Goudsche Courant, zondag 28 december 1862

I 1848 IS slechts van korten duur geweest Hierbij komt dat eeu dezer drie ministers de heer ren Leuchtenberg eeue uit muntende brochure geschreven heeft over de provinciale staten en daarin de privilegiën der ridderschap met uadnik beeft be I streden Doch de aristocratische partij heeft zich tot dusverre I nog niet zeer vijandig jegens het ministerie betoond De over weging dat zij uiet bij magte is geweest het ministerie aan te I vullen zal zeker de oorzaak ziju van deze gematigdheid die slechts in schijn bestaat Zij zal natuurlijk al hare pogingen aanwenden om oo spoedig mogelijk het verloren terrein te her innen Het gevoelen is nog algemeen dat het kabinet eerstdaags nieuwe verkiezingen zal uitschrijven Veel zal van den uitslag dier verkiezingen afhangen hoewel al vallen ze in libe ralen zin uit de regering nog op eene sterke oppositie bij de I eerste kamer zal stuiten Atlxene 19 December Alhier is eene depêche uit Londen aangeplakt en door de dagbladen bekend gei akt Zij houdt in d t Fngeland de Ionische eilanden afstaat onder voorwaarde dat tiriekenidEd gevolg geeft aan de verbindteuissen door de 1 provisionele regering lu bare eerste proclamatie op ich genomeu betreffende de eerbiediging ai de bestaande tractaten alsmede dat een kandidaat voor den troon gekozen zal worden die de goedkeuring van bare majesteit de koningin Megdraagt I I Ien verzekert dat de heer EUiot aan den sulan eene uitbreiding v n Je grieksche grenzen zal voorstellen I De regering verkeert in een moeijelijken toestand In de pro1 vincien nemen de rooverijen toe en strekken zich zelfs tot aau I de poorten van Athene uit ötnnenUnïï Gouda 27 December Hedeu morgen ten acht ure i uit de gracht van den turf ingel Ihier opgehaald het lijk vau zekeren j kleermaker te Boskoop s Gravenliage 24 December De algemeene beraadslagingen o er de begrooting zijn in de zitting der eerste kamer van heden afgeloopen Nog enkele sprekers hebben financiële en koloi iale bezwaren aangevoerd De minister van finmeien heeft Ireedvoerig de financiële bedeukingen gisteren en heden geopperd we erlegd waarna nog door enkele leden replieken zijn gehouden Daarna beeft de minister van binnenlaudsche zaken er op gewezen dat het verkeerd is om zijne stem over de begrooting vast te knoopen aan toekomstige wetsvoordragten of hilf onderzochte ontwerpen die nog niet eens de eerste kamer beieikt hebben Daarna zijn de hoofdstukken I en II met algemeene stemmen aangenomen Hoofdstuk III buitenlaudsehe zaken is in discussie gekomen De heer Boreei wa daartegen Natlat de heer van dei Heim nog tegen l et hoofdstuk buitenlandsche zaken gesproken had is de oortzetting der beI raadslagingen bepaald op overmorgen Vrijdag ten 12 ure 26 Dec Heden zijn de beraadslagingen over bet derde hoofdstuk der staatsbegrootmg betreffende het departement der buitenlandsche zaken voortgezet De beeren Schimmelpenninck V Nispen v Ebenen Huvdecoper n v Amorongen hebben verklaard daartegen te zulten stemmen vooral en uitsluitend wegens de opheffing van het gezantschap in Stokholm De bh Cremers v Sassen de Kempenaar en v d Putte hebben te kennen gegeven uiet in gelij mate in die bezwaren te deelen en in elk geval nadere inlichtingen van de zijde der regering te verlangen Z E de min v biitenl z kpn heeft de begrooting van zijn departement breedvoerig verdedigd en beeft daarbij op al de ter spraak gebragte bedenkingen geantwoord Betreffende het opheffen van het nederlandsche gezantschap in Zweden heeft de minister verklaard dat seenbzins tot dergelijken maatregel zou zijn besloten zonder uitI drukkelijke toestemming van het hootd van den st iat a ii hetw elk de leiding van de buitenlandsche aangelegenheden is vert lv veu In de avondzitting is het hoofdstuk buitenlandsche zaken na voortgezette discussie aansenomen met 21 tegen 13 stemmen A ervolgens zijn na eenige discessie aangenomen bet hocf l stuk admiu stratie roomscb katholieke eeredienjt met 32 tesren 2 s enimeii hervormde eei edienst met 32 tegen 2 stemmen en justitie met algemeene stemmen Daarna werd een aa ivaug gemaakt met de discussien over het hoofdstuk binncnlandscbe zaken Morgen ten 11 ure voortzetting Gisteren avond