Goudsche Courant, donderdag 25 december 1862

gemotiveerde stappen doen om de oplossing der romeinschf kwestie te verkrijgen maar ook geene gelegenheid die zich daartoe mogt opdoen laten voorbijgaan zonder de noodzakelijkheid der onlossing aan te toouen Dr ardoor zal men op nieuw in de oetstappcn van den graaf Cavour treden De legering zal hare aandacht meer bepaald aan de regeling dét binneulandsche aangelegenheden wijden en als bewijs daarvoor moge dienen dat het parlement in de tegenwoordige zittingniet inder dan 60 wets ouiwerpen voo het meereudee van revvigt zal hebben te behandelen Men verzekert dat de keizer eindelijk het decreet op de bakkerijen heeft onderteekend Volgens dat b sluit is het ge tal bakkers niet meer beperkt e ing van stadswege blijft sehandhiuifd Zii s echter niet ver ligiend Men geloof dat dit gemengde stelsel tot groote moeijelijkheden aanleiding za geven 21 December Er zijn weer tijdingen ontvangen nit ilcxico die tot 1 dec loopen Daarin wordt gemeld dat de regering voornemens moet zijn on een gedeelte van het hni onder water te zetten indicu de Frar schen er in slager zich meester te Diaken van Puebla Op den wijze zou hun den toea ang tot de hoofdstad belet wcrJen De president Juarez neel t voorts eene proclamatie uitgevaardigd volgens welke iHdoodstnif toegepast zal worden op ieder die eene depêche Tan 01 aan de Franschen overbrengt Eene poging te Tli cala aangei end om eene demonstratie uit te lokken ter guiijtc van Jaartz is mislukt De inwoners hebben zelfs deïi kreet aangdi ven leve Frankrijk 2 2 DiV a De Momleur meldt dat de senaat en het wetgevend ligcLa im tegen 12 januarij bijeengeroepen zijn De heer Drcjin de Lhuvs heeft de consulaire agenten in het v rre oosten uiigenoodigd oai jze vocrna ue industriële en maritime plaatsen te komen bezoeken ten einde alzoo de n iddelrn na te gaan die leiden kunnen tot ontwikkeling onzer handelsbetrekkingen in die stieken Marseille 23 December De tijdingen uit Home van 20 dezer beheLen het volgende Op last van het ministerie zullen eldra de kiezerslijsten in orde worden gebrrgt De paus heeft 300 000 fr liijiïedrageii voor de nieuwe werken van Civlta Veccliia Generaal d Hiiïues en kardinaal ilathiru keeren naar Frankrijk terug De bladen van Rome beweren dat over een maand alli kloosters in ape 3 ziiUea worden gestipprimeerd QrUSSel 21 Dscember De kamtr en de senaat hebber vacan ie genomen zonder over het b diret te li pii De werkzaamheden worden eerst 13 January hervat ziedaar dus or nieuw de politiek buiten het parlement o v gebragt Ien verzekert dat ter gelegenheid van den nieuwjaarsdag eeeu receptie ten hove zal plaats hebben De koningvenaal zijne appartementen niet zijn lijden wordt door devoor hem uoog t nadeelige weersgesteldheid verhoogd Hetweder is buitengewoon onstuimig de storm heeft het water iermate opgestuii d dat daardoor te Antwerpen aanmerkelijkeschade werd a nigerigt Berlijn 21 Dec Gisteren is in het paleis des konings eene conferentie gebonden door een groot gedeelte der in active dienst zijnde generaals ten einde te beraadslagen naar men verzekert over de begrooting voor het ministerie van oorlog Toor 1 eg l ii en na te gaan of daarin besparingen kunnen re n iakt worden De heer von Bismarck Schönhausen vrrlansizoo vele concessien van den koning dat het uitzigt wordt geopend op het ontstaan van verdeeldheid bij de liberale meer leid en op een gunstigen uitslag bij de verkiezingen elke poedig lUen plaats hebben