Goudsche Courant, zondag 21 december 1862

Volgeas mededeelingen var 15 dezer uit Kopen iagea bevindt de küuiug zich op den weg vau beterschap Z iturdag den 13 had de eerste kamer de beraadslagingen voortgezet over de besrooling Het voorstel door den minister vau Justitie gedaan om de bezoldiging van vele regterbjke amblenaren te verhoogen is verworpen met 35 tegen 17 stemmen en diuiraan is derhalve iu de eerste kamer hetzelfde lot te teurt gevallen dat het ontwerp iu de tweede kamer heelt ge j ffen üen berigt uit Christiania dat de commissie belast mei het z menstellen van de ontwerp grondwet met algemeeiie stemmen het vnoriiel heeft gedaan om het artikel uer bestaande grondwet ingevolge waarvan slechts de kroonprins of uiens zo on tot stedehouder in Noorweg n kan worden benoemd aldus te wijzigen dat in het vtrvoig ie naaste prfg naam tot den roon tot die waardigheid kan worden verheven ötnnenlonis Gk Uda 20 December Naar wij vernemen is de schaak r strijd tiiïschen de genootschappen Oefening en Beleid alhier en Vermaak door Oefening te Eotterdam geëindigd en in het voordeel van eerstgenoein 1 geselschap beslist daar de eerste partij door Gouda gewonnen en de tweede voor reiüise is verklaard Kaar men verneeait bestaat het voornemen bij de regering om tegen 1 januarij aan alle miiüsterien sommigeambtenaren die om verschillende redenen voor hunne betrekkin uiet meer geschikt worden geaclit Ie pensioneren henniet te vervangen maar door de vrijvallende tractementen hetlot der overgebleven ambtenaren te erbetereu Reeds lang is het gezegd dat de kimst schatten nu op verschillende plaatsen van ons land verspreid in één gebouw vereen gd behoorden te zijn De heer ï orbecke heeft dienaano dande in de tweede kamer de volgende verklaring afgelegd Voor het overige is het ounoodig te zeggen dat ik met btizandeie deelneming de gelegenheid zal aangrijpen om het dcE kbeeld van den geachtcn afgevaardigde uit Delft den heer Winfens te verwezentlijkcn namelijk om üt musea te Airsterdam te vereeiiiu U en alzoo den indiuk van i etgeen on e k anst was er van hetgeen zij nog 1 = jp vreemdeling liefhebbers kunstenaars op het gansehe publiek te veriitrken Ik zal niet schromen aan de vertc euwoordiging eene zelfs hooge som te vragen ten eincie daanoe te kunnen medewerken op eene wijze ons land oni geschiedenis en de plaats die WIJ in de geschicilenis der luns bekleeden waardig Jlen leest in de X Rott Cour Uil eene particuliere correspondeulie uit Param iribo veruemen wij dat het in de kolonie alles behalve rustig toegaat Onderscheidene blanken zijn door de we eloopene slaven vermoord o a zekere adelborst slechts 2 a I j jireu oud Een hülonant b j de marhie is almede zwaar geblesieerd zijne wonden zijn des te pijnlijker daar de oproermakers meestal schieten uit geweren geladen met gehakt lood Zijn onze berigtcn juist dan zijn naat re eleu erustige maatregelen vanwege de regering ten hoogste noodzakelijk X it de bladen die uit Amerika ontvangen zijn blijkt dat de geueurtenissen in het zuiden den gestand van de slavernij niPt het minste hebben veranderd Onder de advertentien t ch van een der grootste bladen van 23 november leest men Te koop eene familie bestaande uit eene moeder en hare 7 kiudcren waarvan een aan lie borst prijs 5000 uoliars Eene luoedei en hare dochter 1000 dollars s Gravenliage l December In de zitting van de eerste kamer der staten generaal van gisteren zijn achtereenvolgens zonder beraadslaging reet algemeene 32 stemmen aangenomen de wetsontwerpen tct bek achtiging van provinciale bekistingen in Gelderland Groningen Drenthe en Limburg n die tot natiiraiisalie van F von Ballusseck V E G Schmuüng E l j Ku jeiiberg R A H Seldmieher V J M crheijen J O II Leeuw en J C Lehmkuhl Kadat gir e iji namiddag twee pnbücatien van den bur gem e ter verschenen waren tot het tegengaan van zamenschofi en v ilks nloopen