ten ongeveer 9 ure werd de r k kerk op het Emnenlirf en wel in het koor brand ontdekt By onderzoek bleek dat daar eene stoof met vuur was achtergelaten die in brand geraakt was en de vlam aar de I vloer had medegedeeld Dat begin van brand werd echter gelukkig gebluscht Als in een ♦ ooverslag was de brandspuit oru 1 V au van Oostenrijk dezer dagen de zitting van den rijicsraad gesloten beeft wijst de Times met veel welgevallen op de wezeatUjk constitutionele orde van zaken die thans daar te lande bestaat en op den veel verbeterden toestand van dat rijk Waarlijk dus besluit bet genoemde blad hetwelk hier een grooten invloed op de publieke denkwijze pleegt uit te oefenen het oostenrijksohc gouvernement schijnt thans op den regten weg te zijn Xu dat het een nationaal bankroet ontgaan is en door militaire hervormingen den weg van bezuiniging heeft ingeslagen heeft het nog slechts Hongarije tevreden te stellen en aan zich te hechten Oostenrijk zal dan op nieuw zijne plaats als eene van de eerste mo i Jheden der wereld innemen Uit de laatste ontvangen berigten van de Kaap de goede Hoop verneemt men nog dat in üe HoUandsche volkplantinireu weder burgeroorlog was ontstaan Potchefstroom was door de troepen van Ecnsenburg stormenderhand bemagtigd hij had verklaard Pretorius den president van den rijstaat als rebel te zullen behandelen indien hij hem in zijne magt kreeg In de engelsche kolonie was reeds £ 5000 ten behoeve van de noodllijdenden in Lancashire bijeengezameld Men is voornemens in westelijk Australië op groote schaal eene proef te nemen met de k itoencultuur 6000 acres van het beste laml der kolonie zullen daartoe worden gereed gemaakt en wanneer deze proef slaagt zal men haar op 16 000 acres herhalen In het klein heeft men reeds eene proef gedaan op 4 acres en het daar geteelde katoen wordt geschat op 3 sb a 3 5 per pond Parijs 22 December Een telegram uit Turijn door het huis Rothschild ontvansen meldt dat de aftreding van den j Kr Farini onvermijdelijk is ten gevolge van de tweedragt welke tusschen dien minister en eenige zijner ambtgenooten bestaat Volgens sommige geruchten zal de ceneraal Cialdini 1 ot de generaal de la Marmora in zijne plaats optreden De regering is thans officieel van de weigering van Dom 1Fernando tot aanneming der candidatuur voor den griek chen 1 troon onderrigt en wel door de mededeeling van een eigenhandigen brief door dien vorst aan den graaf Paiva poriugeesch lezant alhier geschreven In de diplomatieke kringenvraagt men wie thans de uitverkorene zal wezen Door sommige personen wordt daarop geantwooru dat Groot Brittannie j thans den prius van HolienzoUern Sigmaringen zal po sen daar Engeland als eene bepaalde voorwaarde voor den afs and der Ionische eilanden beeft gesteld dat Griekenland zijn te I genwoord gen regeringsvorm zal blijven beboudeu 1 Er zijn beriaren uu La Plata De president der Argentijnsche confeder itie de generaal Mitre streeft er bij voortduring naar om de verschillende partijen te verzoenen terwijl hl zijne aandacht niet minder gevestigd houdt op de ontwikkeling van s lands hulpbronnen Zijne tegenstanders zijn dan ook zoo goed als ontwapend iedereen erkent ijne onp iriijdlïbeid en het land schijnt onder zijn bestuur eene betere oekoinst te gemoet te gaan d n sinds vele jaren het geval was Weenen 22 December Naar laid van berigten uil Venetië is de geest der bevolking aldaar sedert eenigen tijd aanmerkelijk Men verue rat dat eene gemengde commissie zal worden bfn pmd lestaaude uit ledezi van de beide huizen welker it iigeu zullen worden bijgewoond door onderscheidene miiiiitr = Van deze commissie z d de taak worden opgedi iïcn i voor de opening der Perst olgende zitting van den rijksi ld die etsont erpen in gereedheid te b eiigen waaraan t us behoefte bestaat Men hoopt tevens op die wijze de 1 er i d = iirmgen over menig onderwerp aanmerkp jk te bekorten ca ila r loor een kostbaren tijd uit te winnen Berlijn + I ec Het gewj gcle hanoversche ministerie is den libera eii i et onaangenaam maar de koning zelf is daarmede ollfuelialve ingenomen Gaarne had hij het kabintt aantrevuld gezien met leien die tot de aristocratie behooren lant beeft hij gedocht om dien wersch te bevredigen