zeer beperkt zal worden vermits dezealleen zal bepaald blijven tot uitzonderingen op het in Nederland bestaande wetboek De hr v Bosse acht de kosten welke voor het Indische invalidenhuis worden verlangd te hoog in vergelijking met die welke voor de invaliden van het nederl leger worden besteed en heeft nadat daarover eenige woordenwisselingen hadden plaats gehad een amendement voorgesteld strekkende oc die kosten met ƒ 10 000 te verminderen Het is gebleken dat zich reeds een vrij aanzienlijk getal regthebbenden volgens een der leden ten bedrage van 150 hebben aangemeld om in het gesticht Bronbeek te worden opgenomen Het amendement is bij stemming afgewezen Op sommige bal idien is eenige vermindering goedgekeurd en bij eindstemming is het geheel der begrooting voor het dep van koloniën met S7 tegen 32 stemmen aangenomen Voor hebbeu gestemd de heeren Kersfens Bots de Poorter Domen Beens Guljé Heijdenrijk v Mulken v Wintershoven de Berg de Bieberstein Ccrnelis Dullert Blussé Blom V d Putte Hoynck Kappeyne v Heukelom Heemskerk Bz Cool Poortman v Eek Anemaet Hugenholtz Idserda Kingma Rijnders Zijlker Westerhof v d Linden v Logchem de Meester Dumbar Mensonides v Diggelen en Wijbenga Tegen hebben gestemd de heeren Meylink Luijben v Nispen V Lynden Mijer v Lith v Amerongeu Schimmclpenninek Hoffmann de Brauw v d Poel Begram de Eaadt Wintgens Hoekwater Heemskerk Az Godefroi Nolthenins V Foreest Kien v Goltstein v A v Wijck v Voorthuizen V Heemstra Dirks Lyclama Storm v Heijden Wichers V Bosse V d Veen en de voorzitter v Hee ien Afwezig waren de heeren Jespers Groen en Gevers Nadat men was overgegaan tot de overweging van de begrcoting voor de onvoorziene uitgaven en niemand deswegens het woord heeft verlangd zijn de algemeene beschouwingen over dit hoofdstuk dadelijk gesloten en is het hoofdstuk zelf met 48 tegen 6 stemmen aangenomen Tegen hebben gestemd de heeren v Heemstra Sohimmelpenninek v Foreest de Brauw Nolthenins en Hoffmann Daarop is op voorstel van den voorz besloten om op morgen over te gaan tot de overweging van het ontwerp op de verbetering van de waterwegen naar zee Het eindverslag van de commissie van rapporteurs voor de begrooting van den aanleg van staatsspooruegen in 1863 is gereed de dag der beraadslaging daarover zal nader worden bepaald Ia zaturdag heeft de eerste kamer der staten generaalhare werkzaamheden hervat en zijn ingekomen behalve eenigeverzoekschrifleu enz al de wetsontwerpen in den laatsten tijddoor de tweede kamer aangenomen waaronder de acht eerstehoofdstukken der staatsbegrooting voor 1863 Na de zamenstelling der afdeelingen ging de vergadering uiteen In de zitting van gister is de heer m C I Nobel als lid toegelaten Rotterdam 9 Deo Uit Alexandrie is van 7 dezer het telegraphisohe berigt ontvangen dat de stoomboot Colombo met de mails van Indie China en Australië bij het eiland Minicty is verongelukt De passagiers de equipage en een gedeelte der mailpakketten zijn gered Gorinclieill 6 December Van verschillende zijden vernemen wij dat vooral in het oostelijke deel van dezen waard zeer groote vlugten van ganzen doortrekken en veelal zich zuidwaarts rigten Velen zien daarin toeneming der koude in noordelijker streken terwijl menigeen als naar gewoonte in den Vvorm dien de ganzen achter elkander vliegei ilc vertoonen vorst lezen Toch schudt men het hoofd naiineer men doet opmerken dat zóó vliegende door de ganzen het Gemakkelijkst den kouden en stevigen luchtstroom wordt doorkliefd Intusschen maken de ganzenvangers goede rekening ivant bij menigte worden die vorstvoorspellers vermoe delijk als loon voor hunne goedheid gevangen en té engoede prijzen afgezet Stolwijk 3 December Heden namiddag is onder deze gemeente brand ontstaan in eene arbeiderswoning ilf zoo spoedig toenam dat daaruit niets gered kon worden behalve eene koe terwijl de twee andere ie gelijk opdringende beklemd raauten tiisschen de deurposten van de brandende stalling en jammerlijk omkwamen Gemengde Berigten Prins YppUanti vermeldt de ojwfferiagen zijner familie ten behoeve der wedergeboorte van Griekenland De keurhes isrlie ministers blijven aan de kamer is weder bijeen gekomen en bet budt cf iueediend Te Southampton is de conscrvatie e kandidaat voor het parlement gekozen De strijd was hevig de meerderheid gering Een croot gedeelte van lobenstem in Pruisen is door brand vernield De maire van