als in de laatste avonden hier plaats b i du werd teen 8 ure de hoofdwacht betrokken door een detachement kavailerie ei een ve meerderd getal infanieristen Op onderscheidene punten hadden evenwel nog zamenscholingerM aats die echter spoedig door de gewapende magt werdenuiteeugedrevea dit de stad in alle rigtingeu doorkruiste en ophooping van volk tegenging 19 December ileden avond laat zijn aan de leden der eerste kamer rondgedeeld de verslagen van de commissieu van raocortcurs over de brgrootingswetten voor 1863 Slechts weinige leden heiben zich meer bepaald uitgelaten over de rigting au het tegenwoordig kabmst die hun in vele opzigten beden k ijk voorkwam De homogeniteit van het ministerie werd betwijfeld Zeer aiiizieulijk was de meerderheid die zich tegen het rege ingsbeleid iu kolouiale zaken verklaarde Door verreweg de meeste leden werd aan de bezwaren nopens het regeringsbeleid van den minister van buitenlandsche zaken groot gcwigt gehecht De opheffing der gezantschappen te fetockholm eo te Lissabon heeft een zeer oEaangeuamen indruk gemaakt Vele Isden legden de bekentenis af dat eene ernsage bezorgdheid hen vervult nu zij de zware taak die In den tegenwoordigeu tijd op den minister v n koloniën is gelegd zien aanvaard door een minister die zich zclven een ouervaien staatsman achtte GrOrincliem 19 December Naar wij vernemen is de spoedige vervulling der vacature ontstaan door hel vertrek van d Barenbrug uaar Tholeii te Jleerkerk wederom hoogst onzeker De minderheid der gestemd hebbe ade manslidmaten aldaar komt nu door de ambachtsvrouw vn Meerkerk de electie op den caudidaat die de meeste stemmen bekwam en bovenaan stond op de lijst ter electie opgezonden is uitgebragt tegen die benoeming op bewerende dat de plaats gehad hebbende stemming onwettig plaats gehad neeft Op welke gronden die bewering rust is ons evenwel tot nog toe onbekend Weiligt komen we hierop later terug Berigten Gemengde Frankrijk wil een eskader naar Janan zeuden Te Antwerpen is eengedenkpenning van de laatste volksvergradcriiij in omloop jiebragt waarvande voorzijdL bet beeld van den heer Coomans eu het icti den tijd v n ecu geheel jaar De afstand der louisehe eilanu cl ud aan Griekenland wordt meer en meer zeker EiiEreU ugt zeer ernstig aan bij koning Feidiuand om de kroon Tan Grieken d aan te nemen Men vreest op Ja a dat de kotiijoogst dit jaar een derde minder zijn zal dan het gemiddeld bedrag der laatste jaren Te s Graveuhi ge heeft de b irtieniee ter gewaarsihuwd igen zamenscho iugen eu volksoploopen Tit Japan Ingezonden Mijn Heer de Redacteur Vergun mij u en uwen le ers eene opmerking te maken over een onderwerp dat op het oogeiiblik de algcmeciic opmerkzaamheid zeer bezig houdt liet betreft de voorgespelde oprigting erner openbare school voor meer uitj ibreid lager onderwijs waarover de gemeenteraad weldra uitspraak zai doen Ieder zal u daarvoor dankbaar zijn als gij u beijvert deze en dergelijke belangrijke onderwerpen door uw blad aan de meer algemeene beoordeeling van het publiek te ondervvo pen en ver cliillrnde beschouwingen opneemt ja daarvoor willen wij ons een u asider 5tiik getroosten over onbeduidende en versleten onoerw erpen die uocli door stijl noch door gezonde logica bijzonder uitmimteu Daaronder reken ik als men bakkers aanbeveelt die het brood niet vergiftigen zonder hen bepaald aan te wijzeu en zonder te weten of er vervalscht brood in de stad verkocht wordt Curieuser nog komt mij voor het stukje in n 72 v aaruit wij voorzeker tot aller verbazing vernemen dat wij in onze stad een werkelijk goed gymnasium bezitten Tegen die door niets g t afde bewering is niet tegen te stellen dan alleen Niemand gelooft aan die voortreffelijKheil van het gondsche gjmnasium noch de ouders noch de leerlingen noch de curatoren ja zelfs de docenten ge ooven daarin niet In 1860 werd d opheffin der tweede dezen