Goudsche Courant, zondag 21 december 1862

180 donderdags eene drukke passage is ware het wenschelijk datop dien dag althans de voormiddags voortdurend een policieagent of ander bevoegd persoon staiioneerde Is daartoehet personeel der policie te in dan mag tene uitbreidingvan hetzelve el noodig Vudtu geacht en zoude het doelmatiger zijn om dat persjnetl te vergrooten dan het geldte besteden voor mooije jassen en mantels waarmede deagenten omhangen worden ie open is het althans dat deeigendorameu en het leven van een groot aantal ingezetenenniet langer om eeiiige honderde guldens mogen worden verwaarloosd of zonder bescherming gelaten X Burgerlijke Stand GOUDA Geboiikn 12 Dcreinber Alitla oudtrs J Bezem en P J an Hofwegcii 13 C lazma ouders N AerU ik en H C Nobel Jaii ouder J de Hoop en D an Es Ane ovders A S Bruuold en G van der Pol 14 Johaunes Jaeobup oudfis J Hsgeman tu G A Smit Adnjiiius lohaiiiies ouders au het cii J C de Mau Matthy Gerhaldu ouders J Bejieer eu VV E aii Oudshoorn OMKitiiL 10 December INI C Edauw 14 j 11 M T obergen 22 m 12 J Capteij huis r an H Braggaur f ü j 9 m 13 J Wijnmalen 12 J 5 i 14 A E a den Oever 42 j A Anders 5tï j 15 ii de Grud Sm 16 E van Gent 3 m SCHOOXHOVEX Ingeschreven 5 tot 12 December GK oiiiX IJirkje ouders A Pelt en J an Doorn Jobanues Nieol i i ouders Eeiiieii en C van den Bcrtrb 0 l i luln A e an dtr a 11 v P van Abeelen 15 w Zondag $ 1 December W 76 GOUDSCHE COTJRAIJT Uitgave van BRINKMAN Lange Tiende eg D n 61 ADVERTENTIEN Onwillekeurig is bij steller de es bewoner ran deu tiendeweg binLeu de e gemeente de vraag opjrerezen ol de mianuarij ISÖt door den gcmeeiiieraaa vastgestelde verordeninniet v ai toepassing is op de evengeuoemde strai t immersniet alleen op de markt maar ook op andere dagen verkeerei dOar Icopende of spelende kiuderea m gevaat om overreden te orden door het woest en onbesuisd rijden metnaarden en r jtui n dat voorü op de marktdagen veelvuldig op drl e ifze plaats bc eft even alsof art 24 in de verordeuiniT i tl nas geschreven Dit ori t vooral gev dijk op liet punt alwaar de korte tie idene i hoek vormt waarvan en bewijze moge strekken htop dit pmt reeds twee malen een houd is overrede j l dit uul n moeien duren dat eenmaal een kmd in die druk bevolkte straat overreden wordt Het is niet te hopeu m ir helaas op die wijze te vreezen Niet alleen dat net riid n met paard en rijtuig op de groote steei en gescuiedt neen de dondenlags gaat zulks evenzeer over de kliukerstraten etniue dat nog de er dagen een geheele gootplank van een d r dïiar FveiK eii ziet mea aldaar des donderdags met angst de wiest edreven v ordende dritien koeijeu van de markt komen d e somtijds ii geheele nitstailingon der winkels op stoepen omverwerjieu en beschadigen en op andere plaatsen i en evoWe hebben dat een ot meer beesten runderen inde iikeis kö Jieu beiJe gevallen die zich reeds meermalen beb ei voor eda u uoL daargelaten het gevaar dat hierbij cyen e kinderen le p n van onder die dritteii koeijfu te geraken Jp phnlseu of sinten zooals de tieudeueg al aar des ü Waarschu ving ii 25 jiKiG H U W E L IJ K m SR i 3 v in A S AHONSöN Je eu rJi i S VNDDES k GOLDI fii 18 December 1S62 Een ieder wordt gewaarschuwd van heden af geene BOEKEN of GELÜEX af te geven aan J van Toorcnbiirg ten behoeve in dt n Onderfjeteekende als zuilendd dit met gevalideerd worden door A BRINKMAN GouD v 17 December 18Ü2 De Bosch wol producten 9 Een behoed en geneesmiddel voor Jicht en Rhumatieklijders Cenlr ial l i Mt voor XederLnd bij M J C HAM te Utrecht De heilz ime uii erkiiig van onze BOSCHWOL PIIODUCTEN alles Ixreld uit i e Versche Xaaldeu der Pijnboom pinus silvestris bestaande uit Bontrol i tn BroeLai Kousen Su ten Knie Bord Bols Arm Gezlgt en Riiiiicurniert Ureibuxch ii Il atten Panel en Keper per ei llekens Kiasem Denne naalden tot v uhcl voor UiT asen benevens onze Praepaniten als Extract voor Baden Olie Boii uiiia Sai Zeip FoMade enz geven ons de vrijheid aan JICHT en KUL MATIEK i ii l l die ten sterkste ran te