het elfde arrondissement te Parijs haa voor de laatste plegtigheid ÜOOO werklieden afgengt om den keizer behoorlijk toe te juichen Op verzoek der mssische ambassade is den Polen te Parijs uu voor het eerst verboden de viering van den verjaardag der revolutie van 1831 Het voorloopig bewind van Griekenland heeft eene leening van zes millioen uitgeschreven Bij de inwijding vau den Boulevard Prins Eugenlus heeft de keizergewagende van de credietinstellingen voor de arbeiders gezegd dat daardoorgelogenstraft is het spreekwoord alleen aan de rijken wordt geld geleend Te Heerlen is eene aanzienlijke boüwmani woning beneveud nog tweehuizen verbrand De schade bedraagt 25 a 30 duizend gulden Den 4dec is bij den lord ma or van Londen weder ruim zestig duizend guldeningekomen ten behoeve der noodlijdenden in Lancashire an het beginder katoencrisis in het voorj r bedragen die giften nu nageroeg driemillioen gulden Het kaperschip Alabama zwerft zoo in de nabijheidvan NewYork dat men voorzorgen neemt tegen een overval In Rusland zijn de belijders van alle godsdien stige gezindheden in het rijk verkiesbaar verklaard voor de onderscheidene betrekkingen in het gemeentelijk bestuur Men onderhandelt te Kome wtder over de krooningvan den franseben keizer De raexicaansche expeditie kost reeds 400 millioen Engeland zal zeker de toestemming weigeren tot de verkiezing van prins Alfred die echter zeker gekozen wordt door de Grieken Bij St Etienne is eene ketelmakerij ingestort waardoor zes personenhet leven verloren en twaalf gekwetst werden Het franscbe gouvernement wil de italiaansche leening niet op de parijscbe beurs latennoteren De Grieken zijn zeer tegen Rusland gr temd Voor eenEieuv en schouwburg is te Ambe u ingaschreven ƒ 54000 Te Berlijnheeft zich een commissie gevormd tot het oprigten van een vondelingenhuis Garibaldi heeft aan het engelsch commirté geschreven dat bijonmiddellijk na zijn herstel het werk weder zal opvatten De zangeresAdelina Patti ontvangt 2000 franken per avond zij geeft acht voorsiellingen in de maand is voor drie jaar geëngageerd ïn Hanovei zijnde belangrijkste ministeriele zetels sedert ruim drie en eene halve maandonbezet Nabij Algiers in Noord Amerika is een gedeelte pan een spoortrein ia de lucht gevlogen doordien in een der wagens buskruid wasgeladen Bij dit ongeluk verloren 11 personen het leven eu werden er 17 gekwetst Te MarkeUheim aan de Tauber Wurtemberg zijn 39 schoolkinderen in het ijs omgekomen Een elte der bagage vankoning Otto is met inbegrip van bet 7ilverwerk i V kisten van Athene teMunchen aangekomen Eene naamlooze engelsche maatschappij heeft dewaarborgsom van 66 000 thalers gestort voorde uit oering van den spoorweg Vierssen Venlo De gemeenteraad van Marseille zal tot bet aanleggen van nieuwe werken eene leening var 2i millioen sluiten Keizer Napoleon heeft zeven kisten met geschenken uit Japan ontvangen Sedert 1814 is de haringvisscberij niet zoo goed geweest als dit jaar daar de vangst voor Vlaardingen 30 000 ten en in het geheel 43 500 tonbedraagt Ingezonden Gouda 9 December Op den 6 dezer des avonds hielden de leden van het metalen kruis der afdeeling Gouda en omstreken hunne tweede jaarlijksche bijeenkomst iu het lokaal Nut en Vermaak l a dat de president de vergadering geopend had en er appel nominaal gehouden was getuigde ook weder deze bijeenkomst door het aanzienlijk getal opgekomen leden van de hooge ingenomenheid die allen bezielde om daarbij tegenwoordig te zijn Daarna gaf de pres mededeeling van eenige ingekomen stukken en bescheiden en vestigde de aandacht der ledtc op een in de maand augustus aanstaande door alle de afdeelingen van het metalen kruis te herdenken en te vieren dubbel feest als het lOjarig bestaan van het metalen kruis als vereeniging en het SOjarig bestaan van neêrkndsch onafhankelijkheid eu terugkeer in den rei der staten van Europa V ervolgens deed de pres namens het bestuur dezer afdeellng aan alle leden der vereeniging het voorstel om den HEGestr heer W A van Tol regiments kommandant kolonel enz het eere lidmaatschap dezer afdeeling aan te bieden Met geestdrift vond dit voorstel algemeene en eenparige toejuiching en werd er alzoo naar aanleiding daarvan onmiddelijk eene commissie uit het bestuur benoemd ten einde op 8 dezer dien algemeenen wensch ter kennis van den heer T T te brengen AUervriendschappelijkst en aangenaam werd