maar e vergeefs de aristocratie is hierdoor zoo als men kan denken ook niet op haar geraak Het is toch in Hanover geen We n glieid iat drie ministers van burgerlijke afkomst zijn Dat i eicenllijk een gruwel in het oog der aristocratie in Hano er die in alles bevoorregt wil zijn en wier privilegiën inMerdaad nog voor een goei deel beslaan want het crk van van het regement greiiaditrs en jagers aangerukt die tot de spoedige blusschiug van den brand had medegewerkt Alles was in een kort oogcublik afgeloopen De schade is al oo e er gering Toen alle gevaar geweken was ging alles rusi g uiteen Amsterdam 23 December De be neke 5 van de beurs worden dagelijks in de gelegenheid gesteld zich te overtuigen dat de accijns op de brandstoffen zeer zuaar drukt Op het bord aan het depot van de Hihernia steenkalen verecnigins op den Dam staat en niet zonder bepiald doel eene specificatie van den werkelijk kostenden prijs der kolen en van de accijnsen uitgedrukt als volgt 0 2 cent 45 De kolen kosten per mud ri ks accijus is Te stedelijke accijns is ai ien per niuu + 5 Ongetwijfeld heeft deze vereenigiiig daarmede het bijna ongeloofelijke feit billen aantooueu dat meu eene belasting van niet minder dan 134 pCt op de brands offen betalen moet Arnhem 23 December Ook uit Oldebrock wordt berigt dat die gemeente door het zeewater is overstroomd geworden Het water loopt op eeue lengte van vijf miiuUeii over den straatweg Meiisoheni vens ziju niet te betreuren en vee is uiet omgekomen De bewoners der laaggelegen woningen hebben zich bij tijds gered in de liooger gelecene Leeuwarden 22 Iiecemlier De hoofdingenieur van den waterstaat is heden naar Stavoren vertrokken waar de havenwerken door den jongsten stormvloed mede zeer veel heliben geleden en onder anderen het midden zuiderhavenhoofd gedeeltelijk is weggeslagen Zaturdag bestond er zelfs groot gevaar Toor dforhraak en nerdeu reeds de noodige maatregelen van toorzieuing orraomen Moerdijk 22 Dec Wij vernemen dat de NederlandschBelgische spoorwegmaatschappij eene aanzienlijke bestelling heeft gedaan bestaande in een groot getal locomotieven Men wil dat zulks het ge olg zou zijn v u het gunstige vooruitzigt dat deze maatschappij ten gevolge der met de regering gevoerde ondarhandelingen zou leikregen hebben om belast te Avorden met de exploitatie van een gedeelte der staatsspoorwegen Of dit welligt zóó gegrond is dat de maatschappij gerust tot zulk een besluit heeft kunnen overgaan kan men niet beslissen maar bij de herhaalde verklaring van den minister van binnenlaudsche zaken aan de wetgevende magt nopens bet ongepraejudicieerd laten der exploitatie kwestie zal men moeten aannemen dat de maatschappij de beslissing daaromtrent wel eenigzins vooruitloopt Zwolle 23 December Gisteren is voor de rrondissements regtbank alhier behandeld de zaak tegen Dr Tirat uitParijs welke zaïk reeds vroeger voor het kantongeregt behandeld is doch waarin de kaïitonregter zich onbevoegd heeftverklaard Onderscheidene getuigen zijn voor de regtbankgehoord en hunne verklaringen kwamen hoofdzakelijk daaropneder dat Dr Tirat de lijders naar hunne kwalen gevraagdheefi en hen geneeskundig heeft onderzocht waarna hij zijuetoestel en als onfeilbaar middel tegen al die kwalen heeftaanseprezen en geleverd voor de zeer matige prijzen vanƒ12 50 ƒ 20 f nƒ25 Geen der lijders heeft eenige baat bij die toe=tellpu gevonden Het O M reqnireerile tot schuldig verklaring van den beklaagde aan bet onbevoegd uitoefenen der geneeskunde en tot veroordeeling van deuzelven totbetaling ceuer boete vau ƒ 100 en de kosten Tnee der gedagvaarde getuigen konden niet geboord worden en wel deeen omdat hij inmuldels krauliziunig is gen orden en de ander zijnde een jong meisje omdat zij op het geregtsgebouwde vallende ziekte kreeg Beide hebben de toestellen van Dr Tirat gebruikt Woerden 25 Dec Naar men verneemt is de minister van oorlog van voornemen om alle kazernen in plaatsen waar eene ga7f briek betaat voor reke iing van het rijk met gaz te doen verlichten om alzoo het verblijf van den soldaat te ver angenamen en tevens zijne soldij te verbeteren Eeeds sedert eenigen tijd was bij den ondergeteekende het denkbeeld opgekomen om in deze stad eene