Goudsche Courant, donderdag 18 december 1862

i a i a d a L ae i riwri ü W iUï abak be l l d e U m ID Hoi f nje z j U ünO morgen l d met értcukT fV i Jane gw igvoerlcr B Frince cJer u lan schuldig if zija aan hel drijven au slaienbandel Ingezonden De hear Groen en de wet op het onderwijs Na een veeljarigen strijd is de wet op het jndciw tot stand gekomen en naiuwelijks erl t ij eeuigzina geregu i uf van verschillende zijden wordt een her icning gevraagd iet ovir vraagpunten het ondernijs of de oii iemij ers betreüVnde geen herziening an praktische bepalingen wier verkeerde erking men ingezien heeft maar eene herziening van een enkel artikel dat even goed in de v ct konde geuiisi word n liat dus zeer onschuldig geschreven staat hoewel h t bij verochillende ontwerpen het groote struikelblok geweejt is Ook de bekwame aanvoerder der anti revolutionairen heffi zich bij de behandeling der begrooting van binnenlan ische zaken ten strijde toegerust en een ontwerp beloofd ter herziening van art 23 waarbij den onderwijzers wordt voorgeschreven om li t onderwijs dienstbaar te ni iken aan de opleiding tot alle christelijke en iniatschappelijke densden met uulhouding van alles wat strijdig is met den eerlm d vcr ehuljigd aan de godsdienstige begrippen viui andersdenkt len Zal het onderwijs dan altijd de strijdplaals Mijven over godsdienstige begrippen Zouden de aiiti revulutiuuairen d ndenken dat het onderwijs anders zoude zijn mei cf nti r ilbepaling De nederlandsclie onueruij r ue en alien r fd dat zij werkzaam zijn onder feu chri tclijk volk zij v ugoed dat geheel onze niaatseliappij op c in ii kf brLri j i n berust en geene woorden an eeni r netsn kiinneü c dcriandsche onderwijzers then al uijk U v ui L ii el 1 van onderwijs die zij tot noir toe zoo I o ider i u i l li als die van 1837 ii toepi sing hebben S Die dus veranderii tr u illen ici i n ili rdiji ndtr wij crs 1 veran ierf ii of de gelie c oop i cp woordeiisjiel en daarii e is bij ile lü n l miIu I i A c de ue geïcnde ningt ii wachien di ir Mi men le ei i i he under d n aie het beter eenige punien op pr eii i ii i ijen In art nordt bij vaL ui re efi v nini v r gesehreven maar tevens lik de voordr luucr i aan burgemeester en wethouders in o i et r vn s opziener Zonder nu nog eenigzin partij te kie en r t i u vergelijkend examen hoewel er veel tegen t C geii i het een groote verbetering zijn indien lift iii t ii tend was maar men eenvoudig las Bij uMiurgelijkend examen gehouden worden Dan tuch teleurstelling bespaard als zij dikwerf reeds voormoesten vernemen wie met de beirekkinu worden Dan behoefden geene wethouders i schrijven indien zij den bedoelden per ion den staan dan zouden in een woord V vermeden worden Ook de woorden artikel ongelukkig gekozen daar lu t i i oterJeg geeft indien de miigt slechts b i leggende partijen berust Verder laat de tegenwoordige betrekkin hulponderwijzer vooral ten platten landt i schen over en ook daarin zoude her ie j schaden al werd den hoofdonderwijzer slechts intero reii i bij de benoeming van huipondern ijzers toegekend Ook het stelsel der provinciide examens werki in w der vergaderingen van de inspecteurs nog vrij oiigi li ik zijn de examens in dezelfde provinciën met llijd even Alleen een ri is examen door eene vaste con j e af i men die beurtelings in drie of vier verscb b e i ai n gadert kan hierin tegemoet komen Of afzonderlijke schoolcommissieu in lu i i i COOÖ zielen waar gewoonlijk slechts twet zijn aan te bevelen zoude men ook kuni t tw i zulse plaatsen toch waar het gezellig lerkeer bepe jeen gering aantal personen zijn de schoolcommissien ei miloos