verder de avond onder vele herinneringen aan vroegere dagen doorgebragt en in aarheid kan van deze bijeenkomst getuigd worden hoe dat dezelve bij de leden hoog staat aang 3chre ven en tot eene der genoegelijkste bijeenkomsten van Gouda behoort Ten slotte zij nog vermeld dat het aangeboden ecre lidmaatschap dezer afdeeling aan den heer v T tot welker aaubiediug twee afgevaardigde leden des bestuurs war n uitgeuoodigd door den H E Gestr heer v T onder de meeste vormen van elwillendbeiil toegeuegeuhein ea belaugstclling tot algemeene eu bijzondere vreugde van het bestuur eu aXle de leden der afdeeimg v in het meialeu kruis GouJa eu omstrekra ia xiugenomea Gymnasium te Gouda Teregt kan Gouda zich er op beroemen onder de ati ie i van ons vaderland behooren die een v erkei jk irc ir 11nasium bezitten Wij ook verheugen uiis d i irni lucli Ijmrnkeu dat er gezorgd moet worden dat wat goed is goed blijft En om dit te doen meeuen ij in het beiang der genieentier op te moeien wijzen dat er voor dit laatste nietgez irgd wordt Een ding toch staat vast nl dat zij die bel i t zijn met het onderwijs zij die al doen Avat in hun vermogen 1 om hunne leerlingen alles zoo klaar eu bevattelijk mogelijk te maken niet gelijk gesteld kunnen worden met nerkiieden die m a oor hun ambacht betaalt Eu zijn dan de tnctemeuten van onze docenten niet veel te laag worden zij niet eenigermate gelijk gesteld met haiidvierksl eden Strekt het niet ten bewijze an onze redemving dat fr in den butsten tijd van hier docenten bij andtre gymnasia geplaatst zijn mannen die bekend waren om hunne groote kennis en wijze van doceren Wij zullen hier slechts van den vorigen conrector en docent in het duitsch genagrn WaLneev wij tocii het tractement dat een docent van ons gymnasium il vergelijken bij hetgeen door andere plaai cn betaald i irdt dan zien wij dat de goudsclie docenten in l c al emeen k ir g bedeeld zijn Bij de verandering in persouetl van i et haagsche gymnasium zijn er om in de pla r ii e kunnen voorzien docenten van het rotterdamsche en i che gymnasium benoeind en wij hebben gezien wat er dojr ui ide steden gedaan IS om liiinne docenten te behouden Dadelijk werd er door hh curatoren een voorstel ingediend om verhooging van tractement van die leeraren die te s Gravinhage benoemd waren en wel zoodanig dat de docent in het fransch lOOU en die in het duitsch te Lcyden 40U meer tractiment ijckwam Misschien 7 id men ons toevoegen dat bet gymnasium van s Gravenhage Rotterdam en Leydeu door meer élèves bezocht wordt maar daartegen voeren wij aan dat liet een ticrpiit geheel onverachilliï moet wezen of liij les geeft aan eene ki S e van tien of van twintig jongelui En willen wij ten slotte gevraagd hebben zullen zoo nietonze beste leeraren van hier vertrekken zoodra zij ene voordeeliger plaats kiinneu bekomen Zal zo ue dt hel gymnasium waarop de gemeente met regt tiotsch mas v ieii nietallengs zijn goeden naam verliezen r En i ou v or deidocent geen prikkel te meer zijn indien j li i f meente hem meer als wetenschappelijk ei eh ijeb in 1 als zoodanig salarieerde Wij hebben gemeend dit te moeten vn tu i hh curatoren hierop indachtig te maki 1 Eene historie met een moraal tot toegift In een klein dorp in deze om stre ii i tti ij i r geleden een deurwaarder binnen iens v n Vuicii fiih ngreeds zijne gewigtige zending verraadden He i l ü1 j arbeider met vrouw en vier kinderen kls Iu rre l benijdenswaardig mag hceten en gelijk te stelieii is lut L i 1 van een armen pijpmakersgezel te Gouda Deze b LdooL rmoest belasting betalen iets dat wel meer gebeurt mei irenschen die nu en dan bedeeling outvaniren Geru tsieliii door de woorden van een wethouder ter gjeiler irunw p sprnken duurde niet hng de deurwaarder ir d 1 rbcid z woning binnen voorzien van getuigen en v lm m mc ernstigen aandrang betaling eu deed cl i sitn ni er de noodige som op te sporen Onwillekeurig kwamen mij de volgeL It eda r en gect De strafbepalingen der wet zijn immers 01 ligen verschooning voor de behoeftigen en bedet i rom onze arme daglooners onder een drie gulden personele belasting doen zuchten Ik zou haast dit geld bloedgeid noemen Keen dit weet onze hooge regering niet want zij zou het sober dagloon onder zuchten zweet en tranen bij hitte en strenge koude verdiend niet voor een gedeelte laten afknibbelen Ik dacht verder Ouze ontvangers zijn met de wetten des