ter vervanging van de üitceiredeu leden het huis der afgevaardigden Intusschen itu u de liberale leden an het huis der afgevaardigden niet = til In dr afjeloojjen wee hebben zij herhaalde bijeenkomsten oehoudcn ten einde de rigting te bepalen welke in de eerstvolsende zitting zal worden ge olgd Ook de herkiezin en zini b spieken en de noodige ui a regelen genomen cm alltrv c ip zoo mogelijk onafhankelijke guvaardigden te doen kiezen Turijn 22 December Een vereenigd korps van fransche en n ili unJihe tioepen onder bevel van den majoor Lachdix heeft op de gr n e i van den keikeüjken staat de overblijfseku der bende van Tristany uiteen rpdreven Het officiële da d van Najels meldt dat het ministerie alle documenten keTresïeude de C morra heeft ontboden ten einde middelen te ter imeii ora die geheel te vernietigen Na els 21 December Het officiële orgaan te Napels zegt dat de rnovers die eertijds aanzienlijk in getal waren thans reeds tvt een klein cijfer verminderd zijn het succes der Uoepen bewi t dit De rooverijen bepalen zirh alleen tot eeuige locahteiten De bevolkiLg biedt eenparig liiilp hare mcdev erking is een bewijs hunner zucht na ir de it diaanschc eenheid De statistieke tabellen doen voorts zien dat de openbare veilign id verbeterd is en dat de misdaden met de helft afgenomen zijn Het blad zegt verder dat er geen willekeurige arrestatieu hebben plaats gehad judcr de camorristen Voor dat hiertoe is overgegaan hebben de autoriteiten een onderzoek ingesteld naar hunne handeii igen De opbrengst der accijnsen te Kapels is in den laatsten tijd verdubbeld Madrid 20 December De generaal Prim heeft in de zitting van den senaat op heden nadere ophelderingen gegeven over zijne houding in de mexicaansche kt estie Hij heeft daarbij het karakter van Juare zeer gepi ezen en de schuld van al het gebeurde op Almonte genorpen De heer Prim verklaarde van gevoelen te zijn dat de Franschen hun doel zullen bereiken waarom hij dan ook aan Juarez den raad geeft om van het staatstooneel af te treden ah zijnde dit het eenige middel om den oorlog te voorkomen Athene 22 December De nationale vergadering is heden bijeengekomen dit geschiedde met grootj plegtigheid eu het zingen van een Te Deun De vocrzitter van het voorloopig bewind heeft zijn verslag nog niet uitgebragt Er waren 8Ü afgevaardigden tegenwoordig ötnnenlttnï Gouda 24 December Heden was de aanvoer ter veemarkt van geringe beteekenis de hancel beperkt Vette varkens golden 20 a 22 e magere werden vlug koclit Hooiboter 106 a 110 c per N s Gravenhage 20 December Kadat de eerste kamer der statengeneraal heden morgen eene korte zitting gehouden had zijn in eene avondzitting aangenomen met algemeene stemmen de ontwerpen 1 tot bekrachtiging der overeenkomst met Be gie over de vaart op het kanaal vau Ternenzen en 2 tot o igening ten behoeve van den spoorweg van Niedorper Verlaat naar Alkmaar 22 Dec In de eerste kamer der staten generaal zijnheden aangenomen met algemeene stemmen de ontnerpen1 begrootiug voor de staatsspoorwpgen voor 18ü3 2 deonteigening voor den spoorweg van Breda naar Moerdijk en 2 idem van Utrecht naar Kuilenburg Morgen beraadslagingover de staatsljegrooting voor 1863 23 December In de zitting van de eerste kamer vanheden zijn de aigeaiecue bcr adslagingeu aver 4e staatsbegrooting voor 1863 geopend Het woord werd gevoerd door dehh Sohimmelpenninck van der Oye van der Heim van Duivendijke Fra isen van de Eiitte Hansen Cremers Michiels vanKessenich van