bevelen alsmede ook hun ie er zich van wil u arm Het is ïeeus ms ons doel aan de verschillende geu es itte ten die ntreu publiciteit i geven alleen de beoordeeling viui ons Gezoudheidsl dour veiuruaiue Geneeskundig in goedgekeurd is voldoende In het bij ir i u elen iv tj a iu onze Aiitl KIiuniatische Waldvvolwatteii Spiritus en i ennennaaUlenolle oleum pinus silvestris V e ler omschreven in onze Brochure welke gratis aan de Depots verkrijgbaar i ne ens Prijscotirauten De Bosckicolicarenfabrielc II SCHMIDT C t Kemda a in hetTharingerwald verder verkrijgbaar te tr ld i Wed Bosman ui ardani L J Oudenhoven Eokin A J ten Veldhuis Kapenburg fn rleien J Vlaanderen IVlr H V Ruijven T ei liter D J v d Saag J Boerboom Harmclen W G Kurvers H iiriem Wed Grube k Bodaan Hage M J V d Schaft Heerenvecn S K Snart Hilversum B A Meddens Kampen bebr Vr end Leyden X IC Swemer Meppel L Proekhuizen Miidelburg K B iart Oudeuater A Buijs Veendam C J Polak Viaiien B W de Graaf Zwolle Nathan Polak Aanvraag om DEP6T FlUKCo bij M J C HASI Virecht Men vraagt hoe eerder hoe liever binnen GOUDA te huur een ruim HEERENHUIS met Grond daarachter Adres onder itit A aan den Boekhandelaar G B Van GOOR te Gouda Prijzen der Effecten AilSTEKDAlI Dingsdag l i December I iagste Hoogst GtUcvca pCt koers kotis kücrd Ned w sch 21 2 64 64 8 w dito 3 76Vl6 7 6 8 7eV8 dito 4 99 2 J JVi6 99 i Amort Sijnd 31 2 Ilaudelm 4Vo O I Leen Ing 4 99 V 991 4 Aaiid H Sp 4V2 101 d liijnspw 4I 2 België Rotts J 56V2 BöVis Spanje üb 2 45 = l6 45 8 45 u d buitenl 3 d binnenl 3 4Ö 2 49 49 Portugal obl 3 45 7s Ru l obl II 5 101 d lb2l 29 5 1007 8 Certlh3l 33 5 d bW 4 75V8 d 5 fCrie 5 9ü7 8 91 91 10 ti serie 5 Vülgef Sp 5 200 Vi Pruisen l ö9 5 103l Oobt bijGuÜ 5 ÜO 1 dito 4 dito Metall 5 1 aTVn 57W 6 V Vw dito dito 21 2 2 Vi6 291 16 1 y dOreuteAinst 5 1 77 1 771 8 77 d iuit lb54 5 6 Vi6 e ie 1 jjex oblböl 3 29 16 29 ic 4 Ier Boekdrukker an A Bla KMA Nieuws en voor Gouda eu Deze Courant erschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad gesehiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden isfi franco p post ƒ 2 25 I e inzending der Ad ertentien kan geseliieden tot des morgens ten 11 ure öuttenUnïr Parijs 15 December Men zegt dat weldra in den Moniteur een uitgebreid regerings manifest zal verschijnen waarin de binnenen buitenlandsche politiek de laatste in een vredelievenden geest ontwikkeld zal worden een gerucht zal de mexicaansehe kwestie bij gelegenheid van de discussien over het adres van antwoord ernstig ter sprake komen Men voegt er bij d at de oppositie op dit terrein hevig zal zijn Er wordt voorts beweerd dat de keiz r eene enquête wenscht ten einde met de opei bare meening betreffende deze zaak n ider bekend te wordenrOverigens bliikt meer en meer dat Frankrjk en Sp mje hetuu eens zijn om gez imentlijk diplomatieke onderhandelingen lan te knoopen namelijk zoodra de Prauschen Slexico zullenbezet hebben ïot dusverre schijut men er echter niet in geslaagd te zijn om Engeland tot eene gemeeuschappelijke handeling over te h ilen De Patrie deelt mede dat de pauselijke regering weldrahervormingen in den pauselijken staat zal invoeren zooals deinstelling eener consult a wier toestemming vereischt v uttot het doen van uitgaven en het heffen der belastingen deverkiezing der gemeenteraden door de bevolking en de vermindering van het pauselijk leger tot op 5000 gendarmen Deze laatste maatregel zal hoofdzakelijk plaats hebben me het oog op den slechten finaneieien toestand des lands 17 December De Moniteur deelt berigten mede uitMexico waaruit blijkt dat de gezondheidstoestand van hettninsche expeuitiecorps over het algemeen goed is De ziekten bepalen zich tot koortsen w uarvi u de h vigheid l igelijksafneemt De gemeenschap tusschen Vera Cruz en Oriz ibawordt j emakkelijk niettemin zijn nog 12 dagen noodig omusn afstand af te leggen Bij gebrek aan vervoermiddelenheeft men de krijgsoper itien niet kunnen beginnen de staatvan zaken zal nu weldra eene andere wending nemen daar 1200 muilezels