Goudsche Courant, zondag 14 december 1862

melpeuninck en van Vuorthuyzen hebben voor alsnog bezwaren en zullen den loop der discussie afwachten De heer Thorbecke heeft het algemeen belang van het werk aangetoond ej de zamenvatting in écn ontwerp der beide werken verdedigd even e r als de uitvoerbaarheid Daarop is de zitting geschorst li iJecember De tweede kamer heeft heden de behandeling van het ontwerp van wet betreffende de waterwegenvoortgezet De hr v Foreest heeft de doorgraving vanHolland op ziju smalst sterk bestreden in het belang vanAmsterdam zelf Hij houdt de zaak voor onuitvoerbaar daarhij verzanding vreest De verbetering van het noordhoUandschkanaal i vulgeus hem het eenige middel om aan den handel te gemoet te komen De lir Fraussen v d Putte heeftde voonlragi verdedigd uit een i i vaartkundig oogpunt entevens de hh van Bosse en BLdssu bestreden De hr deileester heeft zich voor het ontwerp verklaard Hij zeide dat Gelderland en Overijssel wel verre van benadeeling derscheepvaart op de Zuiderzee te vreezen zeer wenschen dat dedüorgraving tot stand kome De sluis te Pampus zal eenees en goede toegang tot het Y zijn als de tegenwoordige Deheer v Mulken zal evenzeer voor het ontwerp stemmen doch beveelt nog eenige punten aan in het belang vanHaarlem waarop de gemeenteraad dezer stad reeds heeftgewezen 12 Dec De tweede kamer der staten generaal heeftheden aansenomcn met 36 tegen 14 stemmen het ontwerp vanwet tot goedkeuring eener overeenkomst betreffende het kanaal van Terneuzen en verworpen met 31 tegen 28 stemmeneen voorstel van den heer Heemskerk Az tot verzending vanhet adres van den heer Raders over de belangen der eigenaren van slaven op St ilajtin naar den minister vankoloniën Bij de voortzetting der beraadslagingen over het wetsont werp omtrent de waterwegen in de zitting van de tweede kamer der statengeneraal van lieden heeft de heer Godefroi de tegenstanders bestreden die uit belangstelling voor Amsterdam het wetsontwerp zouden verwerpen in zonderlingen strijd met de houding en den aandrang van Amsterdam zelf De heer DuUert heeft vooral de strekking van het amendement van den heer van Bosse bestreden het vorig amendement berustte op den twijfel omtrent de uitvoerb larheid van het werk en nu op eens verlangt de afgevaardigde uitvoering van staatswege De regering heeft deze aansporing niet noodig zij w l do zaak ernstig De heeren van lleyden Eeinesteyn van Goltstein en van Diggelen hebben tegen h t wets ontwei p gesproken om de bekende financiële en technische bezwaren Evenwel is de heer Pieiucstexn voor het amendement van den heer van Bosse Hierna wordt de zitting een poos geschorst 12 December Xu de schorsing vervolgt de heer vanDiggelen met de opsomming zijner bezwaren De heer Voortliuijzen is n eer genegen tot aanneming De heer Cool tracht het loor de tegenstanders aangevoerde te wederleggen Eindelijktrekt de heer van Bosse ook iijn tweede amendement in datnu overgenomen wordt door den heer llijer De eerste kamer der staten generaal heeft heden aangenomen de verschillende aan de orde gestelde wetsontwerpen onder anderen dat tot amotisatie van schuld Op aanstaandenmaandag zal worden beraadslaagd over eenige andere wetsontwerpen Oud Alblas lO December Gisteren avond brak tusschen vM en ze3 ure in deze genicn e e n hevig brand uit in d b rien hofstede van de wed vau Aspeieii bewoond duor t t t i tn iresse en J van Buren Zeven melkkoeijen twee va r en twee pinken en twee paarden de voorraad hooi eii heucip biiievcns het meeste huisraad zijn in korten tijd verbrand vtukkig was de woning het vee en de inboedel verzekerd dech niet genoegzaam om eenigzins de geledene schade te vergoeden A oigens geruchten wordt aan kwaadwillig ceilacht daar men op de phnts wair de brand is uitiT riti i th M iir noch licht gebe igd had Gemengde Berigtcii Ifu r ouh zooQ vnn den prins von ïlohenzollcrn Sigmaringen alskau lidaal 1 pitiscliCQ troon ook cce zoon vaü lord Derby cu dtn vader koiiint van Portugal prins Verdiuand van Coburg Jii i an Ais Arles St lïeiny en Tarascon rigttn de o er + rooii 1 verwoestingen aan Een e cadrou laneiers is te Pe jpj g jy 1 geraakt dat men met geweld heeft moeten ontwitpenen 1 het onthouden van een gebruikelijk ioordeel Priiis 1 uen iJ t cder ten brief aan een zijner aanhangers geschreden bü ho A koning der beide Sicilicn te worden De koning v m b l u 11 nov te Rangoon overleden en dicnzeK kn dag begra jj e l Kk on in den staat Missouri heeft 1 2 nov eene uitbarsting pl uits gehad u etr c buskruidmagazijn waar door alle aanwezige beambten en T erklieden benevens ruim 40 meisjes die met de vervaardiging tm patronen bezig waren zijn omgekomen TeMaintz viorden gelden bijeenverzameld teu behoeve der stichting eener vrije kathol universiteit Aan de Leydsehe hooge se hooi zijn 524 studenten v aar an er 37 elders studeren Te Amsterdam wordt de oprigting eener 2e meel en bTOodfabriek beproefd met een kapitaal an ƒ 150 000 Het aantal studenten gedurende het wiuterhalfjaar te Bonn ingeschreven bedraagt 902 Nog tienduizend man vooral kavallerie zal ter versterking naar exico gezonden worden In eene mijn nabij Barnsiey in Yoikshire heeft eene ontploffing plaats gehad waarbij 100 mcnseheu het leven verloren hebben Alleen in de buitenwijken van Londen zijn dezer dagen 300 nieu e agenten aangesteld de politie der City en der overige wijken zal ook vermeerderd worden Tit Hongkong meldt men dat de engclsehe regering met sir James Brooke in onderhandeling is over den aankoop van berawak op Borneo Bij de stemming o er de keuze van een koning te Athene zijn reeds 7000 stemmen op prins Alfied uitgehrngt De berigttn uit Japan luiden ongunstig ten aanzien van de Ingczoiiden Voorstel van B enW aan den raad der gemeente betreffende de oprigting eener school voor meer uitgebreid lager onderwijs Mijne Meeren I Het is u bekend dat wij in der tijd hebben voorgesteldom de tweede afdeeling van het gjmnasium op te heffen en in de plaats daarvan eene bijzondere school voor meer uitgebreid lager onderwijs opterigten Jlit voorstel bij u geen bijval vindende werd in uwe zitting van 20 Julij I860 afgestemd en Curatoren van het gjmuasium uitgenoodigd in overweging te nemen welke middelen zouden kunnen worden aangewend om te voorzien in de leemten en gebreken die aan deze inrigling van onderwijs kleven De verzorgers dier inrigting hebben om daartoe te geraken bovenal gewezen op de noodzakelijkheid der oprigting eener school tot eene geschikte voorbereiding voor het gjmnasium waarin grondig onderwezen wordt dat wat bij de komst op het gymnasium behoort te worden geweten In uwe vergadering van 23 October daaraanvolgende in welke dit voorstel behandeld is werd besloten voor alsnog te dier zake geene beslissing te nemen maar daarmede te wachten tot de maand junij van het volgende jaar of wel tot dat de wet op het middelbaar onderwijs zoude uitgevaardigd zijn Een ontwerp van wet over deze aangelegenheid is dezer dagen voor de tweede maal aan de tweede kamer der staten generaal ter overweging aangeboden uit welk ontwerp blijkt dat de scholen daarin omschreven geheel andere zijn dan die voor meer uitgebreid lager onderwijs Bij de memorie van toelichting word daaroo trent door de regering te kennen gegeven dat het onderwijs op de gemeentelijke burgerscholen waarvan volgens het wetsontwerp de oprigting in gemeenten boven de 10 000 zielen verpligiend wordt gesteld van eenen anderen aard is en eene andere bestemming heeft dan dat in de chool voor meer uitgebreid lager onderwijs zoodat het middelbaar onderwijs niet mag geacht worden voor het laatste in de plaats te komen noch het onnoodig te maken Integendeel wordt het meer uitgebreid lager onderwijs beschouwd als eene voorbereiding tot het oiidcrnij hetveik in de gemeentelijke burgerschool zal worden gegeven zoodat laatslge ioemde