der Lek de C lercq en den minister van binnenl zaken De meeste sprekers waren tegen het hoofdstuk Koloniën De heer van der Heim gaf zijn m strouwen omtrent het geheelekabinet te kennen Morgen voortzetting Tot rapporteurs overhet ontwp p betreffende de waterwegen zijn benoemd de hh van der Heim van der Oudermeulen van der Lek de Clercqen de Kempenaar Gemengde Berigten Te Nijmcgea maakt de verzakkiog van de waalkade nog aanhoudend vorderingen De beer erhaegen laat 4 millieet na een glasfabriekant ook derer dagen te Bru stl o crle icn die als eenvoudig werkman begon 17 milhoen Op btt Loo zijn 140 0U0 bevruchte Fe a eijereu aaugckonieu Deze vi th wordt 3G n duimen laug IVins Kan l van liadtu weigeit en Ferdinand van Coburg blijft weigeren de gricksche kaudidatunr Vïen beweert dat bpanje op i ieuw in overeenstemming met Frankrijk 6000 man van Havana zal zenden om Aera Cruz en Orizaba te bezetten terwijl de Franschen naar Mexico oprukken Bij Selby iu Yorkshire heett ecu man zijne vrouw oor eene pint ale verkocht Te Keulen is doüf den storm de 60 voet hcoge schoorsteen eeuer bierbrouwerij op het gebouw nedergestoit De haagsche be olkiug is weder volkomen tot rust gekomen liet pra tlgraf van prins Albert in Froamore Gardens is ingewijd en het stoffelijk o erïchot van dsu piiiis ueïwaarts ovcrgcbragt Het grondgebied der loüisebe eilanden beslaat Ki tl vierkante mijlen eu de bevolking bedroeg iu 1860 2 i2 V2i 7uhu De niet oöieiele berigten uit Mexico beweren nog altijd dat de liaiji iheu voorU iirend veel bjden door hevige koortsen De geueraal Forey mot SOO man uit Vera Cmz vertrokken is met 220 te Orizaba aongekomeu De Grieken gaan steeds voort met de verkiezing van prins Alfred olschoon zij weten dnt hij de kroon weigert Bij het bezoek van den ktir i apn Fl ith chihl np het kasteel F errières riepen de papegaaijen Vive r Einpereur De Franschen verzekeren den paus van hunne voortdurende be chcrmiüg Te Napels is men onrustig Iu Polen ismen op het spoor gckomeu va u een geheim centraal comité Te Utrecht wil men eene broodfabriek stichten met een kapitaal van ƒ 60 000 Veertien fransche eoldaten hebhen in Senegal gedurende I4i uren afgeslagen en daarna verdreven een troep van 5000 dweepzieke inboorlingen De russischc grootvorst Michael is stedehouder in Kaukasie geworden De modcensche troepen zullen weldra bij de oostenrijk ïche ingelijfd worden Eenise stukken land bij Zevenbergen die voor 100 jaar f 900 golden veerden in 1839 verkocht Toor ƒ 3S00 en iu 18Ö2 voor 829Ö Garibaldi is over Livorno terug gekeerd naar Caprera De werkzaamlieden aan den spoorweg tusschen Vera Craz en Orizaba kosten maande hjks ƒ 300 000 franker ïrauknjk heeft den prcs deDt Lincok kennil Segevrn dat het afziet lar zijn üut erp om eeuc bemiddeling aan te bierten Te larijs heeft en kleermaker die in 1812 met tien franken be gon iijf miUiocn nagelaten In eene oostenrijksche gouvernements sigarcufalnck Leeft een ambtenaar in tMee maanden 2y6 U00 sigaren gestolen Len belgiseh ïnatenr verlangt lat de uiuistenele trartementen rullen orden v hoogd ten minste tot nu bedrag van 30 000 Ir x it Athene schnjft men dat de Gneken zoo bepaald besloten hebten jiriLS ilfred op den griekschen troon te lautsen dat zij zoo min ben daarin verhindert de repnbliet zullen uiuoepen De senaat te Frankfort heelt het oatMerpen eeuer nieuwe eonstitutie aan eene commissie opgedrjgrn Uit de liausehe sehatlsist zijn nu reeds 84 millioen m specie naai Meïico verzonden Te