Goudsche Courant, zondag 28 december 1862

186t inrigaug viu het oudere s dui prjs vin het schoolseid e omtreut alle w t tot de inrit im emer goede bihool behoort en dt strekken km om de e ii r tirij tol den tienthlcu bloei te blenden In de o euii m dit hj met j tuoep iti hulp en ondel een welwillend cbco loe igt het li ts geuoeiudc beneik telligen km en zal wivi hij let ijn nederig er oek uogmiils te heihien en lit boieustiinue aui it r jt ovenvegiug vin den We Ld Burgerlijke Stand gÖlTTv Zondag 28 December w y GOUDSCHE COURAIÏT GiB KIN 20 Diiul r 11 i Ill o 1 LLeii M ii tliiisiii I o i J JGiia du oud IS Ai W i t cii L Ait i Bra 11 LD en J M lïti i ïeii M van Leeuw e M i th UMiiLbUiN 1 DetLiiibti T den luit f n L lau C Ki 11 u Ai irtlnu 1 Couelia ouliisJ dü ludeis I Biouwir eii G i Aljiia üldi f C loot 11 de i s J ijü t 4 I IJ 11 1 d 1 j C J Kooitiï an BE V kiitN 13 l e e 1 ber J jii i en Biocr ucb IkiMeu d 14 v eijc H ui 1 ïj ent lt til Ib G Mot gi b i hui = z Q VFii It O uWr luuttia C oQradiua liut i 1 h j ed van ijib t Gi t ld Uitgave van A BRINKMAN L mge iiexdee eg D u 61 11 1 lUt Deceinbei M r i Titnho cn w d i J toüus de lu tci 71 i Ott c i j a n nat hy Ijij liet einde dezer inaind de eemge bi ere oi erw rer 1 1 de e st 1 en door het frem entebe iHsn na rtn e tis vergelijkend exiiuen tot onderwijzei ri iii 1 I t II j om r eks 24 jiren m deze stil j e1 ooiu I f h r 11 Ie il licn tijd op ju gedi ig eu wnnilel rue n e ni n i jewee t dat hij ia be itter v lu den da ii 1 iini i f jpu hc 1 ie u 11 ia ld 5lru 1 b i C Jl lied J 1 ecrsien t k It u ou chmj er rm de eenijre ilnns n mde provi 1 L u 1 11 uil be nnde dit hij T illedigc toe htm be i ion be on lernij ui dt frinselie eu eU he enboo diiu 1 r iiUn ii dooi den eer ii rans giieiiïd is tothet onder 1 m Ie m eu nuunikuudije eten chippen mr I 1 u iin schoollocul ze u ni 1 = dit hetof lilt e te fren ijje 11 lm i h leei Ie 1 ondernii er koes eien mogt n ev 1 ei ViL l l 1 o i OU p et eIlde vitn lio iin ijii e zoek et r t iM eu il o 7 JU s hoo met ofo ƒ 1200 i el ipcr an upe Ie u ilpondeiwijzer tu de I f s nu 1 11 hnlpmilletn eu s oo meubelen te u iceif 1 d I IS b j berti l n e hot Gemeente en School e uur ir oie Ie if t ed niiiiuile ile ii ieh s ci het S t r 11 Il ei de lei linj dir e i de DVERTEMTIS AAMBE STUB IHG I C l IL V cii M liiril Dl lis Ur remeente MFT IHItAJllA aa i Il IT i 1 au 1 I enifi oi rr n ri Ikturii g dii mili elite aiitoiiteiten op Woensdag n 31 Deoemtcr 1S62 des voonmU ig ten I lf Tvwti I I l e an J v dfr HOB te MElJfLPhlRK aan den IJ bEL iet o e diiar bj i irtjrmcj am e bestcdin Den oi l om Aan een nieuw SCïlOBLLOCAAL binnen deze Gemeente Bestek tl 1 eviuiu zuil n tei Ie ng ai visie ligjren an lï Decenihc if bij viS DFR llüPbT te Aie KtrI l aan den 77 se ei de Bestekken te Ooiida m 1 Ur tf lLI ï en m den Z VLM te Bott rdan m den KOMEIV en in het NLFU v Ii H W PEN te imite da t in het POOI C HE kOIFIJHE iS te t dei ADEN I K te iroerden m het STMIGNS KOI EIJHL ÏS te f i rp en BLRG te TJdft m den BOi K te i Guivenluije m het Zl lull L NDSCHE KOlFPHl tb te u ulcelke l can den ITssd m het SI A T10NS MJl 1 IJIIl I islied hl Hardinnreld en Gieuvdati ter ge none plaitse p j et Bestek norden tegen franco o cimiking van ƒ 1 ouder l I ouden dooi O n BE FE I 8 ZOON Bockl mdelnrs te Govda ii 1 IN LOCO zii ge laan vordtn op Woensdag 24 December 1B 2 m mor n lO tot 2 lur ir c ui t u te bekomen by den rehiteLt KOOB E S Ete Gouda N neus ELRGTAIEl Tl R u VM THOEIil BS voornoemd ¥ VEBEEEK M S G VAN LAKEIIVELD BLANKEN Ti ethoHiKr l S Burgtmcetter A B K M A H OL H VNDLLV r large Titnhiceg W jk D o 61 te GOf i if Heenmnaiif eer zuh o iiet le e en an alle Cinn rr eiï