t T P l Pi i i aan dr i eene verandiring onderzen Men S 7 t ff le ening in den een ot anderen zin Men verwacht het hngzaam afs erven van den teringlijder nu de poging mislukt is om hem op eens tot zijn emde h fZL l tl J gesteldheid van zaken geene bevreemding wekken dat men op dit oogenblik overgaan wil tot üe oprigting van ecuc nieuwe openb iic school die bliikbaar nergens anders toe strekken moet dan oiu te voorzien UI hetgene wat meu niet in het gymnasium vindt V j vernemen dat de plaatselijke schoolcommissie van de invoering t er nieuwe wet tot heden niet ophield aan te dringen en wel met het meeste regt op de oprigting eener openbare fransche school als volstrekt noodzakelijke aanvullin van het stel openbare scholen omdat daardoor alleen en niet anders mtvoering kon gegeven worden aan het gebiedend yoorschrift der wet betreffende het voldoend lager onderwijs Maar de geiiicemeraad erkende die behoefte niet en de zaak wordt nu althans naar allen schijn met den blik op het jrymuasium ter hand genomen Xu rijzen bij mij op de volgende vragen 1 Kust niet m de eerste plaats de stellige verpligting op leu raad om fe voorzien in de zaak van het zoo kostbare gvmnasium waarover de algemeene opinie zoo uiterst ongunstig 18 hetzij ter verbetering of ter opheCing 2 Is het ni t ongerijmd bij de verbazende kosten in deze gfniteiite mot voorbeeldeloozen ijver ten behoeve van het lager onderwijs besteed nogmaals de prigting te beproeven eener inrigting die als gymnasium mislukte zonder het geld daarvoor te zoeken door de opheffing van het gymniisium en de herstelling der latijnsche school 3 Is eindelijk het tegenwoordig oogenblik niet zeer ongunstig Met het einde des jaai s blijft slechts eene der drie vroegere fransche scholen in stand en zal dan uu de aankondiging der oprigting eener alle concurrentie doodeiide openbare school niet alle onderwijzers afschrikkei om de openstaande plaatsen te komen innemen Mtn heeft ook gesproken van het subsidieren eener bijzondere school en waarlijk dit denkbeeld lacht velen toe on de raad kon het wel omhelzen in welgeplaatst wantrouwen op de onzekerheid d r niikomst bij de grootc n oeijelijklwid om de geknoopte banden te verbreken als de keus ongunstig uitviel Kan men dan wel ongelukkiger tijdstip bedenken dan het tegenwoordige waarop slechts eene school aanwezig is Zal men eeue school subsidieren die nog niet bes aat Zoude het niet veiliger zijn te wachten tot dat lueu in staat was eenig oordeel te vellen over de inrigting en den gang der school dia men wilde ondersicunen In geen opzigt zou schrijver dces het subsidiereu der bestaande school willen ontraden aan het hoofd daarvan staat sedert 25 j iren een man wiens naam in geheel Nederland geves i d is en wien icen niet hopen kan in bekwaamheden overtroifen te zien al werden de voorwaarden der oproeping nog gunstiger dan in het voorstel aan den raad Maar vooreerst weet schrijver de es niet of die onderwijzer eenige subsidie verlangt en ten anderen vraagt hij en nu voor het laatst waarom zoo lang gewacht en den tijd laten voorbij gaan dien de wet vergunde om de bijzondere school te verheffen tot eene openbare Ik ben 19 Dec P Vooniitffana S Men hoort wel eens over sommige menschen klagen dat z j niet voor den vooruitgang zijn maar liever zich aan h oude vast blijven houden Ik vind het echter nog veel beklagenswaardiger dat vele menschen ook in zaken waarin het onde zeer goed was met alle geweld iets nieuws will n dat niet zoo goed is als het oude Tot deze opmerking werd ik gebragt door een besluit van de heeren ccmmissarissen tot bemdiiig en uitdecling van soeji Voor eenige jaren namelijk werd er besloten oni behalve ite gewone grutieusoep eens in de week erwtensoep te deelen De oude soep was uiet goed meer altijd hetzelfde het verveelde de arme menschen om altijd dezelfde gruttensoep te slikken Erwtensoep dat is betere