oudheidkundige tentoonstelling te houden van voor Nederland belangrijk merkwaardigheden in de provincie Zuid Holland voorhanden in navolging van hetgeen m 1857 en 185S door het pro Maal Utreohtsch genootschap en door de maatschappij Arti et Amicitia was gedaan In den loop dezer maand nerd dit onderwerp door mij met de heereu D J 1 F Wap 41 J Souiendam stada archivaris en D H de eer ernstig besproken en kwam het plan tot rijpheid om in de maanden julij en augustus van het volgend jaar zulk eene tentoonstelling aihi r te doen plaats hebben Nadat wij ons geconstitueerd Iiad cn tot eeue vooi loopige comnii ie le U ten w ons terstond tot de regering dezer stad te wenden Wij gaven by eene missive aan burgemeesters en vvethouders vau oas voornemen kennis en riepen tevens hunne raedcMcrking in inzonderheid met het oog op geschikte localen Hierop ontvingen wij een antwoord dat on de verzekering gaf van de svmpathie waarmede zooucl burgemeester en wethouders aU de leden van den raad van het plin hadden kennis genomen terwijl Wij tevens overtuigd werden dat het on aan medewerking van de zijde der regering m geeneu lee c zou ontbrekc i Hierdoor gesteund begrepen wij a ni tonds maatregelen te moeten nemen om aan ons voornemen gevolg te geven Zoolang wij n g slechts onderling over de mogelijkheid en de wij e van uitvoering hadden ï e iaii iel l w = r eeae particuliere zaak gebleven Sedert hit bestuur ii j i ui kennis droeg h id dit een uicer off uil k r ik er ii kuzeu De voorloopige commissie heeft zich tot a aaiistou Is f p elo= t in eene hootilcomniissie met on eu j i ichten buraiemeester M J van Ku k aan het hoofd bcs a iii e uit de he r u L A van Berckcl wetliouder C Htiekw ner lid van den gemeenteraad D Nap M P Hileiidam 11 de Veer en D Rosire Voor als nog = cheen het ons niet wei bc ijk aan de e 7 ak publiciteit te geven oolans de voorbereidoiule werk atmheden niet geheel waren afgeloopen Ik zou dus ook bet siil uijgen bew ard hebben ware bet met tlat sorainisp da ljl i en het plan reeds ter sprake hadden gcbragt Tot de e kenuis e vins acht ik mij te eerder gedroutren door dat onliuïs m het nieane dagblad van Graveuh ire een schrijven uit Delft werd opueiiomen d yi de houdttig tier vjorloopiire c niiUi sie in een vcrt eertl d tu licht pl iai e W ertrt uH d it tleze meicdeeiing van de juiste toeilri der iac thans door auuenbilden zal wonien overgenomeii Delft 22 December ISüi II C Kooot Gemengde Berigten V erbeurd Pl up lt Op Ook in Spanje zijn alle pa poorti u uf f t h t ui i verklariögen Te Utrecht eene lct ii i t gerigt In Hongarije heeft ecii rrs ii kk 92 pl iatsea M rüen an een e ta t naarvan 11 000 bezweken an Nasöau bedankcü üor d Lriiki naar EiiirelnnLl konie Mm fjr di e 1 10 januanj l bijeen geroepen w n i bij eene door de komntrm gehoudc ir fiaribaldi eg met den kei er tie i 1 veel n 1 n Kr uw 1 11 door w L eno lOf O Up frankrijk oefent is 1 kocht eu bet o enge lu de b = i t mz raehtt tt Bonibay geef ai dd ili Ur i i t en de koilen au onderboud lii mv Te rur n uae het gerucht iti ouiluojs 2ene bei de roo ers vermoord n ia zijde det roraciii chc i ren7cii W l i toegestaan ten behoe e der r i jiüij i u oudheidkundige tfiitooii lellm l ij V in 45 üeten tii schin de rot cn z ttu ge oU t au den sform i n Ir i etn anderen aa sreredtn Elui l pi igR 11 Al de gedurende den uirm ifwe ire ibi den aangekumeu n tenc li nek n i i 1 stoomketel gesprongen waardoor d e l n pu nen is de tt reo an de Scbottctikeik voor Tijzerplaat dic 9 voet m do r iiede 1 tt t postwissels ingevoeul en de po t tl ten behoeve van het nationale fond n f tbal Eene duit= he hjiKithetk uk een kapitaal van S millioen th l Anna znekt door hulp de kei n worden Te Panj i eeu t buisje met kwik beatial lu d stuivers ihrè wil C jk it ler IiiJiezoiitloH Een spoorwegmaatregel wel waardig toepassing uinieu tiau t e It Indien wij de berigten geloodli V w crpen Kotterdansclie spoonvegiuaa de i ekken of afsluitingen der v spoorv eg het regt van overtogt i te voorzien 1 Hot If 1 Inderdaad een voorzorgsma itre piop onze in tal toenemenile poorvi z te w orden VVij herinneren ons o dit jaar op den rijii spoorwrg tii e koe in den laten avoni i u en door den 1 v StCi t r werd 1 r V o