Buitcnlandsckc Boeken Tijdsdiriften 1 1 e ct t t iaii en van ADYEE TENTIEN in lUe tüLKAMEN legert umDrU uen kortst mo el kei tji alie Kantoor Boelï on Stecudnili erk ie Fr zen hij hee vooHi nden velm Schrijfpapier van il r i p oger Postpapier vm 75 Cts de 40 kattrns of 40 vel i r etreii be amstaande N Jaar de ksurigste VISITEKAAB x EN c en Ij itLge voca LAurB PBIJZEN De Thee Soorten Lil HET MAGA7n Vl Sinderam en Siblc z te irnhem zijn hjn geurig en ateihoi deud muu in d i irdoor boien el aiideie soor en bijzonder uit en zyn lu ver cgelde pikjea v in 5 2 2 1 verkrjgbiir by G KABEL Langt Tiendeiceg 1 N 24 te GOLIV D BOER Az e Otdiicaier en ler dere Depots Prijzen der Effecten AAlSTEEUVAl Ding dig 23 Deeejb r 1 1TL Ie H lel C Hl B pCt 1 k 11 lm = Ik oer Ned w en S j t 0 bis w 1 dito i di o 4 a t i 9 Amort Sjnd 3 4 Hmdelm 4V2I 1 8 1 4 0 I Leening 4 Aind H Sp 41 dx R j isp 4 2 België llotts 2 2 Sp inje obl 3 d buitenl 3 10 binnenl 3 4978 497l6 497s T oitug il obl j 46Vs 7ie Kusl obl H 5 101 1O2 1017 d 1 729 5 Certl jl 3j 5 i 4 10 l 0 4 7 d 5 teiie 5 841 1 ene 5 907 8 01 = 0 ö A oiget bpi 5 202 2021 m2 Prui enl i9 5 Oost byGoU 5 dito 4 ddo Metall 5 59Vl6 69l7l6 nq3 dito dito 21 2 BOV16 i07ifi IG dO rente mst 5 77 4 dO nat 1854 5 6+iViB jJVs C5V s Mex obl851 3 S ZiG 50V8 30 Ter BoeLdrukkenj an A BR K3IA Nieuws en voor Gouila en De e Courant verschijnt des DoaderudpS ea Zoridags lu de Stad gesthiedt de uitgave dts avcuds te üre Deprijsp rdnem indems 2 framop post ƒ 2 2d De mzeudingaer trtentienkaiige chiedentotdeo j morgens ttn Hue Londen 2 December In verschillende mvlc dryke kr ngen ver ekert uen dit er ernstig sprake is vui verauder ngen lu ons kabinet bir George Gre minister van omnenl z iken he tt verklaard dit de tilryke er drukkende Merkz iimheder vau zijn departemtpt zyne kriclitet te boven gun en dat hy dien ten geiolge yne porteteuille weustht st Ier te leggen De tegenwoordige min van oorlog sii George Cornewal Lenis zou ingeval sir Gre attreedt ten tweede i mile als min vm binnenl zaken optreden terwyl de poriefeaille van oor og in handen van sir Charles r d zou oiergiaa M n spreel t nog van verothiUeude andere y igiugea m het kabinet De vorcimg van nienwe vrywiUigercorpien hier te lande is door de regermg gestaakt By eene nnschryving lan 20 dezer heeft de mm vin ooi og veikliard na 1 jinuary a s geen ainbod van vrymllige uienst meer te zullen aumeraeu als reden toor dit besiuU ongevende dit hy lot heeft gegeien tot eene herziening der bes ainde terordeningen voor de corp en ry willige schut ers Het gouvernement beeft ae er aardiging aanbesteed aueen teiegraatkabel die in de perzisrne golt over eene lengteTan 87 zeeraylcn zal orden ge egd om de telegraai ommumcatie hisschen Indie en Europi te yJ ooyen Ui eene eer geloof lard ge bron verneemt men datons kaï me v ui dat der tui enen de mededeeliiig heeft ont mgen dat indien Engeland er toe mog besluiten ou verraiudenng te bruigen in de uitgiven voor het leger en der aime irinkryk dat voorbeeld umiddellyk zal volgen Beidegouveruementeu oudei dan omtrent dit onderwerp in ondérbandelmg trc lec hetwelk naar men hoop tot voldoendereault iten z il leiden 23 Dec le tyd ngen vin he oor igstooneel zi n hedenminder belingryk A olgens de amenkainbche bliden chijuthet pi in der nooidelykei hooidzike nk eer ten doel te hebbende beiudgti uig lu R chmond en e ne verdeeling viu hetzuidel jl Icgei door een mvilop ie uid ijde v iii Richmond terwyl Burnside hugs Fredericksburg op de hoofdstad aiuruktDe expeditie onder tucriil Biiks di v ui lort Mouioe onhng5 1 uiige eilu ou am dien una deeli eiiien en 10 000 of 12 000 mil MVilerie te Hiiison doen Imdeu De groots eluceyeljkbeil schijui oo