kost De arme lui moeten ook eens een versnapering hebben Dat was vooruitgang werd er gC egd Maar was het nieu nu beter dan het oude Ik geloof kei met Ten eerste toch kon men met het ingeschreven geld een paar weken korter toe dan vroeger omdat erwtensoe zoo veel geld kostte Dus twee heele weken hadden dé arme lm korter a in krachtige soep dan vroeger alleen voor t genot van s zondags ecus eene versnapering te hebben En was die soep dan nog ma r beter maar stel dat erwten en grutten gelijk stuin in voetlsel dan is het toch el boven eenigen twijlel verheven dat 1 5 ponden vet die voor erwtensoep gebruikt werden minder kracht geven dan 42 ponden vleesch die m de gruttensoep werden afgekookt Dat alleen reeds was verkeerd Maar dit is nu al weder oud geworden men moet no verder met den vooruitgang Ahijd soep dat is niet pleizirig voor de ar ac menschen een zij moeten ook eens spijs hebben dat zet beter aan iu de inaag Wol ja zeker spijs voelt men beter in de maa o het oogenblik dat men genuttigd heeft Maar ieder be r jpt toch wel dat krachtige soep meer de zwakke ligchamen voor langercu tijd sterkt Nu wordt er behalve erwten en mxtensoep nog een derde uitgedeeld en wel hutspot waarvan het grootste ingredient aardappelen zijn Aardtippelen zijn hel goedkoopste van alle mogelijke eetwaren en dat is dan ook het eenigste voedsel wat tegenwoordig door de mindere volksklasse wordt genoten Niet zonder grond zeg ik dit want laatst liep ik achter twee mannen van welke ik er een hoorde zeggen Zoo als verleden jaar onze buik stoud naar rijst ZO staat hij nu naar aardappelen t Is maar s ochtends s middags en s avonds aardappelen Kn toch geeft men hun nog aardappelen Vele menschen dan ook die er evenzoo over denken als ik hebben zoo weinig mogelijk spijskaartjes genomen of hebben in het geheel niet geteekend Üat is voorjugaug Jammer maa dat zoo die inrigting niet vooruitg ian kan I Motrtcn de heeren commissarissen dit ook inzien en een volgend ja ir maar weer al is het dan ook in hunne oogen een achteruiitran tot de ude krachtige lekkere gruttensoep terusk creu H Marktberigten Gouda IS Dcccmb r Tarwe pr i N i Poolsche ƒ 3sl Dantziger ƒ iu Ame s ƒ 374 pr Zeeuwsche 11 25 Kogge pr ilM Vmcnk jer 2i9 Archangel US S £ i 19 Gcr l w u t r i er ï 75 Haver li ti Hl ƒ 3 l uivelioüi iii i ii ueu 0 De vcem irkt n ei geriiigeu aa iv iT d r i ƒ 1 1 id T ei u crir en K i r 1 wor 7 O irtfi Katis v m ƒ IS il ƒ 2i lluo boter Delft Is December T ij zur riiiuti kooplust kou tp gra nmir k iiic den verkocht Tarwe J tiii r l iA iutcrgerst 5 2n t i ƒ o Zoui rL o i f 4 Haver ƒ 4 a 4 20 L inge d y i i Di ieb oPaardeboouen ƒ 7 Bnune Honn y lü J i iie er if n yS il ƒ 12 Witte erwten ƒ S Aan stadsw iag gewogen van i J i Ij Den u er 1 81 16 Ijoter te zaïr fn 44au N ii Tjr markt 41ij mud A u l ij i n ƒ 1 70 Dordrecht is IVeemb r ïarw voer De beste jarigi ƒ 1 ij 5u iu f l I SO Nieuwe Zeeuwsche eu Üvcrtn soorten 10 c en bijsoorten 20 e i ƒ 9 40 a ƒ 9 SÜ mimlere en g i ruimd Zomertarwe van ƒ b u voren Nieuwe ƒ 7 a ƒ 7 50 J r del Gerst lager winterzt kni ial ƒ 5 ü Zuiiier 40 c lager Zakm ƒ 5 Spelt 10 e lager ƒ 2 90 a l we te phiatrfu lul voeder ƒ 2 50 i j Paardebooneu ƒ 6 a ƒ ü SO Duiveboonen en Bruine Booncn ƒ i a ƒ 9 Erwten 3o j i mindere ƒ 6 a ƒ ü O üoekweit bijua zundcr i uvot per 2100 N Hï puike kw ditelt voor ƒ 1 mi jcvedd Deventer 19 December Tan e ƒ J Ti O 50 i ƒ 6 0 a ƒ 7 20 Boekweit f 5 25 k j er=t ƒ l ƒ 5 25 Haver ƒ 3 40 a ƒ 4 Paardeh Boter pr N iL 10 s ƒ 2ü a ƒ 22 o s ƒ 15 Zwolle 19 December Middel f J O t j Rogge ƒ 7 10 Boekweit ƒ 5 77 1 nen Aardapp ƒ 1 40 Boter pr N ƒ I 2 20 N 2 t Londen 16 December Boter Friese i i 2 kampen en Zwolle 98 a 106 Kaas Edam j en Gouda 40 ii 46 17 December Granen eng tarwe weinig ter markt e vr veel minder aangcbragt maar er ging weinig om tot vo rigen prijs Gerst en Haver in een doen Sedert eergisteren