Goudsche Courant, donderdag 18 december 1862

Burgerlijke Stand wen wed van C Kieveld 56 j 11 m C Doornik 7 m de Bruijn 7 m 11 H M Uoere 17 m Gehuwd 10 December J B Jansen en A M Oosterling J IL i86t Donderdag 18 December 7S GOUDA GFiiomN 9 llecember Thcodorus Roelettus auJers L J lunenburg n J i n Msar linj 10 Johannn ouders H aa den Heuvel en A Waki r ori elia ouders J Zorg en H Eietvtld Alida ouders P g li clscn en E II pmaaij Cetitrui oudirs C Sijne en A W v e du 11 Jan ouders C P Kerjer en E Mm 13o eiie 0 EHl iD £ 9 Deifniber IV Wijtenburg 14 d 10 M van Leeu WOERDEN Bevallen 4 December W P Knijpers geb van Hees d 6 lï nn der Meer geb Roonat d 8 JI Bakker geb Huobol z 9 IJ Plomp geb Pels z 10 C Plier geb van den Berg d OvLRLEoES 4 December Hendericus Theodoor Dakkus bijna 2 j 8 Hendnka van Vegten 4 m 10 Abraham Penning ruim 1 j GOUDSCHE COURAlfT ADVERTENTIEN Nieuws en voor Gouda en ave van A BRINKMAN Lange Tkïidewtg E n ol OPEMBAHE BCHOLEH Ie l LAAl ELl lKE StllOOLCOMMISSU te GOUDA brengt ter iilgenieet e k lat op Woensdag 17 December e k inschrijving i al o den Ml en voor de Kinderen nier plaat ing wordt verlangd aan de Opsnbare Jongejufvrouwenschool de HoUandsche Burgerschool de Tus SChf nSChOCl onr miiivermogenden en de aan deze beide laatste vei onden av nd f herhalingschool of aan de Stads armen en Bewaarschool i in rbrjving zal plaats hebben op bovei gemelden dag des namiddags ten 1 iif ure in de respective SchooUocalen A e i lnderen aan de openbare scholen opgenomen moeten bij htinLe komst ter ci j e voorzien ziju v ui een Ic vijS vau Wil o ge oopen vucduc cf doortjiktaue i jUe Namens ie 11 SiIicolcummis e c oiD Tc 1662 J E PEETERS Jz Secrtti i l J C SIBBES op de NIEUWE HAVEBT Wijk N X 157 te Grouda heeft de eer zijnen geachteu Stadgencoten ie berig eii dat van heden af dagelijks tegen bestelling bes e Vcrsche WAFELEX te bekomen ziju naartoe hij zich in de giiü t VuU Let geachte Publiek aanbeveelt fioLDA 13 December 1S62 g De BESTELLJXtjEX ivorden zoo vroegtijdig mogelijk ingewacht gy Eene Fatsoenlijke bejaarde DAJIE verlangt bij eene Eespectabele Familie Twee Vrije Kamers Incliue euden vervoegen zich met ntvNCO brieven jf in pcr oou bij den Boekhande iaar A BiaXKMAN alhier Di or ueiorderdeu leeftijd vordt IER OVERNEilJNG aangeboden tegen 1 Mei e k eene cer winstgevende en eene reeks van jaren bestap n hebbende ZAAK gelegen op een der beste standen dpr Stul GOUD V Het Huis vairin derive gedreven wordt is nitmuntenJ ge en eu tot uitoefening van andere Ad airfs vooral slagterij eer geschikt I litvieroudt n adresseren zich met Ö anCO brieven on er Letter A bij de Boek r ai deiaars J VAN BEXTU M S ZOOX te Gouda Opeobare Verkooping te a O tJ Et A Op Maandag den 29 December 1862 des voonniddags ten elf uee in het Logement DE ZALM aan de Markt aldaar van Twee HUIZEN en ERVEN met een SCHUUR en TUIN daarachter ingerigt en gebruikt tot het houden eencr KostsCllOOl staande en gelegen aan de Gouwe te GOUDA wijk C X 33 en 34 Kadaster Sectie B N 1173 en 1276 Te aanraarden V Febriiarij lSfi3 Eene BOUWMANSWONING met eenige perceeien WEI en HOOI IjAND in het Land van Siein gemeente STEIN groot 13 bunders 48 roeden 44 ellen En een perceel HOOILAND geschikt tot VEENLAND gelegen op Nieuuenhroek onder SLUU WIJK groot 3 bunder 81 roeden 29 ellen J e Bouirmanswoniiig h verluntrd