de nuordelykej gelegen te zyu mden overojt der J ime inier d eus de jongole berigi n uit Nooid C rol na sctiyneu dezuidthjken ild i ir nog m het geheel met se nd on zich metde roorlelykai te ver oenen Den 4 deer werden atlmsdoor tuur vin dicn stait Ie mvclgende besluiten ge nomen 1 lit de zuidelyke stiten de middelen en den wilbezit eu rm het door he stigde oui eruemeut te h md laxen en ie biyseu stem ei dit Noord Cirolini voor dit doel d lie migt en halpbrounen veil leeft 2 dit de scheiding tusscben de zuideluke en unie staten onherroepelyk IS ea dat de bevolking vaa Noord Carolina nimmer en onder Adverlenlieblad Omslrelien I De prijs der 4d eTttntieu van een tot zes I T gels me inbegrip van liet zegel is 80 Cent to 11 eiken regei daarbo cn 10 nt Buiteagewout era worfea berelcend naar plaa ruimte welke voorwaarden aolc tot eene ereeniging zaï toetreeien De zuidehjk n scbynen das besloten te zyn om alleen voor overro igt te bukken Eit een dezer digen openbaar gemaakteu staa r gaud produc ie m Ca ifornie blijkt het volgende uor e ouidekking der oalifornische goudmynen bedroeg de jiirlyk=clie joudorojuctie m Jle landen der nereld te zamen gefkeud nog let ten To Le de waarde ip li mdlioen £ De renuoordigejairlyksche nrod ctie m Californie al aen werdt ij op 70 taiU De commissaris van het Gsiie i Lai d U lee begrootzelfs de productie van he genwoordi c j ii oier 1 pt gedeeleland op e n beji ig v n ongeveer 10 mil en iriieer erm de buiten Caliïor iie bekende goudgroudeu n ar ev u edigheld zooveel arbeid werd geda in i lu Gi uu u e ze t dan oiide geheele produ iK van het lopende j i ir me mbe i n laiiden californichcn bodem 4 00 n ilnoen i kum eu Dcdr geu Er ib ilweer sprake van een uituw surrojiil vojr kitocr Het worlt verkregen ui i irewds hinveik iin de afnkaanscne westkust m evervloe v rkrjgbiir i Men heeft tiet dezei di reu met aoüweüdiag eeuer s o pu oh iie in be arsenaal te Woolwich ondenvorpeu i u ten hvdiailiseh ou der oek aarmt gebleken is dit liet m terkte oO pit de minilliheunep oveitrett terwyl me bei u dat let in nrjs op ia pC mmder zii te = tiiu loij n dan russi ei vlas Senigp monsters van tlezc nieuwe uiiviuduifr ZjU nu t u toon gesteld m de bureaux i er wtsl diiici UHcbe ma itscb ij p i Gresham House illiier i pen I jp V in ve ing 1 e e re leu gr nd kJ en voï r uc ier 1 üez n V eg De spoorweg van de atUntische mar d stil e s lujmeene goede i ndernemmg te zyn reeds op iieii ti eii aagWIS voor 401 uuO u ilirs ingesibrevenover h icratieuto V t hoe eu het Zt it neerde Sieria Nevada zulien stoomplocgt i lanl izyu zoodra da ir nee w begint te lUm ven geen opoctl da ondervinden de i zal met meer zyn u lOo voet per ii dep op 88 000 doU per mul berekend Ver Stiten Zal vou b 000 0 JO doU i b deelnemou 25 Dec Berigten uit Newlork vin l n lo melden dat de slag bj 1 reder ksburg den IS des ochtendseen begm heeft genomen De bo idstruepea rukten op om deinf II terie dei zuideli keu aan te tisteu de ir dlerie dezerhatsten stuitte hen echter in hunne i irt ue bouütroepcnherhadden den iinval maar werden ten twee en mde iigeslajTcn loen bekwamen zy eciter versterking er het va irweid V1U beide zyden tot aan deu tvcLel vc r ezet Delinkeivleu£el de zuidelyen is eene aij vei tea ge irrv nen Cl oor 400 man aan gevangenen D boi d f e bivon ilkorlen dien nacnt op het lagve De geu rii derUnie Jackson en Bajard oenevens een groot aanti oSicicrettzyn gesneuveld 5 g ner 1 zyp gen i De ver zen vanbeide zyden zyn aanzieulyk Den 14 waren k iuuieiukenDezig om de versterking hunner positien uit rcid geloome dat zy 7 verdediging lini a hebbeiyen datHBarnïdit d ig den aanval zou herhJei j i N lar aanleiding van de toespraak w s eSe ds keiïer