Goudsche Courant, zondag 14 december 1862

1869 Zondag 14 December m 4 GOUDSCHE COTJUAJÜTT Uitgave van A BRINKMAN Oosl IIav n B u 75 ADVERTENTIEN AANBESTEDING BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente NIEUJrESmSK aan den IJSSEZ zijn voornemens onder goedkeuring der vereisehte autoriteiten op Woensdag dra 3I December 1862 des voormiddags ten half twaalf KE ten huize van J van her HOEST te mEUfTEIlKESK aan den IJSSEL in het openbaar bij inschrijving aan te besteden Den opbouw van een nieuw SCHOOLLOCAAL binnen deze Gemeente Bestek en teekening znUen ter lezing en visie liggen van 15 Seceinier af b j J V N DEK HOEST te NieuKerkerk aan den IJssel en de Bestekken te Gouda m het HEETHUIS eu in den ZALM te Rotterdam in den ROMEIN en m het NEEELANDSCH WAPEN te Ansterda n in het POOLSCHE KOFF JHUIS e Vtrecht in den OUDEN BAK te JToerd n in het STATIONS KOFFI HUIS te Leiden op den BURG te Belft in den BOLK te s Cravenkage i imNS HOLLANDSCHE KOFFIJHÜIS te Nieuicerkerk aan den IJssel m het STATIOJS KOFFIJIIUIS Sli drecU Hardinxreld en Giesendam ter gewone plaatse Exemplaren van het Bestek worden tegen r overmaking van ƒ 1 onder kruisband toegezonden door J v an BENTüM ZOON f fXll Aanwijzing IN loco zal gedaan worden op Woeusdag 24 December 1862 van s morgens 10 tot 2 uur j Nadere informatlen zijn te bekomen bij den Architect A KOOEEVA AE te Gouia Namens BURGEMEESTER en WETHOUDERS voornoemd W VERBEEK M E G VAU LAKERVELD BLANKEN Wetkonder L S J rg nees lands in hun regt maar ze dragen toch ook ueveus hun ambt den naam van christenmensch Waarom komen ze armen sukkels niet een weinigje te gemoet met teregtwijzing tot vrijstellingr Of rekenen ze van zulk geld ook al gaarne 5 jjrcccutoy Hoe zoiH n ze hunne betrekking in het oog der menigte kunnen veie lcleu indien ze gehoor gaven aan de stem der christelijke liefde en de eerste poging tot vrijstelling i waagden r Hoc worden ze gehaat die onbeleefd en te gestreng zijn Diep beklagenswaardig hij die er een geheim genoegen m schijnt te vinden om juist ook zulke armen te vangen Weet men t dan niet dat er onder de grove pi een gemoed kloppen kan dat bij gekw üt eergevoel geweld wordt aangedaan Dit weet men niet da terwijl de deurwaarder in ie gemeente was een andere arme daglooner bevreesd voo gelijk lot een bundeltje kleederen wegborg in den den preekstoel der kerk Indien ik prediker dci erangelies gewec t was ik zou met dat bundeltje nevens mij zeker to tekst gekozen hebben God is een helper voor de verdrukten en een irreker roor de verdrukkers Nu waagt men nog te zeggen dat het niet noodig is ons lielastiugstelsel te herzien Zulke dingen weet de koning niet weten onze ministers niet maar wel één wiens naam ik nu nog spareu zal en die ik zoodra een present ex van deze courant mij toegezonden is dit ter lezing zal zenden opdat hij iets heeft ter overdenking in slapelooze nachten 8 Dec 1862 Junes Kantongeregt te ïouda Door het kantongeregt alhier zijn op 19 November en 3 December jl veroordeeld D S in eene geldboete van ƒ 24 bij wanbetaling twee dagen gevangenisstraf ter zake van het bewaren van mestspecie op een erf te Gouda zonder toestemming van burgemeester en wethouders bij herhaling A L in eene geldboete van ƒ 1 bij waLbetaling een dag gevangenisstraf wegens het oplaten van een vlieger op de straat te Gouda J V d N in eene geldboete van ƒ 3 ter zake van het als geleider zitten op een honden ksir binren Keeuwijk J v d S in eene geldboete van ƒ 3 wegens het niet gemuilband zijn van ziin aangespannen hond te Gouda P S in eene geldboete van ƒ 3 wegens het opbokken van varkens te Gouda zonder vergniiniag A V D in eene geldboete van ƒ 3 bij wanbetaling een dag gevangenisstraf ter zake van het leiden van eeu slier onder dan eeu jaar h nirs den publieken weg onvoorzien van een koperen of ijzeren ring door den neus en daaraan verbonden fiil=trk van touw of ketting Éi Op Maandag 15 Decern 1 bar e k zal de Heer J J CREMER uit sGR ivr xH voE zijne NOVELLE Miordragen getiteld Buur Joapiky iu liet Lokaal NUT en VEEMAAK op Oostkaven te GouD v Aanvang ten TU ure BEWIJZEN V VS TOEGANG zijn no tot Maandag morgen 12 re verkrijgbaar bij de Boekhandelaars J v N BENTUII k Zoon op de Markt voor een Heer ïi 1 voor eene Dame ü ƒ 0 50 m HUUR gevTaagü Een goed HEERENHUIS binnen Leydea of Gouda Opgaaf van Huurprijs en omschrijving van het Pand onder Letter X in te zeuden met franco brieven b j deu Boekhandelaar J MADO te Vtrecht W V en A B ieder in eene geldboete Tan ƒ 10 ter zake van het baggeren en slibben in de rivier de IJssel op minder dan 20 ellen afstand van den vasten wal zonder vergunning J d V in eene geldboete van ƒ 1 b wanb italing een dag gevangenisstraf ter zake van het als uoofd des huisgezins geen aangifte doen bij het opnemen van een ander persoon in zijn huisgezin te Gouda J B in eene geldboete als voren wegens het niet vertoonen binnen drie dagen aan den wijknieester van een verhuisbillet bij het overbrengen liarer woonplaats uit eeue andere naar de gemeente Gouda ïf K in eene geldboete van 25 ets ter zake van het als bruiker van een belendend perceel niet behoorlijk beleggen der kade met riet te Gouderak H H in eene geldboete van f 3 ter zake van het visschen in eens anders vischwater zonder schriftelijke vergunning van den regthebbende op dat vischwater J E iu twee geldboeten elk groot ƒ 3 bij wanbetaling S dagen gevangenisstraf ter zake van het visschen zender acte en zonder vergunning van den eigenaar van het vischwater A d G in eene geldboete van ƒ 1 bij wanbetaling een dag gevangenisstraf ter zake van het verhuizen binnen de gemeente Gouda zonder daarvan binnen 3 dagen aangifte te doen bij den wijkmeester en het niet binnen drie dagen overbrengen van dit bewijs ter secretarie En bovendien al de veroordeelden solidair in de kosten Burgerlijke Stand GOUDA I Gebores 6 December G erardus Petrus ouders P T Hoogeiiboom j en C H Hartjesveld 8 Johauüa Martina ouders M van DetU eu J C Kromme Hendrika Maria ouders K an Leeuwen en H Berntseu 9 Heudnea Alida ouders Y Z aane eld en H J uijneuburf Trijntje ouders J E Mans lder en M de SCHOONHOVEN Ingeschreven van 28 Nov tot 5 Dec GlBoBfy Joban ludovicus en Abiniuniina llendrina ouders V Eomans van iScbaik eu D Vos Ovï nI tD D Wend Is 44 j cchtgen van M Peerbolte OUDEWAÏER van 3 tot 9 Deceuiber Ter Boekdrukkerij van A BRINKMAK Bi VA i r s Engel an Dijk geb Verweij z Nieuws en voor Gouda en Deze Courant verschijnt des Donderdatia en i undags In de Stad trescliieJt do uitgave dos iivonils te voven De prij ï per dii manndeu is f 2 Iraiico p post f 2 Zö De inzending der Advertent ien kan geschieden tot des niorgeus ten 11 ure öuttenlttnïï Londen ll Dec Uit Bern wordt gemeld De onderhandelingen wegens een handelstractaat met Frankrijk zullen den 13 jinninj te Parijs aanvangen Parijs 11 December Volgens de Patrie heeft het voorloopig bewind van Griekenland berigt ontvangen dat Turkije talrijke troepe i op de g ieksche grenzen conjeatreert in dat reeds benden Vlb iue en in turksche dienst die grenzen hebben overschreden dat bewind zou daarom aan den gezaut van Griekenland te Koustantinopel een nota gezonden hebhen waarin het zijn bevreemding te kennen gseft dat Turkije maat regelen neemt zoo geschikt om de geinoedereu in beweging te brengen en betreurenswaardige veru ikkelingeu in het leven te roepen tevens werpt het voorloopig bewind de ver iutwoordelijkheid van alle gebeurtenissen die van zoodanige maatregelen liet gevolg zouden kunnen zijn op Turkije Weenen 9 December De rijksraad wordt den 20 dezer tot in Mei e k verdaagd De provinciale landdagen zuUeu gedurende drie maanden van Januarij tot het einde van Maart zittiug houden Het bevestigt zich dat eeue amnestie voor de politieke misdrijveu eu drukpersovertredingeu in al de üuitschSlavouische kroonlanden op 21 dec den verjaardag der keizerin zal worden uitgevaardigd Ilet nieuwe statuut voor het Lomb Venetiaansch koniugrjk is reeds aau deu kei er ter goedkeuring onderworpen Delantldag zal bestaan uit 5Ü afgevaardigden door regtstreekscheverkiezingen benoemd de leden