tot den 1 1 cj IS 64 en kct Land tot 2 3 Decemler 1S63 Verdere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris W J Fortuijn Droogleever te goeda A B van I KKR heeft ontvangen een NIEUW SOORT van AVONDBRILLEN al mede eene ruime sortering BlilLLEN niet convex CONCAVE pÉrascop gekleurde glazen leesgl vzen cE NEZ LOEGNETTEN en Tlli H K ilEïER Ook kan men afzonderlijke glazen en monteersels bekoLie Op Maandag IS JJecem ber e k zal de Heer J J CREMER uit s Grayenhage zijne NOVELLE voordragen getiteld Bruur Joapik in het Lokaal NUT en VEEMAAE op de Oost iaveti te Gouda Aanvang ten V a ure BEWIJZEN VAN TOEGANG zijn nog tot JLaandaff morgen 12 vre verkrijgbaar bij de Boekhandelaars J van BENTUJI Zoon op de Markt i oor een Heer r ƒ 1 voor eene Dame a ƒ 0 50 Door verandering van Affaire v ordt UIT DE HAND TE KOOi aanH ebo len eene in de omstreken vaii GOUDA gelegene goed beklante een burgerlijk bestaan opleverende Broodbakkerij A erdeie inlichtingen zijn te bekomen leu kantore v ui d n Notiris W J Fortuijn Droogleever te Goida V m der Kffeclen AMSTERDAM Vrjiiag 12 December a ii le HuoL ste Gebluea i ct koci s koers kücrs Ned w sch 21 fi3 ca s dito ö 7 0 dito 4 991 JViti Aiiiort Sijnd 3 llandelm i O I Leening 4 ö V Aand H Sp 4V d Kijnsp 41 2 10b Belüie Koits 2 1 5fi 8 S aüje übl 2 ib U 45 8 t Vs o btiitenl 3 biuuenl 3 49V2 49Vw 49Vk Portugal obl 3 45 Vi6 453 Ki sl obl II 5 lOlVs ijo 1828 29 5 lOOVs 101 Ceitl831 33 5 83Vj d 1S40 4 753 8 d 5 serie 5 83 A6 d 6 = serie 5 903 9OIV16 Volgef Spw 5 2OOV4 Pruisen 1859 5 Oüst bijGoll 5 dito 4 50 dito Metall 5 561 8 56Vi6 56 dito dito 2V2 28 2813 16 as dOrenteAmst 5 77 do nat 18B4 5 63V8 B37l nt Mex obl851 3 29V8 291 3 J 3 Ter BoekarulkerJJ van A BR KMAX Uitgi Deze Cour mt verschijnt des Doiitleidags en Zondags 2n de bud gescJuedt de uifgave dcc avonds te voren De prijs per drie maaudeii is f 2 franco p post f 2 25 De inzeudiBg der Adverteutica kan geschiedeu totdes morgens ten 11 ure Overzigt GOUDA 17 December Hoe stellig ook de engeische regering zich verklaart tegen de benoeming van prins Alfred gaan de Grieken voort hunne stemmen op hem uit te brengen dat nu tot niets anders leiden kan dan tot eene vruchtelooze demonstratie En het schijnt niet veel meer te beteekenen als men zich nu beijvert om Ferdinand van Coburg deu vader van den koning vau Portugal aan te bevelen daar ook deze zich reeds weigerachtig betoont om den openstaanden troon te bestijgen Onder zoodanige omstandigheden kan het niet bevreemden dat de partijzuchtige woelingen toenemen en men steeds toenemende bezwaren voorziet Men verzekert intusschen dat Engeland genegen schijnt de lonisciie eilanden aan Griekenland af te staan voorzeker eene belangrijke aanwinst voor het te beperkte koningrijk Het berust echter nog op te onzekere grondslagen om er op te durven vertrouwen Het italiaansche miuisterie beeft een niet ongunstig onthaal in de kamer genoten en wil het goede met lijdzaamheid van den tijd afwachten en het behoeft waarlijk geene nieuwe bezwaren op te ivekketi als men bedenkt dat een geheel leger Hoodig is om de rooverbenden te beteugelen en het deficit van 18 2 en 1863 zeven honderd zeventig millioen bedraagt Het zal niet kunnen rekenen op groote ondersteuning van de zijde VaU Frankrijk daar men eenige meerdere toenadering tot Engeland vermoedt De kleingeestige