en 250 rijtuigen 14 nov v an Xew lork naarVeraCruz zijn gezonden Alvorens te Jalapa binnen te rukken heeft de voorhoede van Berthier de roode mexicaauschelansiers en 4000 man burgerwacht uiteengedreven De vijandverloor 15 dooden en 35 gewonden 10 gezadelde p iardeuzijn gedood 50 zijn in handen der I ranschen gevallen Deweg was bezajiid met de weggeworpen wapens De pranschen hebbeu het verlies van twee dooden en vijf gewondenie betreuren 18 December Bij de regering zijn inlichtingen ontvangenvan deu vorst van Servië betreffende het zenden van wapenen door de Donau vorstendommen De vorst voegt daarbij deverklaring dat hij de beloften vroeger gedaan niet zal schenden tevens herhaalt hij de verzekering dat hij geen oorlogxuehtige bedoelingen koestert De bedoelde wapenen zijn eenbehoefte voor de Servische regering ten einde daardoor in taat te v orden gesteld om de veiligheid en rust binneuslanaste handhaven Weenen lö December De turksche gezant heeft te AdYerteDtiel lad Ouistreiien De prijs der Advertentien van ééa tot rcs regels met nbegrip van het zegel is bO Cent voor il eiken regel daarboven 10 Cent Buiteugewoae letteia worden berekend nasr plaatsruimte kennen gegeven dit er weer een protest Tan de porte op handen is Servië heeft nl in strijd met de overeenkomst om vooreerst geene L ijgstoerustingen te maken geen oogenblik daarmede opgehouden en wel in dier voege dat het de financiële krachten van het vorstendom in ruime mate te boven gaat De porte ziet daarin eene schennis v m hare overeenkomst met prins Michael Het protest aan de mogendheden te rigteu zal echter bij Frankrijk en Rusland geen ingang vinden en daarom wel zonder geiolg blijven 18 December Heden is de zitting van den rijksraaddoor den keizer gesloten In de troourcde geeft Z 5l zijpgenoegen te kennen dat bet verirouneu in de constitutie van 20 Oct en 26 febr geregtvaardigd is geworden Meu maghopen dat de zegeningen des vredes oot verder weldadigzullen werken Dat Oosteurijk va tber iden de i mu des vredes bewandelde heeft het vertrouwen op Oostenrijks credieiverhoogd eu verwierf het aller s mpathie Door den rijksraad werden reeds gewigtige wetteu tot stand gebragt B jde regeling der huishoudrig van den staat is men van hcibeginsel uitgegaan dat hjt deficit door eigen krach en ar ngeviild moet worden De keizer is overuigd dat dit geschieden moet door een meer gelijkmatige venk eling der belastingen Door de opheffiug Ier trau to toUen beïint helhandelsverkeer reeds te herleven De wet lot regs ar de controle op de schulden van den slaat verzeker e op deze aangelegenheid De betrekkt g ii den st iat zijn bij de wet geregeld Ree ideriag der uitgaven gunstig gewerkt 1 keizer den weiisch dat de leden bij i grondbeginselen der constitutie tot meer krt verspreiilen en zegt de vergadering ui Berlijn 16 December M uiiii de preusz volksverein met 10 000 ui koning overhandigd Die namen k op de adressen uit de provincie voo men zich voor de houding van het heeft verklaard hebben alleen 40 00U Men m ig het bijna als zeker o = nisterie gelijk het thans is zameiigesTet uor y zal optreden De minister president hoopt eei i van ucn koning te verkrijgen en daam cdu het gi suL jktf vertrouwen tusschen de regering en den l iaddag te herst 1 Hierin deelen de overige ministers niet niar het schijn e van oordeel zijn dat de toestand te gunstig door den mirii rpresident wordt geschilderd De voornaamste le iea vr r de liberale partij heSiben reeds verscheidene vergaderingen gehouden met het doel om te bera idslngfn over Oe rigting m de aanstaande zitting van den landdag te volgen Reeds z jn verscheidene voorstellen geiUan m ar tit heden neeft men geen stellig besluit genomen men il lohten totdat de inhoud er troonrede zal bekend zijn Intus hr gaat de regtring voort met liberaalgezinde ambtenaren d e uij de beraadslagiii jer gedurende de jongste zitting met Teel klem de beginselen hunner partij hebben verdedigd op wachtgeld te stellen en op andere wijze uit huime betre kking en te verwijderen