kiezen zelven hun president behoudens goedkeuring des keizers Het uitvoerend gezag iuVenetië zal bestaan uit dertieu leilen van welke negen doorden landdag en vier door de regering worden gekozen terwijl aan den landdag het regi zal worden toegekend om hetstatuut te herzien Deze hoofdtrekken zijn dus zeer liberaal euindien de uationaliteits kwestie geen beletsel voor de Veuetianenis om zich met de regering te verzoenen dan zijn genoemdebepalinjen wel in staat het hare daartoe bij te dragen Berlijn lO Dec De koning is eeuig ins ongesteld ten gevolge waarvan verscheidene audientien welke reeds waren aangezegd niet zijn verleend Eeu der boekverkoopers alhier uitgever der geschriftenin den echt feudalen geest heeft dezer dagen aangekondigd dat bij hem zoo spoedig doen i ijk het licht zal zien een werkgetiteld Koning Wilhelms noorden tot zijn volk zijnde deinhoud der toespraken door deu koning gehouden aan de feudale deputatien die adressen van hulde en trouw hebben aaugeboden Volgens de Staats Anzeiger is graaf Itzenplitz als ministervan landbouw ontslagen en tot minister van koophandel benoemd De heer Seichow is tot niinisier van koophandelbenoemd De heer Jagov is op zijn erzoek Is minia ei vanbinnenlandsche zaken ontslagen en tot gouverneur van Brandenburg benoemd De legatieraad graaf Eiileubnrg is met deportefeuille van binnenlandsche zaken heiast Turijn 9 December Het officieel orgaan bevat het ko Advertentieblad Omstreken I De prijs der Adverteullen van ttri tot les I rrgcls met iuWgrip van hit zegel is bO tut oor eiken regel daarboven 10 Cent Unitengewone letters worden berekenc naar plaatsruimte ninklijk besluit vau gisteren betreffende de zaraensieliing van het ministerie Bij dit besluit is Farini benoemd tot president voorts Pasoliui buitenl zaken Pemzzi binncnl zaken Pisanelii justitie Minghetti financiën Delia Eovere ooriog Picci marine en Menabrea openbare werken Tevens is het parlement tegen donderdag bijeengeroepen 11 December In de zitting der kamer van afgevaardigden waren heden al de nieuwe ministers tegeuwoordig De heer Farini heeft het progrjimma van het nieuwe kabinet voor gelezen hetwelk met toejuiching is ontvangen De minister van financiën heeft het voorloopig budget ingediend In het genoemd regerings progranur ordt o a gezegd dat de regering iu het onwrikbaar verirouneu op het tot stand komen der eenheid van Italië zich zal onthouden van beloften die wei eens niet onmiddelijk zouden kuuaen vervuld worten dat zij den loop der gebeurienisseu hoopt af te WLichten zouder illusie en zonder outmoediging Madrid ll December Geuer ial Prim heeft in den senaatconfidentiële brieven van J de la Gravière over de me ij kwestie voorgelezen en bijzonderheden medegedeeld over d c ai iidatuur van den aartshertog van Oo ienrijk door blijken Nageg ian hebbende wat nu de besLC L e r a las had h j het verstandigst geoordeeld zich eJei i in te schepen Hij verzekert dat de Mexicanen iC willen hij gelooft dat de Franschen Me o ken maar dat het een lange en ko tn r i zonder resultaat Hij bewees door coir utscheiden dat hij de instruetieu van hec k Petersburg 12 December ll tgoede bron dat de mogendheden h tri N having van het protocol van l ï l e niet caudidaat ver Mau hebben alsook d t jde u voorgesteld ömnenlaniJ Gouda 10 December Wij vernemeu d a d r er Kantouregter alhier heden van vijftien vervoigJiu vrf j gen zijn van regtsvervolging met veroordcel ig van d t in de kosten op grond dat de politieverordening in sti tden geest van het strafwetboek tegen het r i met r agens schrobben na tien ure en werpen v m s in de stads grachten artikel 471 n 5 van het strain i i ep sscLjk verklaart s Gravenliage lO Dec In de heih M en zitting van de tweede kamer der staten generaal tjchindeling van het ontweip van wet betreffende de waieruogen Tangen De heeren Eeinders Storm v s Gravesamie p Diggelen hebben wegens financiële en technische béz va jft hei y ontwerp bestreden Daarentegen hebben de heeren 2mkf£ PjiD A en van der Putte de voordragt verdedigd De p jp SelSim