school aan die burgerschool zich goed aansluit en die beide inrigtingen bij de uitvoering der wet op het middelbaar onderwijs zullen kunnen worden verbonden De toelichtende memorie zegt verder dat de tweede afdeelingen aan de gymnasia voortaan als middelbare scholen zullen moeten worden beschouwd terwijl de regeling vau het middelbaar onderwijs hier en daar opheffing der tweede afdeelingen en hare verandering in zelfstandige hoogere burgerschclen zal ten gevolge hebben Met het oog hierop zijn wij van oordeel dat er thans geene redenen bestaan waarom langer zou v orden gedraald met de oprigting van eene openbare school voor meer uitgebreid lager onderwijs eene inrigting waaraan onze jeugd dringend behoefte heeft en op het gemis waarvan zoonel de plaatselijke schoolcommissie als curatoren van het gymnasium ii meermalen hebben gewezen en naar de oprigting waarvan vele ouders die het met hunne kinderen wel meenen met verlangen uitzien Onder de overlegging van een tweetal brieven in den loop van dit jaar van de plaatselijke schoolcommissie over de onuerwerpelijke zaak ontvangen en waarbij met al den ernst die de zaak verdient op de oprigting eener school van meer iiilgebreid lager onderwijs wordt aangedrongen deeleii wij u mede dat het ons na naauwgezette ovr vegiiig van hetgeen door de schoolcommissie zoowel ten voordeele van de openbare als ter gunste van eene bijzondere gesubsidieerde school is aangevoerd is voorgekomen dat eene openbare school verre de voorkeur verdient boven eene gesubsidieerde school hetgeen ons dan ook noopt u voor te stellen het beginsel aan te nemen dat in het volgende jaar zal worden overgegaan tot het vestigea eener openbare school voor meer uitgebreid lager onderwij waaj behalve de gewone vakken de levende talen de wiskunde het teekenen en de gymnastiek worden onderwezen en in welke geen kostleerliiigen zullen worden opgenomen Kaar onze zienswijze gaat de oprigting eener zoodanige school de tinancieele krachten fVr gemeente niet te boven hetwelk wij iu grove trekken uilen trachten aan te toonen Gesteld dat werd toegekend Aan den hoofdonderw ijzer behalve vrije woning eene bezoldiging van ƒ ISOO Aan drie hulponderwijzers ISOO Voor vuur en licht 100 ƒ 4400 En dat tot aankoop van een huis met de kostenvar verbouwingen den aankoop van schoohneubelennoodig was ƒ 10 000 die tegen een int restvan 4Yo pCt opgenomen ecu jaariijksclie rentelastve oivaakt van 450 Voor schoolmeubelen en schoolbehoeften t OO Voor onderhoud van het locaal 100 Dan bedragen de uitgaven ƒ 4 850 W aarvan behoort te worden afgetrokken het schoolgeld van vermoedelijk 60 kinderen tegen ƒ 40 per jaar ƒ 2400 zoodat de kosten die ten laste van de gemeente komen zouden bedragen ƒ 24 50 Wanneer daartegen over staat dnt voor deze betrekkelijk geringe som een groot getal kinderen goed en goedkoop onderwijs kan ontvangen dan vertrouw en wij dat gij met ons zult medewerken om volledige uitvoering te geven aan art 16 der wet regelende het lager onderwijs hetwelk voorschrijft dat in elke gemeente lager onderwijs wordt iregeven in een voor de bevolking en de behoefte voldoend getal scholen Vergadering van den Gtemeenteraad Zitting van Vrijdag 13 December ij i initt komen dispo iticn van ged Staten houdende jrocdkeuring der ïj i rüoiiinr au de sjenicente over 1803 cu van onderscheiden vaadsbeslui i aaiiiienoirien oor nofificatic Mi i c in de gezondLeidseonimissie hondende voorstel tot het daar li leu an jmnipen en o a tot jn oef er eene te plaatsen op de Varken ï ie jiid i in de eoninl an fahrieajrc i L c Vdies aii A i deler oni afstand van grond aan de z zijde der lemliüstee r en ad u an deu ge neente bonwmeester de vooiz stelt voor dm pnjs te bqjneii op jO ter visie tot de eerstvolgende Miss e v nn den hoordonderviijzer van de aruischool met aanbeveling V e dl li si ioolop iener tot Mededeeling an den vïovznter dat de heer Ilrost te Moordrecht af L heeft van