daar zij liefst vrede houden met de oudcrnijzers of ii het tegenovergestelde geval krijgt de kwestie dikwijls een ti personeel karakter eii moet dus zeer onaangenaam op het gezellig verkeer terug werken Ziedaar eenige bepalingen die eerder eene herziening zoudennoodig hebben dan liet zoo bekenc e art 3 W den heer Scarlett Engelands gezant te Athene doen kennen Deze diplomaat moet namelijk verklaard hebben dat het nimmer bij hem is opgekomen om den invloed dien Engeland in Griek eiland heeft verworven ongebruikt te laten Het schijnt voorts dat de gezant voortdurend in verbinding is met de clubs te Athene hij is het die de noodige gelden heeft verstrekt om de bijeenkomsten te organiseren Turkije is over de verschijnselen in Griekenland ook niet weinig bekommerd Eene demonstratie die men te Koustantinopel ler gunste van prins Alfred voor had heeft de porte bij tijds verijdeld De turksche min van binnenl zaken heeft de leden van het grieksche committé bij zich ontboden om hun te verklaren dat indien zij alzoo voortgingen de vooriiaamste leden niet alleen het land zouden worden uitgezet maar dat hij zich misschien ook verpligt zou zien aan een groot aantal Grieken te Koustantinopel het bevel te doen toekomen om de stad te verlateu 15 December Er zijn tijdingen ontvangen uit VeraCruz tot 16 nov In de laatste 14 dagen zijn 6 schepen in Mexico gearriveerd met 4000 man Het corps van den kolonel Bertier is zegevierend Jalapa binnen getrokken dat verdedigd werd door 2500 man Eene kolonne van 200 man heeft zich meester gemaakt van Medlin zijne eene belangrijke positie voor de approviandering Twaalf compagnien van het 81 legement van linie zijn ingescheept om zich meester te maken Tan Tampico Het derde rcgement Zouaven liep de omstreken van TeraCruz af om zich lastdieren te verschaffen beste id voor het trausport Op den 6 november heeft een nieuwe storm gewoed V aardoor drie schepen op de kust geworpen zijn hieronder was geen fransch schip Weenen 14 December Het hecreuhuis heeft het wetsontwerp betreiiende Je financiën aangenomen Overmorgen zal er ten hove eene soiree zijn waartoe de leden df beide huizen zijn uitgenoodigd Berlijn 14 December Binnen kort zullen ons kabinet en dat van Weenen a m den bondsdag een voorstel doen be reffende de Sleesnijk Holsteinsche zaak dat voorstel zal echter geen bonds e ecutie omvatten Jlen leest in het Preusz Volksbl De grondv et heeft ons langer daii tien jareu met hare tegenw ordiglieid vereerd Staitsheden van alle partijen hebben ha ir veel oplettendheid bewezen maar het is met haar niet vooruit gegaan Wie naar de daadzaken oordeelt moet bekennen dat ile geest der grondwet tot dusverre die van wanorde as Er kan dus geen kwestie zijn van in den geest der grondwet te regeren Een goed Pruis kan niet wenschen dat de eest der grondwet tot waarheid worde De grondwet moet veeleer een anderen geest bekomen En opdat dit ge ehiede moet aan het hoofd van den staat eene onvoorwaardelijke vrijheid van denken en besluiten gewaarborgd zijn Volgens een gerucht heeft het Kasselsche rainist j ie zijn ontslag verlangd omdat de keurvorst geene wet wüU j laten indienen 10 voorloopige belasting heffing Turijn 15 December De kamer der afgevaardij den heeft het voorïoopig driemaandelijksch budget aangenomen New York 2 December De boodschap van president Lincoln bij de opening van het congres was zeer gematigd ten aan iin van het zuiden maar sprak tevens zeer krachtig voor de Cu e De president g if daarin o a te kennen dat er in de uiaan l j inij redenen bestonden om te verwachten dat de mogrui iejen die de zuidelijken als een oorlogvoerenden staat