Parij staan p dit ootttnbhk 14000 OD iigen leuig Op den oostenlijken spoorneL ni l ortusraf is een trein die o trteks L OO LrtluJen verioeide Joor i t biznijkni eeuer brug in hel tir gestort eu d iarbij zijn een Vergadering van den Gen eenteraad l Ziitïnff van Dingfidag 23 Deceiiiber Is ingekomen eene missive vau ged staten houdende goedkeuring van het raadsbesluit omtrent de hefliug der belasting op de honden voor notificatie Eene mi sive van den beer Kemper houdende kennisgeving van het aan nemcB der benoeming tot lid der eomm voor de stads apotheek voor notificatie Eene missive van de heeren Hoffman van Bergen LTzendoorn Itoosebooin en Bnehuer waarbij zij tengevolge van de benoeming v an den heer Kemper tot lid der coram vojr de apotheek eene goedkeuring van diens gedrag als zoodanig en afkeuring van het hunne in die betrekking door den raad meeneu te zien en i us als zoodanig hun ontslag indienen voor kennisgave aangenomen niet ultnoodigiug aan de eomm oin voor ieder der aftredende leden tene aanbeveling van twee personen in te dienen Missive van Regenleu der gasthuizen dat de beer Peelers de benoeming aangenomen heeft voor notiUeatie Aoordragt van B en W ter benoeming van twee hulponderwijzers aan de armenschool Adres van den heer J L Terweu om naar aanle ding van het verhandelde over de oprigting eener school voor uitgebreid lager onderwijs TOor jongens zijne school als zoodanig te subsidieren en eene missive vaudenheerF II Seheffelaar Klots van flensden dat hij zijne inrigting van neusden naar hier verplaatst met hetzelfde verzoek welke beide stukken iu handen voorden gesteld der pi scboolcomm om te dieueu van berigt eu wordt dien ten gevolge het vroegei genomen raadsbesluit dienaangaande verdaagd Adres vau A E van der Valk wed Heijdelaar onderwijzeres in het breijen aan de openbare bewaarschool om gelijkstelling van bezoldiging met de onderwijzeres aan de armenschool een advies der pi sehooleomm urn die verhooging van wedde maar f 10 te doen bedragen wordt dade lijk in behandeling genomen en nadat de heeren Buehner en Kemper Liertegen gesproken hadden en de heer de Grave nog het advies der achoolcomm had gehoord wordt het voorstel van B en VV om beide jaarwedden gelijk te stellen in onnraag gcb agt en verklaren ich 6 stemmen voor en 6 tegen zoodat de stemmen strk u l fegeii de heeren van Gennep Kemper Buehner Prinee Htrmau de Groot in flestrrhaan l Adres van Emeis en Heussi hulponderwijzers met rang van hootdondelwijzer aan de openbare scholiu om veiliooging van bezohiigi g benevens het rapport der pi sehoolcou m om de bezoldiging der hulponderwijzers die den rang van hoofdonderwijzer bezitten naar mate van bekwaamheden met ƒ 50 of 100 te verhoogrn ter visie tot eene volgende vergadering Adressen vau onderscheidene personen om tot commies bij de plaatsel belastingen te worden benoemd Het adres van A lafeber om afstand van grond in de Lemdulsteeg wordt tceceslaan en de som hepasld op ƒ 39 Op het adres der seheepsjagers om het zeilen in de rivier de Gouwe te verbieden wordt eenparig afwijzend beschikt Het Biaiimnm der bedeeling door het alg armbestuur over 1SC3 wordt adat de hr Kemper eeuige inlichtingen had gevraagd eenparig vastgesteld als voor bet loopeude jaar Overgaande tot de benoeming van hulponderwijzers aan oe stadsarmen chool worden de hh J van Kempen te Stad aan t Haringvhtt en H D van der Maas te V oerden met algemeene stemmen benoemd Tot commies bij de pi belast ngeu wordt Lij de