zijn verzoek om iu den TJssel te mo en ba geren tussive van den hoofdeomraies der belastingen houdende kennisgeving 1 n pligtverzuim van den cümmies J Couvee en dat die commies zijn i i t lag verzocht heeft op voorstel van den voorzitter wordt bij ontslagen I LI zal de benoeming van een ander in de volgende vergadering plaati ebben Adres van A M Schouten en anderen over het opbreken der straten Ie voorzitter deelt mede dat hierin reeds wordt voorzien Alsnii volgt de herstemifiiii o tr liet oorst van den hr an Gennep om de vtrordening op de brandwter aan de eomin voor de verordeningen terutr te zenden welk voorstel ordt aangenomen met 6 tCi en 5 stemmen de mi de nra e Piu ce naj Eeutinter en WcsterLaan Het Yoor fel ven B en V ter oprigting eener r ter are sthcol vcor meer uitgebreid lager ondcnujs toor jongens geeft tot lai gdurij e discussiea aanli idii waaraan de 1111 Buchntr Kcmij van Gennip Jïeutüger Pnuce de Gravi en de Oieriiiande tot de benoeming van leden in onderscheiden collegien isj de uH l g dat worden gekozen bij de pi schoolcomm de heer Peetersmet alg st ger eesk comin de heer Komeijn met 10 vii d 11 st gasthuiziii de heer Peeters alg als regentes dier gestJe iie r Smitsgeb Buehner alg bevtedilinihuis de b er Bipkel aL ihjk arm bestuur de heer van Zeijlcn met 10 van de 11 temm i tiii voor de sti s apotheek Ie stemming de hh Ki iiip t Po i i Boonders i en 3 blanco 2e stemming de Uil K i ver 5 Drost i Boond rs 1 en 3 blanco zoodat eerstgeoodude ti i uemd r mi ziekschool J F van der Liniieo jtig slenHiini c i£C7o t coiuini ssic de h er Koozeboora ook alg stemmen Bij x Itnoeintn tener onderwijzeres in het breijen aan de armenschool verteuij t mej L J ijniualen alle steramen op zich Alsnu Marktberigten Gouda Il December Tarwe pr vu X Hf roolsehe ƒ 13 £ü Dantziger y l 70 Hóniburir r 1 i i yf 50 Zeeuwsehe pr mud ƒ 11 roulir O t i It l i jr 75X IE Amerik ƒ S On t rc i iiged 7 i5 v i k ie rondƒ7 25 Gerst winter li rnery H salnii tï 3 35 O a Jö ll ƒ Iii Duivel I rdcboüiien ƒ i 25 lieste ji ire en Tor vc l i svv a de band Kogge voor koebn od veel gevri ürd 1 t p koeken merkelijk lager en Ic ii te pl i i iii e veemarkt inet geuonci a iiivoer lie i ir vette varkens van 21 a 2u els pr 5 ons m v ü m tn biggen gezocht Ka is ƒ 19 Tl 23 50 ILioibo er ƒ 0 ƒ 1 10 Delft 11 December I e gr i moiirkt iri im vt voor behoefte alleen IVulvnichteii Hm di n ef I aftrek summing en li iiidel icE Icentiig i T irue i j f 11 Üüage ƒ 7 20 a ƒ 7 liii Zomer erst M i = ii Korie Haver 5 sO T t 20 lange i f f 4 l uivebooiiei S Paardebuonen 7 Bruine 11 10 ii 1 ƒ 12 irieue Erwten i 10 AVitie J i A iu ït idsw aag rewo en van 5 tot 11 de 4 i u 107 iö boter te zamen öStiO X it Grasboter 5 2 ƒ 5i het vierde 1 30 a 1 4 5 pr X = £ Ter markt J77 mud Aanl tiipelen ƒ 1 70 J Dordrecht 11 Decciuber Tarn e m r a voer niet dan lager te verkoopen lariL e 2 ï e ï J ƒ 10 S0 mindere 9 40 a l o XieiiA 1 beste ƒ O i O a 9 90 mindere tO f 8 fifi Rogge iets beter te ƒ 7 50 Gerst flaanw 20 c Ligei v ƒ 5 40 gestort 6 Zonier almi it 4 Spelt 10 c lager 3 ii ü ll iv r ini voeder en dikke i 20 5 i ii 6 20 il 0 S0 Düivebooneii 7 ƒ 6 i ƒ 9 50 bruine ƒ 6 i witte ƒ f 50 r 7 50 Boi partij tot 170 seihuin Deventer 12 lleeembn ƒ 8 50 li i yj r i ekueil 5 25 Haver f i iO i i SO Boter pr ƒ 22 50 21 15 50 i ƒ 10 50 Zwolle 12 December ilidile r v 1 7 25 Hrekwcit 5 V3 ici t ƒ 5 Blier pr X 1 1 05 20 X 24 Londen DeL eiubei Büü Irii lil i Kampen en Zwolle 100 ii lüS K i i u en Gou la 40 Ti 46 10 December Granen Er is ter markt en de aanvoer van vreemilc de mai kt bleef stil op vorigen pr vorige notering Sedert eergi teni en 4520 qr vr Tarne 220 qr ii en 000 qr inl en 8S60 qr vi U er ei 1000 vtjs Meel 11 December Aan de veemarkt v m aangeboden 1760 Euiidereu 221 Kalveren 3120 n i u lïo Varkens Voor beste rnnderen werd 4 10 vo r kalveren 4 5 voor dO schapen 5 4 en voor d varkens 4 2 ler steen betaald