be uouv den dat gezigtspunt zouden verlaten doch dat ten gevolge der tijdelijke nederlaag der nocrdelijken dit bewijs au regivaardigheid tot nog toe scheen uitgesteld te zijn ouris hcbit Lij aanbevolen om in de constitutie zoodanige wij iging te brengen dat de staten die de slavernij geheel ifschaffeii i t het j lar l JÜO eene schadevergoeding in obligatieu kan vordcn uitbetaald zullende iiitusschen alle negers die tengevolge van de kansen des oorlogs hunne vrijheid hebben herkiigeu de e ook vour altoos behouden ü l iefcmber De generaal der noordelijken heeft de auloriteitcn te 1 redericksburg verwittigd dat hij de stad iun zoubombarden indien zij geene vijandige demonslratien aan dendag legden tegen i c expeditie der noordelijken Het rcïtaut van den voorraad van katoen aan de Missisippi in Louisi ina en Arkansas is hooger geschat dan het werkelijk blijkt te zijü De nieuwe oogst zr l niet groot wezen Het biiilget van ISij S toont een deficit aan van 27 i 700 000 dollars De minister van financiën beveelt de trapsgewijze afschaffing der schatkistbiUetten aan en wil onderhandelen over het sluiten eener leening 8 December Te Hartsville in Tenessee heeft een veldslag plaats gehad waarin de zuidelijken de nederlaag leden De noordelijken deden daarop nog een aanval opj Gallaton doch werden toen met groot verlies teruggeslagen De beide oorlogvoerende partijen houden zich in de omstreken van Fredericksburg druk bezig met het opwerpen van fortificatien ömnenlttnb Gouda 16 Dec Naar men verneemt is de nederlandschemaatschappij die in de kolonie Natal voor weinige jaren eeneOOOtal acres onder zekere voorwaarden van het eugelsche bestuur ter ontginning heeft aangekocht daarmede thans zoover gevorderd dat in den loop van het volgende jaar eenefabriek met daartoe aangekocht stoomwerktuig zal in werkingkomen ter bereiding van de suiker die men daar reeds sedert eenigen tijd heeft aangeplant Uit Delft wordt het volgende geschreven Men heefthet plan om in het volgend jaar hier ter stede eene tentoonstelling te houden van oudheid en geschiedkundige voorwerpen uil de prov Zuid Holland van de vroegste tijden tothet begin dezer eeuw Seeds heeft zich eene voorloopigecommissie gevormd met onzen zoo gunstig bekenden historicus dr Wap aan het hoofd die zich bezig houdt met hetzoeken naar een geschikt locaal en andere voorbereidendewerkzaamheden s Gravenhage is December De tweede kamer der staten generaal heeft heden de beraadslaging over de waterWegen voortgezet en ten einde gebragt De hh Hugenholtz en van Heemstra verklaarden zich vóór art 1 en tegen het amendement van den hr Mijer De hr van Heemstra zeide dat hij het bewijs in handen heeft gehad dat een geacht handelshuis te Amsterdam den concessionaris zijne financiële ondersteuning heeft toegezegd Door het amendement dat hij doodend acht voor de concessie zal alle prikiicl tot ondersteuning der concessie vervallen en een onbepaald plan in het leven norden geroepen dat geen waarborg voor de uitvoerbaarheid aanbiedt Daarop hebben de hh Thorbecke en Betz de doorgraving uitvoerig verdedigd uit het oogjiunt der noodzakelijkheid en der uitvoerbaarheid zoowel technisch als financieel Beide hebben krachtig het amendement van den hr Mijer bestreden Het stiijdt met het hoofdbeginsel der wet die uitvoering bij concessie door de particuliere industrie wil Als de regering er zich mede vereenigde zou dit de meest delo ale liandeling ten opzigte van den concessionaris zijn aan wieii liet middel om de geluen bijeen te krijgen wordt ontnomen Het amendement kan alleen de concessie in discrediet brengen De regering mag daaraan de hand