tweede stemming ht eemd Vaii der Want n et S stemmen Hierna gaat di vergaderirg in eene geslotcne over ADKES van den Hoofdonderwijzer J L TERWEN aan den G emeer teraad Dr oudergeteekrade bijzonder n te dezer stede Oe iea hebbende het besluit Weihue Achtbaren Eaiid in de riiadsverj u erlng vu am ld duet maand waarbij i s aanj enoiöe i dat er in de e stad dimscude behoefte bestaat aan eene school voor meer uitgebreid lager onderwij voor jongens alsmeoe dat er nog in den loop dezer maand zal beslist worden of in deze behoefte door eene openbare of door eene bijzo idere gesubsidieerde school zul worden voorzien Neemt de vrijheid zich tot den WelEd 1 m rstc oipan irmgeu en v in udere L vnm isuim rdeii J r l j We r iie d L r llI UI IV lector 1 gvnmii e 1 Is en v aartoe nij vi s aan ie ei pend De oudergeleekende is thans gedurende 24 i ir u lUhjzonder onderwijzer iu Gouda gevestigd Toen in l oï doui he gemeentebestuur sollicitanten werden opgeroepen ter vervuilinirder vacature eener bijzondere school voor jon ens meldde zichde ondergeteekende mede aan en werd hij Uu gevolge vanliet gtiioudeu vergelijkend examen als onderw ijzer atingesteldSlechts schoorvoetende ging hij tot de u inv i irdii g de er betrekking over eu alleen de verzekering hem ui de toenmalige schoolcommissie gegeven dat stetJs zulke ina irregelen zouden genomen worden als strekkc konden omhem indien hij zulks waardig bleek te zijn een behoorlijk bestaan te verzekeren deden hem z i e bezwarenover het hoofd zien zoodat liij zich als hdohlon lrwijzervestigde Spoedig bleek het echter btt f fi j rensschooJalleen voor het nederduit ej i n t ji den pr v ii U sj iursvoor ieder leerling in ioiula iiooii lot eeu g it n oei kondekomen zoodat de onderwijzer wilde hj besti ii k crenoodzaakt zag zijne school meer iiitbrciiiiiig Ie reven u irtjc iiemop zijne aanvrage door liet gemeen iicstu i vn zelfs nog op dit oogeubhk bied zone ii r giii g i v dste der bijzondere scholen in i ze siad Wal z I m ii dat om deze mededinging op eu dm r e kun eu v en meerdere en betere hulp m zijne school in maar ook noodzakelijk was doch eeiit derpaal kantte zich daartegen hij clt eigen middelen en zijne school gem i leerlingen tegen ƒ 20 ïi 30 s jaars lever inkomsten op om daaruit twee of d onderwijzers te bekostigen Toch i getracht om in deze leemte duur spanning te v ooi zien en hij van Gouda die hem van i li gems zal geven dat htt zijn vak heeft ontbroken li éénen hulpondenviizer en een i zien is het hem toch gelukt c e j vankclijke bestemming te brengen en i roemen dat veischeideue hunner in l ei i i jke be of aan gewigtige maatschappelijke inrigtinireu t ep t Thans echter nu lu deu raad di er srenictntc u genomen is tot de oprigiios eeiier opmbare of de i j eener bijzondere gesubsidieerde joitgeii SL hool voor u oi gebreid lager onderwijs ziet hij zi n ihngtiiig met ecnen s heiii noodlot r is e1 uitsteken i e n Tsche T jec i ulpo 1 jzer aan hs j met zijne v li 1 jen eene school die van regeringswege ondersteund en h be noodige ruimschoots voorzien is llaurom is het dat de ondergeleekeude zich thans tot den raad wendt met het nederig verzoek dat zijne school tot eene bijzondere gesubsidieerde school moge verheven orden Als drangredenen tot dit ver bedreigd die voor haar en di i i ikt worden kan Hoenel het hem hi jongeling die in de fransche iiigtiie eu in de wiskunde geëxamineerd s t zijne school te verbinden durft hij tuch n t geringe middelen de mededinging te kmncu