bemoeijingen der pruisische regering in het vervolgen der liberalen en in het aanmoedigen der feudalen duren voort en de wijziging van het kaï inet heeft geene wijziging in de beginselen gebragt althans ui t in goeden zin De B erkzaamheden der oostenrijksche kah ers zijn rustig afgeloopen met de aanneming van het budgei van oorlog door de eerste kamer Indien hel nu mogelijk w is op eenigerlei wijze eene schikking met Hongarije te treffen v as er veel ten goede in Oostenrijk te voorzien want aan de zijde van Italië wordt het sterk door de onoverzienbare bezwarei waarmede hunne naburen te worstelen hebben Te Madrid heeft de generaal Prim belangrijke opi elderingen medegedeeld betreffende de mexicaansche expeditie en schijnt het stellig plan der Franschen geweest te zijn om Maximiliapa tot koning te verheffen doch nu verklaart de generaal Advertentieblad Omstreken I De prijs der Adverteutica van één tot ze I regels met inbegrip vau htt zegel is S Cent üor eiken regel daarbu eu lO Cent Buitengtwoue letters worden berckead naar I plaatsriuuitt Foreij in eene procl imatie dat het alleen te doen is om t weten welken regeringsvorm de Mexicanen werkelijk T rlaogen De expeditie is zeker een onveilig en zeer kostbaar middel om aan die nieuwsgierigheid te voldoen Üit Amerika gewagen de berigten van opgewor eenheid eït verbittering tegen Engeland De zmdebjken zelfs verfotijen het denkbeeld eener engeische inmciifriug zoodat sommigen in Engeland zich reeds beducht toonen over een mogelgken oorlog Weinig grond bestaat er echter voor zulke zwartgalligi vermoedens De afloop der beraadslagingen in onze tweede kamer is verblijdend il t gelieele land verheugt zich over liet besluit betretfende de waternegen naar zee het is eeu nationaal lielang en met hoopvolle verwachting iet men alL emtta de volvoering te gemoet van de tuee groote werKen die ouzen bloei bevestigen eu verUoogen zuilen Ook het fel bestreden bi dget is aangenomen schoon de aanzienlijke minderheid tegen het hoofdstuk koioina maar al tezeer getuigt van groot wauti ouwen in deu i zieiidaarin niets dan de vrucht eener hateljki t r dachtmaking van mannen die het waariak vooruitzigt is intusschen zeer beueveU ei ii felachtig 6uttfnlan Londan 13 Dec Onze regeriii v u d u i consul te era Cruz berigt ontvangm ai i fransche vloot aan den bevelhebber onzer in r c t neii gegeven dat de haven van Tampico o riaau vo neutrale scliepeu zal ziju geopend mus zij geti e coutrab i ide of passagiers aan boord hebben die voor vi araige o igmer u nscheu te lauden De staat van zaken is in Japan zeer ongunstig tL ie positie der vreemdelingen aldaar zeer onzeker 1 Taiko iieeft opentlijk verklaard dat het niet in zijne magt r nJ de ai er van den oulaugs gepleegden moord te stratteii ilj het eveiis de hulp van het britsch gouvernement luge i o gen $ de loopende geruchten was er eene rtvoiuti a re beweging tegen de regering georganiseerd waarbij het rmijiit van bloedvergieten tot voorwaarde was gesteld doch naarbg etis eeu aanslag op Jeddo in het plan was opgenomen Inmiudel hdd de heerschende ziekte in de hoofdsU d reeds 250 000 slagtoffers gemaakt Parijs 14 Deo De grieksche kwestie dreigt no g altg d aanleiding te geven tot verwikkelingen tusschea Fp Engeland Er is een ministerraad op de tnilenm g a lcll en daarin heeft de hser Drouin de Lhuys de BJj i