niet leener Is het geven van concessie en te gelijk die ondermijnen overeenkomstig met de goede trouw Bovendien zou de uitvoering van staatswege 9 2 millioen duurder zijn i3aarna vatte de minister van marine het woord op en zeide de overtuiging bekomen te hebben dit de handel door de beoogde doorgraving van Holland op zijn smalst beter gebaat zou worden dan door eene verbetering van het noordhollandsch kanaal waarn ede ook vele kosten gepaard zouden gaan Uit een zeevaartkundig oogpunt toonde hij de doelmatigheid der bedoelde haven aan die ook voor de marine van nut zou wezen De hr Mijer lichcte daarna zijn voorstel toe deed de strekking daarvan uitkomen verklaarde dat daarin niets vij ndigs voor de concessie lag bedoeleude hij alleen de belangen van Amsterdam bevorderlijk te zijn door de uitvoering van het werk te verzekeren In het breede wederlegde hij de tegen zijn voorstel ingebragte bezwaren waarna de hr Storm v s Gravesande den min van binnenl zaken beantwoordde en te kennen gaf dat de wederleggingen die hij had gehoord hem niet overtuigd hadden van de ongegrondheid zijner bezwaren tegen het onderhavige plan hetwelk hij moest afkeuren hce gezind hij ook was om Amsterdam een kort ren waterweg te bezorgen De min van binnenl zaken en de hh Storm v s Gravesande Mijer v Diggelen en V Vor nhuysen voerden nog het woord waarna de beraadslagingen gesloten werder rklaard Het am endement van den hr Mijer wordt daarna in stemming geftragt en met 50 tegen 13 stemmen verworijen Füór heijben gestemd de hh v Foreest v Lynden Mijer Hoekwafci van A ch v Wijk Tutein Nolthenius Lycklama a Nyeholti Schiinuieipenninek Wintgens de Brauw Meijlink V Hevden Ueinestein en Hoffman Art 1 der wet werd onveranderd aangenomen met 39 tegen 24 stemmen Teffen hebben gestemd de hh v Voorthuysen de Baadt Wintsrens Mensonides Meijlink v Heyden Eeinestein y Foreest Bliissé van Oud Alblas Kerstens v Bosse Eeinders Storm V s Gravesande v Asch v Wijk v d Veen Kien Lycklama a Nyeholt v Lidt de Jende Taets v Amerongen Wichera en Westerhoff Art 2 werd zonder beraadslaging met 60 tegen 3 stemmen aangenomen Teffoi hebben gestemd de hh Mensonides v Dig elen enKeinders Het wetsontwerp werd daarna in zijn geheel met 37 teen 26 temmen aangenomen V f i gestemd de hh Kie i Lvcklama a Nveholt V idt de Jeude Taets v Amerongen AVichers West erhulf T Voorthuysen Schimmelpeuninclc de Kaadt Winfens Men I sonides de Brauw Golistein v Diggelen Kappevne v de oppello Meylink v Hevden Heinestein v ForeUt Mijer Blu ó V Oud Alblas Kersten Hoekwater lleinders Storm V s Gravesande v Asch v Wijck en v d Veen Bij deze stiraraiugen waren de hh Bcgram en Luvben niet tegenwoordig In de daarop gehouden awondzitting is de wet op de middelen na eenige discussie aangenomen met algemeene stemmen Vervolgens zijn aangenomen de onteigeningswetten voor de spoorwegen Utrecht Kuilenburg Breda Moerdijk en Niedorpervei laat naar Alkmaar Nadat nog onderscheidene conclusien op rapporten waren aangenome is ten slotte na eenige discussie de begrooting voor de spoorwegen over 1363 aangenomen met algemeene stemmen De kamer is tot nadere bijeenroeping uiteengegaan 15 Dec In Ie zitting der eerste kamer vau heden zijn achtereenvolgens aangenomen de volgende wetsontwerpen sommige na korte discussie 1 begrooting voor de gestichten te Ommerschans en te Veenhuizen 1S63 2 begrooling voor de landsdrukkerij 1863 3 begrooting van het pensioenfonds voor burgerlijke ambtenaren 1S63 4 begrooting voor den arbeid der gevangenen 1863 5 regeling der grensscheiding tusschen Zutphen en Brammen en 6 goedkeuring eener dading tusschen den staat en de gemeente Maastricht De kamer zal woensdag a s ten half drie ui e weder eene zitting houden ter behandeling van 7 naturalisatien etten eu 7 wetsontwerpen tot bekrachtiging vmi prov belastingen Leyden IC Dec Heden promoveerde alhier in de regten na verdediging van stellingen de lieer II J Kranenburg van Gouda Alblasserdam IC December Xadat in de afgeloopen week vergelijkend examen was geliouden is gisteren avond door den gemeenteraarl tot hoofdonderwijzer aan de openbare school alllier benoemd A J Labberton tot nog toe hoofdonderwijzer aan de gesubsidieer ie bijzondere school voor meer uitgebreid lager onderwijs alhier GcDJciigde Berigteii Van het nieuwe italiaaii=cbe miuistprie ordt gezegd Een weinig meer Terlioeling tegenover Frackrijk een weinig meer vrieud chap jcgris Engeland De btstrijders der caodidatiiur van Ferdinand van Cüburg voor den grieksehen troon zeggen dat die vorst te veel van goeden wijn en schooiie vroüwen hondt In Napels worden 9U 000 man troepen gebezigd om de strooptogten te beletten en de roovers te vervolgen De utreehtsclie studenten hebben an Garibaldi een briefin antwoord ontvangen op hunne gelukwensching over btt halen van den kojicl uit het been van den volkslield Bij Terschelling is een schip van Memel naar Sehiedaru gestrand vier van de vijf opvarenden verdronken Te Vaals in Limburg zijn vier woningen door brand vernield In Beyeren nil men Yolstrekt niet afzien van het regt op den grieksenen troon De toestand van den faelgischen koning wordt weder minder gunstig Men Termoedt dat het gouvernemeat de lucifers wil behtsten Uij het station DiuslakcD is de trein naar Emmerik uit hf t spoor geraakt door een kar met twee paarden De personen kwamen met den schrik vrij Vniisou en Oostennjk onderhandelen om gezamentJijk Denemarken tot zijn pligt te brengen In de ompfreken van Kheinberg bij Kleef buist eene gevaarlijke rooverbende Wen verhaalt dat de gouvcn nr generaal van Ned ïndie zijn ontslag gevraagd heeft De fnui chf regering heeft 2000 muildieren te iNert York gekocht en naar Vera Crnz gezonden Te Keulet zijn een groot aantrl valsche wissels in omloop De Teekeiiakade nlc te si Gravenhage is tijdelijk gesloten oin de voortdurende wocliglieid der kerlingcn op de trate i Het Lou er van eene school u onjeiwijzrrsttonii g is te Huisduinen aanbe tCLd voor 4700 Te Ion den is eene nilgestrekte houtzagerij in Grav s lan Iaiie door een ontzettenden brand vtrnield Honderd arbeiders zullen geruimen tijd van werk verstoken zijn Men wil bij vernieuwing het leggen beproeven van een telcr aalkabel tussclien Engeland en Koord Auierika De keizerlijke akaderaie van wetenschappen te Weenen heeft vo rgesteld de afsebafling van alle onooodige titulaturen Den 20 febr 18 38 zal te Koustantinopel eopend worden eene tentoonstelling van iulandsche iirüducteu en fabrikaten Wurtembcrg telt l H22 9 26 zieleu Stuttgart 61 313 L lm 22 736 Sssliiigen 15 9 9 Heilbronn 14 475 Keutlingcn 13 389 Tubingen 8 709 De baron Rothschild van Londen heeft te Parijs een trap van wit arrarisch marmer besteld waardoor hij 150 000 franken betaalt De koningin van Napels wil ondanks alle pogingen van het weener hof nitt weder naar haar man Frars II te Kome Men berekent dat het bezoek Tan keizer Kapoleon aan Rothschild een en een half millioen franken zal kosten De prins v in Wallis heeft aan zijne verloofde e n kleedje van point d Alen on met brillanten gegarneerd gescbonken ter waarde van 120 000 Te Parijs werden de geruchten van eene nieuwe leering tegen gesproken Te Ai istcrdam heeft men alvast in afwachting der annemiug door de eerste kamer algemeen gevlagd over de doorgraving